Wyniki 11-20 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"WALERIAN ARABCZYK"

Studies on the nitriding an iron catalyst. Badanie procesu azotowania katalizatora żelazowego


  K2O-promoted nanocryst. Fe (grain size 34 nm) was nitrided with NH3 in a differental reactor under atm. pressure at 400°C. Thermogravimetric measurements and anal. of the gas phase compn. were carried out simultaneously. During the process, the nitriding potential changed until the stationary state was reached. The rate of catalytic NH3 decompn. was lower for the Fe sample with lower K2O content (0.1% by mass). Nanokrystaliczny katalizator żelazowy promowany tlenkami glinu, wapnia i potasu azotowano amoniakiem w reaktorze rurowym, jednocześnie mierząc zmiany masy próbki i stężenia wodoru. Proces azotowania prowadzono pod ciśnieniem atmosferycznym w temp. 400°C. Zachodzi on początkowo przy zmiennym potencjale azotującym, a w końcowym etapie ustala się stan stacjonarny, w którym zachodzi jedynie reakcja katalitycznego rozkładu amoniaku. Szybkość reakcji katalitycznego rozkładu amoniaku na powierzchni próbki o większej zawartości tlenku potasu wynosiła rFeK P = 0,53·10-5 mol/(gFe·s), przy stopniu zaazotowania ok. 0,09 gN/gFe dla P = 0,41 Pa-0.5. Ze zmniejszaniem się zawartości potasu szybkość reakcji zmniejszała się i wynosiła rFe P = 0,17·10-5 mol/(gFe·s), przy stopniu zaazotowania ok. 0,11 gN/gFe przy P = 2,14 Pa-0.5.Azotowanie gazowe jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych [...]

Nitriding of nanocrystalline iron with ammonia - hydrogen mixture at 300°C Azotowanie nanokrystalicznego żelaza mieszaniną amoniaku i wodoru w temperaturze 300°C DOI:10.15199/62.2015.10.33


  Spent nanocryst. Fe catalyst for NH3 synthesis was nitrided and reduced with NH3+H2 mixt. at 300°C to a mixt. of nanocryst. α-Fe(N) + γ’-Fe4N and γ’-Fe4N + ε-Fe3-2N phases and a ternary α-Fe(N) + γ’-Fe4N + ε-Fe3-2N system. The chem. and phase compn. was confirmed by X-ray diffractometry and at. emission spectroscopy. The nitriding degree increased with increasing nitriding potential of the NH3+H2 mixt. Przedstawiono wyniki badań procesu azotowania nanokrystalicznego żelaza oraz redukcji uzyskanych nanokrystalicznych azotków żelaza mieszaninami azotującymi o różnym składzie chemicznym w temp. 300°C w stanach stacjonarnych. Stwierdzono istnienie histerezy zależności stopnia zaazotowania żelaza od potencjału azotującego stosowanej mieszaniny NH3+H2. Zaprezentowano przebieg zmian składu fazowego próbki podczas azotowania nanokrystalicznego żelaza i redukcji otrzymanych nanokrystalicznych azotków żelaza. Wykazano znaczne odstępstwa zachowania układu nanokrystaliczne żelazo-amoniak-wodór od otrzymanych przez Lehrera zależności dla materiałów grubokrystalicznych. W układzie nanokrystaliczne żelazo-amoniak-wodór stwierdzono występowanie mieszanin azotków żelaza i żelaza w szerokim zakresie potencjałów azotujących. Obserwowany na świecie w ostatnich latach wzrost zainteresowania materiałami nanokrystalicznymi spowodował również zwiększone zainteresowanie nanokrystalicznymi azotkami żelaza. Mają one korzystne właściwości magnetyczne, gdyż ich moment magnetyczny jest większy niż tlenków żelaza i porównywalny z momentem charakterystycznym dla żelaza metalicznego1-4). Ze względu na wysoki stopień magnetyzacji nanokrystaliczne azotki żelaza mogą być potencjalnie stosowane do wytwarzania magnesów i elektromagnesów, głowic magnetycznych w urządzeniach służących do magnetycznego zapisu danych, jako płyny magnetyczne oraz w diagnostyce medycznej jako środki kontrastowe5-7). Jednocześni[...]

Nowy sposób wydzielania produktu w niskociśnieniowej syntezie amoniaku

Czytaj za darmo! »

Omówiono poszukiwania tańszego, niż wykraplanie przez głębokie chłodzenie, sposobu wydzielania amoniaku z gazu w niskociśnieniowej syntezie. Rozważono adsorpcję na sitach molekularnych, separację membranową oraz absorpcję w rozpuszczalnikach nielotnych. Stwierdzono, że tylko absorpcja w rozpuszczalnikach nielotnych może być korzystniejsza pod względem energochłonności od chłodzenia gazu. [...]

Badania fizykochemicznych zmian w katalizatorze wanadowym do utleniania SO2 zachodzących w trakcie pracy w reaktorze przemysłowym

Czytaj za darmo! »

Badano zmiany składu chemicznego i fazowego katalizatora wanadowego firmy BASF zachodzące w trakcie pracy na poszczególnych półkach aparatu kontaktowego przeznaczonego do utleniania dwutlenku siarki. Podczas pracy katalizatora zmniejsza się zawartość promotorów (potasu, wanadu i żelaza), a wapń przemieszcza się z półek o wysokiej temperaturze na półki o niższej temperaturze, gdzie się osadz[...]

Przemysłowy katalizator syntezy amoniaku o zwiększonej odporności termicznej

Czytaj za darmo! »

Opisano próbę zwiększenia termostabilności żelazowego katalizatora stopowego syntezy amoniaku przez wprowadzenie do niego związku tytanu. Stwierdzono, że dodatek TiO2 w ilości równej 1% powoduje zmniejszenie aktywności świeżego katalizatora, ale jednocześnie wywołuje zwiększenie jego odporności na przegrzewanie. Zatem katalizator ten może być stosowany w jednostce syntezy przez dłuższy czas[...]

Utlenianie a pasywacja materiałów nanokrystalicznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesów utleniania i pasywacji katalizatora żelazowego do syntezy amoniaku. W ramach pracy zbadano wpływ warunków i sposobu pasywacji katalizatora na kinetykę jego redukcji. Zaproponowano zmianę sposobu pasywacji złoża katalizatora w warunkach przemysłowych. Modyfikacja polega na wstępnym zdesorbowaniu gazów reakcyjnych (H2 + NH3) w temp. wyższej od 200°C, w atmosferze gazów obojętnych lub przez wytworzenie próżni. Na podstawie badań zjawiska tworzenia stabilnej warstwy tlenkowej na powierzchni katalizatora w temp. wyższych od 300°C stwierdzono, że warstwę tę tworzy związek Fe8AlO12 o strukturze inwersyjnego spinelu, w którym w lukach tetraedrycznych 1/3 jonów żelazowych Fe3+ jest zastąpiona przez jony Al3+. A com. Fe catalyst f[...]

Badanie właściwości katalizatora żelazowego pobranego z różnych części wlewka

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań właściwości fizykochemicznych katalizatora żelazowego pobranego z różnych części "wlewka" otrzymanego podczas wytopu tego katalizatora. Oznaczono skład chemiczny oraz fazowy, rozmieszczenie promotorów, a także aktywność katalityczną w procesie syntezy amoniaku. Wykazano, że katalizator żelazowy powstały podczas wytopu w wyniku krystalizacji stopu jest niejednorodny. Fe catalyst was prepd. by fusion of Fe3O4 with Al2O3, CaO and K2O under industrial conditions and casting the resp. ingots. Melt samples were taken from the upper and middle parts of the ingot and analyzed for chem. and phase compns. as well as for catalytic activity in the NH3 synthesis at 723 and 923 K after redn. with H2 at 473-773 K. The catalyst from the upper part of the ingot contained more Fe3O4 than those taken from the middle ingot part and was twice as active at the beginning of the synthesis, but its activity rapidly decreased during its use at elevated temp. Stopowy katalizator 􀄪elazowy jest najcz􀄊􀄞ciej stosowanym katalizatorem do syntezy amoniaku. Otrzymuje si􀄊 go poprzez stapianie magnetytu z promotorami, takimi jak Al2O3, CaO i K2O. G􀃡ówn􀄅 faz􀄅 katalizatora w formie utlenionej jest magnetyt. Oprócz niej, gdy stopie􀄔 utlenienia 􀄪elaza w próbce Fe2+/Fe3+ jest wi􀄊kszy od 0,5, wyst􀄊puje tak􀄪e wustyt oraz ferryt wapniowy1). Identyfikuje si􀄊 tak􀄪e faz􀄊 szklist􀄅, sk􀃡adaj􀄅c􀄅 si􀄊 g􀃡ównie z tlenków krzemu, glinu, wapnia i potasu. Tlenek glinu rozpuszcza si􀄊 w magnetycie tworz􀄅c roztwór sta􀃡y. Niewielkie jego ilo􀄞ci znajduj􀄅 si􀄊 w wustycie oraz w fazie szklistej2, 3). Jony wapnia Ca2+ zast􀄊puj􀄅 jony Fe2+ w fazie wustytowej oraz magnetytowej. Wap􀄔 zawarty jest takh[...]

Cobalt-molybdenum catalysts doped with cesium for ammonia synthesis Katalizatory kobaltowo-molibdenowe domieszkowane cezem do syntezy amoniaku DOI:10.15199/62.2015.8.31


  Co-Mo catalysts contg. Cs (0.25-3.0% by mass) were obtained by redn. of precursors with NH3 at 700°C. The precursors were derived from aq. solns. of (NH4)6Mo7O24, Co(NO3)2 and CsOH. The anal. of catalysts by X-ray diffraction and anal. of the diffraction profiles by Rietveld method showed the presence of Co2Mo3N and Co3Mo3N phases depending on the content of Cs in the catalyst. Activities of the catalysts were tested under lab. conditions of the synthesis of NH3 at 400°C and 10 MPa. The reaction rate const. was detd. by measuring the flow of the reaction gases and NH3 concns. The highest activity was achieved for the catalyst contg. Cs 1.7% by mass. The catalysts used for the activity detns. were then subjected to aging (650°C, 18 h) and their activity was repeatedly detd. Thermal treatment resulted in sintering of crystallite Co3Mo3N phase and decreasing the activity of catalysts. Badano katalizatory kobaltowo-molibdenowe domieszkowane cezem (0,25-3% mas. Cs) w procesie syntezy amoniaku. W katalizatorach tych zidentyfikowano dwie fazy krystaliczne azotków kobaltu i molibdenu: Co2Mo3N oraz Co3Mo3N. Wykazano, że materiały te charakteryzują się dużą aktywnością w procesie syntezy amoniaku. Optymalną aktywność katalityczną uzyskano dla katalizatorów zawierających 1,7% mas. cezu. Na podstawie testu starzenia termicznego wykazano, że dochodzi do częściowego spiekania krystalitów fazy Co3Mo3N oraz zmniejszenia powierzchni właściwej. W rezultacie zmniejsza się aktywność katalizatorów. Tradycyjny katalizator żelazowy, wytwarzany przez stapianie magnetytu z dodatkiem promotorów, pozostaje najważniejszym kontaktem wykorzystywanym w procesie syntezy amoniaku w praktyce przemysłowej. Jednak wciąż podejmuje się próby otrzymania katalizatorów, których zastosowanie w warunkach przemysłowych dawałoby lepsze wyniki ekonomiczne. W latach 90. XX w. skomercjalizowano wykorzystanie katalizatora rutenowego osadzonego na nośniku węglowym1). [...]

Zastosowanie metod termograwimetrycznych do badania reakcji w układzie ciało stałe-faza gazowa

Czytaj za darmo! »

Omówiono i porównano procesy nawęglania i azotowania nanokrystalicznego żelaza. Przedstawiono kinetykę procesów tworzenia nanokrystalicznego Fe3C oraz Fe4N. Na podstawie otrzymanych wyników zaproponowano nowy model opisujący zarodkowanie nanokrystalicznej fazy w układzie ciało stałe-gaz. Nanocrystalline iron (17 nm) was obtained by fusion of magnetite with Al, Ca, and K oxides, followed by[...]

Utlenianie metanu do formaldehydu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu częściowego utleniania metanu do formaldehydu z zastosowaniem katalizatorów tlenek molibdenu - dwutlenek krzemu. Katalizatory testowano w przepływowym reaktorze ze stałym złożem pod ciśnieniem 1 atm, w temp. 623÷1073 K z zachowaniem stosunku objętościowego metanu do powietrza równego 5,4:1. W temperaturze 784 K otrzymano bardzo dużą (100%) selektywność pro[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »