Wyniki 11-20 spośród 47 dla zapytania: authorDesc:"Marian Borek"

Kontyngenty taryfowe i zwolnienia celne stosowane na rynku zbóż i ryżu w roku kalendarzowym 2008

Czytaj za darmo! »

W nowy rok kalendarzowy, wspólnotowy jak również i światowy rynek zbóż wszedł z wysokimi cenami, kurczącymi się zapasami oraz dynamicznie rozwijającym się zużyciem zbóż na cele przemysłowe, w tym z przeznaczeniem do produkcji biopaliw. Wiele krajów, w tym Rosja i ukraina wprowadziło ograniczenia w eksporcie zbóż, co dodatkowo przyczynia się do wzrostu ich cen na rynku światowym. Biorąc pod [...]

Prognozy rozwoju sytuacji podażowo-popytowej na lata 2008/2009 - 2012/2013

Czytaj za darmo! »

Szybki wzrost cen zbóż, jaki nastąpił w ostatnich dwóch latach, znaczny spadek światowych zapasów ziarna przy dynamicznie rozwijającym się ich zużyciu na cele przemysłowe sprawiają, że wielu uczestników - chcąc w sposób przemyślany planować działalność przedsiębiorstw - stawia pytania dotyczące możliwego rozwoju sytuacji rynkowej w średnim okresie. Międzynarodowa Rada Zbożowa wychodząc naprzeciw[...]

Przegląd prawodawstwa na rynku zbóż

Czytaj za darmo! »

W dniu 20 listopada 2007 r. Komisja Eeuropejska opublikowała Komunikat dla Rady i Parlamentu Eeuropejskiego pt. "Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy Wspólnej Polityki Rolnej". W przedstawionym Komunikacie Komisja przedstawiła swój pogląd na temat dostosowań, jakim należy poddać niektóre elementy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Zdaniem Komisji, proponowane dostosowania nie mają charakt[...]

Rozwój sytuacji podażowo-popytowej i cenowej na wspólnotowym i krajowym rynku zbóż w roku gospodarczym 2007/2008

Czytaj za darmo! »

Zbliżający się ku końcowi rok gospodarczy 2007/2008 skłania do refleksji nad czynnikami kształtującymi sytuacje podażową, popytową i cenową na rynku Unii Eeuropejskiej i Polski w tym okresie. Ważne jest również uświadomienie sobie, w jakich warunkach uczestnicy rynku będą wkraczać w nowy rok gospodarczy. Właściwa diagnoza zachodzących procesów, dokonana przez uczestników rynku, będzie ułatwiać [...]

Rozwój sytuacji podażowo-popytowej na rynku światowym w roku gospodarczym 2008/2009

Czytaj za darmo! »

Rozwój sytuacji na krajowym rynku zbóż wskazuje na silne jego powiązanie z rynkiem unii europejskiej oraz z rynkiem światowym. Z tego też względu, oprócz bieżącej analizy rynku krajowego, przy kształtowaniu polityki przedsiębiorstwa w zakresie zabezpieczania dostaw ziarna na potrzeby przetwórstwa należy uwzględniać sytuację podażowo-popytową na tych rynkach. W niniejszym opracowaniu przedst[...]

Planowane zmiany Wspólnej Polityki Rolnej i ich wpływ na rynek zbóż

Czytaj za darmo! »

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) wprowadzona w 2003 roku oparta na uzyskanym podczas długotrwałych negocjacji konsensusie zakładała przegląd funkcjonowania przyjętych rozwiązań. Planowany przegląd nie wiąże się z gruntowną reformą polityki. Daje on jednak możliwość wprowadzenia dalszych zmian umożliwiających wprowadzenie dostosowań uwzględniających sytuację rynkową i inne czynniki. [...]

Możliwości pozyskania ziarna zbóż na rynku światowym w roku gospodarczym 2008/2009

Czytaj za darmo! »

W celu zabezpieczenia potrzeb krajowych niezbędny będzie przywóz zbóż z zagranicy, a sprowadzane zboże będzie miało wpływ na zwiększenie podaży jak również poziom cen rynkowych. O tym jak silne będzie to oddziaływanie zadecyduje w głównej mierze dostępność ziarna na rynku światowym, poziom jego cen oraz wysokość kosztów jego transportu. Zboża ogółem Według szacunków Międzynarodowej Rady Zb[...]

Sytuacja cenowa na światowym i krajowym rynku pszenicy

Czytaj za darmo! »

Zarówno rok ubiegły jak i bieżący wskazują na silną integrację krajowego rynku zbóż z rynkiem wspólnotowym. Z tego też względu, dla budowania własnej strategii zaopatrzenia przedsiębiorstwa w surowiec jakim jest ziarno, oprócz analizy uwarunkowań krajowych należy dokonać analizy rynku Wspólnotowego. Celem niniejszego opracowania jest zobrazowanie silnego powiązania ryku wspólnotowego z rynkie[...]

Ewolucja światowego rynku owsa w latach 1998/1999 - 2007/2008

Czytaj za darmo! »

Koncentrując się na analizie sytuacji głównych rynków zbóż jakimi są rynek pszenicy i kukurydzy często zapominamy o zbożach, które nadal zajmują dość dużą powierzchnię zasiewów. Dostępne informacje dotyczące powierzchni zasiewów, produkcji i sytuacji podażowo- popytowej w odniesieniu do tych zbóż są często trudno osiągalne i niekompletne. Biorąc powyższe pod uwagę, w niniejszym opracowaniu p[...]

Omówienie czynników mających znaczący wpływ na sytuację rynkową we Wspólnocie w roku gospodarczym 2008/2009

Czytaj za darmo! »

Ostatnie lata wskazują na silne powiązanie krajowego rynku zbóż z rynkiem wspólnotowym oraz światowym. W roku gospodarczym 2007/2008 pomimo stosunkowo wysokich zbiorów zbóż w Polsce ceny na krajowym rynku szybko rosły z uwagi na ich dynamiczny wzrost na rynku światowym i wspólnotowym. W roku bieżącym pomimo dość dobrych zbiorów w Polsce, nastąpił ich silny spadek cen na krajowym rynku. Znacz[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »