Wyniki 11-13 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Geszke-Moritz"

Modelowanie procesu adsorpcji kwasu syryngowego na mezoporowatej krzemionce modyfikowanej (3-aminopropylo)trietoksysilanem DOI:10.15199/62.2019.7.22


  Mezoporowata krzemionka MCF (mesocellular foam) została po raz pierwszy otrzymana w 1999 r. przez Schmidt-Winkela i współpr.1). MCF odznacza się strukturą typu gąbki, jest zbudowana ze sferycznych komórek o średnicy 15-50 nm połączonych "okienkami" o średnicy2) 5-20 nm. Krzemionka ta charakteryzuje się powierzchnią właściwą rzędu 600 m2/g oraz znaczną w porównaniu z innymi mezoporowatymi strukturami objętością porów2) (powyżej 2 cm3/g). Unikatowe właściwości powierzchniowe sprawiły, że krzemionka MCF znalazła zastosowanie m.in. jako nośnik substancji leczniczych3), w procesie immobilizacji enzymów4), adsorpcji i oczyszczania białek5) oraz adsorpcji alkaloidów6). Szczególnie istotnym zastosowaniem mezoporowatych sit molekularnych jest ich użycie jako sorbentów substancji wykazujących aktywność biologiczną, zwłaszcza pochodzenia naturalnego7). Przedmiotem badań była ocena właściwości adsorpcyjnych wobec kwasu syryngowego krzemionki MCF modyfikowanej (3-aminopropylo) trietoksysilanem (APTES). Modyfikowany sorbent służyć ma zatężaniu tej substancji. Kwas syryngowy jest naturalnym kwasem fenolowym (kwas 3,5-dimetoksy-4-hydroksybenzoesowy) wykazującym interesujące właściwości biologiczne, m.in. przeciwbakteryjne8), stabilizujące poziom glukozy we krwi9) i hepatoprotekcyjne10). Adsorpcję kwasu syryngowego prowadzono w środowisku 2-propanolu jako modelowym rozpuszczalniku. Użycie tej substancji było uzasadnione, ze względu na pozyskiwanie wielu substancji biologicznie czynnych z surowców farmakognostycznych metodą ekstrakcji za pomocą alkoholi oraz roztworów wodno-alkoholowych. Część doświadczalna Materiały Do badań wykorzystano kwas syryngowy ≥95%, (3-am[...]

Wpływ stopnia modyfikacji mezoporowatej krzemionki SBA-15 na proces adsorpcji sulindaku DOI:10.15199/62.2019.7.13


  Mezoporowata krzemionka SBA-15 została otrzymana i scharakteryzowana w 1998 r. przez Zhao i współpr.1). Struktura ta odznacza się heksagonalnym uporządkowaniem mezoporowatych kanałów, których średnica mieści się w granicach 4-14 nm. Powierzchnia właściwa SBA-15 jest rzędu 800 m2/g, a objętość porów sięga 1 cm3/g. Krzemionka ta charakteryzuje się także obecnością mikroporów zlokalizowanych wewnątrz mezoporowatych kanałów2). Właściwości adsorpcyjne krzemionki SBA-15, związane przede wszystkim z jej rozwiniętą porowatością sprawiły, że była ona stosowana jako adsorbent (nośnik) wielu substancji leczniczych. Stosowano ją m.in. jako nośnik niesteroidowych leków przeciwzapalnych3), leków przeciwnowotworowych4), antybiotyków5), substancji stosowanych w leczeniu choroby wrzodowej żołądka6), obniżających stężenie cholesterolu7), a także witamin8), przeciwutleniaczy9) i alkaloidów10). Przedmiotem pracy było zbadanie wpływu stopnia modyfikacji mezoporowatego adsorbentu SBA-15 funkcjonalizowanego (3-aminopropylo)trietoksysilanem na jego właściwości adsorpcyjne wobec sulindaku. Sulindak (kwas (Z)-5-fluoro-2-metylo-1-[p- (metylosulfinylo)benzylideno]indeno-3-octowy) jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym wykazującym aktywność przeciwnowotworową m.in. poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy-211), tłumienie szlaku transkrypcji mikroRNA z udziałem czynnika NF-κB12) czy też przyspieszanie apoptozy komórek nowotworowych w warunkach stresu oksydacyjnego13). Wykazano także skuteczność sulindaku jako inhibitora reduktazy aldozowej, której aktywność przyczynia się do powstawania powikłań cukrzycowych14). Otrzymany modyfikowany sorbent mógłby posłużyć jako nośnik sulindaku w systemach dostarczania substancji leczniczych, zatem istotne było zbadanie jego pojemności adsorpcyjnej oraz charakteru oddziaływań powierzchni sorbentu z adsorbowaną substancją leczniczą. Naturę oddziaływań sulindaku z powierzchnią krzemion98/ 7(2019) 1101 aa *[...]

Zastosowanie mezoporowatych krzemionek MCF oraz SBA-16 w procesie adsorpcji nikotynamidu DOI:10.15199/62.2018.8.30


  Materiały mezoporowate definiuje się, jako struktury porowate, których wielkość porów mieści się w przedziale1) 2-50 nm. Struktury te mogą być reprezentowane przez różne substancje chemiczne, spośród których szczególne miejsce, nie tylko ze względów historycznych, ale przede wszystkim zakresu zastosowań zajmuje krzemionka2). Krzemionkowe materiały mezoporowate za sprawą swoich właściwości fizykochemicznych, takich jak znaczna powierzchnia właściwa, możliwość modyfikacji powierzchni i możliwość otrzymania struktur o zamierzonej geometrii porów3), np. poprzez właściwy dobór parametrów syntezy, stosowane są m.in. w katalizie heterogenicznej4), jako nośniki substancji leczniczych5, 6), w procesach immobilizacji enzymów7), w chemii analitycznej8, 9), jako elementy czujników biologicznych10) oraz w szeroko pojętych procesach adsorpcji11-13). Przedmiotem badań było określenie właściwości adsorpcyjnych mezoporowatych krzemionek MCF oraz SBA-16 wobec nikotynamidu. Mezoporowate krzemionki MCF oraz SBA-16, pomimo zbliżonej powierzchni właściwej, rzędu kilkuset m2/g, wykazują odmienną strukturę oraz właściwości powierzchniowe3), co może mieć istotne znaczenie w procesie adsorpcji nikotynamidu. Amid kwasu nikotynowego jest witaminą rozpuszczalną w wodzie. Odznacza się on aktywnością przeciwpelagryczną14), spowalnia proces melanogenezy15), zmniejsza hiperpigmentację skóry16), zapobiega stłuszczaniu wątroby17), stosowany jest także jako składnik kosmetyków przeciwzmarszczkowych18). Interesujące właściwości biologiczne tej substancji sprawiają, że celowe wydaje się poszukiwanie sorbentów służących jej zatężaniu19) (np. w celu ilościowego oznaczania w płynach ustrojowych i produktach spożywczych). W pracach poświęconych adsorpcji nikotynamidu na krzemionce20) SBA-15, a także adsorpcji boldyny21) i chlorheksydyny5) na powierzchni różnych mezoporowatych krzemionek wykazano, że aprotyczność środowiska sprzyja adsorpcji substancji o charakterze zas[...]

« Poprzednia strona  Strona 2