Wyniki 11-20 spośród 44 dla zapytania: authorDesc:"Roman Urban"

Polish Market of Food and Drinks

Czytaj za darmo! »

Development of every domestic market, including market of food and drinks, is determined by dynamics of economic growth of a given country and prosperity cycles, measured by the growth rate of Gross Domestic Product (GDP). In this respect, Poland belongs to quickly developing countries and is found in the peak stage of the present cycle of economic situation. The growth rate of GDP is now e[...]

Główne problemy produkcji i przetwórstwa zbóż

Czytaj za darmo! »

Spożycie przetworów zbożowych wykazuje wyraźną tendencję spadkową. W latach 2001-2007 zmniejszyło się ono o 5% (tab. 1).Wśród produktów zbożowych najsilniej obniża się spożycie domowe pieczywa i mąk. W ciągu ostatnich sześciu lat zmniejszyło się ono odpowiednio o: 19,3 i 22,3%, tj. 3,5 i 4,0% rocznie. Maleje także domowe spożycie kasz i płatków. Tendencje wzrostowe wykazuje domowe spożyci[...]

Gospodarka mięsna w Polsce po wejściu do UE - rozwój, stan i zagrożenia*)

Czytaj za darmo! »

Artykuł stanowi kompleksową analizę stanu gospodarki mięsnej w Polsce w latach 2002-2007, w których dokonano znaczącego postępu oraz wskazuje na przyszłe zagrożenia.W 10 10/2008 Gospodarka ostatnich kilku latach sektor mięsny należy do najszybciej rozwijających się działów polskiej gospodarki żywnościowej. Po zastoju w latach 1998- 2002, spowodowanym spowolnieniem rozwoju całej gospodarki [...]

Światowy kryzys finansowy implikacje dla producentów żywności

Czytaj za darmo! »

Gospodarka światowa znajduje się pod wpływem głębokiego kryzysu finansowego. Dotychczas jest to przede wszystkim kryzys systemu finansowego i sektora bankowego. Gwałtownie zmniejszyła się płynność systemu bankowego, załamało się zaufanie do niego zarówno wewnątrz systemu, jak i w jego otoczeniu. Kryzys ten rozpoczął się w USA od gwałtownego załamania systemu kredytów hipotecznych i szybko rozszerzył się na inne elementy systemu finansowego oraz na wszystkie inne kraje, w tym także europejskie. CO JEST ISTOTĄ kryzysu finansowego Kryzys finansowy ze względu na rozwój procesów globalizacji gospodarki światowej ma zasięg globalny i dotyczy zarówno krajów rozwiniętych, jak i szybko rozwijających się. Ponadto złożoność współczesnego systemu finansowego i silne powiązania poszczeg[...]

Głęboki dołek świński źródła i skutki

Czytaj za darmo! »

Po "tłustych" latach 2003-2008 w sektorze mięsnym można zauważyć istotne zagrożenia. Powoduje je przede wszystkim kryzys w produkcji mięsa wieprzowego, wynikający z niespotykanej wcześniej głębokości tzw. dołka świńskiego. Nie ma natomiast większych zagrożeń dla kontynuowania dotychczasowych tendencji wzrostowych w produkcji mięsa drobiowego i wołowego. Są to sektory polskiej gospodarki mięsnej wysoce konkurencyjne na wspólnym rynku europejskim, co tworzy dobre podstawy do kontynuowania wzrostu produkcji drobiarskiej i utrwalenia powrotu (od 2004 r.) tendencji wzrostowej w produkcji wołowiny. Tych tendencji nie powinno zburzyć obserwowane już spowolnienie rozwoju gospodarczego Polski i recesja w krajach będących ważnymi rynkami zbytu polskiej żywności (Niemcy, Wielka Brytania,[...]

Rynek i produkcja napojów w Polsce - tendencje i zagrożenia

Czytaj za darmo! »

Sektor napojów ma w Polsce - podobnie jak w wielu innych krajach - niezwykle duże znaczenie ekonomiczne. Jest to związane głównie z rolą producentów napojów w zasilaniu budżetu państwa oraz z podobną pozycją napojów w wydatkach gospodarstw domowych. Wskazują na to następujące wielkości w 2007 r.1): ? wpłaty producentów napojów do budżetu państwa, głównie w postaci podatków pośrednich (akcyzy i VAT), wyniosły 11,5 mld zł, co stanowiło prawie 5% dochodów tego budżetu (236,4 mld zł), ? wydatki ludności na napoje alkoholowe i bezalkoholowe osiągnęły 41 mld zł2) (w cenach detalicznych), co stanowiło również prawie 5% wartości spożycia gospodarstw domowych (830 mld zł w 2007 r.) oraz aż 23,3% wydatków ludności na żywność i napoje; wydatki na zakup napojów osiągają poziom zbliżony do wy[...]

Rynek i produkcja żywności a światowy kryzys gospodarczy

Czytaj za darmo! »

Lata 2003-2008 były okresem szybkiego rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej. Były to lata korzystnego cyklu koniunkturalnego oraz czerpania korzyści z wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wszystkie korzyści z integracji europejskiej w sektorze rolno-spożywczym ujawniły się już w okresie bezpośrednio poprzedzającym integrację Polski z Unią i z różnym nasileniem utrzymywały się do połowy 2008 r. Wspierały je również zjawiska o charakterze globalnym, w tym także światowa tendencja do wzrostu cen rolnych, zwłaszcza w sezonie 2007/2008. Procesy o globalnym charakterze stały się jednak głównym źródłem światowego kryzysu gospodarczego, który ujawnił się w połowie 2008 r., a jego skutki są coraz bardziej odczuwane w całej polskiej gospodarce, w tym także w sektorze rolno-żywnościowy[...]

Food Market and Food Production in the Face of the World Economic Crisis

Czytaj za darmo! »

The years 2003-2008 were the period of a quick development of Polish food economy. It was the period of favourable economic cycle and taking an advantage from the accession of Poland to the European Union. All profits from the European integration in agri-food sector were revealed as early as in the direct pre-accession period before the integration of Poland with the EU and they were maintained until a half of 2008 with a different intensity. They were also supported by the phenomena having a global nature, including also the world tendency oriented to the increase of agricultural prices, especially in 2007/2008 period. The processes with the global character have become, however, the main source of the world economic crisis and its consequences are more and more felt in the w[...]

Sektor zbożowy w obliczu kryzysu gospodarczego

Czytaj za darmo! »

Rynek zbóż i produktów zbożowych oraz cały sektor produkcji i przetwórstwa zbóż ma wiele cech, które sprzyjają stabilizacji tego sektora i czynią go mało wrażliwym na kryzysy gospodarcze i inne zakłócenia o globalnym charakterze. Taką cechą jest przede wszystkim to, że popyt na spożywcze produkty przetwórstwa zbóż jest mało elastyczny i niewrażliwy na sytuację dochodową ludności. Równocześnie bardziej elastyczny, szczególnie w krajach biednych i o niskim poziomie rozwoju gospodarczego, jest popyt na produkty zwierzęce, a przez to także popyt na pasze, których głównym komponentem są zboża. Są to zjawiska powodujące, że łączny wzrost zużycia zbóż jest umiarkowany i dość równomierny. Inną ważną cechą sektora zbożowego jest to, że zboża uprawiane są prawie na wszystkich kontynenta[...]

Produktywność i efektywność polskiego przemysłu spożywczego

Czytaj za darmo! »

O pozycji rynkowej i sile ekonomicznej każdej działalności decydują zarówno czynniki zewnętrzne, kształtowane przez uwarunkowania makroekonomiczne otoczenia rynkowego, jak i czynniki wewnętrzne, wśród których podstawowe znaczenie mają nowoczesność i sprawność procesów produkcyjnych oraz ich efektywność i produktywność. Te czynniki wewnętrzne decydują o konkurencyjności każdego sektora, a zatem o pozycji rynkowej i dynamice jego rozwoju. Minione dwudziestolecie było okresem szybkiego rozwoju polskiego przemysłu spożywczego i głębokich jego przekształceń strukturalnych. Obecnie wartość produkcji sprzedanej tego przemysłu jest o ponad 70% wyższa niż w 1988 r. (w cenach stałych), a wartość eksportu produktów przemysłu spożywczego zwiększyła się prawie 10 razy z ok. 1,1 mld euro w latach 1991-[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »