Wyniki 11-20 spośród 33 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Tomaszewska"

Odporność korozyjna powłok Zn-Al-Cu o różnej grubości


  W pracy badano strukturę i odporność na korozję elektrochemiczną powłok Zn-Al-Cu. Badaniom poddano powłoki wytworzone me- todą cynkowania ogniowego na stali głebokotłocznej w kąpieli o składzie chemicznym 7,0 % mas. Al, 3,0 % mas. Cu, reszta Zn. Czas wytrzymania w kąpieli wynosił 30 s oraz 60 s. Próbki poddano chłodzeniu na powietrzu. Przeprowadzono badania strukturalne oraz ba- dania potencjodynamiczne i potencjostatyczne w 3 % NaCl. W strukturze badanych powłok zaobserwowano występowanie eutektyki oraz wydzieleń bogatych w składniki stopowe. W porównaniu do powłok z mniejszą zawartością aluminium nie zaobserwowano wy- stępowania dużych obszarów bogatych w cynk, osnowa badanych powłok była bogatsza w składniki stopowe, zaobserwowano większy udział eutektyki bogatszej w składniki stopowe, uboższej w cynk. Wyniki badań korozyjnych, potencjodynamicznych i potencjosta- tycznych wykazały, że badane powłoki charakteryzują się lepszą odpornością na korozję niż powłoki o niższej zawartości aluminium. Influence of thickness and Zn-Al-Cu coating structures on electrochemical corrosion resistance has been examined. Subject of examination were samples made by: hot dip galvanizing of deep drawn steel in the bath of the following chemical composition: 7.0 % mass Al, 3.0 % mass Cu, remaining Zn. Used bathing period were: 30 and 60 seconds. Samples were cooled in air. Structure examinations and potentiodynamic and potentiostatic tests were carried out in the 3 % NaCl. Results of corrosion examination have proved, that corrosion process runs with higher speed for thicker in reference to thinner coatings. Słowa kluczowe: powłoki Zn-Al-Cu, odporność na korozję, struktura Key words: Zn-Al-Cu coatings, corrosion resistance, structure 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 500 nego w poszczególnych obszarach niż dla powłok chłodzonych w powietrzu. W powłokach chłodzonych w wodzie obecne są gruboziarniste fazy o podwyższonej zawartości aluminium, przy czym więks[...]

Mikrotruktura powłok Zn7Al3Cu poddanych oddziaływaniu środowiska korozyjnego

Czytaj za darmo! »

Stopy typu Zn-Al są znane i stosowane od lat. Pierwszym stopem, jaki znalazł zastosowanie, był stop o nazwie handlowej ZAMAK [1]. Spośród stopów Zn-Al zastosowanie znalazły przede wszystkim stopy ZA-8, ZA-12, ZA-22 i ZA-27 o zawartości aluminium odpowiednio 8, 12, 22 i 27%. Stopy Zn-Al są stosowane przede wszystkim ze względu na swoje właściwości tribologiczne, jako tworzywo alternatywne dla brązów, żeliw i stopów aluminium w łożyskach oraz jako materiał konstrukcyjny [2, 3]. Korzystne rezultaty przynosi zastosowanie stopów Zn-Al na łożyska narażone na duże obciążenia pracujące m.in. w górnictwie, frezarkach, wyciągach linowych itp. Szczególnie interesujące, ze względu na swoje właściwości, są stopu typu Zn-22Al-3Cu oraz Zn-7Al-3Cu. Stopy typu Zn-Al-Cu charakteryzują się szeregiem korzystnych właściwości, do których można zaliczyć: niską temperaturę topnienia, dobrą lejność, właściwości nadplastyczne, dużą wytrzymałość i twardość, dobrą wytrzymałość zmęczeniową, małą gęstość, mały współczynnik tarcia, małą szybkość zużycia, niski koszt wytworzenia. Do wad tych stopów można zaliczyć małą wytrzymałość na pełzanie i trwałość wymiarową podczas obróbki cieplnej, niewystarczającą odporność na korozję [4, 5] Prowadzone przez autorów badania wskazują, że stopy Zn-Al-Cu mogą być również bardzo dobrym materiałem do wytwarzania powłok ochronnych, alternatywnych dla powłok cynkowych oraz powłok Zn-5Al typu "Galfan". Badane powłoki Zn-Al-Cu wykazywały większą odporność na korozję w środowisku 3,5% NaCl niż badane porównawczo powłoki typu "Galfan" [6, 7]. Mikrostruktura powłoki jest czynnikiem determinującym jej odporność na korozję elektrochemiczną. W strukturze stopów Zn- -Al-Cu mogą występować: wysokotemperaturowa faza β bogata w cynk, fazy α i η bogate w cynk i aluminium, stabilne w temperaturze pokojowej, stabilna powyżej 268°C faza ε o strukturze heksagonalnej oraz faza Tʹ - stop trójskładnikowy [8]. W tempe[...]

Wpływ szybkości chłodzenia na mikrostrukturę powłok cynkowych typu Zn-Al-Cu

Czytaj za darmo! »

Powłoki cynkowe są stosowane głównie w celu ochrony przed korozją stali za pomocą dwóch metod: metody pasywnej (ochrona barierowa) oraz metody aktywnej (ochrona anodowa). Typowe metody stosowane w produkcji powłok cynkowych obejmują cynkowanie ogniowe nieciągłe lub ciągłe, natryskiwanie termiczne i cynkowanie elektrolityczne. W Polsce głównym producentem blach stalowych powlekanych ogniowo cynkiem jest koncern ISPAT Polska Stal w Katowicach. Najczęściej stosowaną metodą poprawy odporności korozyjnej powłok cynkowych jest zwiększanie ich grubości [1, 2]. Przyjmuje się, że czas ochrony jest proporcjonalny do grubości powłoki, dwukrotne zwiększenie trwałości powłoki wymaga więc dwukrotnego zwiększenia grubości powłoki, co wpływa na zwiększenie zużycia cynku. Obecność w środowisku niektórych związków, np. siarki, może znacznie przyspieszyć proces korozji powłoki cynkowej i nawet zastosowanie grubszych powłok cynku nie zapewni odpowiedniej ochrony. Inną metodą zwiększenia odporności korozyjnej powłok cynkowych jest wprowadzenie dodatków stopowych do kąpieli cynkowej. W ostatnich latach obserwuje się zwiększone zainteresowanie powłokami cynkowymi zawierającymi dodatki stopowe. Do stosowanych obecnie powłok cynkowych zawierających dodatki stopowe można zaliczyć [3÷6]: -- powłoki Zn-5% Al, -- powłoki typu Zn-55% Al, -- powłoki typu Zn-7% Al-3% Cu, -- powłoki typu Zn-22% Al-3% Cu. Do czynników decydujących o odporności na korozję elektrochemiczną metali i ich stopów można zaliczyć między innymi stan powierzchni oraz strukturę warstwy wierzchniej, pozostającej w kontakcie ze środowiskiem korozyjnym. Spośród czynników strukturalnych wpływających na odporność na korozję elektrochemiczną metali i ich stopów można wymienić: skład fazowy materiału, obecność wtrąceń niemetalicznych - ich rodzaj, liczba i wielkość, jednorodność materiału i związana z nią możliwość występowania segregacji pierwiastków stopowych, wielkość ziaren. Jednorodn[...]

Wpływ obróbki cieplnej na odporność korozyjną stopu ZnAl40Cu3


  Celem pracy było określenie wpływu obróbki cieplnej na odporność korozyjną stopu ZnAl40Cu3 w 3% roztworze NaCl. Badaniom poddano niemodyfi kowany stop ZnAl40Cu3. Badany stop poddano: wygrzewaniu w temperaturze 185°C w czasie 10 godzin z chłodzeniem w wodzie, wygrzewaniu w temperaturze 385°C w czasie 10 godzin z chłodzeniem w wodzie oraz wygrzewaniu w temperaturze 385°C w czasie 10 godzin z następnym wygrzewaniem w temperaturze 175°C w czasie 10 godzin z chłodzeniem w wodzie. Przeprowadzono badania potencjodynamiczne oraz potencjostatyczne. Po badaniach korozyjnych przeprowadzono badania stanu powierzchni próbek po korozji. Badania wykazały, że najwyższą odpornością na korozję charakteryzuje się stop po wygrzewaniu w 385°C/10 h a najniższą, po wygrzewaniu w 185°C/10 h. Słowa kluczowe: stopy Zn-Al-Cu, odporność na korozję, struktura, obróbka cieplna.1. Wprowadzenie Stopy Zn-Al stosowane s. przede wszystkim z uwagi na swoje w.a.ciwo.ci tribologiczne jako tworzywo alternatywne w stosunku do br.zow, .eliw i stopow aluminium w .o.yskach .lizgowych oraz jako materia. konstrukcyjny [1, 2]. Korzystne rezultaty przynosi zastosowanie stopow Zn-Al na .o.yska nara.one na wysokie obci..enia pracuj.ce m.in. w gornictwie, frezarkach, wyci.gach linowych stosowanych w gornictwie itp. Stosowane w praktyce stopy to stopy eutektyczne zawieraj.ce 3?€5% Al i 0,03?€ 1,25%Cu z ma.ym dodatkiem magnezu (ZAMAK 3 i 5) oraz ALZEN 305 . zawieraj.cy 30%Al i 5%Cu. Stopy te charakteryzuj. si. dobrymi w.a.ciwo.ciami trybologicznymi, porownywalnymi z br.zami. Bardzo interesuj.cy jest monoeutektyczny stop ZnAl40 zawieraj.cy 40% Al. Monoeutektyczne stopy cynku charakteryzuj. si. najwy.sz. twardo.ci., wytrzyma.o.ci. na rozci.ganie i odporno.ci. na zu.ycie spo.rod wszystkich stopow cynku [3, 4]. Popraw. w.a.ciwo.ci stopow Zn-Al-Cu mo.na uzyska. poprzez obrobk. ciepln.. W trakcie nagrzewania stopu ZnAl40Cu3 wyst.puj. dwie przemiany zachodz.ce p[...]

Infl uence of heat treatment of ZnAl40Cu3 zinc alloy on its corrosion resistance


  The purpose of the study was to determine the infl uence of heat treatment of ZnAl22Cu3 alloy on its corrosion resistance. The subject of the study was unmodifi ed ZnAl33Cu3 alloy. The tested alloys were: heat-soaked at a temperature of 185°C for 10 hours and cooled in water, heat-soaked at 385°C for 10 hours and cooled in water, and heat-soaked at 385°C for 10 hours, then at 175°C and cooled in the water. Potentiodynamic and potentiostatic tests were carried out. After the corrosion tests, an examination of the surface of the samples was carried out. The alloy heat-soaked at 385°C/10 h displayed the best, while the one soaked at 185°C/10 h displayed the worst corrosion resistance properties. Keywords: Zn-Al-Cu alloys, corrosion resistance, structure, heat treatment.1. Introduction Zn-Al alloys are used primarily because of their tribological properties as an alternative for bronze, cast iron and aluminium alloys in sliding bearings and as a construction material [1, 2]. Zn-Al alloys are successfully applied in bearings exposed to high loads e.g. in milling machines or winches used in mining. The alloys used in practice comprise eutectic alloys containing 3?€5% Al and 0.03 to 1.25% Cu with a small addition of magnesium (ZAMAK 3 and 5), and ALZEN 305-containing 30% Al and 5% Cu. These alloys are characterized by good tribological properties, comparable to those of bronze. The monotectic ZNAl40 alloy, containing 40% Al, deserves special attention. Monotectic zinc alloys are characterized by the best hardness, tensile strength and wear resistance of all the zinc alloys [3, 4]. An improvement in the properties of Zn- Al-Cu alloys can be achieved by means of heat treatment. In the course of heating a ZnAl40Cu3 alloy, there are two transformations that occur. Also, when cooling, inverse transformation takes place. The fi rst transformation occurs at a lower temperature range: from 104?‹C to 131?‹C, which is[...]

Kształtowanie plastyczne prętów ze stali wysokomanganowych w procesie walcowania na gorąco


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania prętów z nowych gatunków stali wysokomanganowych technologią walcowa- nia na gorąco. Proces walcowania prętów o końcowej średnicy 12 mm prowadzono w TU Bergakademie Freiberg w zakresie temperatury 1150÷950°C w walcarce duo. Analizowano rozkłady temperatury oraz sił w trakcie procesu walcowania oraz dokonano oceny właściwości mechanicznych prętów. W wyniku walcowania, przy określonych parametrach kalibrowania, dla badanych stali otrzymano dobrej jakości pręty o korzystnych właściwościach wytrzymałościowych i plastycznych. The paper presents results of investigations on the forming of new species bars high manganese steel hot rolling technology. The rolling process was carried out on the final dimension ∅ 12 mm in the temperature range 1150 ÷ 950°C at the rolling mill duo at TU Bergakademie Freiberg. Were analyzed the temperature distribution and the forces during the rolling process as well as an assessment of mechanical properties of the steels. As a result of rolling the specific calibration parameters obtained for all quality steel bars of the assumed section. The study of the mechanical properties of the obtained bars proved very favorable combination of mechanical properties and plasticity of tested steels. Słowa kluczowe: stale wysokomanganowe, przeróbka plastyczna, właściwości mechaniczne Key words: high-manganese steels, plastic forming, mechanical properties.1. Wprowadzenie. Połączenie wysokich właściwości wytrzymałościowych, dobrej plastyczności oraz zdolności do pochłaniania energii umożliwia zastosowanie nowych stali wysokomanganowych należących do grupy Advanced High Strenght Steel w konstrukcjach środków transportu, szczególnie w elementach decydujących o bezpieczeństwie [1÷3]. Stale te mogą być konkurencyjne w stosunku do obecnie stosowanych, tradycyjnych materiałów metali[...]

Korozja stopu ZnAl22Cu3 w roztworze chlorku sodu


  W pracy badano strukturę warstwy wierzchniej stopu ZnAl22Cu3 poddanego badaniom korozyjnym w 3% roztworze NaCl. Badaniom poddano stopy: bazowy, stop z dodatkiem krzemu oraz stop z dodatkiem krzemu modyfi kowany pierwiastkami ziem rzadkich. Badaniom poddano próbki po badaniach potencjostatycznych przeprowadzonych przy potencjałach o 300 mV bardziej anodowych od potencjału korozyjnego w czasie 24 godzin. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że na powierzchni stopu poddanego oddziaływaniu środowiska korozyjnego występuje znaczne zróżnicowanie struktury i składu chemicznego od powierzchni do głębokości 600 μm. Zaobserwowano odcynkowanie warstwy wierzchniej stopu. Słowa kluczowe: stopy Zn-Al-Cu, korozja, struktura, warstwa wierzchnia Corrosion of ZnAl22Cu3 alloy in sodium chloride solution The structure of the surface layer of ZnAl22Cu3 alloy subjected to a corrosion test in a 3% NaCl solution was tested. Objects of tests: base alloy, alloy with an addition of silicon and alloy with silicon addition modifi ed with rare earth elements. The samples were tested after potentiostatic examinations conducted at approx. 300 mV higher anodic potentials than the corrosion potential for 24 hours. It was found that on the surface of the alloy subjected to the corrosive reaction, a considerable diversity of structure and chemical composition from the surface to a depth of 600 μm was observed. Dezincifi cation of the alloy surface layer also took place. Keywords: Zn-Al-Cu alloy, corrosion, structure, surface layer.1. Wprowadzenie Stopy Zn-Al-Cu charakteryzują się szeregiem korzystnych właściwości do których można zaliczyć: dobrą lejność, dobre właściwości tribologiczne, niska wartość energii potrzebną do ukształtowania wyrobu. W porównaniu do brązów stopy Zn-Al-Cu charakteryzują się niższą gęstością. Stopy te stosowane są jako tworzywo alternatywne w stosunku do brązów, żeliw i stopów aluminium w łożyskach oraz jako materiał konstrukcyj[...]

Analiza błędów występujących podczas przygotowania próbek do badań metalograficznych mikroskopowych na przykładzie austenitycznej stali X55MnAl25-5 DOI:10.15199/24.2015.7.3


  Badania metalograficzne oraz sposób ich przeprowadzania stanowią jeden z najistotniejszych elementów służący ocenie zmian strukturalnych, jakie zachodzą w materiale pod wpływem czynników zewnętrznych. Z tego właśnie względu procedura przygotowania materiału do badań metalograficznych powinna być nadzorowana na każdym kolejnym etapie. Nadzór ten obejmować powinien wszystkie prowadzone na ba- danym materiale prace począwszy od wyboru miejsca pobrania reprezentatywnej do analizy próbki, poprzez operacje obróbki skrawaniem, aż do momentu uzyskania docelowego miejsca, na którym prowadzone będą końcowe badania strukturalne. W całym procesie przygoto- , wawczym mogą bowiem zostać wprowadzone artefakty, które bez znajomości badanego materiału i sposobu przygotowania go do analizy struktury mogą być przyczyną błędnej interpretacji uzyskanych wyników. W artykule przedstawiono przykład nadinterpretacji wyników badań strukturalnych wynikającej z nieprawidłowo prowadzonej procedury przygotowania zgładu metalograficznego próbki ze stali wysoko- manganowej poddanej procesowi zmęczenia. Metallographic examination and the way in which they carry out, are one of the most important elements to assess the structural changes taking place in the material under the influence of external factors. This is because the procedure for preparation of metallographic research materials should be supervised for each successive stage. This surveillance should include all test material from the works carried out on site selection of a representative sample for the analysis of download by machining operations, until the target space, on which the final structural tests shall be carried out. Throughout the preparatory process can in fact be placed on artifacts, which without the knowledge of the test material and how to prepare it to the analysis of the structure may cause misinterpretation of the results obtained. The article shows an example of a structural test results overinterpr[...]

Właściwości tribologiczne stopu Fe-38Al5Cr w podwyższonej temperaturze DOI:10.15199/24.2017.2.3


  W artykule zaprezentowano wyniki badań tribologicznych dla stopu Fe-38Al5Cr, w tym określono współczynniki tarcia na stanowisku po miarowym przy zmiennej temperaturze. Zrealizowane badania wstęp ne wskazały możliwość zastosowania tego typu materiału na elementy turbosprężarki samochodowej. Uzyskane wyniki współczynnika tarcia przy tych samych parametrach są wyższe niż w przypadku badań stopu Fe-38Al - bez dodatku chromu. Oznacza to, że dodatek chromu spo􀀐 wodował spadek właściwości tribologicznych, jednak dla pełnej oceny konieczne jest przeprowadzenie badań zmęczeniowych w podwyższo nych temperaturach.Wstęp. Najbardziej zaawansowanym technicznie ukła dem wchodzącym w skład pojazdu samochodowego jest jednostka napędowa - silnik. Obecnie w większości sa mochodów stosowane są silniki spalinowe o zapłonie iskrowym (ZI) zasilane benzyną lub gazem (LPG) oraz o zapłonie samoczynnym (ZS) zasilane olejem napędo wym. Zgodnie z bardzo popularną obecnie ideą downsizin gu pojemności skokowe silników z roku na rok maleją. Jed nym z głównych czynników jest konieczność dostosowania do rygorystycznych norm emisji spalin. Dla zapobieżenia spadkowi mocy oraz wydajności, które towarzyszą zmniej szeniu pojemności silnika coraz częściej zastosowanie znaj dują różnego rodzaju turbosprężarki [1, 2]. Turbosprężarka to maszyna wirnikowa, w skład której wchodzą elementy takie jak turbina oraz sprężarka osadzone na wspólnym wałku. Jej zadaniem jest doprowadzenie do komory spala nia odpowiedniej dawki powietrza, przy ściśle określonym ciśnieniu. Do pracy turbosprężarki wykorzystywana jest energia spalin, opuszczających komorę spalania. Prędkość ob rotowa tego urządzenia mieści się w zakresie od 100 tyś. obr/min do 200 tyś. obr/min. Dla jak największej efektyw ności działania w obecnym czasie stosuje się turbosprężar[...]

Wpływ procesu ciągnienia na zmiany struktury i właściwości walcówki z austenitycznej stali odpornej na korozję DOI:10.15199/24.2017.8.10


  Wprowadzenie. Wyroby ze stali nierdzewnej wytwa􀀐 rza się zwykle z trzech gatunków stali, które w składzie chemicznym, zawierają dużą ilość niklu. Wzrost cen tego surowca spowodował, że producenci wyrobów ze stali nie􀀐 rdzewnej zaczęli poszukiwać alternatywnych gatunków stali, których zastosowanie pozwala na znaczne obniżenie kosztów produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu ta􀀐 kich samych właściwości materiału. Najczęściej stosowa􀀐 nymi stalami w produkcji były stale chromowo-niklowe (serii 300), ale ze względu na wysoką cenę niklu zostały opracowane i wprowadzone tzw. stale oszczędnościowe, w których nikiel został częściowo lub całkowicie zastąpio􀀐 ny przez Mn, Cr, Si, Mo lub V [1, 3]. Stal 204Cu jest to chromowo-manganowa stal nierdzew􀀐 na należąca do grupy austenitycznych stali nierdzewnych typu 200 z umiarkowaną zawartością niklu, miedzi i azotu. Jest to stal opracowana w celu wypełnienia luki dotyczącej zarówno kosztów jak i własności pomiędzy stalami serii 200 i 300. Stal 204Cu posiada lepszą plastyczność niż 201 i 304 ze względu na dodatek miedzi w ilości od 2 do 4%, która obniża szybkość umocnienia przez zgniot. Miedź po􀀐 prawia odporność na korozję i odporność na pękanie koro􀀐 zyjne w niektórych mediach korozyjnych. Azot zwiększa wytrzymałość i odporność na korozję wżerową a mangan zastępuje częściowo nikiel i ma korzystny wpływ na spa􀀐 walność. W związku z tym stal 204Cu posiada wyższą wytrzymałość, podobną odporność na korozję w różnych łagodnych mediach korozyjnych, podobną plastyczność w porównaniu ze stalą typu 304. Może on zastąpić 304 w wielu zastosowaniach, gdzie wymagana jest większa wytrzymałość, wysoka plastyczność i niższe koszty. Pro􀀐 ducenci podają że stal ta jest niemagnetyczna i pozostaje niemagnetyczna po obróbce plastycznej na zimno [4-9]. Materiał i metodyka badań. Przedmiotem badań była walcówka wyprodukowa[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »