Wyniki 11-20 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Mirosława Koperska"

Wybrane zgłoszenia patentowe z dziedziny chemii

Czytaj za darmo! »

Zgł. nr 387833; B04C 5/10 POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice Kubica R., Mokrosz W., Szlęk A. Sposób i urządzenie do odpylania gazu zwłaszcza z pyłów drobnych Sposób odpylania gazu z jednoczesnym wykorzystaniem kilku mechanizmów separacji z gazu cząstek aerozolu, w tym pola sił odśrodkowych, bezwładności i elektrostatycznego, polega na tym, że gaz tłoczy się przez zakrzywiony kanał, o zewnętrznej ścianie stanowiącej układ koncentrycznie rozmieszczonych, pionowych żaluzji, z regulowanym prześwitem, na powierzchni których tworzą się dodatkowe siły lokalizujące cząstki i następuje odsysanie części oczyszczanego gazu o zwiększonej zawartości cząstek separowanego aerozolu, po czym odsysany gaz zawraca się na wlot zapylonego gazu lub zawraca się do instalacji spalania, przez warstwę paliwa, które wprowadza się do komory spalania i następuje filtracja gazu na złożu paliwa. Urządzenie do odśrodkowego odpylania gazu charakteryzuje się tym, że w kanale stanowiącym przestrzeń separacyjną rozmieszczone są koncentrycznie, pionowe żaluzje (1) o regulowanym prześwicie. (5 zastrzeżeń) Zgł. nr 387892; C01B 25/41 POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków Kowalski Z., Pawłowska-Kozińska D., Kijkowska R., Wzorek Z. Sposób wytwarzania pirofosforanu sodu i trójpolifosforanu sodu Sposób wytwarzania pirofosforanu sodu i trójpolifosforanu sodu, polega na tym, że wyjściowy roztwór ortofosforanów o stosunku molowym Na/P od 1,4 do 2, a korzystnie 1,6 do 1,8 i stężeniu korzystnie 20-22% (m/m) P2O5, poddaje się odparowaniu do stężenia korzystnie 28% (m/m) P2O5, najlepiej w temperaturze podwyższonej, korzystnie 80-90°C lub poddaje się schładzaniu do temperatury niższej od temperatury otoczenia, korzystnie co najmniej o 10°C, lecz nie niższej niż -5°C, po czym oddziela pierwszego rodzaju kryształy uwodnionych ortofosforanów dwusodowych, oddzielone kryształy gromadzi do wykorzystania w kolejnych etapach procesu, zaś pierwszy przesącz po[...]

Wybrane zgłoszenia patentowe z dziedziny chemii (wg Biuletynu Urzędu Patentowego, nr 19 i 20 z 2012 r.)


  Zgł. nr 394114; A61K 6/00 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO, Poznań Pernak A., Czarnecka B. Materiały stomatologiczne oraz sposób ich wytwarzania Przedmiotem wynalazku są materiały stomatologiczne oraz sposób ich wytwarzania, mające zastosowanie w stomatologii zachowawczej i pedodoncji. Materiały stomatologiczne zawierają cement szklano-jonomerowy lub cement cynkowo-polikarboksylowy lub cement cynkowo- fosforanowy z benzalkoniową cieczą jonową o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza prosto łańcuchowy podstawnik alkilowy zawierający 4-20 atomów węgla lub mieszaniny podstawników alkilowych 8-18 atomów węgla, A oznacza atom nieorganiczny NO3, lub BF4, lub (CF3SO2)N, NO2 lub anion organiczny oleinian, lub migdalan, lub mleczan w ilości 2-25%. Sposób wytwarzania materiałów stomatologicznych polega na tym, że cement szklano-jonomerowy lub cement cynkowo-polikarboksylowy lub cement cynkowo-fosforanowy w postaci proszku i płynu intensywnie miesza się z benzalkoniową cieczą jonową o wzorze ogólnym 1, w stosunkach masowych 0,01-0,04%, w temp. 10-100°C korzystnie w temp. 24°C, przez 10-120 s, korzystnie przez 30-40 s. (2 zastrzeżenia) (wzór 1) Zgł. nr 394108; C01B 31/20 INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Puławy Rój E., Kozłowski K., Weglarz Ł., Jańczak R. Rozpuszczalnik nieorganiczno-organiczny Rozpuszczalnik nieorganiczno-organiczny wg wynalazku jest mieszaniną w stanie ciekłym lub nadkrytycznym ditlenku węgla i rozpuszczalnika organicznego, w którym udział molowy ditlenku węgla wynosi od 0,1 do 0,8% a rozpuszczalnikiem organicznym jest etanol zawierający poniżej 8% wody lub metanol lub aceton lub dowolne ich mieszaniny. (4 zastrzeżenia) Zgł. nr 394276; C01F 5/02 POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań Jesionowski T., Pilarska A. Sposób otrzymywania tlenku magnezu o wysokim stopniu zdyspergowania metodą karbonizacji Przedmiotem [...]

Wybrane zgłoszenia patentowe z dziedziny chemii (wg Biuletynu Urzędu Patentowego nr 3, 4 i 5 z 2013 r.)


  Zgł. nr 395891; B01J 19/12 RESZKE EDWARD, Wrocław Reszke E., Łojkowski W., Łapczyński R.M., Niklewicz P.G. Reaktor mikrofalowy do prowadzenia reakcji chemicznych Reaktor ma naczynie reakcyjne (NR) umieszczone w zbiorniku wyposażonym w co najmniej dwa porty mikrofalowe doprowadzające energię mikrofalową do reagentów umieszczonych w naczyniu reakcyjnym (NR), za pośrednictwem elektrod (E1, E2, E3, ….,EN) odizolowanych od reagentów warstwą dielektryka i pełniących rolę mikrofalowych elementów sprzęgających, przy czym kolejne elektrody (E1, E2, E3, ….,EN) rozmieszczone są równomiernie na okręgu i zasilane ze źródła mocy mikrofalowej z przesunięciem fazy o kąt wynoszący 360o/N, gdzie N jest liczbą elektrod (E1, E2, E3, ….,EN). (9 zastrzeżeń) (rys. 1) Zgł. nr 399342; C04B 14/04 INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH PAN IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO, Wrocław Hreniak D., Kowalczyk J., Skrajnowska M., Stręk W., Grabas K. Sposób wytwarzania porowatych materiałów krzemionkowo-gipsowych i zastosowanie materiałów otrzymywanych tym sposobem Sposób wytwarzania porowatych materiałów krzemionkowo-gipsowych charakteryzuje się tym, że otrzymuje się krzemionkowy zol poprzez zmieszanie ze sobą szkła wodnego i krzemionki koloidalnej, po czym do tak otrzymanej mieszaniny dodaje się sypki materiał z grupy siarczanów metali, a następnie miesza się aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, po czym wygrzewa się. Materiał jest materiałem izolacyjnym o właściwościach akustycznych i termoizolacyjnych. (8 zastrzeżeń) Zgł. nr 395880; C07C 29/60 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin Włosiak-Hnat A., Milchert E. Sposób wytwarzania 1,2-propanodiolu w reakcji hydrogenolizy glicerolu Sposób wytwarzania 1,2-propanodiolu w reakcji hydrogenolizy glicerolu, prowadzonej w obecności katalizatora Cu/Al2O3, charakteryzuje się tym, że stosuje się katalizator otrzymany metodą współst[...]

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE - Marian Kwiatkowski (1923-1999)

Czytaj za darmo! »

8 marca 1999 r. zmarł dr inż. Marian Kwiatkowski - wieloletni pracownik i docent w Instytucie Przemysłu Organicznego w Warszawie, członek komitetu redakcyjnego Przemysłu Chemicznego. Dr inż. Marian Kwiatkowski urodził się 16 lipca 1923 r. w Radzyniu. We Lwowie ukończył VI Gimnazjum im. Stanisława Staszica. W 1942 r. losy wojenne przeniosły Go do Rzeszowa. W 1944 r. został zmobilizowany i[...]

Synteza i formulacja preparatów chwastobójczych opartych na N-fosfonometyloglicynie

Czytaj za darmo! »

Omówiono opatentowaną przez Instytut Przemysłu Organicznego (IPO) metodę syntezy N-fosfonometyloglicyny (FMG) z glicyny, fosforynu trietylu i formaliny. Przedstawiono wyniki badań dotyczących optymalizacji węzła syntezy. Za pomocą metody najmniejszych kwadratów określono model drugiego stopnia zależności wydajności reakcji od czasu jej trwania i na tej podstawie wyznaczono optymalne warunki[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »