Wyniki 11-20 spośród 40 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy CZAJKOWSKI"

Modernizacja systemu GMDSS

Czytaj za darmo! »

Rok temu, tj. 1 lutego 2009 roku, minęło 10 lat od daty pełnego wdrożenia Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa - GMDSS. Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) uznał, iż implementacja tego systemu to krok milowy w podnoszeniu bezpieczeństwa na morzu. W artykułach [1] i [2] omówiono założenia tego systemu, jego strukturę, realizowane funkcje oraz przedstawiono tendencje rozwojowe poszczególnych systemów w czasie jego eksploatacji. Pojawiają się jednak stwierdzenia krytyczne. System musi być zmodernizowany i unowocześniony, bowiem niektóre techniki i technologie już w momencie jego tworzenia były przestarzałe. Taka konieczność rewizji i unowocześnienia systemu pojawiła się w dokumencie COMSAR-2009-13/7/2 [7]. Planowanie systemu[...]

Techniczna charakterystyka systemu automatycznej identyfikacji statków – AIS

Czytaj za darmo! »

Automatyczny system raportowania statków, wykorzystujący morskie pasma zakresu VHF dla nadawania i odbioru sygnałów transmisji danych został nazwany jako uniwersalny pokładowy automatyczny system identyfikacji (Universal Shipborne Automatic Identification System) - AIS [2]. Do jego stosowania Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna przyznała dwa kanały z zakresu VHF, oznaczając jako: - AIS 1 - o częstotliwości 161,975 MHz, - AIS 2 - o częstotliwości 162,025 MHz. Ponieważ system AIS umożliwia automatyczne przekazywanie informacji niezbędnych do prowadzenia bezpiecznej żeglugi takich jak identyfikację statków, ich pozycję, prędkość, kurs itp. - uznano, iż jego zainstalowanie na statkach podlegających konwencji SOLAS - stało się obowiązkowe. Urządzenia AIS na tych statkach określono jako urządzenie klasy A, natomiast na statkach nie objętych wymaganiami Konwencji SOLAS - oznaczono jako AIS klasy B. Obie klasy muszą spełnić wymagania i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) i Międzynarodowego Komitetu Elektrotechnicznego (IEC). AIS klasy A automatycznie transmituje i odbiera następujące dane [2]: - statyczne, wprowadzone do pamięci urządzenia przy jego instalacji na statku i zawierające jego numer identyfikacyjny, sygnał wywoławczy i nazwę, wymiary statku i jego typ itp. - dynamiczne, transmitowane z częstotliwością zależną od wartości prędkości liniowej i stabilności ruchu statku, uaktualniane automatycznie na podstawie danych pochodzących z urządzeń statkowych i obejmujące: a) czas (UTC), kąt drogi nad dnem i prędkość nad dnem oraz pozycję geograficzną, retransmitowaną ze statkowego odbiornika radionawigacyjnego podłączonego do AIS, b) kurs z żyrokompasu, c) wprowadzane ręcznie informacje dotyczące podróży - port przeznaczenia, przewidywany czas przybycia do tego portu ETA (Estimated Time of Arrival), informacje o rodzaju przewożonych ładunków. Układ blok[...]

Możliwości transmisji danych w paśmie HF na podstawie zalecenia ITU-R M.1798

Czytaj za darmo! »

O konieczności zastąpienia systemu radiotelegrafii dalekopisowej NBDP (Narrow Band Direct Printing) w Światowym Morskim Systemie Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa - GMDSS autor pisał w [1] i [2]. Zarówno IMO, COMSAR, jak i ITU podjęły działania w celu opracowania koncepcji systemu transmisji danych, który mógłby ten system zastąpić. Zaowocowały one opracowaniem nowej Rekomendacji ITU-R, dotyczącej możliwości transmisji danych cyfrowych, jak również poczty elektronicznej w Morskiej Służbie Ruchomej. Rekomendacja ta zaznajamia IMO z możliwościami zastąpienia niektórych lub też wszystkich funkcji, jakie w systemie GMDSS są realizowane za pomocą systemu NBDP - początkowo dla radiokomunikacji ogólnej, a w dalszej perspektywie radiokomunikacji w niebezpieczeństwie i zapewniającej bezpieczeństwo. Dokument ten omawia systemy radiokomunikacyjne pasm MF i HF i protokoły transferu danych bieżąco używanych w morskiej służbie ruchomej dla wymiany informacji cyfrowych i poczty elektronicznej stosujących częstotliwości, które zawiera Appendix 17 Regulaminu Radiokomunikacyjnego. Należy przy tym zaznaczyć, iż już istnieją lub też są rozwijane - o zasięgu światowym lub regionalne - krótkofalowe systemy poczty elektronicznej, stosujące programowalne radiostacje SDR (Software-Defined Radios). W niedalekiej przyszłości mogą one przynieść olbrzymie korzyści techniczne, ekonomiczne i zapewnić efektywne wykorzystanie widma radiowego. Przedstawmy niektóre dane z Rekomendacji ITU [4] umożliwiającej określenie charakterystyk wyposażenia radiokomunikacyjnego do wymiany informacji w paśmie [...]

Możliwości transmisji danych w pasmie VHF na podstawie zalecenia ITU-R M.1842

Czytaj za darmo! »

W świetle wyników eksploatacyjnych systemu GMDSS, a także szybkiego postępu w nowoczesnych technologiach komunikacji cyfrowej, system powinien być w istotny sposób unowocześniony. W szczególności chodzi o system radiotelegrafii wąskopasmowej NBDP (Narrow Band Direct Printing), o czym autor pisał w [1, 2]. Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny ITU oraz Międzynarodowa Organizacja Morska IMO, prowadzą intensywne prace nad stworzeniem systemu, który pozwoliłby na transmisję danych, a także realizację poczty elektronicznej w morskiej służbie ruchomej wykorzystującej pasma morskie VHF oraz HF [3]. W wyniku tych prac powstały rekomendacje ITU, które określają założenia systemowe transmisji danych oraz komunikację e-mailową w obu wymienionych pasmach. ITU zaleca, aby były urzeczywistnione takie systemy transmisji danych, które zapewniłyby interoperacyjność wymiany informacji w obu kierunkach, tj. statek-ląd oraz ląd-statek na poziomie internetowego protokołu (IP). Takie rozwiązanie będzie mogło służyć jako uniwersalny interfejs na lądzie pomiędzy Morską Stacją Koordynacji Ratownictwa (MRCC) i określoną stacją nadbrzeżną. W rekomendacjach tych zaleca się, aby dla utrzymania interoperacyjności i kompatybilności z istniejącą aparaturą GMDSS, zainstalowany system transmisji danych był zdolny do automatycznej adaptacji komunikacji zgodnej z wymaganiami ITUR w odniesieniu do istniejącej aktualnie wąskopasmowej radiotelegrafii automatycznej. Te wszystkie wymienione aspekty powinny być wzięte pod uwagę podczas podejmowania przez IMO decyzji o zmianie systemu radioteleksowego na system transmisji danych, aby uzyskać zgodność z wymaganiami Konwencji SOLAS w odniesieniu do wyposażenia statków. Podstawową ideą modernizacji GMDSS w aspekcie transmisji danych jest wprowadzenie i urzeczywistnienie nowoczesnego systemu transmisji danych przy[...]

Szanowni Czytelnicy!

Czytaj za darmo! »

W niniejszym zeszycie Przeglądu Telekomunikacyjnego I Wiadomości Telekomunikacyjnych zaprezentowano wybraną tematykę prac prowadzonych w Akademii Morskiej w Gdyni, która bezpośrednio lub pośrednio wiąże się z rozwojem systemów podnoszących bezpieczeństwo żeglugi na świecie. Są to w szczególności zagadnienia, którymi zajmuje się Podkomitet d.s. radiokomunikacji, poszukiwań i ratownictwa - CO MSA R: tematyka GMDSS jednostek morskich podległych konwencji SOLAS , jak i jednostek poza klasyfikacyjnych (w tym jachtów uprawiających żeglugę w rejonach A3 i A4), plan implement[...]

Możliwości rozszerzania satelitarnych systemów radiokomunikacyjnych w GMDSS


  Podczas obrad XV sesji Podkomitetu COMSAR w marcu 2011 r. prowadzono rozważania dotyczące możliwości włączenia nowych radiokomunikacyjnych systemów satelitarnych do systemu GMDSS. Jak wiadomo od samego początku tworzenia systemu GMDSS - satelitarny system radiokomunikacyjny INMARSAT jest jedynym systemem, który oprócz realizacji radiokomunikacji umożliwia wysyłanie sygnałów alarmowych. W związku z tym definicja obszaru morza A3 odnosi się do obszaru kuli ziemskiej, na której możliwe jest prowadzenie komunikacji alarmowej wykorzystując do tego celu satelity geostacjonarne systemu INMARSAT [1]. Obszar ten zawarty jest pomiędzy 70º szerokości geograficznej północnej oraz 70º szerokości geograficznej południowej. Grupa ekspertów IMO w [2, 3] wyraziła poparcie dla rozwoju regionalnych operatorów satelitarnej radiokomunikacji i możliwości ich wprowadzenia do systemu GMDSS. Na bazie poparcia takiej idei - Morski Komitet Bezpieczeństwa (MSC) - IMO zlecił Podkomitetowi COMSAR w ramach prowadzenia prac studyjnych nad opracowaniem modernizacji podsystemów i procedur w systemie GMDSS - również rozpatrzenie możliwości włączenia nowych radiokomunikacyjnych systemów satelitarnych do GMDSS. Jednym z takich systemów radiokomunikacji satelitarnej jest system Thuraya. W dalszej części przedstawiono zasadnicze uwarunkowania i założenia techniczno-operacyjne tego systemu [4]. Aktualnie system Thuraya dysponuje dwoma satelitami operacyjnymi umieszczonymi na orbicie geostacjonarnej i tak: Satelita Thuraya 2 - na pozycji 44º długości geograficznej wschodniej i zapewnia pokrycie radiowe krajom Europy, Afryki i Centralnej oraz Południowej Azji. Satelita Thuraya 3 - na pozycji 98,5º długości geograficznej wschodniej i zapewnia pokrycie radiowe azj[...]

Ukierunkowanie prac modernizacyjnych systemu GMDSS


  O tendencjach rozwojowych Światowego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) Podkomitet COMSAR Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO (International Maritime Organization) informował - anonsując rozpoczęcie stosownych działań - już w trakcie obchodów dziesiątej rocznicy pełnego wdrożenia tego systemu, tj. 1 lutego 2009 r. W [1] autor przedstawił prace modyfikujące niektóre podsystemy GMDSS-u, natomiast w [2] - celowość i konieczność jego modernizacji. Przypomnijmy niektóre argumenty. Planowanie systemu odbywało się około 25 lat temu. Od tego czasu wiele się zmieniło, w wyniku postępu w telekomunikacji. Rozwój technik cyfrowych spowodował nieprzewidywane wcześniej zmiany na rynku morskiego sprzętu radiokomunikacyjnego. Ponadto nie stworzono mechanizmu stopniowego wprowadzania do systemu GMDSS nowo tworzonych, nowoczesnych rozwiązań systemowych i technicznych. Reasumując, na forum międzynarodowych organizacji IMO i ITU (International Telecommunication Union) rozpoczęły się przygotowania do procesu modernizacji tego systemu. Na ostatnim posiedzeniu Podkomitetu COMSAR w marcu 2011 r. nakreślono plan działania i ustalono zakres prac związanych z przeglądem podsystemów i procedur GMDSS. Podczas obrad Podkomitetu zarysował się plan prac, podzielony na trzy etapy: - przeprowadzenie prac studyjnych (Scoping Exercise), które powinny trwać 2 lata, - dokonanie przeglądu podsystemów składowych i procedur, na co przewidziano około 5 lat, - przeprowadzenie modernizacji systemu, przewidywane w okresie około 10 lat. [...]

Rewizja i modernizacja systemu GMDSS


  W roku 2012 - mija 13 lat od daty pełnego wdrożenia Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa - GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) - zastępując wysłużony, działający od 1895 roku system oparty na telegrafii Morse’a. System GMDSS - rozpoczął działanie 01.02.1992 r. i po siedmioletnim okresie wdrożenia (działając równolegle ze starym systemem radiotelegrafii Morse’a) - 01.02.1999 roku stał się jedynym systemem zapewniającym bezpieczeństwo i alarmowanie na morzach i oceanach świata. Stosuje się go obowiązkowo na wszystkich statkach towarowych podlegających Konwencji SOLAS, tj. o wyporności 300 ton i powyżej oraz na wszystkich statkach pasażerskich odbywających żeglugę międzynarodową. Wybrane podsystemy składowe mogą być instalowane nieobligatoryjnie na jednostkach pozakonwencyjnych (tzw. non-SOLAS ship) - statkach rybackich, jachtach, holownikach, itp. Pomimo olbrzymiego postępu w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa żeglugi na morzu, jaki niesie ze sobą system GMDSS nie zlikwidował on w okresie swojego działania wypadków i tragedii na morzu. W szczególności dotyczy to wspomnianych jednostek pozakonwencyjnych, gdyż jak wynika ze statystyk światowych - 90% akcji ratowniczych na morzu jest podejmowanych przez morskie centra koordynacji ratownictwa właśnie w odniesieniu do nich. System musi być zmodernizowany i unowocześniony, bowiem niektóre techniki i technologie już w momencie jego tworzenia były przestarzałe. Taka konieczność rewizji i unowocześnienia systemu pojawiła się w dokumencie COMSAR-2009- 13/7/2. Planowanie systemu odbyło się ok. 25 lat temu. W tym czasie wiele się zmieniło, w wyniku postępu w telekomunikacji, tak więc należy dokonać niezbędnych modyfikacji, a właściwie wprowadzenia istotnych zmian w systemie GMDSS. Gwałtowny rozwój cyfrowych technik spowodował nieprzewidywalne wcześniej zmiany na rynku morskiego sprzętu radiokomunikacyjnego. Także błąd popełniony pr[...]

Wybrane zagadnienia tematyki morskiej rozpatrywane przez WRC-12


  Obrady Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej WRC-12 odbywały się w Genewie w dniach od 23 stycznia do 17 lutego 2012 r. O znaczeniu światowych konferencji radiokomunikacyjnych, prowadzeniu prac przygotowawczych w ramach ITU oraz na poziomie europejskim, o strukturze konferencji, a także osiągniętych rezultatach, napisano w [2]. W niniejszym artykule zajęto się wybranymi zagadnieniami, dotyczącymi radiokomunikacji morskiej, w aspekcie prac przygotowawczych, podjętych postanowień oraz decyzji Konferencji [1]. Pierwszą sprawą, omawianą w punkcie 1.7 agendy Konferencji, było rozpatrzenie wyników studiów prowadzonych przez ITU-R, dotyczących długoterminowego dostępu do widma czę- * Akademia Morska w Gdyni, e-mail: jczajko@am.gdynia.pl stotliwości w celu zaspokojenia wymagań i potrzeb satelitarnej ruchomej służby lotniczej z pozostawieniem bez zmian pierwotnego przeznaczenia pasm 1525 - 1559 MHz i 1626,5 - 1660,5 MHz. Prace przygotowawcze do rozwiązania tego problemu prowadzono zarówno na poziomie europejskim przez CEPT, jak i podczas Konferencji COMSAR w ramach IMO. O pracach tych autor pisał w [3]. Wynika z nich, że IMO dąży do zapewnienia, aby częstotliwości dla komunikacji w niebezpieczeństwie i dla gwarantowania bezpieczeństwa w systemie GMDSS miały w omawianych pasmach częstotliwości priorytet. Wynika to z wniesionej poprawki do uchwały 222 (popr. WRC-07), w ramach której należało przeprowadzić studia dotyczące pasma częstotliwości umożliwiające spełnianie odpowiednich wymagań dla satelitarnej ruchomej służby lotniczej. Załącznik 15 (popr. WRC- 07) wskazuje, że - oprócz dostępności dla komunikacji rutynowej WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE  ROCZNIK LXXxI  nr 7/2012 595 - we wzmiankowanych pasmach częstotliwości re[...]

Stan aktualny i rozwój systemu INMARSAT


  Satelitarny system INMARSAT jest nierozerwalnie związany ze Światowym Morskim Systemem Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa - GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) i od momentu jego powstania jego głównym zadaniem było polepszenie, tj. zwiększenie efektywności i niezawodności morskiej radiokomunikacji. W szczególności chodziło o podniesienie bezpieczeństwa i zapewnienie radiokomunikacji umożliwiającej szybkie i skuteczne alarmowanie. Dlatego też tworząc system GMDSS, jeden z obszarów morskich A3 [4] zdefiniowano jako akwen żeglugi w zasięgu satelitarnego systemu z wykorzystaniem satelitów geostacjonarnych nazwanego INMARSAT. System ten został w późniejszym czasie także wykorzystany w ruchomej służbie lądowej oraz aeronautycznej.Po ponad dwudziestu latach działania jako międzynarodowa organizacja, system INMARSAT w 2001 roku w wyniku prywatyzacji został przekształcony w organizację IMSO (International Mobile Satellite Organization) spełniając funkcje systemu GMDSS, jednak nazwa systemu jako całości pozostała niezmieniona. System INMARSAT składa się z trzech zasadniczych komponentów: - segmentu kosmicznego nadzorowanego przez INMARSAT, - naziemnych stacji lądowych LES (Land Earth Station), zwanych także CES (Coast Earth Stadion) nadzorowanych przez Administracje Morskie Państw będących sygnatariuszami INMARSAT- u, - oraz stacje statkowe SES (Ship Earth Station). Strukturę segmentu kosmicznego przedstawiono na rys. 1, gdzie na orbicie geostacjonarnej w odległości ok. 36000 km od równika usytuowane są satelity umożliwiające pokrycie radiokomunikacyjne czterech obszarów oceanicznych nazwanych: Obszar Wschodni Oceanu Atlantyckiego - (AOR-E - Atlantic Ocean Region East), Obszar Zachodni Oceanu Atlantyckiego - (AOR-W - Atlantic Ocean Region West), Obszar Oceanu Indyjskiego (IOR - Indian Ocean Region), Obs[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »