Wyniki 11-15 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław PIRÓG"

Metody synchronizacji przekształtników energoelektronicznych z siecią zasilającą

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie synchronizacji przekształtników energoelektronicznych z trójfazową linią zasilającą. W początkowej części zawarty został krótki przegląd najczęściej stosowanych metod. Szczególnej analizie poddano pętlę synchronizacji fazowej SRF-PLL, bazująca na składowych dq synchronicznego układu odniesienia. Zaprezentowano jej podstawy teoretyczne, wyniki działania oraz sposób praktycznej implementacji w układach mikroprocesorowych DSP i logiki programowalnej FPGA aplikacji zasilacza z sinusoidalnym prądem źródła . Abstract. This paper concerns synchronization structures for grid-connected three-phase power electronics converters. In the beginning the review of most popular techniques is presented. Furthermore the Synchronous Reference Frame Phase Lo[...]

An Analysis Of Overload Conditions In Mosfet-Based Power Resonant DC-DC Step-Up Converters In Switched Capacitor Voltage Multiplier Topology DOI:10.15199/48.2016.05.15

Czytaj za darmo! »

This paper presents an analysis of operation of resonant DC-DC converter in topology of Switched Capacitor Voltage Multiplier (SCVM) under overload conditions. The SCVM operates as a charge pump, thus the energy transfer rate is limited and depends on the switched capacitance and the switching frequency. However an overload of the converter introduces specific operation conditions that can require a special control. The presented research results have an important significance for selection of components of SCVM as well as switching strategy, because the overload can occur as a result of load decrease as well as during the start of the converter. In the paper analytical, simulation and experimental results are presented for the Mosfet-based 200 Watt SCVM. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę możliwości pracy w stanie przeciążenia układu rezonansowego przekształtnika mocy DC-DC podwyższającego napięcie w topologii powielacza napięcie (SCVM - Switched Capacitor Voltage Multiplier). Układ o przełączanych kondensatorach działający na zasadzie pompy ładunku ma ograniczaną moc zdeterminowaną pojemnością przełączanych kondensatorów oraz częstotliwością przełączeń. Jednak przeciążenie przekształtnika wywołuje specyficzny stan pracy, który może wymagać specjalnego sterowania. Badania mają istotny wpływ na dobór sterowania w układzie SCVM, ponieważ przeciążenie może występować jako skutek wpływu odbiornika, ale również przy starcie układu. W artykule przedstawiono badania analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne przekształtnika tranzystorowego SCVM z tranzystorami Mosfet, w zakresie mocy do 200 watów. (Analiza stanu przeciążenia przekształtników rezonansowych DC-DC o przełączanych kondensatorach podwyższających napięcie zrealizowanych w technice Mosfet w topologii powielacza napięcia). Słowa kluczowe: Przekształtnik wielopoziomowy, przekształtnik DC-DC, przełączane kondensatory, pompa ładunku Keywords: Multilevel converter, DC-DC conver[...]

Metoda wyznaczania w czasie rzeczywistym optymalnej częstotliwości impulsowania tyrystorowego, rezonansowego przekształtnika DC-DC o przełączanych kondensatorach DOI:10.15199/48.2016.06.05

Czytaj za darmo! »

W artykule przestawiono wyniki badań stanów pracy przekształtnika tyrystorowego podwyższającego napięcie o kondensatorach przełączanych typu SCVM (Switched Capacitor Voltage Multiplier). Specyfika układu i zastosowanych elementów półprzewodnikowych determinuje wiele zjawisk związanych z przeciążeniem. Zjawiska te zostały przebadane symulacyjnie za pomocą programu MATLAB/SIMULINK, i poprzez przeprowadzenie eksperymentów na modelu małej skali. W celu wyeliminowania niepożądanych stanów przekształtnika tyrystorowego SCVM, związanych z przeciążeniem układu, zaproponowano realizację adaptacyjnego sterownika. W artykule omówiono koncepcję działania proponowanego układu sterowania i wyniki weryfikujące jego skuteczność. Abstract. The paper presents research results of modes of operation of the thyristor-based DC-DC step-up Switched Capacitor Voltage Multiplier (SCVM). A method of operation of the converter as well as the specific semiconductor switches determine numerous of different operational modes in the overload condition. These modes of overload was investigated by simulation in MATLAB/SIMULINK and by small scale experiments. In order to avoid the dangerous operation in overload conditions of the thyristor-based SCVM a novel adaptive pulse generator is proposed. The paper presents the concept of the proposed generator as well as the results that confirm its effectiveness. (Real Time, Optimal Switching Frequency Calculation for Thyristor Based DC-DC Resonant Switched Capacitor Voltage Multiplier) Słowa kluczowe: przełączalne kondensatory, powielacz napięcia, przekształtnik DC-DC podnoszący napięcie, tyrystor. Keywords: switched capacitors, voltage multiplier, DC-DC converter, Step-up, boost, thyristor, high power Wstęp Układy przekształtników o przełączalnych kondensatorach w ostatnich latach zyskują coraz większą popularność i stanowią coraz silniejszą alternatywę [1-4] dla konwencjonalnych przekształtników DC-DC wykorzystujących indukcyj[...]

Wielokomórkowy falownik napięcia. Realizacja praktyczna

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono ideę oraz praktyczną realizację trójkomórkowego falownika napięcia umożliwiającego modulację napięcia wyjściowego na siedmiu poziomach. Omówiony został sposób sterowania przekształtnikiem oraz skutki niewłaściwej realizacji przesunięcia fazowego pomiędzy impulsami kolejnych łączników. W celu utrzymania wymaganej proporcji napięć na kondensatorach przekształtnik jest wyp[...]

Stanowisko badawcze elektromechanicznego magazynu energii o mocy 100kW

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano stanowisko badawcze elektromechanicznego magazynu energii. Układ został zwymiarowany i wykonany na moc 100kW. Przedstawiono metodę doboru masy wirującej, zasadę sterowania oraz opis poszczególnych modułów układu. Zamieszczono przykładowe wyniki badań całego systemu. Abstract. This paper describes the laboratory model of 100kW electromechanical energy storage system. In the article, idea of energy storage in rotating mass and its practical application was described. Experimental results for power electronics part of the system were presented. (The Laboratory Model of 100kW Electromechanical Energy Storage System) Słowa kluczowe: kinetyczny magazyn energii, bezszczotkowy silnik prądu stałego, przekształtnik energoelektroniczny. Keywords: kinetic energy storage, brushless permanent magnet DC motor, power electronic converter. Wstęp W ostatnich kilku latach wysiłki badaczy w wielu ośrodkach na świecie skierowane są na kinetyczne magazyny (zasobniki) energii, jako urządzenia, które w najlepszym stopniu spełniają wymagania techniczne dotyczące gromadzenia energii [1] - [3], [5] - [9]. W technice taki magazyn występuje pod wieloma nazwami: giro, bezwładnik, koło zamachowe, zasobnik elektromechaniczny. Akumulatory magazynujące energię w postaci energii kinetycznej wirującej masy przetwarzają energię elektryczną na energię mechaniczną i mechaniczną na elektryczną. Zalety tej metody magazynowania energii to przede wszystkim wysoka sprawność oraz możliwość oddawania dużej energii w krótkim czasie. Rozwiązanie to świetnie nadaje się do stosowania w napędach hybrydowych ze względu na możliwość oszczędzania energii (hamowanie odzyskowe). Zasobniki mogą być wykonane jako wysokoobrotowe (wysokosprawne, próżniowe o bardzo dużym stosunku gromadzonej energii do masy) lub wolno obrotowe wirujące w powietrzu na łożyskach tocznych o mniejszych gęstościach energii. W latach 2005-2010 w czterech ośrodkach naukowobadawczych na tere[...]

« Poprzednia strona  Strona 2