Wyniki 11-15 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof WANDACHOWICZ"

Elektroliza odpadowego kwasu solnego z zastosowaniem nowych materiałów elektrodowych

Czytaj za darmo! »

Sprawdzono możliwość elektrolizy roztworów kwasu solnego w elektrolizerze typu prasy filtracyjnej, prowadzonej w sposób ciągły, z zastosowaniem alternatywnych tworzyw zarówno elektrodowych jak i diafragmy. Zbadano i opracowano optymalne warunki i parametry prowadzenia procesu elektrolizy diafragmowej kwasu solnego. Wykazano przydatność miedzi z galwaniczną powłoką srebra w charakterze two[...]

Pomiar i ocena wybranych parametrów bezkierunkowych lamp do użytku domowego DOI:10.15199/48.2018.03.37

Czytaj za darmo! »

Ze względu na zmiany klimatyczne, powodowane między innymi przez emisję do atmosfery gazów cieplarnianych, koniecznością ostatnich lat stało się dążenie do ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Ograniczenie to jest realizowane przede wszystkim poprzez opracowanie i wprowadzenie do użytku nowych, energooszczędnych urządzeń i produktów. Proces ten wyraźnie można zaobserwować w obszarze oświetlenia gospodarstw domowych. Począwszy od 1 września 2009 w krajach Unii Europejskiej rozpoczęto wycofywania z rynku mało efektywnych energetycznie źródeł żarowych. Jako pierwsze wycofano żarówki tradycyjne - żarówki głównego szeregu [1]. W dalszej kolejności przewiduje się wycofanie także żarówek halogenowych [2]. Obecnie, w miejsce żarówek tradycyjnych użytkownik oświetlenia domowego ma możliwość zastosowania żarówek halogenowych, świetlówek kompaktowych oraz lamp LED. Oferta handlowa jest bardzo szeroka i zróżnicowana, zarówno, co do rodzajów lamp, jak i ich ceny. Zwykle użytkownik, podczas zakupu lampy, kieruje się ceną oraz parametrami podanymi na opakowaniu. Niestety wszystkie parametry znajdujące się na opakowaniu produktu są deklaracją producenta i nie zawsze odpowiadają parametrom rzeczywistym. Z jednej strony, fakt ten wynika z naturalnego zjawiska, jakim jest rozrzut produkcji, i jeżeli parametry mieszczą się w wymaganych zakresach, to jest to dopuszczalne, a z drugiej strony, może to być spowodowane brakiem wiedzy lub nierzetelnością producentów lub importerów. Podstawowe wymagania fotometryczne, kolorymetryczne, elektryczne oraz użytkowe, jakie muszą spełniać lampy do użytku domowego, oraz informacje jakie powinny znaleźć się na opakowaniu produktu, a także sposób ich weryfikacji, zawarte są w rozporządzeniach Komisji Wspólnoty Europejskiej [1, 2, 3, 4]. Niektóre wymagania opisane są także w normach przedmiotowych [5, 6, 7, 8]. Obecnie obowiązujące wymagania [1, 3], w zakresie analizowanych w trakcie badań parametrów[...]

Wielkopowierzchniowe reklamy z diodami świecącymi a bezpieczeństwo ruchu drogowego

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach, na całym świecie, w reklamach zewnętrznych powszechnie zaczęto stosować diody elektroluminescencyjne. Reklamy z diodami świecącymi charakteryzują się dużą powierzchnią, dużą luminancją i bardzo dynamiczną zmianą wyświetlanych obrazów. Reklamy instalowane w sąsiedztwie ulic stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule przedstawione zostały wymagania stawiane tego typu reklamom oraz wyniki pomiarów wybranych reklam znajdujących się na terenie Poznania. Abstract. In last years in outdoor advertising world-wide generally begin applying light emitting diodes. Digital billboards characterize large surface, big luminance and very dynamic changes of shown pictures. Billboards installed near to the streets cause potential threat for road safety. In this study has been presented requirements for billboards like that and results of measurements chosen bilboards taking a stand in the area of Poznań. (Digital billboards and road safety). Słowa kluczowe: technika świetlna, reklamy LED, bezpieczeństwo ruchu. Keywords: lighting engineering, digital billboards, road safety. Wstęp Wraz z rozwojem technologii diod świecących w naszych miastach pojawiły się wielkopowierzchniowe reklamy zbudowane z diod elektroluminescencyjnych. Reklamy te charakteryzują się zazwyczaj dużą powierzchnią, dużą luminancją i bardzo dynamiczną zmianą wyświetlanych obrazów. Kierowcy samochodów, autobusów i pojazdów szynowych skarżą się, że szczególnie wieczorem i w nocy bardzo jaskrawa powierzchnia reklam znajdujących się w ich polu widzenia powoduje dyskomfort i przeszkadza w realizacji normalnych zadań związanych z kierowaniem pojazdem. Reklamy instalowane w sąsiedztwie ulic stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zapisy obowiązujących norm dotyczących oświetlenia zewnętrznego i oświetlenia drogowego nie uwzględniają wymagań odnoszących się jednoznacznie do tego typu reklam. W obowiązującyc[...]

Wpływ wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi na bezpieczeństwo ruchu drogowego


  W ostatnich latach na całym świecie w reklamach zewnętrznych powszechnie stosuje się diody elektroluminescencyjne. Reklamy z diodami świecącymi charakteryzują się dużą powierzchnią, dużą luminancją i bardzo dynamiczną zmianą wyświetlanych obrazów. Reklamy instalowane w sąsiedztwie ulic stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule przedstawiono wymagania stawiane tego typu reklamom oraz wyniki pomiarów wybranych reklam znajdujących się na terenie Poznania. Wraz z rozwojem technologii diod świecących w naszych miastach pojawiły się wielkopowierzchniowe reklamy zbudowane z diod elektroluminescencyjnych. Kierowcy samochodów, autobusów i pojazdów szynowych skarżą się, że szczególnie wieczorem i w nocy bardzo jaskrawa powierzchnia reklam znajdujących się w ich polu widzenia powoduje dyskomfort i przeszkadza w realizacji normalnych zadań związanych z kierowaniem pojazdem. Reklamy instalowane w sąsiedztwie ulic stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zapisy obowiązujących norm dotyczących oświetlenia zewnętrznego i oświetlenia drogowego nie przedstawiają wymagań odnoszących się jednoznacznie do tego typu reklam. Nie uwzględnia się położenia reklamy względem obserwatora, jej wielkości kątowej, odległości od głównego kierunku obserwacji oraz dynamicznej zmiany luminancji związanej z wyświetlanymi obrazami. W artykule opisano wymagania stawiane tego typu reklamom, przyjęte przez samorządy lokalne oraz organizacje rządowe w państwach, w których problem reklam został już zauważony. Przedstawiono wyniki pomiarów parametrów fotometrycznych i geometrycznych wybranych reklam występujących na terenie Poznania [17]. Przegląd przepisów krajowych Normy oświetleniowe związane z oświetleniem miejsc pracy na zewnątrz [1] oraz z oświetleniem drogowym [2] nie uwzględniają wymagań dla wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi jako obiektów wpływających na bezpieczeństwo w ruchu [...]

« Poprzednia strona  Strona 2