Wyniki 11-20 spośród 36 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ NIEWIELSKI"

Mechanical properties of Fe40Al5Cr0.2TiB alloy after plastic deformation by extrusion

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of research on Fe40Al5Cr0.2TiB alloy after plastic deformation by extrusion. The alloy consists of mainly FeAl intermetallics characterize by large brittleness after casting. Prior to extrusion homogenization at 1050 ºC for 72h was performed. The applied plastic work reduction was equal to be 4:1. Then the mechanical properties were determined in the range [...]

Zmiany struktury podczas odkształcania nadplastycznego stali typu duplex

Czytaj za darmo! »

Stale wysokostopowe ferrytyczno-austenityczne, zwane stalami duplex , charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na korozję połączoną z wysoką wytrzymałością. Stale te stanowią alternatywę dla stali jednofazowych o strukturze austenitycznej nie tylko ze względu na właściwości, ale także ze względu na niższe koszty wytwarzania związane z mniejszą zawartością niklu [1, 2]. Ostat[...]

Mechanizmy odbudowy struktury w odkształcanych na gorąco stopach na osnowie faz międzymetaliczych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono opis i analizę dominujących mechanizmów odbudowy struktury w trakcie dynamicznych procesów zachodzących przy odkształcaniu na gorąco dwóch wieloskładnikowych stopów z układu Fe-Al. Analizowano strukturę i substrukturę stopu Fe-28Al-5Cr oraz stopu Fe-38Al po procesach ściskania na gorąco w zakresie tempeartury 800÷1000 °C z prędkością odkształcania e = 0,1 s-1. Na [...]

Using EBSD method to determination of microstructural internal state variables in hot deformed single phase metallic alloy

Czytaj za darmo! »

The presented paper concerning on utilization of orientation maps work out with EBSD (electron backscatter diffraction) method to determining of microstructural internal variables in hot deformed materials. Base on obtaining maps enables extensive information on the material's crystallographic structure, concerning inter alia grain size, its orientation, shape, type of grain boundary, t[...]

Wpływ skumulowanego odkształcenia plastycznego na strukturę stopu Fe-38Al

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ skumulowanego odkształcenia plastycznego na gorąco na strukturę stopu Fe-38Al. Odkształcenie plastyczne wykonano na symulatorze Max Strain. Badania zmian mikrostruktury i substruktury stopu wykonano przy użyciu techniki mikroskopii świetlnej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Wykazano, że zastosowanie metody skumulowanego odkształcenia plastycznego Max Strain powoduje znaczące rozdrobnienie ziarn. In the article the influence of strain accumulation on a structure of Fe-38Al alloy was presented. Hot deformation was carried out using of Max Strain method. Assessment of modification structure for the investigated alloy after hot torsion test was taken using light microscopy and transmission electron microscopy. It was revealed that application of Ma[...]

Badania plastyczności austenitycznej stali typu TWIP

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu parametrów odkształcenia na podatność do plastycznego kształtowania stali austenitycznej FeMnAl. Badania prowadzono w próbie skręcania na gorąco na plastometrze skrętnym w temperaturze odkształcenia od 800 do 1100 °C i prędkości odkształcenia 1 i 10 s-1. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie zależności naprężenia uplastyczniającego i odkształcenia granicznego od temperatury i prędkości odkształcenia. Wyznaczono funkcję naprężenia uplastyczniającego i określono czułość stali na prędkość odkształcenia. In the article results of the influence of deformation parameters on the susceptibility to plastic forming for high manganese austenitic steel FeMnAl type have been presented. Research were conduced as dynamic forming tests at elevated temperature and cold forming as static and dynamic tests. Hot torsion test was performed on torsion plastometer at the temperature range 800 to 1100 °C and strain rate of 1 and 10 s-1. This research admit to determine relation between flow stress and limit deformation from temperature and strain rate. Function of flow stress and steel sensibility on strain rate have been determined. Słowa kluczowe: stal austenityczna FeMnAl, badania plastometryczne, naprężenie uplastyczniające Key words: austenitic FeMnAl steel, plastometric research, flow stress S. 392 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 8 Wprowadzenie. Zastosowanie nowyc[...]

Wpływ zawartości węgla na strukturę i właściwości mechaniczne wysokomanganowej stali austenitycznej


  W ostatnich latach ośrodki badawcze koncentrują swoje prace badawcze w obszarze rozwoju wysokomanganowych stali przezna- czonych dla przemysłu motoryzacyjnego. Zależnie od zawartości Mn, Al i Si stale te wykazują różną EBU, a tym samym odrębny mechanizm odkształcenia, taki jak indukowana odkształceniem przemiana martenzytyczna (efekt TRIP) i indukowane odkształce- niem bliźniakowanie (efekt TWIP). W artykule analizowano strukturę oraz właściwości wysokomanganowej stali FeMnAlSi o różnej zawartości węgla oraz manganu. Materiał wytapiano w piecu indukcyjnym z tyglem ceramicznym i odlewano techniką odlewania grawitacyjnego do zimnych form grafitowych. Badaną stal po procesie wytapiania poddano procesowi kucia na pręty o średnicy 15 mm, przy temperaturze końca przeróbki plastycznej. Otrzymane pręty poddano przesycaniu z temperatury 1150 °C. Analizowano strukturę przy użyciu mikroskopii świetlnej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej. Właściwości wytrzymałościowe wyznaczo- no w statycznej próbie rozciągania, a pomiaru twardości dokonano metodą Vickersa. Badania fraktograficzne wykonano przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego. In recent years considerable efforts have been directed to the development of high-Mn steels for a automotive industry. For a value of Mn, Al, and Si addition those steels have a unequal value of EBU and a different stress mechanism like twinning induced plasticity TWIP and transformation induced plasticity TRIP. In this [...]

Badania plastyczności i mikrostruktury stopu AZ80 po odkształceniu na gorąco


  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów odkształcenia na strukturę i plastyczność technologiczną stopu AZ80. Strukturę badanego stopu analizowano po jednoosiowym ściskaniu na symulatorze Gleeble. Próby na gorąco przeprowadzono w zakresie temperatury od 250 °C do 400 °C i prędkości odkształcenia 0,01, 0,1, 1 s-1. Uzyskane wyniki pozwoliły na wyznaczenie krzywych płynięcia oraz wskaź- ników charakteryzujących technologiczną plastyczność. In the article results of the influence of deformation parameters range structure and plasticity during anneling hot deformation alloy AZ80. Structural examination after annealing and compression test on Gleeble thermo-mechanical simulator. Hot torsion test was performed on torsion plastometer at the temperature range 250÷400 °C and strain rate of 0.01÷1 s-1. The results allowed the determination of flow curves and indices characterizing the technological plasticity. Słowa kluczowe: stop magnezu AZ80, ściskanie na gorąco, krzywe umocnienia, mikrostruktura, odkształcenie plastyczne Key words: magnesium alloy AZ80, hot compression test, flow curve, microstructure, plastic deformation.Wprowadzenie. Rozwój przemysłu lotnicze- go ukierunkowany jest na zastosowaniu nowocze- snych materiałów o dużej wytrzymałości co prowadzi zmniejszenia masy samolotów, oszczędności energii (przede wszystkim paliwa) i ochrony środowiska na- turalnego. Połączenie aspektów technicznych, ekono- micznych i ekologicznych powoduje duże zaintere- sowanie stopami lekkimi a w szczególności stopami magnezu. Prowadzone są w kraju i zagranicą badania materiałowe oraz procesy wytwarzania półwyrobów ze stopów magnezu kształtowanych metodami prze- róbki plastycznej. Spośród stopów magnezu kształ- towanych plastycznie najkorzystniejsze właściwości mają stopy magnezu z grupy Mg-Al-Zn-Mn (AZ21, AZ31, AZ61 i AZ80), zawierające do 8 % mas. Al z dodatkiem Mn (do 2 % mas.), Zn (do 1,5 %) [2, 6]. Stop AZ80 z grupy Mg-Al.-Zn-Mn w s[...]

Półprzemysłowa technologia walcowania z obróbką cieplno-plastyczną i regulowanym chłodzeniem elementów konstrukcyjnych pojazdów mechanicznych ze stali typu Mn-Al


  W pracy przedstawiono założenia technologiczne do walcowania z zastosowaniem obróbki cieplno-plastycznej płaskowników i prętów kwadratowych. Po walcowaniu pręty były chłodzone są w sposób naturalny w powietrzu lub podlegały chłodzeniu przyśpieszonemu natry- skiem wodnym. Weryfikację opracowanej technologii przeprowadzono podczas walcowania eksperymentalnego w linii do półprzemysłowej symulacji (LPS) w Instytucie Metalurgii Żelaza. In the paper it is presented brief foredesign for thermo-mechanical rolling of flat and square bars. After thermo-mechanical rolling the bars were cooled in the air or were subjected to accelerated cooling with water spray. Verification of developed technology was carried out in the experimental rolling tests in the line for semi-industrial simulation (LPS) at Institute for Ferrous Metallurgy. Słowa kluczowe: technologia, walcowanie z obróbką cieplno-plastyczną, regulowane chłodzenie, właściwości mechaniczne, mikrostruktura Key words: technology, thermo-mechanical rolling, controlled cooling, mechanical properties, microstructure.Wprowadzenie. Rozwojem nowych materiałów charakteryzujących się dużą zdolnością do pochłania- nia energii jest zainteresowany przemysł samochodo- wy. Do tej grupy materiałów można zaliczyć między innymi stale z typu Mn-Al, których właściwości są szczególnie pożądane przy produkcji lekkich kon- strukcji o znacznej wytrzymałości [1]. Stale Mn-Al charakteryzują się dużą wytrzymałością oraz znacznie większą zdolnością do pochłaniania energii niż stale konwencjonalne. Takie właściwości są następstwem występowania alternatywnych mechanizmów odkształ- cenia, takich jak tworzenie bliźniaków (efekt TWIP), przemiany fazowe wywołane odkształceniem (TRIP) i plastyczność indukowana przez pasma ścinania. Rozwój tej grupy stali oraz wdrożenie do produkcji przemysłowej i zastosowanie w charakterze materiałów konstrukcyjnych są uwarunkowane poprawą ich plastyczności w temperaturze pokojowej i w w[...]

Ocena skłonności do pękania gorącego stali wysokomanganowych z dodatkiem aluminium

Czytaj za darmo! »

Krzepnięcie stopów zachodzi w pewnym zakresie temperatury zwanym zakresem krzepnięcia lub krystalizacji. Podczas obniżania temperatury poniżej temperatury likwidus pojawiają się zarodki. Zarodki te w jeziorku ciekłego metalu powstają na nadtopionych ziarnach i rozrastają się najczęściej w postaci kryształów kolumnowych lub kryształów dendrytycznych. W pewnym etapie krystalizacji kryształy zaczynają oddziaływać ze sobą, najpierw przez zbliżenie się narastających kryształów, następnie przez tworzenie punktów styku i dalej tzw. mostków stykowych, aż do stworzenia ciągłego szkieletu fazy stałej. Temperatura, w której kryształy zaczynają wzajemnie ze sobą oddziaływać, jest nazywana temperaturą spójności, a temperatura w której tworzy się sieć ciała stałego temperaturą sztywności. Poniżej tej temperatury półstałe ciało nabywa charakterystyki fazy stałej, tj. zachowuje kształt i posiada właściwości mechaniczne - wytrzymałość i plastyczność [1]. Brak jest jednoznacznych definicji zakresu kruchości wysokotemperaturowej (ZKW) podczas spawania, a więc zakresu temperatury, w którym materiał ma obniżoną plastyczność i jest skłonny do pękania gorącego. Według Prochorowa [2] za górną granicę ZKW należy uważać temperaturę likwidus, a dolna granica leży w pobliżu solidusu. Natomiast Lancaster [3] w swoich rozważaniach założył, że istnieje temperatura w której kryształy łączą się, tworząc koherentną, lecz nie całkiem zakrzepłą masę, która ma pewną wytrzymałość. Podczas dalszego chłodzenia w materiale pojawia się ciągliwość. Przedział pomiędzy temperaturą koherencji i ciągliwości jest uważany jako ZKW [3]. Podobną definicję przyjęto w pracy [4], gdzie ZKW jest rozumiany jako różnica pomiędzy temperaturą zerowej wytrzymałości, a temperaturą odzyskania plastyczności materiału podczas chłodzenia. W pracach [5, 6] górna granica ZKW jest zdefiniowana jako temperatura, w której utworzone zostały mostki pomiędzy kryształami, jednak nie są one w stanie[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »