Wyniki 11-20 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Jan Pielichowski"

Polifosfazeny: synteza, właściwości, nowe kierunki zastosowania

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu głównych metod syntezy polifosfazenów. Omówiono właściwości poli(dichloro) fosfazenu, metody otrzymywania poli(organo) fosfazenów a także możliwości modyfikacji i zarazem polepszania właściwości użytkowych polifosfazenów. Przedstawiono kierunki zastosowań: elektrolity, medycyna, membrany, hydrożele, blendy i wzajemnie przenikające się sieci (IPN). A review with 40 refs. [...]

Reakcje utleniania związków organicznych w polu promieniowania mikrofalowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań utleniania antracenu i związków alkiloaromatycznych przy użyciu nadtlenku wodoru. Reakcje prowadzono w warunkach działania pola promieniowania mikrofalowego, stosując jako katalizatory heteropolikwasy zawierające atomy wolframu. Katalizatory poddano heterogenizacji na matrycy organicznej (polianilina) i nieorganicznej (silikażel) otrzymując nowe efektywne kataliz[...]

Nowe kierunki modyfikacji żywic epoksydowych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono modyfikację ciekłych, małocząsteczkowych żywic epoksydowych za pomocą 9-(2,3-epoksypropylo)karbazolu, 5-(9-karbazolilo) metylo-1,3-oksotiolano-2-tionu oraz ich 3,6-dichloro- i 3,6-dibromopochodnych. Uzyskano materiały o charakterystycznej dla karbazolu silnej absorpcji światła w zakresie UV i dużej intensywności fotoluminescencji oraz typowej dla żywic epoksydowych doskonałe[...]

Synteza nienasyconych poliestrów w warunkach mikrofalowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nową metodę syntezy poliestrów nienasyconych (NP) na drodze katalitycznej kopolimeryzacji tlenków alkilenów (np. epichlorohydryny) i bezwodników kwasowych (maleinowego, ftalowego) w warunkach promieniowania mikrofalowego w obecności chlorku litu jako katalizatora. Syntezy przeprowadzono z użyciem promieniowania mikrofalowego (wielomodowy reaktor mikrofalowy Plazmatronika o c[...]

Nowe katalizatory polimerowe do procesów utleniania związków organicznych

Czytaj za darmo! »

Zsyntetyzowano grupę heterogenicznych katalizatorów zawierających kompleksy kobaltu (II) i niklu(II). Jako nośnika dla otrzymanych katalizatorów użyto polianiliny (PANI), poli-o-toluidyny (POT) i poli-o-anizydyny (POA). Prowadzono reakcje utleniania związków organicznych na wymienionych katalizatorach w obecności tlenu cząsteczkowego. Głównymi produktami reakcji były ketony i epoksydy, otr[...]

Współpraca nauki z przemysłem na świecie

Czytaj za darmo! »

Podstawą współpracy nauki z przemysłem na świecie są środki finansowe przyznawane przez budżet oraz środki pozabudżetowe, dostępne w znacząco większym zakresie. Porównując krajową sytuację współpracy nauki z przemysłem należy stwierdzić fakt bardzo ograniczonego finansowania badań stosowanych w Polsce. Jedną z nielicznych dróg rozwiązywania złożonych problemów technologicznych w układzie n[...]

Synteza nowych żywic epoksydowych stosowanych w optoelektronice

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania mające na celu otrzymanie nowej grupy żywic epoksydowych, modyfikowanych za pomocą chromoforów bifunkcyjnych. Pochodne karbazolilo-epoksydowe otrzymanych chromoforów są szczególnie interesujące wśród wielu pochodnych karbalowych. Występowanie w nich grup funkcyjnych zdolnych do reakcji z typowymi utwardzaczami, stosowanymi w technologii żywic epoksydowych (aminy, be[...]

Przemysłowe metody otrzymywania 9,10-antrachinonu

Czytaj za darmo! »

Omówiono przemysłowe metody wytwarzania antrachinonu z antracenu, bezwodnika ftalowego i naftochinonu, a także podstawowe zastosowania w przemyśle barwnikarskim i celulozowym. Zwrócono uwagę na proces wytwarzania antrachinonu przez utlenienie antracenu nadtlenkiem wodoru, przebiegający w fazie ciekłej. ntrachinon jest ważnym półproduktem organicznym, utrzymującym od dziesiątków lat kluczową[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »