Wyniki 11-12 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"JERZY ROBERT SOBIECKI "

Influence of glow discharge assisted nitriding processes temperature on corrosion resistance of layers made of Ti6Al2Cr2Mo titanium alloy


  Titanium and its alloys are more and more widely applied in various industry sectors as well as in medicine, among others in cardiac surgery, stomatology and for bone implants, e.g. heap joints or knee joints. It is due to their low density, good mechanical properties, corrosion resistance, and excellent biocompatibility [1÷4]. However, low hardness, poor frictional wear resistance, metalosis effect as well as high thrombogenecity in contact with blood limit titanium applications in medicine [5, 6]. In order to improve these adverse properties of titanium and its alloys, various surface treatment methods are used. One of them is glow discharge assisted nitriding which allows for producing diffusive layers of TiN + Ti2N + αTi(N) type, distinguished by high hardness, good frictional wear resistance and eliminating metalosis effect [7, 8]. This article presents the results of surface morphology, microstructure, phase and chemical composition as well as corrosion resistance tests of nitrided layers made of Ti6Al2Cr2Mo titanium alloy after the processes of glow discharge assisted nitriding at the temperature of 700°C, 800°C, 850°C and 900°C. TESTING METHODOLOGY Flat samples with 20 mm in diameter and 3 mm in thickness made of Ti6Al2Cr2Mo titanium alloy were examined. After grinding, polishing and degreasing, the samples were placed in a glow discharge furnace and submitted to the processes of glow discharge assisted nitriding with an application of parameters presented in Table 1. Microstructure and surface morphology of the produced layers and titanium alloy in the initial state were examined with the use of HITACHI S-3500N scanning electron microscope, equipped with secondary electron (SE) and backscatter electron (BSE) detectors as well as EDS spectrometer (examinations of chemical composition of layers in cross-sections). The examinations were made with the use of backscatter electron (BSE) detector and secondary electr[...]

Korozja powłok kompozytowych na osnowie nanokrystalicznego niklu zbrojonych nanorurkami węglowymi DOI:10.15199/28.2015.3.2


  Wielu badaczy koncentruje się obecnie na pracach nad kompozytami z nanokrystaliczną osnową metalową, a także nad kompozytami wzmocnionymi nanocząstkami [1÷3], aby zastosować je w lotnictwie, energetyce jądrowej lub przy przechowywaniu wodoru do ogniw paliwowych [4]. Celem prezentowanej pracy było zbadanie odporności korozyjnej nanokrystalicznych powłok kompozytowych na osnowie niklu wzmocnionych nanorurkami węglowymi (Ni\CNT). Istotne było uzyskanie struktury dobrze zdyspergowanych nanorurek węglowych w osnowie nanokrystalicznego niklu za pomocą standardowego sprzętu do osadzania elektrochemicznego. Procesy były modyfikowane przez zmianę parametrów, takich jak: skład kąpieli (dodatki organiczne, zawartość nanorurek), gęstość prądu czy szybkość mieszania mechanicznego, lub zastosowanie odmiennego rozwiązania technologicznego - tzw. wirującej elektrody. Zbadany został wpływ tych parametrów procesu na właściwości korozyjne kompozytu oraz na jego mikrostrukturę i topografię powierzchni. W celu określenia mikrostruktury otrzymanych powłok użyte zostały techniki mikroskopii świetlnej, skaningowej mikroskopii elektronowej, transmisyjnej mikroskopii elektronowej z dyfrakcją elektronów oraz spektroskopia Ramana. Właściwości korozyjne zbadano w 0,5 M roztworze NaCl metodami impedancyjną spektroskopią elektrochemiczną i potencjodynamiczną.1. WPROWADZENIE Wielu badaczy koncentruje się obecnie na kompozytach z nanokrystaliczną osnową metalową, a także kompozytach wzmocnionych nanocząstkami [1÷3]. Od czasu odkrycia nanorurek węglowych [4] prowadzi się intensywne prace nad ich wykorzystaniem w technice, w tym również jako zbrojenie nanokompozytów [1÷3,5]. Stosuje się je w lotnictwie, energetyce jądrowej oraz przy przechowywaniu wodoru w ogniwach paliwowych [5]. Przykładem takiego materiału jest nanokompozyt na osnowie nanokrystalicznego niklu zbrojony nanorurkami węglowymi (Ni/CNTs). Trwają próby wytworzenia tego typu materiału w postaci litej, czyli w[...]

« Poprzednia strona  Strona 2