Wyniki 11-18 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Aleksy Łodo"

Produkcja wirowanych żerdzi elektroenergetycznych w formach nieotwieranych podłużnie DOI:10.15199/33.2015.06.10


  W artykule przedstawiono charakterystykę strunobetonowych, wirowanych żerdzi elektroenergetycznych produkowanych w formach nieotwieranych podłużnie. Opisano podstawowe etapy procesu produkcyjnego tego typu wyrobów i omówiono wpływ technologii produkcji na właściwości użytkowe wyrobów gotowych. Słowa kluczowe: słupy sprężone, beton wirowany, linie elektroenergetyczne.WPolsce strunobetonowe i częściowo sprężone żerdzie (słupy) z betonu wirowanego zostały wprowadzone w liniach elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych minionego wieku [1]. Krajową produkcję żerdzi wirowanych można było uruchomić dzięki urządzeniomzakupionymwlatach siedemdziesiątych XX w. w byłej Czechosłowacji. Założenia technologiczne dla trzech pierwszych wytwórni (lata 1990 - 1997) opracowano na podstawie doświadczeń zdobytych na tzw. linii laboratoryjnej uruchomionej w 1990 r. w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej [1]. W tych wytwórniach wykorzystano nie tylko urządzenia zakupione w Czechosłowacji, ale też rozwiązania przetestowane na linii laboratoryjnej. Pięć następnych wytwórni, produkujących żerdzie wirowane wg własnych rozwiązań w formach nieotwieranych podłużnie, powstało po 2000 r., a najnowsza - w roku bieżącym. W dziewiątej[...]

Słupy sprężone w liniach wysokiego napięcia DOI:10.15199/33.2015.06.11


  W artykule omówiono konstrukcję polskich słupów kablobetonowych stosowanych w latach 1955 - 1965 do budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV. Na tle tych rozwiązań zaprezentowano nowoczesne słupy strunobetonowe z betonu wirowanego. Słowa kluczowe: słupy sprężone z betonu, linie elektroenergetyczne, trwałość.W Polsce w liniach wysokiego napięcia 110 kV i wyższych jako konstrukcje wsporcze stosuje się przede wszystkim stalowe słupy w postaci kratownic przestrzennych. Alternatywą są stalowe słupy rurowe i strunobetonowe z betonu wirowanego o przekroju pierścieniowym. Słupy kablobetonowe W kraju pierwsze konstrukcje elektroenergetycznych słupówsprężonych o przekroju pierścieniowym pojawiły się w połowie lat pięćdziesiątych XX w. [1]. Z inicjatywy prof. T. Kluza opracowano wówczas projekt trzysegmentowego słupa kablobetonowego o długości L = 3 x 6,0 = 18,0 m. Kanały kablowe formowano za pomocą prętów wyciąganych z betonu niezwiązanego. Pierścieniowy przekrój eliptyczny słupa w dolnej częścimiał wymiary dwóch osi elipsy 0,70 i 0,40 m. Grubość ścianki przekroju słupa na małej osi elipsy wynosiła zaledwie 45mm. Zbrojenie obwodowe słupa sta[...]

Żelbetowe i strunobetonowe słupy trakcji kolejowej DOI:10.15199/33.2015.06.12


  W artykule podano ogólną charakterystykę żelbetowych słupów trakcji kolejowej w Polsce. Przedstawiono krajowe strunobetonowe słupy z betonu wirowanego typu ETG i ETGw przeznaczone do budowy konstrukcji wsporczych trakcji kolejowej na żelbetowych fundamentach palowych. Słowa kluczowe: słupy strunobetonowe, trakcja kolejowa.Obecnie w Polsce sieć trakcyjna zawieszona jest na konstrukcjach wsporczych wykonanych z betonu zbrojonego lub ze stali. Z punktu widzenia pełnionych funkcji na szlaku wyróżnia się słupy kotwowe, krzyżowe, przelotowe i kotwienia środkowego. Wśród żelbetowych słupów trakcyjnych są dwuteowe typu STŻ (stosowane od połowy lat sześćdziesiątych XX w. jako słupy przelotowe) i prostokątne ŻK (stosowane od lat siedemdziesiątychXXw. jako słupy przelotowe, krzyżowe i kotwowe z możliwością prowadzenia na nich linii potrzeb nietrakcyjnych). Na linii kolejowej Jelenia Góra - Szklarska Poręba eksploatowane są poniemieckie wirowane słupy żelbetowe z lat trzydziestych XX w., które wykorzystano przy ponownej elektryfikacji tej linii. Stan techniczny większości konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej jest niezadowalając[...]

Strunobetonowe słupy oświetleniowe na terenach górniczych DOI:10.15199/33.2015.06.13


  W artykule przedstawiono strunobetonowe i żelbetowe słupy oświetleniowe z betonu wirowanego przystosowane do bezpośredniego osadzania w gruncie lub przykręcania do fundamentów prefabrykowanych. Ze względu na możliwość korekty ustawienia, słupy przykręcane można stosować na terenach szkód górniczych. Słowa kluczowe: strunobeton, beton wirowany, słupy oświetleniowe, prefabrykacja.Żelbetowe i sprężone słupy oświetleniowe stosowane są w Polsce do oświetlenia ulic miejskich i dróg wiejskich o ograniczonej prędkości pojazdów do 50 km/h oraz placów i innych terenów przeznaczonych do ruchu pieszego. Wdrugiej połowie XX w. stosowano żelbetowe słupy (żerdzie) typuWZ- 9,WZ-11, Nowy Świat, OŻ-9 i OŻ-11 [1]. Żerdzie te były proste w produkcji, ale wykazywały niewielką trwałość ze względu na niską jakość betonu, cienką otulinę zbrojenia oraz błędy wykonawcze. Takichwad niemają strunobetonowe żerdziewirowa[...]

Produkcja strunobetonowych wież wirowanych DOI:10.15199/33.2016.09.12


  W artykule przedstawiono technologię produkcji wirowanych elementów strunobetonowych przeznaczonych do budowy wież telekomunikacyjnych i słupów linii wysokiego napięcia. Omówiono wykonywanie szkieletu zbrojeniowego, układaniemieszanki betonowej w otwartej formie i rozformowanie elementów gotowych. Słowa kluczowe: wieże telekomunikacyjne z betonu, linie elektroenergetyczne wysokich napięć, produkcja.spirali) 1) PolitechnikaWrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego iWodnego 2) ALIS Budownictwo Maciej Chodór *) Adres do korespondencji: jaroslaw.michalek@pwr.edu.pl Streszczenie. W artykule przedstawiono technologię produkcji wirowanych elementów strunobetonowych przeznaczonych do budowy wież telekomunikacyjnych i słupów linii wysokiego napięcia. Omówiono wykonywanie szkieletu zbrojeniowego, układaniemieszanki betonowej w otwartej formie i rozformowanie elementów gotowych. Słowa kluczowe: wieże telekomunikacyjne z betonu, linie elektroenergetyczne wysokich napięć, produkcja. Abstract. In the paper the technology of production of pretensioned prestressed spun concrete elements for construction of telecommunication towers and columns of high[...]

Modernizacja formy samonośnej do produkcji strunobetonowych słupków sadowniczych DOI:10.15199/33.2016.09.20


  W artykule przedstawiono koncepcję modernizacji samonośnej formy bateryjnej o długości 64 m, która uległa awarii w strefie kotwienia biernego strun. Forma stalowa (będąca równocześnie torem naciągowym strun) służy do produkcji strunobetonowych słupków sadowniczych metodą ciągłego betonowania i cięcia gotowych wyrobów na określoną długość. Nowe rozwiązanie konstrukcji toru w strefie kotwienia biernego strun zweryfikowano obliczeniowo, wykorzystującMES i porównano je z doraźnym wzmocnieniem wykonanym po awarii. Słowa kluczowe: forma samonośna, strunobeton, słupki sadownicze, modernizacja.Wsadach z uprawami niskopiennych jabłoni i gruszy podczas nasadzania drzewek montowane są strunobetonowe słupki sadownicze długości 4,0 lub 5,0 m (fotografia) o trapezowym przekroju 61 ÷ 70 × 75, 71 ÷ 80 × 85 i 78 ÷ 90 × 95 mm [1]. Służą one do rozpinania poziomych drutów na określonej wysokości, które podtrzymują wiotkie gałęzie drzewek oraz do zawieszania specjalnych siatek chroniących drzewka i owoce przed gradem, przegrzaniemsłonecznym czy ptakami. Produkcja przemysłowa strunobetonowych słupków sadowniczych odbywa się w stalowej formie bateryjnej o długości nominalnej 64,0 m i szerokości 3,5 m (rysunek 1), będącej jednocześnie torem naciągowym strun [1, 2].Wcyklu dwudniowym w formie powstaje 640 słupków długości 4,0 m, w tym[...]

Badania wdrożeniowe strunobetonowych słupów wirowanych trakcji kolejowej


  Modernizacja tranzytowych linii kolejowych w Polsce stwarza warunki do zastosowania nowoczesnych konstrukcji wsporczych trakcji kolejowej. Po 17 latach od zastosowania pierwszych słupówtrakcyjnych z betonuwirowanego na szlaku kolejowym w rejonie Wrocławia i na torze doświadczalnym w Węglewie koło Żmigrodu [1], w2011 r. zrealizowano pół sekcji na linii kolejowej Nr 61 Częstochowa - Kielce (odcinek Małogoszcz - Bukowa), a w 2012 r. kilka sekcji naciągowych o łącznej długości ok. 7 km na słupach trakcyjnych typu ETG i ETGw z betonu wirowanego, których producentem jest firma Strunobet- -Migacz Sp. z o.o. Słupy zaprojektowano i wykonano zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 12843:2008 [2]. Strunobetonowe słupy trakcyjne typu ETG i ETGw z betonu wirowanego osadzane są na prefabrykowanych palach żelbetowych za pomocą głowic stalowych (rysunek). W symbolach handlowych słupów trakcyjnych ETG i ETGw (tabela 1) część literowa ETG oznacza typ słupa (Elektroenergetyczny, Trakcyjny z Głowicą stalową), a część cyfrowa po kresce - funkcję nośną słupa (1 - słup przelotowy, 2 - krzyżowy i kotwienia środkowego, 3 - kotwowy). Litera "w" oznacza słup wysoki (podwyższony o 1,0 m w stosunku do słupa ETG). Znamionową siłę wierzchołkową Pk określa się jako zastępczą siłę charakterystyczną przyłożoną w odległości 0,2 m od wierzchołka słupa. Badania wytrzymałości słupów ETG Przed wdrożeniem do masowej produkcji konstrukcje słupów ETG i ETGw poddano badaniom.Wzwiązku z tym, że w miejscu połączenia z głowicą stalo[...]

Strunobetonowe słupy wirowane w liniach 110 kV DOI:10.15199/33.2016.05.28


  Wartykule przedstawiono konstrukcję prototypowych słupów strunobetonowych z betonu wirowanego przeznaczonych do budowy nowych i przebudowy istniejących linii jedno- i dwutorowych 110 kV. Podano program zrealizowanych badań i wybrane wyniki dla stalowych poprzeczników połączonych ze słupem. Słowa kluczowe: słupy elektroenergetyczne, strunobeton, beton wirowany.Wkrajowych sieciach elektroenergetycznych wyodrębnia się linie przesyłowe NN iWN (najwyższych i wysokich napięć) oraz linie rozdzielcze SN i nN (średnich i niskich napięć). Wszystkie linie NN i prawie wszystkie WN 110 kV (99,83% - tabela 1) są napowietrzne. Nieco inna sytuacja jest w liniach SN i nN, w których linie napowietrzne stanowią odpowiednio 75,4 i 62,3% (w przyłączach nN - 86,6%). Linie WN 110 kV służą głównie do zasilania sieci rozdzielczej SN.Wykorzystywane są również do wyprowadzenia mocy z lokalnych elektrowni i elektrociepłowni o mocy do 200MWi farmwiatrowych do kilkudziesięciuMWoraz dowspomagania sieci przesyłowejwceluwyrównania napięciamiędzy GPZ-ami. Strunobetonowe słupy wirowane w liniach 110 kV Do budowy nowych i modernizacji istniejących linii WN 110 kV zaprojektowano krajowe słupy strunobetonowe z betonu wirowanego typu ES [1, 4] przystosowane do połączenia z poprzecznikami stalowymi [5]. Słupy ES mogą być osadzane w fundamentach kielichowych lub połączone z fundamentami blokowymi za pomocą głowicy stalowej i kotew fundamentowych [2].Wliniach jednotorowych przewidzia[...]

« Poprzednia strona  Strona 2