Wyniki 11-20 spośród 54 dla zapytania: authorDesc:"Beata SmYRak"

Analiza wpływu składu chemicznego miedzi na podatność do przetwórstwa w procesach przeróbki plastycznej na zimno


  Podstawowym zagadnieniem badawczym w odniesieniu do przetwórstwa w procesach przeróbki plastycznej na zimno miedzi wysokiej czy- stości chemicznej jest określenie wpływu zarówno składu chemicznego, jak i stanu strukturalnego na jej odkształcalność. O ile w przypadku tradycyjnie stosowanej walcówki z miedzi gatunku Cu-ETP jako materiału wsadowego do procesu ciągnienia, wytwarzanej w technolo- giach Contirod, Southwire lub Continuus Properzi, gwarancję dobrej odkształcalności uzyskuje się przede wszystkim dzięki drobnoziarnistej strukturze materiału, o tyle w przypadku prętów z miedzi gatunku Cu-OFE otrzymywanych metodą Upcast, Rautomead lub DCC-AGH to wyższa czystość chemiczna materiału z uwagi na brak obecności tlenków zapewnia dobrą odkształcalność. W obu przypadkach stosowane na skalę przemysłową materiały wsadowe z miedzi gatunku Cu-ETP i Cu-OFE do procesu ciągnienia na druty i mikrodruty dedykowane do różnorodnych aplikacji elektrotechnicznych stanowią kompromis pomiędzy odpowiednią strukturą, a składem chemicznym. W niniejszej pracy analizie poddano wpływ składu chemicznego miedzi, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości tlenu na własności mechaniczne i podatność do odkształcenia w procesach przeróbki plastycznej na zimno. The main research issue, with regard to cold drawing process of high purity copper was to determine the influence of chemical composition as well as structural condition of copper on its deformability. While in the case of traditionally used ETP grade copper as a feedstock to the drawing process of wires for electrical applications, which is produced by the Contirod, Southwire or Continuous Properzi process, the good deformability is guaranteed by fine-grained microstructure of the material, in the case of OFE grade copper obtained by Upcast, Rautomead or DCC-AGH process, good deformability is provided by the higher chemical purity of the material, especially absence of oxides. In both cases, ETP and OFE grade copper[...]

Badania nad przemysłową technologią ciągnienia drutów z miedzi na żyły przewodzące kabli teleinformatycznych


  Rozwój nowoczesnej telekomunikacji w sposób nieodłączny związany jest z wysoko zaawansowanymi aplikacjami kablowymi. Są to prze- wody teleinformatyczne, których różnorodne konstrukcje, bazujące na miedzianych żyłach przewodzących, pozwalają na ciągłe zwiększanie zakresu częstotliwości ich pracy. W pracy dokonano analizy wyników pomiarów własności transmisyjnych trzech konstrukcji przewodowych wykonanych według tej samej technologii, a różniących się jedynie materiałami żył przewodzących (Cu-ETP, Cu-OFE). Charakter opraco- wanego programu badań aplikacyjnych stworzył możliwości bezpośredniego porównania uzyskanych kabli teleinformatycznych pod kątem szybkości transmisji sygnału elektrycznego, tj. możliwości minimalizacji stratności przesyłu. Development of a modern telecommunications infrastructure is inseparably connected with the application of highly advanced cables. These are mainly data communications cables, which different constructions based on multi copper conductor cores, allow to continual growth of their effective work frequency. This paper presents the analysis of the results of measurements of the transmission properties of wire made by the same technology and differ in conductive materials (Cu-ETP, Cu-OFE). The objective of research program is compare cable with electrical transmission speed that is possible to minimize transmission loss. Słowa kluczowe: miedź beztlenowa Cu-OFE, miedź elektrolityczna Cu-ETP, kable teleinformatyczne, parametry transmisyjne Key words: Oxygen Free Electronic Copper Cu-OFE, Electrolytic Tough Pitch Copper Cu-ETP, data communications cables, transmission parameters.Analiza problemu. Tematyka artykułu dotyczy badań nad miedzią beztlenową Cu-OFE z linii Upcast, przeznaczoną do budowy żył przewodzących w ka- blach teleinformatycznych przesyłu danych o często- tliwościach 250MHz. Taki materiał wytwarzany z katod wysokiej czystości chemicznej, charakteryzuje się ograniczoną ilością innych pierwiastków [...]

Badania nad miedzią beztlenową do wysokozaawansowanych aplikacji w elektronice i elektrotechnice

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano charakterystyki miedzi beztlenowej przeznaczonej do techniki kablowej i jej analizy w aspekcie normalizacyjnym (polskie i światowe normy przedmiotowe z obszaru oznaczeń, wymagań i metod badawczych miedzi), teoretycznym (wymagania względem miedzi stawiane przez współczesną elektronikę, proces ciągnienia materiału na druty i mikrodruty, odporność cieplną i własności elektryczne), materiałowym i technologicznym (materiały wsadowe i druty przeznaczone na cele elektryczne), a także konstrukcyjnym i aplikacyjnym (przykłady rozwiązań i charakterystyka zaawansowanych technologicznie wyrobów z miedzi OFE). Takie podejście do zagadnienia pozwala na interdyscyplinarne poznanie i zrozumienie omawianej tematyki, a jednocześnie umożliwia jej głębsze osadzenie w istniejącym stanie wiedzy. Abstract. In the article presents the characteristics of oxygen-free copper for cable technology and its analysis in terms of standardization (Polish and international standards in the area of question marks, requirements and test methods for copper), theoretical (the copper requirements posed by modern electronics, the process of drawing material for wires and microwires, heat resistance and electrical properties), material and technological (input materials and wires used for electrical purposes), as well as the design and application (examples of solutions and characterization of technologically advanced products of copper in OFE grade). This approach allows for interdisciplinary knowledge and understanding of this subject, yet allows it to embed deeper in the existing state of knowledge. (A study of oxygen-free copper for the electronics and electrical engineering applications). Słowa kluczowe: proces ciągłego odlewania, miedź beztlenowa, miedź elektrolityczna, OFE, ETP, Upcast, kable teleinformatyczne. Keywords: continuous casting process, oxygen free copper, electrolytic copper, OFE, ETP, Upcast, data communication cables. Analiza stanu zagadnien[...]

Wpływ stopnia odkształcenia na własności reologiczne drutów z przewodowych stopów AlMgSi

Czytaj za darmo! »

atrakcyjność utwardzalno-wydzieleniowych stopów almgSi dla elektroenergetyki wynika z szerokich możliwości kształtowania całego zespołu ich mechaniczno-elektryczno-reologicznych własności na drodze odpowiedniego doboru zawartości składników stopowych, parametrów procesu walcowania (stan walcówki) i ciągnienia (prędkość ciągnienia, wielkość odkształcenia) oraz końcowej obróbki cieplnej drutu (te[...]

ANALIZA ZMIAN WŁASNOŚCI DRUTÓW GATUNKU 6101 PRZEZNACZONYCH NA SAMONOŚNE PRZEWODY W SYMULOWANYCH WARUNKACH ICH EKSPLOATACJI

Czytaj za darmo! »

Rosnąca konsumpcja energii elektrycznej skutkuje systematycznym zwiększaniem obciążenia prądowego elektroenergetycznego systemu przesyłowego, co z uwagi na trudności techniczne, ekonomiczne i prawne jego rozbudowy zmusza do podwyższenia temperatury roboczej przewodów. W większości nowoczesnych rozwiązań technicznych linii wprowadza się powszechnie jednorodne samonośne przewody elektroenergetycz[...]

NOWE PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE ZE STOPÓW ALUMINIUM O PODWYŻSZONEJ PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ O PODWYŻSZONEJ PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ

Czytaj za darmo! »

Nowe przewody elektroenergetyczne wykonane ze stopów AlMgSi o podwyższonej przewodności elektrycznej posiadają istotne walory w stosunku do tradycyjnych przewodów aluminiowo-stalowych. Znakomite własności elektryczne i mecha-niczne nowych przewodów umożliwiają podwyższenie obciążalności prądowej linii i redukcję strat przesyłu. Technologia wytwarzania przewodów ze stopów o podwyższonej przewodnośc[...]

BADANIA CHARAKTERYSTYK MECHANICZNYCH PRZEWODÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH ZE STOPÓW ALUMINIUM O PODWYŻSZONEJ PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ

Czytaj za darmo! »

Tendencje do zwiększania efektywności wykorzystania infrastruktury elektroenergetycznej przekładają się na zainteresowanie nowymi typami przewodów napowietrznych ze stopów aluminium o podwyższonej przewodności elektrycznej. Wprowadze-nie tego typu przewodów w miejsce przewodów tradycyjnych pozwala obniżyć straty przesyłu lub zwiększyć obciążalność prądową linii. Równocześnie nowoczesne standardy p[...]

RELAKSACJA NAPRĘŻEŃ W DRUTACH ZE STOPÓW AlMgSi

Czytaj za darmo! »

W artykule zamieszczono wybrane wyniki badań nad zagadnieniem relaksacji naprężeń w drutach z przewodowych stopów AlMgSi. Zrealizowany w pracy program badań miał na celu określenie wpływu parametrów drutu na ich podatność reolo-giczną, tj do procesu pełzania i relaksacji naprężeń. W szczególności w badaniach uwzględniono wpływ zawartości skład-ników stopowych (Si, Mg), stanu mechanicznego walcówki[...]

BADANIA NAD PROCESEM CIĄGNIENIA STOPÓW ALUMINIUM

Czytaj za darmo! »

Ewolucja materiałów przewodowych na osnowie aluminium oraz technologii ich przetwarzania zaowocowała w ostatnich latach opracowaniem stopów cechujących się lepszą kombinacją przewodności elektrycznej i wytrzymałości mechanicznej. Stopy z tej grupy nazywamy wysoko przewodzącymi (HC — High Conductivity) oraz ekstra wysoko przewodzącymi (EHC - Extra High Conductivity) lub ogólnie stopami [...]

Parametryzacja cech materiałowych miedzi beztlenowej wykorzystywanej w elektronice i elektrotechnice

Czytaj za darmo! »

obecnie na świecie zauważa się dynamiczny rozwój technik wytwarzania beztlenowych gatunków miedzi i ich jakości. nowoczesne rozwiązania materiałowe w tym obszarze zastosowań koncentrują się głównie na miedzi o wysokiej czystości chemicznej. technologie te bazują na produkcji miedzi beztlenowej, z katod Grade-a, stanowiącej podstawowy materiał wykorzystywany w elektronice i szeroko rozumianej elektrotechnice. miedź gatunku oFc (z linii upcast) i Rtm (z linii Rautomead) oraz etP (z linii contirod) to półprodukty przeznaczone do dalszej przeróbki plastycznej na zimno. W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych wpływu procesu obróbki cieplnej materiału wsadowego na jego umacnianie w procesie ciągnienia oraz temperaturę rekrystalizacji. Nowadays, we observe dynamical development [...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »