Wyniki 11-20 spośród 39 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof BAKUŁA"

Zakres fotogrametrii i kartografii w kontekście IX Ogólnopolskiego Sympozjum Geoinformacyjnego DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 28-31.03.2017 roku we Wrocławiu odbyło się IX Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne, które organizowane jest co dwa lata przez jedno ze stowarzyszeń lub towarzystw naukowych we współpracy z wybraną jednostką naukową. W tym roku połączone zostało ono z II Akademią Kartografii i Geoinformatyki, stąd spotkania trwały aż cztery dni. Organizatorem tych wydarzeń było Stowarzyszenie Kartografów Polskich wraz z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, Politechniką Wrocławską we współpracy z Politechniką Warszawską, Polską Akademią Umiejętności i innymi wspierającymi instytucjami. Wydarzenia te były okazją do podsumowania projektu enviDMS realizowanego przez GUGIK, omówienia stanu i perspektyw rozwoju kartografii topograficznej w Polsce, ale także, co istotne dla tego rozdziału Przeglądu Geodezyjnego, możliwością wymiany doświadczeń na styku fotogrametrii i teledetekcji z kartog[...]

Archiwalne zdjęcia DOI:

Czytaj za darmo! »

Jedno zdjęcie mówi więcej niż tysiąc słów. Stwierdzenie to wytworzyło we mnie przeświadczenie o jego prawdziwości. Otóż, niewiele osób zdaje sobie sprawę, że jedno zdjęcie, jedna fotografia może stać się kopalnią informacji o przeszłości. Każde ziarno emulsji fotograficznej na zdjęciach analogowych, każdy piksel zdjęć cyfrowych jest pewnego rodzaju obserwacją geodezyjną. Ma on przecież swoje konkretne położenie na zdjęciu, którego orientację i skalę możemy wyznaczyć. Ma on również określoną wartość radiometryczną, którą w zależności od zapisu, rozdzielczości, obserwujemy w postaci odpowiedniego tonu szarości czy barwy. Obserwacja ta daje również możliwości fotointerpretacji. Najpierw jednak należy wyznaczyć położenie piksela w danym układzie odniesienia, a to wymaga przynajmniej znajomości kamery, któr[...]

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji DOI:


  Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (PTFIT) jest sekcją naukową Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Organizację tę założono w Warszawie 13 lutego 1930 r. i od tego czasu zrzesza ona środowiska akademickie, administracyjne i wykonawców prac fotogrametrycznych podczas organizowanych konferencji i seminariów. Wielokrotnie różnego rodzaju sprawozdania PTFIT publikowane były na łamach Przeglądu Geodezyjnego, stąd też pojawił się pomysł, aby i tym razem przedstawić Czytelnikom w skrócie przebieg tego zebrania z wnioskami, jakie się po nim zrodziły. W dniu 19 maja 2017 r. o godz. 11.00 w gmachu NOT-u w Warszawie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, w którym udział wzięli członkowie i sympatycy Towarzystwa. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia dr. inż. Krzysztofa Bakuły (PW) nt. "Porównanie numerycznych modeli terenu pozyskanych z ultralekkich skanerów laserowych dedykowanych platformom BSL". W ramach dyskusji po wystąpieniu omawiano szczegóły projektu i dyskutowano nad parametrami ilościowymi i jakościowymi danych z lotniczego skanowania laserowego, w kontekście oceny dokładności tychże danych. Drugim wystąpieniem był referat mgr. inż. Jacka Siedlika (MGGP Aero) pt. "Doświadczenia MGGP Aero w zakresie przekazywania wyników prac fotogrametrycznych do zasobu". Wystąpienie to zawierało szereg informacji, które pokazywały brak aktualności obowiąz[...]

Nowe-stare innowacje w lotniczym skanowaniu laserowym DOI:


  Lotnicze skanowanie laserowe (ALS - ang. Airborne Laser Scanning) określane jest skrótem LiDAR (ang. Light Detection and Ranging) pochodzącym od istoty skanowania, czyli wysyłania i rejestracji monochromatycznej wiązki światła (lasera) celem wyznaczenia zasięgu, w jakim znajduje się obiekt, od którego wiązka się odbiła. Przy znanej pozycji i nachylenia sensora emitującego wiązkę oraz przy założeniu ogromu impulsów wysłanych w czasie działania takiego skanera otrzymuje się znane nam chmury punktów. Ostatnie lata i rozwój tej technologii w Polsce, spowodowany głównie realizacją projektu ISOK, sprawiły, że zamówienia na dane LiDAR zdominowały nawet w pewnym momencie polski rynek fotogrametryczny. Natomiast wykorzystanie danych ALS i wypełnienie nimi zasobu w CODGIK ma od kilku lat ogromne znaczenie dla rozwoju wielu dziedzin gospodarki. Dynamiczny rozwój fotogrametrii jako specjalności (a nie samej technologii, aby nie wnikać w burzliwą dyskusję, czy LiDAR to też fotogrametria, czy nie) nie pozostaje bez wpływu również na rozwój sensorów skanujących z powietrza. Rodzajem skanowania najbardziej rozpowszechnionym w świecie jest lotniczy skaning topograficzny. W tym podziale możemy również wyróżnić rozwijany w ostatnich latach lotniczy skaning batymetryczny określany również jako hydrograficzny, stosujący zielony laser umożliwiający skanowanie dna mórz i czystszych rzek oraz jezior. W i[...]

Droga od dwuwymiarowych map do trójwymiarowego modelu krajobrazu DOI:


  W jednym z ostatnich wydań internetowego portalu GIM International znaleźć można ciekawy wywiad z dr. Filipem Biljeckim z Uniwersytetu Technicznego w Delft, który obecnie realizuje prace badawcze w Singapurze, związane z zapisem rzeczywistości w postaci modeli 3D. Zagadnienie to od lat rozwija on w swoim zespole badawczym, będąc autorem wielu prac z zakresu modelowania 3D budynków. Za jego duże osiągnięcie uznać można rozwijanie kategoryzacji poziomu szczegółowości (Level Of Details) modeli w standardzie CityGML, o którym chciałem powiedzieć dziś kilka słów. W wywiadzie dr Biljecki odpowiada m.in., dlaczego władze miast są zainteresowane tworzeniem modeli 3D, wyjaśnia o problemach tworzenia modeli 3D o ogólnym zastosowaniu, a także o swoich doświadczeniach ze standardem CityGML. Wywiad jest na pewno wart przeczytania dla osób, które tematem tym się interesują. Polecam, gdyż sam często czytam jego prace. CityGML to schemat aplikacyjny stworzony dla GML tj. międzynarodowego formatu wymiany danych i kodowania wydanego przez OGC (Open Geospatial Consortium). Aby w dużym skrócie opisać ten standard, należy wskazać podstawowy podział na poziomy szczegółowości, w którym model na poziomie LOD0 odpowiada zapisowi 2.5-wymiarowemu (numeryczny model pokrycia terenu), modele poziomu LOD1 to modele "pudełkowe", które są prostopadłościanami reprezentującymi bryły budynków, modele LOD2 posiadają szczegółowość wyróżniającą podstawowe konstrukcje dachów, reprezentując bardzo zbliżony kształt rzeczywistych budynków, ale poddany [...]

Granice rozdzielczości i gęstości pozyskiwanych danych fotogrametrycznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Otacza nas coraz więcej danych pozyskiwanych coraz lepszymi sensorami, w bardziej udoskonalanych lub nowo odkrywanych technologiach. Rozwój technologiczny jest nie do zatrzymania, a nam coraz trudniej być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami na rynku, biorąc pod uwagę całą dyscyplinę geodezji i kartografii. Kilka miesięcy temu nowojorscy naukowcy upublicznili dane z lotniczego skanowania laserowego o niespotykanej dotąd gęstości w przypadku skanera lotniczego z samolotu załogowego. Obszar danych pokrywa 2 km2 stolicy Irlandii, Dublina. Tak wysoką gęstość przestrzenną, wynoszącą 300 punktów na m2, zbiory zawdzięczają pozyskaniu chmur z wysokości tylko 300 metrów nad poziomem terenu oraz dużej liczbie sąsiadujących szeregów, które charakteryzowały się zarówno dużym pokryciem, jak i obecnością nalotów krzyżowych (szeregami w kierunku prostopadłym do sie[...]

Fotogrametria a leśnictwo w Polsce DOI:

Czytaj za darmo! »

Miałem ostatnio okazję zapoznać się z działalnością Fińskiego Centrum Leśnictwa. Instytucja ta poinformowała ostatnio, że zastosowanie fotogrametrycznych danych lotniczych: skanowania laserowego i zdjęć cyfrowych dało oszczędności względem tradycyjnych metod inwentaryzacji lasu rzędu 75%. Stan obecny pokrycia terenów leśnych nowoczesnymi danymi fotogrametrycznymi wynosi w Finlandii 85%. Biorąc pod uwagę fakt, że lasy stanowią tam 68% powierzchni kraju, co odpowiada 30 mln ha, jest to bardzo dobry wynik. Na uwagę zasługuje również fakt, że 41% powierzchni kraju stanowią lasy będące lasami prywatnymi ok. 700 000 właścicieli, którzy doda[...]

Kamery średnioformatowe w fotogrametrii lotniczej DOI:

Czytaj za darmo! »

Podstawowym podziałem kamer stosowanych w fotogrametrii (oczywiście słowo kamera w fotogrametrii odnosi się do sensora rejestrującego obraz) jest podział związany z jej formatem. Kamery cyfrowe, bo praktycznie tylko te z niewielkimi wyjątkami stosowane są obecnie w fotogrametrii lotniczej, dzielą się na: wielkoformatowe, średnioformatowe i małoformatowe. Kamery wielkoformatowe kojarzą się z profesjonalnymi dużymi sensorami wykorzystywanymi przez firmy fotolotnicze. Małoformatowe zaś są aparatami, które nie odbiegają rozdzielczością obrazu i jego jakością od sprzętu posiadanego przez nas w domach. Czym są zatem kamery średnioformatowe i co skłoniło mnie do poświęcenia temu zagadnieniu w tym miesiącu całej rubryki? W listopadzie odbyły się trzy seminaria prowadzone przez dr. Yuriego Raizmana - kierownika naukowego firmy PhaseOne. Dwa zorganizowane były na Politechnice Warszawskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej pod patronatem uczelni oraz Stowar[...]

Fotogrametryczne podsumowanie roku 2017 i plany na kolejny DOI:


  Koniec roku to czas podsumowań i planów na kolejny rok. Styczniowy numer Przeglądu Geodezyjnego to chyba odpowiednie miejsce na tego typu rozważania… Zeszłoroczna wiosna była bardzo udanym sezonem fotolotniczym. Mnogość realizowanych projektów sprawiła, że w minionym roku do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgłoszono ok. 400 tysięcy zdjęć lotniczych z pikselem różnej wielkości - od 5 do 25 cm. Oczywiście zdjęcia te są dużo większej rozdzielczości oraz pozyskiwane są dla obszarów całych województw, co przekłada się na ich liczebność porównywalną z sumą zdjęć pozyskanych w ostatnich trzech sezonach fotolotniczych razem wziętych. Wiele przetargów na prace fotolotnicze jednak nie zostało rozwiązanych w minionym roku albo podpisane umowy zostały rozwiązane w późniejszym terminie. Spowodowane to było zarówno zbyt wysokimi cenami ofert (mnogość zamówień wygenerowała popyt podnoszący ceny w sezonie, szczególnie wiosennym), jak i zapisów w warunkach technicznych, które niekiedy uniemożliwiały wykonywanie nalotów po zadeklarowanym terminie. W kwietniu zeszłego roku pogoda nieco się popsuła, stąd z racji późno rozpoczętego okresu wegetacyjnego, bez widocznego, znaczącego rozwoju roślinności, istniała chęć wykonywania zdjęć jeszcze na początku maja. Uniemożliwiły to jednak w niektórych przypadkach wspomniane zapisy. W wyniku powyższych okoliczności m.in. samorząd Wrocławia odstąpił od wykonania umowy na ortofotomapę o pikselu 5 cm, a śląskie samorządy zrezygnowały z zamówienia zbyt drogich zdjęć lotniczych o rozdzielczościach 5, 10 i 25 cm. W tym roku wiele polskich miast pozyskało i opubli[...]

XCAM i okrężne trajektorie lotów fotogrametrycznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Wpaździerniku w Barcelonie zeszłego roku odbyła się niewielka konferencja "Ukośne 2017" organizowana przez EuroSDR (European Spatial Data Research) oraz Międzynarodowe Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS). Wydarzenie dotyczyło prezentacji istniejących na rynku sensorów rejestracji obrazów ukośnych, metod i produktów ich przetwarzania. Jedną z prezentacji tam pokazanych było wystąpienie Toma Huntley’a z GeoXphere - "XCAM: the unique aerial camera that hits the sweet spot between large format & UAV". Aby wytłumaczyć niedosłownie znaczenie tytułu, przetłumaczyłbym je jako "XCAM: wyjątkowa kamera [...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »