Wyniki 11-20 spośród 42 dla zapytania: authorDesc:"SYLWia WieWiÓRoWSka"

Modelowane za pomocą MES rozwoju mikrostruktury w procesie ciągnienia drutów ze stali perlitycznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono modelowanie za pomocą meS procesu ciągnienia drutów ze stali o strukturze perlitycznej na dwóch poziomach. na makropoziomie wykorzystano rozwiązanie 2-wymiarowego, stacjonarnego, sztywno-plastycznego zadania ciągnienia, natomiast na mikropoziomie wykonano modelowanie zmian morfologii perlitu. na mikropoziomie rozpatrzono proces odkształcenia reprezentatywnego dla koloni[...]

Wpływ dużej prędkości ciągnienia na własności drutów ze stali wysokowęglowej

Czytaj za darmo! »

Dążenie do wzrostu wydajności maszyn i urządzeń ciągarskich odbywa się poprzez zwiększanie prędkości ciągnienia. Związana z tym zmiana warunków tarcia i prędkości odkształcenia wpływa między innymi na odkształcenie postaciowe ciągnionego drutu, a tym samym na jego własności mechaniczne. Eksperymentalne wyznaczenie rozkładu odkształcenia postaciowego w ciągnionych drutach jest praktycznie niemoż[...]

Wpływ gniotu pojedynczego na wytrzymałość zmęczeniową drutów ze stali TriP

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości zmęczeniowej drutów ze stali tRiP. zastosowanie w procesie ciągnienia drutów małych gniotów pojedynczych, w zakresie Gc= 0÷80 %, powoduje wzrost ich wytrzymałości zmęczeniowej, co jest związane z ich lepszą plastycznością. natomiast po przekroczeniu Gc=80 % głównym czynnikiem wpływającym na wzrost wytrzymałości zmęczeniowej drutów ciągnionych z większymi wartościami gniotów pojedynczych jest umocnienie materiału. In the work fatigue strength of TRIP steel wires have been shown. The application of small single draft in wire drawing process of TRIP steel wires in range total draft 0÷80 % cause the increase of fatigue strength which is related to theirs better plasticity. However, for wires drawn with total draft bigger than 80[...]

Wpływ gniotu pojedynczego na nierównomierność odkształcenia w procesie ciągnienia drutów wysokowęglowych

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono analizę teoretyczną wpływu wielkości gniotów pojedynczych na nierównomierność odkształcenia w procesie ciągnienia drutów ze stali wysokowęglowej. Analizę numeryczną procesu przeprowadzono opierając się na programie komputerowym Drawing 2D. Dla drutów ciągnionych z średnim gniotem pojedynczym 26,5 %, 15,5 % oraz 10,4 % wyznaczono rozkłady odkształcenia postaciowego i intensywności odkształcenia. Zastosowanie w procesie ciągnienia drutów wysokowęglowych małych wartości gniotów pojedynczych przyczynia się do obniżenia nierównomierności odkształcenia na przekroju porzecznym ciągnionych drutów. The theoretical analysis of the influence of the value of single draft on inhomogeneity of strain in drawing process of high carbon steel wires has been done. The [...]

Wpływ procesu ciągnienia z małymi gniotami końcowymi na naprężenia własne w drutach ze stali węglowej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono możliwości zastosowania analizy numerycznej do określenia wpływu małego (kilkuprocentowego) gniotu końcowego na wielkość i rozkład naprężeń własnych pierwszego rodzaju w drutach ze stali wysokowęglowych otrzymanych w procesie ciągnienia wielostopniowego. Dla reologii stali GD 75A i przyjętych parametrów procesu ciągnienia stwierdzono, że zastosowanie małego (2÷4 %) gniotu w ostatnim ciągu powoduje zmianę naprężeń własnych pierwszego rodzaju z rozciągających na ściskające oraz określono optymalną wartość tego gniotu. Przedstawiona metodyka, pozwalająca na prognozowanie naprężeń własnych pierwszego rodzaju, może być zastosowana dla materiałów o różnej reologii oraz różnych parametrów procesu wielostopniowego ciągnienia, takich jak wielkości: gniotów pojedynczych i[...]

Analiza teoretyczna wpływu wielkości pojedynczego ubytku przekroju na ukierunkowanie płytek cementytu w drutach ze stali wysokowęglowej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono możliwości analizy numerycznej wpływu wielkości gniotu pojedynczego na ewolucję struktury stali perlitycznej w procesie wielostopniowego ciągnienia drutów. Modelowanie przeprowadzono za pomocą specjalnie opracowanego programu symulacyjnego, pozwalającego na analizę odkształcenia pojedynczej kolonii perlitu i zmianę ukierunkowania znajdujących się w niej płytek cementytu. S. 638 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 In the work the possibilities the numerical analysis of influence the quantity of single reduction on evolution the pearlite steel structure in multistage wire drawing process have been shown. The modelling was done with the use the especially elaborated computer programme which make possible the analysis of deformation process the single pearlite colony[...]

WPŁYW WIELKOŚCI GNIOTU POJEDYNCZEGO NA WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWĄ DRUTÓW WYSOKOWĘGLOWYCH

Czytaj za darmo! »

W artykule określono wpływ wielkości gniotów pojedynczych na wytrzymałość zmęczeniową drutów ze stali wysokowęglowej. Dla drutów ciągnionych z średnim gniotem pojedynczym odpowiednio, 26,5 i 10,4 %, wyznaczono czasową wytrzymałość zmęczeniową stosując różne poziomy naprężeń zginających. Następnie przeprowadzono badania struktury geometrycznej powierzchni drutów końcowych o średnicy 2,18 mm. Zastosowanie w procesie ciągnienia drutów wysokowęglowych małych wartości gniotów pojedynczych przyczynia się do znaczącej poprawy ich wytrzymałości zmęczeniowej. Wysoką wytrzymałość zmęczeniową drutów ciągnionych z małymi gniotami pojedynczymi należy wiązać m.in. z ich lepszą strukturą geometryczną powierzchni. Słowa kluczowe: wytrzymałość zmęczeniowa, gniot pojedynczy, struktura geometryczna T[...]

Analiza wpływu parametrów dwustopniowej obróbki cieplnej na własności mechaniczne walcówki ze stali z efektem TRIP


  W celu otrzymania walcówki o strukturze z efektem TRIP należy przeprowadzić dwustopniową obróbkę cieplną, polegająca na wyżarzaniu stali w zakresie dwufazowym austenityczno-ferrytycznym i następującym po nim wygrzewaniu w zakresie przemiany bainitycznej. Odpowiednio dobrane parametry obróbki cieplnej mają decydujący wpływ na ilość otrzymanego w strukturze austenitu szczątkowego, a co za tym idzie, na własności wytrzymałościowe i plastyczne. W pracy przedstawiono analizę wpływu parametrów dwustopniowej obróbki cieplnej na własności mechaniczne walcówki z efektem TRIP. By the aim to obtaining the wire rod structure with TRIP effect we have to conduct two-stage heat treatment process consisted in annealing in austenitic-ferritic diphase range and in soaking in bainitic transformation range. The essential influence on the amount of retained austenite and mechanical and plastic properties of wire rod have right determined parameters of heat treatment process. The analysis of influence the parameters of two-stage heat treatment process on mechanical properties of wire rod with TRIP effect has been shown in the work. Słowa kluczowe: efekt TRIP, proces ciągnienia, dwustopniowa obróbka cieplna Key words: TRIP effect, drawing process, two-stage heat treatment process Tablica 1. Zastosowane warianty pierwszego etapu dwustopniowej obróbki cieplnej - wyżarzanie w zakresie α-γ Table 1. Variants the first stage of two-stage treatment process- the annealing in α-γ range Wariant Temperatura °C Czas s W1 760 180 W2 780 180 W3 760 240 W4 780 240 W5 760 300 W6 780 300 Tablica 2. Ilość austenitu po wyżarzaniu w zakresie dwufazowym austenityczno-ferrytycznym Table 2. The amount of austenite after annealing in austenitic-ferritic diphase range Wariant T °C t s Ilość austenitu % W1 760 180 30,2 W3 760 240 36,2 W5 760 300 37,1 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 90 w stali najlepszej kombinacji własności mechanicznych [...]

Analiza możliwości zastosowania stali typu TRIP na elementy złączne


  W artykule przedstawiono wyniki badań własności wytrzymałościowych śrub wykonanych z niskowęglowej stali typu TRIP. Wykazano możliwość wykonania śrub, z niskowęglowej stali typu TRIP o klasie własności 8.8, które mogą stanowić alternatywę dla śrub wytwarzanych ze stali o wyższej zawartości węgla ulepszonych cieplnie. The results of investigations of mechanical properties for screws made from low-carbon TRIP steel have been shown in the work. The possibility of production fasteners from low-carbon TRIP steel with 8.8 properties grade has been proved. Such products can be the alternative for fasteners make from steels with higher carbon content obtained with use of heat treatment process. Słowa kluczowe: stal TRIP, procesy ciągnienia, śruby Key words: TRIP steel, drawing processes, screws.Wprowadzenie. Stale typu TRIP stanowią przy- kład wielofazowych stali zaliczanych do grupy stali AHSS (Advanced High Strength Steel), charaktery- zujących się wyjątkowo korzystną relacją pomiędzy własnościami wytrzymałościowymi, a plastycznością. Otrzymujemy ją dzięki występowaniu zjawiska do- datkowej plastyczności w czasie przemiany metasta- bilnego austenitu szczątkowego w martenzyt podczas odkształcenia plastycznego (Umwandlungsplastizitἂt w Wassermann 1937 [1], lub Transformation Induced Plasticity (TRIP) w Zackay 1969 [2]). Otrzymanie struktury typu TRIP w walcówce, moż- liwe jest do osiągnięcia, podobnie, jak w przypadku walcowania blach, przez zastosowanie regulowanego chłodzenia po walcowaniu na gorąco. Otrzymanie wal- cówki o odpowiedniej strukturze i własnościach me- chanicznych możliwe jest na liniach walcowniczych, posiadających nowoczesny systemem regulowanego chłodzenia Stelmor [3, 4]. Optymalna k[...]

Wpływ kształtu strefy zgniatającej ciągadła na własności mechaniczne drutów ze stali typu TRIP


  Intensywność odkształcenia jest jednym z czynników który wpływa na przemianę austenitu szczątkowego w martenzyt w stalach o strukturze TRIP. W procesach ciągnienia obserwujemy dużą niejednorodność odkształcenia spowodowaną kształtem części zgniatającej ciągadła, jak i tarciem występującym pomiędzy narzędziem i materiałem. Pojawiające się odkształcenie postaciowe wywołuje dużą niejednorodność roz- kładu własności mechanicznych na przekroju ciągnionego drutu. Jednym z kierunków mających na celu polepszenie jednorodności własności ciągnionego drutu jest zmiana kształtu części roboczej ciągadła. W pracy przedstawiono analizę wyników badań własności mechanicznych i rozkład ilości austenitu szczątkowego w drutach ze stali typu TRIP ciągnionych z wykorzystaniem ciągadeł stożkowych (klasycznych), wklęsłych i łukowych. The strain intensity is one from the factors which influences on transformation retained austenite into martensite for steel with TRIP effect. Large inhomogeneity of deformation during drawing processes is caused by shape of die deformation zone and by friction between material and tool. Occurred after process the redundant strain causes the inhomogeneity of mechanical properties on wire cross section. The change of die deformation zone is one from the directions to improve the uniformity of mechanical properties for drawn wires. In the work the research concerned with analysis of mechanical properties and distribution of retained austenite for wires cross made from TRIP steel, draw with use of conventional dies (conical die) and concave and convex die has been shown. Słowa kluczowe: druty ze stali typu TRIP, ciągadła klasyczne, łykowe, wklęsłe Key words: wires from TRIP steel, conventional, concave and convex dies.Wst.p. Stale o strukturze zapewniaj.cej efekt TRIP zawieraj. austeni[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »