Wyniki 11-11 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Romuald Orłowicz"

Wpływ obciążenia skupionego pod kątem do spoin wspornych na wytrzymałość muru na ściskanie DOI:10.15199/33.2019.02.10


  Większość konstrukcjimurowych (ściany, filary, sklepienia) pracuje na ściskanie w poprzek spoin spornych. Wytrzymałość muru w tym kierunku określa się wytrzymałością na ściskanie elementów murowych i wytrzymałością zaprawy, co zostało ujętew[6]. Ściany usztywniające lub ściany poddane nierównomiernym deformacjom podłoża pracują na ściskanie pod kątem do spoin wspornych.Wtakich ścianach powstaje złożony stan naprężeń, gdy oś naprężeń głównych jest nachylona pod kątemzbliżonymdo 45° do płaszczyzny spoin wspornych. W tym przypadku o nośności i rysoodporności ścian decydują nie naprężenia ściskające, lecz główne naprężenia rozciągające [2, 3]. Są również przypadki gdy o nośności muru decydują wyłącznie naprężenia ściskające nachylone do płaszczyzn spoin wspornych. Dotyczy to np. stref podporowych nadproży i sklepień murowych (rysunki 1 i 2, fotografia). Kąt nachylenia linii ciśnienia w tych strefach zależy od kształtu konstrukcji, stosunku jej rozpiętości do wyniosłości i waha się w granicach 10° - 40°.Wzwiązku z tym, że wytrzymałość muru na ściskanie prostopadłe do spoinwspornych jestwiększa niż pod kątem [1, 3, 4, 5], to w strefach oparcia konstrukcji łukowych niekiedy stosowano elementy kamienne o większej wytrzymałości niż wytrzymałość muru (fotografia).Wprzypadku ich braku, w budynkach historycznych, z uwagi na zużycie techniczne muru lub zwiększenie obciążenia podczas ichmodernizacji, nośność stref podporowych konstrukcji łukowych może być niewystarczająca. Konsekwencją tego są uszkodzenia konstrukcji łukowych lub ich stref podporowych. W[4] podano wyniki badań trzech rodzajów murów wykonanych: z bloczków betonowych (pionowo drążonych - 20% i 40%); bloczków silikatowych (drążonych - 20%) oraz ceramicznych elementów drążonych (pionowo drążonych 20% i 40%) na typowych zaprawach cementowo-wapiennych. Uzyska- PRAKTYKA BUDOWLANA www.materialybudowlane.inf[...]

« Poprzednia strona  Strona 2