Wyniki 11-20 spośród 36 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Zieliński"

Biomasa węglowodanowa pochodzenia naturalnego jako surowiec do produkcji wodoru

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literatury dotyczącej procesów konwersji biomasy do wodoru przez pirolizę, zgazowanie parowe i hydrotermalne z użyciem wody w warunkach nadkrytycznych, mikrobiologiczną fermentację policukrów do kwasu octowego lub alkoholu etylowego z następczym reformingiem parowym tych półproduktów organicznych i wreszcie konwersji tlenku węgla(II) do wodoru. Podano warunki prowadzeni[...]

Ocena przydatności ciągliwości do badania reologicznych właściwości naftowych asfaltów drogowych

Czytaj za darmo! »

Omówiono wpływ typu ropy naftowej i metod produkcji asfaltów oraz temperatury, czasu działania obciążenia i budowy koloidalnej na ich właściwości reologiczne. Przedstawiono znaczenie i rolę ciągliwości w oznaczaniu właściwości reologicznych asfaltu oraz przepisy prawne dotyczące badania asfaltów drogowych. Nowoczesne techniki pomiaru ciągliwości umożliwiają ocenę zmian kohezji asfaltu, określenie wielkości odkształcenia, maksymalnej siły rozciągającej oraz energii deformacji. Effects of crude oil type, methods for bitumen production, temperature, load time and colloidal structure of bitumens on their rheolog. properties were discussed. Importance of ductility for determination of the rheological properties of paving bitumens (cohesion, strain value, tensile strength, deform[...]

Wpływ promieniowania mikrofalowego na właściwości odsiarczonej pozostałości próżniowej

Czytaj za darmo! »

Określono wpływ promieniowania mikrofalowego na właściwości fizykochemiczne odsiarczonej pozostałości próżniowej modyfikowanej olejem próżniowym lub sklarowanym. Ocenę wpływu mikrofal na właściwości badanych produktów rafineryjnych wykonano poprzez oznaczenia lepkości dynamicznej, temperatury zapłonu, mętności oraz składu grupowego. Stwierdzono, że promieniowanie mikrofalowe powoduje korzystne zmiany we właściwościach fizykochemicznych i składzie grupowym sporządzonych kompozycji. W szczególności zmiany te powodują wzrost stabilności odsiarczonej pozostałości próżniowej. Desulfurized vacuum residue of crude oil was blended at 80°C with vacuum or clarified oil, treated with microwave radiation (448 W) at 140°C for 3 min and studied for group compn., colloidal stability inde[...]

Otrzymywanie wosków polietylenowych w procesach wysoko- i niskociśnieniowej polimeryzacji etylenu


  Dokonano przeglądu dostępnych danych literaturowych dotyczących otrzymywania wosku polietylenowego, produktu ubocznego z produkcji polietylenu (PE). Omówiono warunki prowadzenia procesów technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem parametrów wpływających na powstawanie i wydzielanie wosków polietylenowych. Zebrane dane zostały uszeregowane wg technologii produkcji PE. A review, with 61 refs., of the processes for polyethylene wax synthesis and sepn. Dynamicznemu rozwojowi wielu gałęzi przemysłu towarzyszy wzrost wymagań jakościowych i ilościowych w stosunku do większości surowców, a przede wszystkim do produktów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budownictwa, motoryzacji, elektroniki i przemysłu materiałów izolacyjnych. Materiałami zapewniającymi w wielu przypadkach ten rozwój są tworzywa sztuczne, wśród których dominującą rolę odgrywają poliolefiny. Światowa produkcja poliolefin w 2009 r. przekroczyła 230 mln t, w tym w Unii Europejskiej wynosiła ok. 55 mln t. Na PE (różne rodzaje) przypadało ok. 29% tej produkcji (ok. 16 mln t)1). W najbliższych latach przewiduje się dalszy wzrost zapotrzebowania na to tworzywo o ok. 2-2,5% rocznie. W 2010 r. zużycie PE w Unii Europejskiej to ok. 31,4 kg per capita2-5). Pierwsze informacje dotyczące reakcji polimeryzacji niższych olefin, w tym etylenu, pojawiły się w latach trzydziestych ubiegłego wieku. W 1933 r. Fawcett i Gibbon6-8) z firmy ICI przeprowadzili pierwszą wysokociśnieniową reakcję etylenu z benzaldehydem, podczas której uzyskali woskową substancję osadzoną na ściankach reaktora. Dwa lata później Perrini8, 9) dokonał pierwszej w pełni powtarzalnej polimeryzacji etylenu. W 1939 r. przemysłową produkcję PE uruchomiła ICI, a następnie firmy DuPont oraz Union Carbidge, bazując na jej licencji, rozpoczęły wytwarzanie PE na terenie USA10). Kolejnym znaczącym krokiem w rozwoju technologii produkcji PE było przeprowadzenie w 1953 r. w Instytucie Maxa Plancka w Niemczech [...]

Wpływ promieniowania mikrofalowego na skład grupowy i strukturę odsiarczonej pozostałości próżniowej z ropy naftowej


  Określono wpływ promieniowania mikrofalowego na skład grupowy i strukturę odsiarczonej pozostałości próżniowej modyfikowanej olejem próżniowym lub sklarowanym. Ocenę wpływu mikrofal na właściwości badanych produktów rafineryjnych dokonano poprzez oznaczenie składu grupowego oraz analizę obrazów mikroskopowych. Stwierdzono, że moc promieniowania mikrofalowego i czas jego działania powodują zmiany w składzie i strukturze zarówno odsiarczonej pozostałości próżniowej, jak i kompozycji z udziałem oleju sklarowanego. Desulfurized vacuum residue from petroleum processing was modified by addn. of a vacuum oil and a clarified oil and then treated at 140°C by microwave irradn. (448 W for 3 min or 704 W for 2 min). The products were studied for group compn. (asphalthenes, satd. and arom. hydrocarbons, resins) and colloidal stability and inhomogeneity (microscopy). The treatment resulted in an increase in the contents of resins and arom. hydrocarbons as well as in colloidal stability. The efficiency of irradn. increased with the increasing its power. Odsiarczona pozostałość próżniowa jest najcięższym produktem uzyskiwanym w jednostopniowym procesie hydroodsiarczania gudronu (HOG) w PKN Orlen SA i wykorzystywana głównie jako paliwo w elektrociepłowni. Zawarte w tym paliwie różnego typu grupy węglowodorowe, ze względu na ich wzajemne oddziaływanie, powodują niestabilność układu. Wytrącające się z odsiarczonej pozostałości próżniowej asfalteny (zbudowane z układów skondensowanych pierścieni aromatycznych, na brzegach, których znajdują się podstawniki w postaci łańcuchów alkilowych lub pierścieni naftenowych) są główną przyczyną gromadzenia się osadów na dnie zbiorników oraz na ściankach aparatów i rurociągów1-5). Ze względu na te problemy podjęto próbę modyfikacji odsiarczonej pozostałości próżniowej olejem sklarowanym lub próżniowym oraz poddano otrzymane kompozycje elektromagnetycznemu promieniowaniu mikrofalowemu. W efekcie dotychczas[...]

Ocena fizykochemicznych właściwości wosków polietylenowych powstających w procesie niskociśnieniowej polimeryzacji zawiesinowej etylenu


  Przedstawiono wyniki dotyczące doboru metod oznaczania właściwości fizykochemicznych wosków polietylenowych powstających jako produkt uboczny podczas produkcji polietylenu dużej gęstości (PE-HD). Ustalono parametry pomiaru gęstości, zawartości substancji lotnych, rozpuszczalności i średniej masy cząsteczkowej, umożliwiające określenie właściwości eksploatacyjnych wosków polietylenowych. Three com. polyethylene waxes (by-products from ethylene polymerization) were studied for d., volatile matter content, soly. and av. mol. mass to det. their industrial applicability. Woski naturalne i syntetyczne stanowią przedmiot wielu badań1-4) mających na celu określenie ich budowy i struktury, sprzyjających ocenie ich przydatności do różnych zastosowań. W przypadku wosków syntetycznych wykorzystuje się m.in. metody opracowane dla parafin, smarów plastycznych, tworzyw termoplastycznych, a nawet asfaltów. Tym niemniej dane literaturowe wskazują na brak kompleksowych badań właściwości wosków polietylenowych a także oceny przydatności metod badawczych stosowanych do oznaczania właściwości innych odmian wosków. Woski poliolefinowe znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, np. w przemyśle papierniczy, tekstylnym, farb i lakierów oraz farmaceutycznym5). W Zakładzie Tworzyw Sztucznych Politechniki Warszawskiej w Płocku prowadzono badania dotyczące oceny przydatności wybwybraaBasell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., Płock; bPolitechnika Warszawska, Płock Gniewosz Marszałeka, Wiesława Ciesińskab, *, Janusz Zielińskib Ocena fizykochemicznych właściwości wosków polietylenowych powstających w procesie niskociśnieniowej polimeryzacji zawiesinowej etylenu Physicochemical properties of polyethylene waxes produced during the low-pressure slurry polymerization of ethylene Mgr inż. Gniewosz MARSZAŁEK w roku 2002 ukończył studia na kierunku technologia tworzyw sztucznych Politechniki Warszawskiej w Płocku. Od 2002 r. jest związany z przemysłem two[...]

IN MEMORIAM - Inż. Aleksander Jahns 1932-2012 WSPOMNIENIE

Czytaj za darmo! »

Ś.p. inżynier Aleksander Edward Jahns, znakomity geodeta, długoletni pracownik firm GEOPROJEKT i GEOKART odszedł od nas w dniu 7 kwietnia 2012 r. Pozostawił niepocieszonych żonę, syna, siostrę i całą rodzinę, a także kolegów, towarzyszy pracy i studiów. Urodził się w Poznaniu, 11 marca 1932 r. Rodzina przeniosła się do Śremu, gdzie ukończył szkołę powszechną, ale dla zdobycia średniego wykształcenia powrócił do Poznania. Podjął naukę początkowo w liceum ogólnokształcącym, wkrótce jednak przeniósł się do Liceum Mierniczego, które przekształciło się w Technikum Geodezyjne. Tu znalazł kierunek odpowiadający jego zamiłowaniu i w roku 1952 ukończył z wyróżnieniem tę szkołę, uzyskując tytuł technika geodety. Tylko trzy osoby z jego rocznika zdecydowały się na podjęcie studiów wyższych, wśród tych trzech najzdolniejszych absolwentów Technikum był oczywiście Olek Jahns. Studia na Politechnice Warszawskiej rozpoczął w 1952 r., na Wydziale Geodezji i Kartograf[...]

Determination of the thermal and rheological properties of the polyethylene waxes produced in the low-pressure slurry process. Ocena właściwości termicznych i reologicznych wosków polietylenowych powstających w procesie niskociśnieniowej polimeryzacji zawiesinowej etylenu


  Three com. polyethylene waxes were studied for av. mol. mass, d., softening, dropping and solidification points, penetration and flow rate indexes to evaluate their practical applicability. The multimodal wax showed the highest d., mol. mass and thermal stability as well as the lowest penetration and vol. flow rate index. Przedstawiono wyniki dotyczące doboru i oceny przydatności metod oznaczania właściwości termoreologicznych wosków polietylenowych powstających jako produkt uboczny podczas produkcji polietylenu dużej gęstości (PE-HD). Oceny właściwości termoreologicznych dokonano na podstawie oznaczeń temperatur mięknienia, kroplenia i krzepnięcia, penetracji oraz masowego wskaźnika szybkości płynięcia. Określono optymalne warunki prowadzenia pomiarów. Wykazano korelację pomiędzy właściwościami wosków a typem produkowanego polietylenu.Wyboru badanych właściwości termicznych i reologicznych dokonano na podstawie rozeznania oznaczeń stosowanych przez producentów wosków PE3-6) oraz wyników wcześniejszych badań prowadzonych w Zakładzie Tworzyw Sztucznych Politechniki Warszawskiej w Płocku1, 2, 7). Temperaturę mięknienia oznaczono metodą Vicata, wykorzystywaną do oznaczania właściwości termoplastów (ASTM 1525), oraz metodą "Pierścień i Kula" (PiK), stosowaną do oznaczania właściwości asfaltów (PN-EN 1427) i wosków naftowych (ASTM D 3461). [...]

Effect of some carbonization and activation parameters on the sorption properties of carbon adsorbents made by carbonization of pitch-polymer blends Wpływ wybranych parametrów karbonizacji i aktywacji na właściwości sorpcyjne adsorbentów węglowych z kompozycji pakowo-polimerowych DOI:10.15199/62.2015.5.6


  Polymer blends (1:1 by mass) made by mixing waste poly(ethylene terephthalate), phenol-formaldehyde resin or poly(methyl methacrylate) with coal tar pitch were carbonized at 520-900°C for 0.5-2.5 h under N2, then activated with steam and/or KOH at 750-850°C up to mass loss 50% and studied for iodine and methylene nos, by std. methods. The optimum conditions for the carbonization and activation were established. Przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów karbonizacji (szybkość ogrzewania, temperatura karbonizacji) oraz aktywacji (temperatura aktywacji, stosunek surowca do chemicznego czynnika aktywującego) na właściwości sorpcyjne (określone wartościami liczby jodowej i metylenowej) adsorbentów węglowych. Otrzymano je z kompozycji pakowo-polimerowych zawierających odpady poli(tereftalanu etylenu), żywicy fenolowo-formaldehydowej lub poli(metakrylanu metylu) w ilości 50% mas., w procesie aktywacji parą wodną lub wodorotlenkiem potasu. Adsorbenty węglowe ze względu na dobrą wytrzymałość mechaniczną, dobrze rozwiniętą powierzchnię właściwą, możliwość regeneracji i wielokrotnego użycia oraz dobre zdolności sorpcyjne zarówno z fazy gazowej, jak i z fazy ciekłej, znalazły szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, w ochronie środowiska i w życiu codziennym1-5). Tradycyjnie stosowanymi surowcami do produkcji adsorbentów węglowych są: drewno, węgiel kamienny, węgiel brunatny, łupiny orzechów oraz torf6-9). Technologia adsorpcyjna daje możliwość wykorzystania odpadów tworzyw sztucznych jako surowców do otrzymywania adsorbentów węglowych10, 11). Laszlo i Szucs12) z poli(tereftalanu etylenu) (PET) uzyskali węgiel aktywny o powierzchni właściwej 1170 m2/g i całkowitej objętości porów 0,63 cm3/g, przydatny do adsorpcji chlorofenoli z wód ściekowych. Przepiórski i współpr.13) w wyniku aktywacji chemicznej PET za pomocą 3MgCO3·Mg(OH)2·3H2O otrzymali mezoporowate węgle aktywne o powierzchni właściwej do 1984 m2/g. K[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »