Wyniki 11-20 spośród 48 dla zapytania: authorDesc:"Jan SIKORA"

System wieloczęstotliwościowej tomografi i impedancyjnej

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono system pomiarowy tomografi i impedancyjnej, w którym zastosowano metodę wieloczęstotliwościową testowania obiektów. Metoda jest szczególnie przydatna w badaniach nieniszczących do wykrywania uszkodzeń korozyjnych, zmian spowodowanych zawilgoceniem, pęknięć i wad materiałowych. Słowa kluczowe: wieloczęstotliwościowa tomografi a impedancyjna, badania nieniszczące. Mu[...]

Level Set Method for capacitor optimization problem

Czytaj za darmo! »

The optimal shape design of capacitor with Laplace equation of state using level set method is presented in the paper. The inverse problem solution provides the positions of the capacitor plates, which was optimized to achieve required potential distribution. The forward problem was approximated by Boundary Elements Method. Streszczenie. W pracy przedstawiono rozwiązanie zadania odwrotnego dla [...]

A Visibility Matrix determination using space subdivision methods for Diffuse Optical Tomography

Czytaj za darmo! »

Analysis of the Visibility Matrix determination algorithm will be presented in this paper. Algorithm is compared with reference to two space subdivision schemes. The space that encloses considered objects is partitioned into regular or binary grid. The Visibility Matrix defines whether nodes of given object see each other. It results from process of detection whether along straight line between [...]

Image construction problems in ultrasound tomography

Czytaj za darmo! »

An application of ultrasonic tomography for the velocity profile image construction of gas flowing in circular pipe is discussed in this paper. Usually ultrasonic flowmeters are measuring the average velocity in the axial direction. Authors have extended the idea of measurement of an average speed flow to the idea of measuring a speed profile in a cross section of the pipe. This idea directly le[...]

Obrazowanie obiektów przestrzennych w tomografii ultradźwiękowej

Czytaj za darmo! »

W ostatnim okresie, ze względu na zaostrzające się wymagania Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska istotnym problemem stało się monitorowanie przepływów gazów i cieczy. W związku z tym w pracy zaproponowano technikę pomiaru przepływu i konstrukcję jego obrazu w przewodzie rurowym. W przedstawionym przypadku do konstrukcji obrazu zastosowano algorytmy z grupy metod algebraicznych. Obra[...]

Variational level set method for minimizing the functional in EIT

Czytaj za darmo! »

A method based on the variational level set algorithm and the Mumford-Shah algorithm to solve the inverse problem in the electrical impedance tomography was proposed. In addition to minimizing the objection function of the difference between the potential due to the applied current and the measured potential. The conductivity values in different regions are determined by the finite element method. The representation of the shape of the boundary and its evolution during an iterative reconstruction process is achieved by the level set method. Streszczenie. W pracy przedstawiono metodę rozwiązania zagadnienia odwrotnego w tomografii impedancyjnej opartą na idei zbiorów poziomicowych z wykorzystaniem metody Mumford-Shaha. Algorytm numeryczny rozwiązania jest odpowiednią kombinacją wariacy[...]

Zmodyfikowana Metoda Elementów Brzegowych dla cienkich warstw

Czytaj za darmo! »

Niniejsza praca ma na celu przedstawienie rozwiązanie problemu cienkich warstw metodą elementów brzegowych. Cienkie warstwy znajdują zastosowanie w wielu inżynierskich aplikacjach takich jak proces tomografii. W klasycznym podejściu metoda elementów brzegowych nie jest idealnym narzędziem do analizy cienkich warstw, w tym celu proponujemy nowe podejście do rozwiązania tego problemu. Abstract. Solution of the thin layers problem using boundary element method is presented in this paper. It is well known that the thin layers can be found in many engineering applications for example in process tomography. The classical approach to the boundary element method is not generally an ideal numerical tool for analysis of thin layer, that is why we propose the novel approach to this problem. (Using boundary element method in thin layers). Słowa kluczowe: metoda elementów brzegowych, cienkie warstwy. Keywords: boundary element method, thin layers. Podstawowe zagadnienia Metody Elementów Brzegowych (MEB) Zakładamy trójwymiarowy obszar Ω zamknięty zewnętrzną powierzchnią S+ i wewnętrzną powierzchnią S-. Pochodna normalna na powierzchni S+ jest w kierunku przeciwnym do pochodnej normalnej na powierzchni S-. Biorąc pod uwagę funkcję Φ spełniającą równanie Laplace’a w obszarze Ω [1]. Rys. 1. Przykład cienkiej warstwy (1) 2(r)  0 gdzie: r є Ω, jest wektorem pomiędzy punktem P i Q Dla równania Laplace’a w 2D fundamentalnym rozwiązaniem jest funkcja Greena: (2a) R G p Q ln 1 2 ( , ) 1   , ( )2 ( )2 R xp  xQ  yp  yQ bądź dla 3D: (2b) R G p Q 4 ( , )  1 , ( )2 ( )2 ( )2 R  x p  xQ  y p  yQ  [...]

Monitorowanie przepływu pyłu węglowego w energetycznych przewodach rurowych instalacji energetycznych z wykorzystaniem tomografii komputerowej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono przykład modelowania w przestrzeni 2,5 D. Uproszczenie obliczeń przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej dokładności w tworzeniu obrazów tomograficznych analizowanych zjawisk fizycznych powinno przyczynić się do uzyskiwania wyników w krótszym czasie. Ta kwestia jest ważna, ponieważ od współczesnej tomografii oczekuje się obrazów tomograficznych w czasie rzeczywistym dynamicznie zmieniających się zjawisk. Mając na uwadze wzrost wymagań w zakresie ekologii i bezpieczeństwa istnieje potrzeba stworzenia bardziej dokładnych i niedrogich metod monitorowania przepływów płynów i dwufazowych mieszanin substancji w rurach kotłów energetycznych. Abstract. In the paper is shown an example of modeling in 2,5 D. The simplification of calculations with assuring the sufficient accuracy in making tomography images of analyzed physical phenomenon should succeed in faster obtaining of results. This issue is important because the contemporary tomography is expected to bring real time, tomography images of dynamically changing environment. Taking into consideration growing ecology and safety demands, there is a need for more accurate and cheaper ways to monitor workflows of fluids and biphasic mixtures in power generation boilers. (Tomography monitoring of the workflow of the coal dusts in the pipes of power generation boilers). Słowa kluczowe: tomografia komputerowa, tomograficzny profil w przestrzeni 2,5D. Keywords: computed tomography, tomography profile in 2,5D. Wstęp W diagnostyce przemysłowej coraz większą rolę zaczyna odgrywać technika wykorzystująca metody echograficzne, w których badane jest echo impulsów ultradźwiękowych wysyłanych w obszar obiektu badanego. Echo to jest proporcjonalne do stosunku impedancji akustycznych sąsiadujących ośrodków badanych obiektów. Ta metoda pomiarowa jest podstawą ultrasonografii, mikroskopii ultradźwiękowej i defektoskopii ultradźwiękowej [1, 15, 16]. Ultradźwiękowa tomografia transmisyjna U[...]

Various kinds of level set applications in electrical impedance tomography

Czytaj za darmo! »

This paper presents the applications of the level set function for identification the unknown shape of an interface motivated by Electrical Impedance Tomography (EIT) by using a several level set algorithms. The conductivity values in different regions are determined by the finite element method. The applications were based on the level set method, the variational level set algorithm and the Mumford-Shah algorithm to solve the inverse problem. Streszczenie. W pracy przedstawiono metodę rozwiązania zagadnienia odwrotnego w tomografii impedancyjnej opartą na idei zbiorów poziomicowych, wariacyjnej metodzie zbiorów poziomicowych oraz modelu Mumforda-Shaha. Algorytmy numeryczne rozwiązania są odpowiednią kombinacją wymienionych metod oraz metody elementów skończonych. (Typy aplikacji zbiorów poziomicowych w tomografii impedancyjnej). Keywords: Variational Level Set Method, Mumford-Shah model, Electrical Impedance Tomography, Finite Element Method Słowa kluczowe: wariacyjna metoda zbiorów poziomicowych, tomografia impedancyjna, metoda elementów skończonych Introduction In this paper there were proposed algorithms based on the level set function [6,7,8,9], Mumford-Shah model [5,10,11] and the variational level set method [4] to solve the inverse problem in the electrical impedance tomography (fig.1). The conductivity values in different regions are determined by the finite element method [2]. Numerical iterative algorithm is a combination of the level set methods for the evolving step edges and the finite element method for computing the velocity. The objective function is defined as the difference between the potential due to the applied current and the measured potential [1,2,3]. This function is minimized. Fig. 1. The reconstruction methods Level set methods The idea, as devised in 1987 by S. Osher and J.A. Sethian is merely to define a smooth function (x,t) , that represents the interface as the set where (x,t) ɧ[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »