Wyniki 11-20 spośród 100 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ STRZESZEWSKI"

Współczynniki redukcji temperatury w metodyce obliczania obciążenia cieplnego wg PN–EN 12831

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób obliczania współczynników redukcji temperatury dla różnych przypadków wymiany ciepła w metodyce określania obciążenia cieplnego wg PN-EN 12831. Zaprezentowane równania zilustrowano przykładami. DOTYCHCZASOWE doświadczenia dydaktyczno- -szkoleniowe dotyczące normy PN-EN 12831 [14] pokazują, że jednym z trudniejszych zagadnień jest koncepcja współczynników redukcji tempe[...]

Nadwyżka mocy cieplnej wymagana do skompensowania skutków osłabienia ogrzewania wg PN-EN 12831

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób określania nadwyżki mocy cieplnej do skompensowania skutków osłabienia ogrzewania, wg normy PN-EN 12831:2006. Metodę zilustrowano przykładem. ISTOTNĄ zmianą, wprowadzoną przez normę PN-EN 12831:2006, w stosunku do metodyki dotychczasowej jest rozróżnienie pojęć "całkowita projektowa strata ciepła" i "projektowe obciążenie cieplne". Różnica polega na tym, że "projektowe[...]

Obliczanie obciążenia cieplnego wysokich pomieszczeń wg PN-EN 12831

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób uwzględniania wpływu gradientu temperatury w pomieszczeniach wysokich na straty ciepła wg normy PN-EN 12831: 2006. Metodę zilustrowano przykładem. PODSTAWOWA metoda obliczeniowa podana w normie PN-EN 12831: 2006 [5] opiera się na założeniu jednakowej temperatury wewnętrznej w ogrzewanym pomieszczeniu. Założenie takie jest spełnione z wystarczającą dokładnością w pom[...]

Uproszczona metoda obliczania obciążenia cieplnego pomieszczeń i budynków wg PN-EN 12831

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono uproszczony sposób obliczania obciążenia cieplnego pomieszczeń i budynków wg normy PN-EN 12831. Zasady obliczeń zilustrowano przykładami. 1. Zakres stosowania Norma PN-EN 12831:2006 [11], oprócz metody podstawowej, podaje również uproszczony sposób określania obciążenia cieplnego. Zakres stosowania (ograniczenia stosowania) metody uproszczonej określony jest w zał[...]

Ekstrapolacja wymagań normy PN-EN 1264 dotyczących izolacji grzejników podłogowych do warunków polskich

Czytaj za darmo! »

Wymagania normy PN-EN 1264 dotyczące izolacji grzejników podłogowych podane są jedynie dla temperatury zewnętrznej do -15 ºC, podczas gdy w Polsce projektowa temperatura zewnętrzna jest niższa (od -16 ºC do -24 ºC). W artykule przedstawiono propozycję ekstrapolacji wymagań normy do polskich warunków klimatycznych. Wymagany opór cieplny izolacji poziomej Norma europejska P[...]

Wymagania Dyrektywy Europejskiej 2002/91/WE

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono podstawowe wymagania Dyrektywy Europejskiej 2002/91/WE w kontekście ich wdrożenia w prawodawstwie krajowym. WPROWADZENIE systemu oceny energetycznej budynków ma swoje źródło w Dyrektywie Europejskiej 2002/91/WE [4]. Dyrektywa ta została przyjęta 16 grudnia 2002 r. Podstawowymi celami Dyrektywy są: ● zapewnienie bezpieczeństwa podaży energii w średnim i długim o[...]

Wspomagane komputerowo obliczanie obciążenia cieplnego budynków wg normy PN–EN 12831

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono obliczanie obciążenia cieplnego budynków wg normy PN-EN 12831:2006 z wykorzystaniem programu komputerowego Audytor OZC 4.0. 1. Wprowadzenie W zasadzie możliwe jest przeprowadzanie obliczeń obciążenia cieplnego wg normy PN-EN 12831:2006 [5] bez wykorzystania komputera. Jednak, zwłaszcza w przypadku dużych i skomplikowanych budynków, byłaby to czynność bardzo żmudna. Dlat[...]

Technika warstw w programie Audytor C.O.

Czytaj za darmo! »

Program Audytor C.O. [1], podobnie jak inne programy graficznego wspomagania projektowania, wykorzystuje technikę warstw. Warstwy te można sobie wyobrazić jako szereg arkuszy kalki technicznej, na których rysowane są poszczególne elementy rysunku. Następnie, z wybranych arkuszy można zbudować szereg wersji rysunku, których wygląd będzie zależał od tego, których arkuszy w danej chwili uży[...]

Pytania i odpowiedzi na temat świadectw energetycznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono odpowiedzi na pytania, często zadawane na szkoleniach osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych. 1. W jakich sytuacjach wymagane jest świadectwo energetyczne? Świadectwo energetyczne jest wymagane w chwili budowy, sprzedaży lub wynajmu budynku. Analogicznie świadectwa energetyczne są sporządzone dla lokali mieszkalnych i części budynku, stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową. Natomiast świadectwo nie jest wymagane dla budynków ani lokali mieszkalnych - istniejących, nie przewidzianych do odsprzedaży ani do wynajęcia nowemu najemcy. 2. Od kiedy wymagane są świadectwa energetyczne? Zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym [6] - od 1 stycznia 2009 r.. 3. Jak długo ważne jest świadectwo energetyczne? Świa[...]

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (§ 11 ust. 2 pkt. 9) [3] jedną z części projektu architektoniczno-budowlanego powinna być "charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego". Należy przy tym zwrócić uwagę, że w Rozporządzeniu wymaganie to sformułowane jest w sposób bardzo niejasny i nie określono dokładnego wzoru takiej charakterystyki. Wymienione rozporządzenie powołuje się na "przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku…". W związku z tym, czytając do pewnego momentu pkt 9, można odnieść wrażenie, że należy zawsze w projekcie zamieścić charakterystykę, taką samą jak w świadectwie energetycznym (ze wskaźnikami EK i EP włącznie). Jednak w drugiej częśc[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »