Wyniki 11-20 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"Artur MACIEJ"

Badania wstępne nad anodowym utlenianiem galwanicznych powłok stopowych Zn-Ni oraz charakterystyka korozyjna wytworzonych powłok tlenkowych


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących anodowego utleniania powłok stopowych cynk - nikiel osadzonych galwanicznie na podłożu stalowym. Proces prowadzono w kąpielach, stanowiących roztwory wodorotlenku sodu o różnym stężeniu, w zakresie 0,25-1,25 mol/dm3. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że anodowa obróbka galwanicznego stopu Zn-Ni prowadzi do powstania spękań na tworzącej się powłoce tlenkowej. Pomimo obecności pęknięć stwierdzono poprawę odporności korozyjnej utlenionych powłok stopowych Zn-Ni. Słowa kluczowe: powłoka cynk - nikiel, stop Zn - Ni, anodowe utlenianie, ochrona stali Preliminary investigations on anodic oxidation of galvanic Zn-Ni coatings and corrosion characterisation of formed oxide coatings Results of investigations applying to anodic oxidation of zinc - nickel alloy coatings electrodeposited on steel substrate have been showed in this work. The process was carried out in the baths which are sodium hydroxide of various concentration in the range of 0.25-1.25 mol/dm3. On the basis of the realized investigations, it was found that the anodic treatment of Zn-Ni galvanic alloy leads to cracks formation on the creating oxide layer. In spite of the cracks presence, the corrosion resistance of the Zn-Ni alloy coatings have been observed. Keywords: zinc - nickel coating, Zn - Ni alloy, anodic oxidation, steel protection.1. Wstęp Jednymi z najskuteczniejszych powłok o charakterze anodowym, stosowanych do antykorozyjnej ochrony elementów stalowych są galwaniczne powłoki stopowe zawierające cynk. Należą do nich głównie powłoki Zn-Ni, Zn-Co oraz Zn-Fe, które ze względu na konieczność eliminacji z użycia toksycznych powłok kadmowych, są coraz częściej stosowane w wielu gałęziach przemysłu (szczególnie motoryzacyjnym) [1-5]. Badania nad ich wytwarzaniem w dużej mierze dotyczą aktualnie najczęściej stosowanych powłok typu Zn-Ni. Wiele doniesień wskazuje, że powłoki cynk-nikiel, zawierające 10-15% Ni stano[...]

Use of ionic liquids in separation of azeotropic systems Zastosowanie cieczy jonowych w procesie rozdziału mieszanin azeotropowych DOI:10.12916/przemchem.2014.737


  Four ionic liqs. were used as entrainers in sepn. of Me2CHOH and H2O (an azeotropic mixt.) by extn. distn. under atm. pressure or 300 mbar. Effect of structure, amt. and recycle of the ionic liqs. on the process course was studied. Some H2O-contg. spent solvents from industry were also successively dehydrated, optionally in presence of mol. sieves. Addnl., corrosion test was carried out to confirm good corrosion resistance of steel in the ionic liq.-contg. mediums at 30-120oC. Przedstawiono wyniki badań dotyczące zastosowania cieczy jonowych jako czynników ekstrahujących w procesie separacji mieszanin azeotropowych. Badania prowadzono, stosując technikę destylacji ekstrakcyjnej pod ciśnieniem atmosferycznym lub obniżonym (300 mbar). Jako układ modelowy wykorzystano układ azeotropowy izopropanol/woda, na którym badano wpływ różnych czynników na przebieg destylacji reaktywnej, takich jak wpływ budowy, ilości oraz zawrotu cieczy jonowej. Następnie przebadano próbki przemysłowe zawodnionych rozpuszczalników o zróżnicowanym składzie. Dodatkowo przeprowadzono testy wpływu środowiska procesu na proces korozji przykładowej stali w zakresie temp. 30-120oC. Procesy oczyszczania produktów w przemyśle chemicznym często przysparzają wielu problemów. Koszty rozdziału niejednokrotnie decydują o całkowitych kosztach produkcji. Z otrzymanych w procesach jednostkowych mieszanin należy wyodrębnić poszczególne składniki, co w przypadku mieszanin ciekłych, wrzących w zbliżonym zakresie temperatur lub tworzących mieszaniny azeotropowe może być aPolitechnika Śląska; bEkomax Sp. z o.o, Gliwice Karolina Matuszeka, Bartosz Gusztab, Aleksandra Kutelab, Artur Macieja, Anna Chroboka,* Use of ionic liquids in separation of azeotropic systems Zastosowanie cieczy jonowych w procesie rozdziału mieszanin azeotropowych DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.737 - Mgr inż. Bartosz GUSZTA w roku 2012 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechnik[...]

Wpływ dodatku cieczy jonowych na bazie 2-pikoliny na strukturę anodowo utlenionych powłok stopowych Zn-Co DOI:10.15199/40.2016.4.10

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku wybranych cieczy jonowych do kąpieli stanowiącej roztwór wodorotlenku sodu na strukturę anodowo utlenianych powłok stopowych Zn-Co. Do badań wykorzystano cztery ciecze jonowe zbudowane z tego samego kationu 2-metylopirydyniowego i różnych anionów, tj.: octanowego, trifluorooctanowego, ortofosforanowego(V) i siarczanowego(VI). Do określenia struktury powstających powłok tlenkowych wykorzystano skaningową mikroskopię elektronową. W celu określenia składu chemicznego powierzchni zmodyfikowanej powłoki wykorzystano metodę spektroskopii fotoelektronów (XPS) oraz spektroskopię fluorescencji rentgenowskiej (XRF). Określono także odporność korozyjną metodą potencjodynamiczną (LSV). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że dodatek wszystkich zastosowanych cieczy jonowych powoduje powstawanie powłok tlenkowych bez widocznych pęknięć. Ponadto, powłoki te wykazują lepszą odporność korozyjną niż te, utlenianie w kąpieli bez dodatku cieczy jonowych. Słowa kluczowe: powłoka cynk - kobalt, stop Zn - Co, anodowe utlenianie, ciecz jonowa Effect of 2-picoline based ionic liquids on a structure OF Zn-Co alloy coatings oxidized anodically Results of investigations on effect of selected ionic liquids addition to the baths being solution of sodium hydroxide on a structure of anodically oxidized Zn-Co alloy coatings. Four ionic liquids consisted of the same 2-methylopyridinium cation and different anions, i.e.: acetate, trifluoroacetate, orthophosphate and sulfate were applied in the study. The X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and X-ray fluorescence spectroscopy (XRF) were used in order to determination of a chemical composition of the modified surface. A corrosion resistance by LSV potentiodynamic method was also determined. On the basis of the realized study it was found that the addition of ionic liquids results in formation the oxide coatings without cracks. Moreover, the coatings are charact[...]

Odporność korozyjna anodowo utlenionych powłok stopowych Zn-Co określona metodą NSS DOI:10.15199/40.2017.4.9


  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej elektrolitycznych powłok stopowych Zn-Co, poddanych anodowemu utlenianiu w metanolowym roztworze wodorotlenku sodu. W ramach pracy przeprowadzono przyspieszone badania korozyjne w komorze solnej metodą NSS (Neutral Salt Spray), w warunkach zgodnych z normą PN-EN ISO 9227:2007. Oprócz oceny wizualnej określono także w sposób ilościowy postęp procesu korozyjnego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że anodowa obróbka powłok Zn-Co w badanej kąpieli powoduje wytworzenie powłok konwersyjnych znacznie poprawiających ich właściwości antykorozyjne. Wśród próbek poddanych badaniom najlepszą odpornością korozyjną charakteryzowały się te, utleniane anodowo do czasu wzrostu napięcia do 50 V. Słowa kluczowe: powłoka cynk - kobalt, stop Zn - Co, anodowe utlenianie, komora solna, test NSS 1. Wstęp Stal jest ważnym materiałem konstrukcyjnym, znajdującym zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jednakże w wielu przypadkach istotne jest odpowiednie zabezpieczenie powierzchni stalowych elementów przed korozją. Jedną z metod ochrony stali przed korozją jest stosowanie powłok metalicznych mających charakter anodowy. W przypadku pojawienia się ogniwa galwanicznego (np. wskutek uszkodzenia powłok) taka powłoka stanowi anodę i ulega niszczącym ją procesom utleniania; podłoże w tym układzie stanowi katodę i nie ulega korozji. Do jednych z najlepszych powłok anodowych zalicza się elektrolityczne powłoki cynku z metalami z grupy żelazowców, tj. niklem, kobaltem i żelazem. Znane są także powłoki trójskładnikowe, w skład których wchodzą wymienione metale (np. Zn-Ni-Fe; Zn-Co-Fe) lub powłoki zawierające w swym składzie inny metal, np. molibden (Zn-Co-Mo). Powłoki tego typu wytwarza się elektrolitycznie. Proces elektroosadzania powłok stopowych typu cynkżelazowiec zachodzi w sposób anomalny, co oznacza, że w zakresie parametrów procesu osadzania metal mniej szlachetny (w tym przypadku c[...]

Electrodeposition of Zn, Cu and Cu-Zn alloy coatings from the galvanic baths based on 2-hydroxyethyl-trimethylammonium acetate DOI:10.15199/40.2019.3.9


  1. Introduction Corrosion protection of metals and alloys could be realized by electroplating. Apart electrodeposition of pure metals there is also known electroplating of alloys which is more and more often used. The matter of electrolytic deposition of alloys has been known since 1841 when a method of electrodeposition of copper alloys has been patented. Alloys electroplating has few advantages, which are not obtained by other methods of alloy formation (e.g. casting) [13]: - the process is carried out at relatively low temperature (up to dozens of °C) which does not generate the cost connected with heating for metals melting, - the influence on a structure the formed alloys by changing the parameters of process or the composition of galvanic bath, - the possibility of stable or metastable phases formation, which are impossible or very hard for obtaining in the case of metallurgical alloys, - the possibility of deposition coatings of homogeneous thickness, which is easy adjusted, - the galvanic coatings have lower porosity than casted alloys or the ones made by powder sintering technique. An appreciable part of metal could be deposited in a form of coating by electrodeposition from aqueous solutions containing ions of the metals. There are also some metals which can be cathodically deposited just in a form of alloy, but pure metal electrodeposition is not possible. It should be noticed that the electroplating from aqueous solutions has some disadvantages. One of them is hydrogen evolution on the cathode surface, where the coating is formed and a consequence of the phenomenon could be hydriding of the deposited metal. An use of toxic and hazardous compounds as components of galvanic baths (e.g. cyanides) as well as large amount of wastewater are the next drawbacks of the process. Moreover, the electrodeposition of some metals (like magnesium, aluminum, titanium) is unfeasible from aqueous solutions. Therefore the investigat[...]

Polerowanie elektrolityczne i pasywacja anodowa stopu Ti6Al7Nb

Czytaj za darmo! »

Określono wpływ polerowania elektrolitycznego i pasywacji anodowej stopu Ti6Al7Nb na jakość, morfologię i skład chemiczny jego powierzchni, a także na potencjał korozyjny, opór polaryzacyjny oraz gęstość prądu korozyjnego. Stwierdzono, że na jakość powierzchni stopu największy wpływ ma skład chemiczny kąpieli do elektropolerowania oraz napięcie procesu pasywacji. Elektropolerowanie zwiększa odporność korozyjną stopu Ti6Al7Nb w 5% NaCl. Zasadniczy wzrost odporności następuje jednak dopiero po wytworzeniu pasywnej warstewki tlenkowej w procesie pasywacji anodowej. Com. Ti6Al7Nb alloy samples were electropolished in acidic F ions-contg. baths at current d. 30 or 50 A/dm2 for 180 s to 500 s, passivated as anodes in soln. of H2SiF6 (concn. 1-20%) for 300 s and then studied for surface roughness and electrochem. corrosion resistance (potentiodynamic method) in 5% soln. of NaCl. The best results (roughness 0.08 μm, corrosion potential 307 mV) were achieved when the electropolishing bath contained H2SO4, (CH2OH)2 and NH4F and the passivation was carried out at 60 V in 20% soln. of H2SiF6. The formation of TiO2 layer on the sample surface was evidenced by XPS spectroscopy. Tytan i jego stopy znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Ze względu na wiele korzystnych właściwości wykorzystuje się je w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, kosmonautyce, sporcie wyczynowym, jak również w przemyśle jubilerskim i inżynierii biomedycznej. Elementy, które wykonuje się z biomateriałów tytanowych to m.in. wszczepy filarowe, elementy aparatów ortodontycznych i protezy stomatologiczne. Równie szerokie zastosowanie znajdują te stopy w protetyce kostnej w postaci endoprotez stawów i implantów kostnych. Najszerszym zastosowaniem w inżynierii protetycznej cieszą się takie stopy tytanu, jak Ti6Al4V, Ti6Al4V ELI oraz alternatywny do nich stop Ti6Al7Nb1). Ten ostatni stop, dzięki wysokiej odporności korozyjnej, niskiemu ciężarowi [...]

Badania odporności korozyjnej powłok stopowych cynk-kobalt metodą NSS


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących określenia właściwości antykorozyjnych galwanicznych powłok stopowych cynk-kobalt na podłożu stalowym. Badania odporności korozyjnej tych powłok przeprowadzono w komorze solnej metodą NSS (neutral salt spray). Na ich podstawie stwierdzono, że spośród badanych powłok monolitycznych najlepsze właściwości antykorozyjne wykazuje powłoka otrzymywana w neutralnej kąpieli o większej zawartości kobaltu (0,04 mol/dm3). Natomiast powłoki wielowarstwowe osadzane w tej samej kąpieli charakteryzują się znacznie lepszą odpornością korozyjną, porównywalną do powłok cynk-nikiel oraz powłok kadmowych. Słowa kluczowe: cynk-kobalt, wielowarstwowa powłoka stopowa, komora solna, metoda NSS The corrosion resistance investigations of the zinc-cobalt alloy coatings by the NSS method The results of investigations applying to determination the anticorrosion properties of galvanic zinc-cobalt alloy coatings on steel substrate are presented in this paper. The corrosion resistance studies of the coatings were carried out in salt chamber by NNS (neutral salt spray) method. On the basis of the research, it was found that among all monolithic coatings the best anticorrosion properties exhibit the one fabricated in neutral bath with a higher content of cobalt (0,04 mol/dm3). The multilayer coatings deposited in the bath are characterized by much better corrosion resistance, comparable to zinc-nickel and cadmium coatings. Keywords: zinc-cobalt, multilayer alloy coatings, salt chamber, NSS method ochrona przed korozja 4/2012 XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERIAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Nowoczesne zabezpieczenia korozyjne, będące przedmiotem badań naukowych, wymagają ich scharakteryzowania, w szczególności pod kątem odporności korozyjnej. Często niemożliwe jest przeprowadzenie badań w rzeczywistych warunkach eksploatacji chronionego elementu, dlatego prowadzi się je [...]

Badania nad wytwarzaniem niklowych warstw podkładowych na stopie AZ91D

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących bezprądowego osadzania niklowych warstw podkładowych dla powłok galwanicznych wytwarzanych na stopie magnezu AZ91D. Zbadano wpływ temperatury oraz pH kąpieli na jakość uzyskiwanych powłok. Do tego celu wykorzystano metody mikroskopowe, spektroskopię rentgenowską EDS oraz przeprowadzono badania korozyjne metodą potencjodynamiczną. Na podstawie uzyskanych wyników określono parametry procesu, które pozwalają na wytworzenie ciągłej powłoki niklowej, o potencjalnym zastosowaniu jako warstwa podkładowa dla powłok galwanicznych, osadzanych z kąpieli alkalicznych. Słowa kluczowe: stopy magnezu, stop AZ91D, powłoka niklowa, bezprądowe osadzanie metali.1. Wstęp Magnez jest najlżejszym metalem konstrukcyjnym, co niewątpliwie można uznać za jego zaletę. Ponadto, w porównaniu ze stalą, stopami aluminium czy konstrukcyjnymi tworzywami sztucznymi, wykazuje o wiele lepsze właściwości, takie jak: wysoka wytrzymałość, wysoka przewodność cieplna, stabilność wymiarowa, wysoka zdolność do ekranowania promieniowania elektromagnetycznego, zdolność tłumienia drgań mechanicznych, dobra obrabialność i łatwość poddawania recyklingowi. Te właściwości powodują, że stopy magnezu znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, m.in. lotniczym, motoryzacyjnym, maszynowym, elektronicznym i elektrotechnicznym oraz lekkim. Niestety magnez wykazuje również cechy niepożądane tj. niską odporność na korozję czy ścieranie, niską odporność na pełzanie i wysoką reaktywność chemiczną, które powodują, że rozpowszechnianie zastosowań magnezu na szeroką skalę jest ograniczone. Magnez i jego stopy są bardzo podatne na korozję galwaniczną; w większości kwasów nieorganicznych i roztworów neutralnych ulegają korozji ze stosunkowo dużą szybkością [1-4]. Znacznie lepsze właściwości użytkowe wykazują stopy magnezu z glinem, które stanowią grupę najbardziej popularnych stopów magnezu. Jednakże, istnieje w[...]

The investigations on formation the nickel precoats on the AZ91D alloy

Czytaj za darmo! »

The results of investigations applying to electroless deposition of nickel precoats for galvanic coatings obtaining on AZ91D magnesium alloy are presented here. An infl uence of temperature and bath pH on the nickel coatings quality was investigated. Microscopy techniques and EDS spectroscopy were applied as well as the corrosion studies by potentiodynamic method were carried out for that purpose. On the basis of obtained results, the process parameters, which allow to formation a perpetual nickel coating for potential use as a precoat for galvanic coatings deposited from alkaline baths, were determined. Keywords: magnesium alloys, AZ91D alloy, nickel coating, electroless metal deposition.1. Introduction Magnesium is the lightest constructional metal, what can be consider as its advantage, undoubtedly. Moreover, in comparison with steel, aluminum alloys and constructional plastics, it exhibits much better properties, such like: high strength, high thermal conductivity, dimensional stability, high ability to shielding electromagnetic radiation, capacity to mechanical vibrations damping, good workability and recycling facility. The enumerated properties cause that the magnesium alloys are used in many branches of industry, e.g. aircraft, automotive, machine-building, electrical as well as the light one. Nevertheless, magnesium also exhibits undesirable features, i.e. low corrosion and abrasion resistance, bad creep properties and high reactivity, which cause that the dissemination of the magnesium applications on a large scale is limited. Magnesium and its alloys are susceptible to galvanic corrosion; in most of inorganic acids and neutral solutions they are corrode with relatively high rate [1-4]. Much better utilize properties are exhibited by aluminum-containing magnesium alloys, which are the most popular magnesium alloys. However, there are many contradictory reports concerning their anti-corrosion properties. The[...]

Elektrolityczne utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania powłok konwersyjnych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrolitycznego utleniania plazmowego (PEO) w roztworze krzemianu sodu. Przedstawiono morfologię i skład chemiczny otrzymanych powłok, określono wgłębność roztworu na podstawie rozkładu grubości wytworzonych powłok, mikrotwardość powłok i odporność korozyjną próbek modyfi kowanego powierzchniowo stopu magnezu. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, utlenianie plazmowe, PEO, grubości powłok.1.Wstęp Zastosowanie stopów magnezu w przemyśle samochodowym i lotniczym ciągle rośnie, co związane jest z dążeniem do zmniejszenia zużycia paliwa poprzez obniżanie masy samochodów i samolotów dzięki zastępowaniu niektórych elementów konstrukcyjnych z tradycyjnych metali - magnezowymi [1-3]. Jest to możliwe dzięki doskonałym właściwościom magnezu i jego stopów - niskiej gęstości i relatywnie wysokiej wytrzymałości. Jednak główną przeszkodą w szerokim stosowaniu elementów wykonanych z magnezu i jego stopów jest ich podatność na korozję galwaniczną, gdyż magnez jest jednym z najbardziej aktywnych elektrochemicznie pierwiastków w szeregu napięciowym metali. Innymi negatywnymi cechami magnezu są mała odporność na ścieranie i pełzanie, co powoduje, że konieczne jest stosowanie obróbki powierzchniowej. W ochronie przed korozją od wielu lat największe znaczenie mają powłoki konwersyjne typu barierowego, np. chromianowe. Proces ich otrzymywania jest bardzo popularny w przemyśle, ponieważ jest prosty i tani, a powłoki wykazują dość dobrą odporność na korozję i są dobrą podwarstwą pod powłoki malarskie. Ze względu na toksyczne i kancerogenne właściwości chromu, zwłaszcza na najwyższym stopniu utlenienia, na całym świecie odchodzi się od technologii obróbki powierzchni metali opartych na związkach Cr(VI). Plazmowe utlenianie elektrochemiczne (PEO) jest stosunkowo nową, niezwykle obiecującą metodą. Polega ona [...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »