Wyniki 11-20 spośród 83 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK DYJA"

Analiza odkształceń i naprężeń podczas wyciskania bimetalu Al/Cu w procesie ECAE


  W artykule przedstawiono analizę procesu wyciskania wsadu bimetalowego Al-Cu bez wstępnego połączenia warstw, dopasowano jedynie średnicę zewnętrzną pręta aluminiowego i średnicę wewnętrzną miedzianej rury. Zaprezentowano wyniki badań teoretycz- nych przy użyciu programu komputerowego Forge®, który umożliwia przeprowadzenie symulacji komputerowej w przestrzennym stanie odkształcenia. Analizie poddano proces wyciskania wsadu bimetalowego o kompozycji: warstwa zewnętrzna miedź i warstwa wewnętrzna aluminium o określonym udziale warstwy platerującej. W pracy przedstawiono charakterystyczne etapy procesu para- metry siłowe procesu w pierwszym i drugi cyklu odkształcenia. In the article the analysis of extrusion process of bimetallic charge without initially joining with matched components was presented. The results of theoretical research with using FEM software Forge®, which enables to make computer simulations in 3D state of deformation were showed. The analysis concerns bimetallic rods with following composition: copper as a cladded layer and aluminum as a core layer with precise volume fraction of cladded layer. In the paper characteristic stages of the process and force parameters of the process in first and second cycles were done. 􀀶łowa kluczowe: bimetal, ECAE Key words: bimetal, ECAE Rys. 1. 􀀲znaczenia wymiarów matrycy oraz geometria bimetalowego wsadu: 1 - stempel, 2 - przekładka, 3 - warstwa platerująca, 4 - rdzeń, 5 - matryca z kanałami Fig. 1. Description of characteristic dimensions of the die and bimetallic ingot geometry: 1 - punch, 2 - distance element, 3 - cladded layer, 4 - core, 5 - die with channels 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 361 W artykule przedstawiono analizę procesu wy- ciskania wsadu bimetalowego o przekroju kołowym z warstwami rozmie[...]

Analiza metalograficzna żebrowanych prętów bimetalowych wytworzonych ze wsadu bimetalowego otrzymanego metodą zgrzewania wybuchowego oraz metodą elektrożużlowej obróbki powierzchniowej


  W pracy przedstawiono analizę metalograficzną bimetalowych prętów żebrowanych stal-stal odporna na korozję wytworzonych ze wsadu bimetalowego otrzymanego metodą zgrzewania wybuchowego oraz metodą ESS LM. Metody ESS LM i zgrzewania wybu- chowego zapewniają otrzymanie prętów bimetalowych o bardzo wysokiej jakości oraz trwałym połączeniu poszczególnych kompo- nentów bimetalu. Ponadto w pracy przeprowadzono analizę jakości połączenia prętów bimetalowych. In the paper the metallographic analysis of bimetallic ribbed bars steel-steel resistant to corrosion produced from bimetallic feedstock mill of the method explosive cladding and of the method ESS LM received. Method’s ESS LM and explosive cladding are the affirmed processes the receipt the bars plated is characterizing the large strength of bond two different metals. Moreover, in this study, the author presents the bond strength of interface of bimetallic joint of the cross section oh the test bar. 􀀶łowa kluczowe: żebrowane pręty bimetalowe okrągłe, stal odporna na korozję, zgrzewanie wybuchowe, elektrożużlowa obróbka powierzchniowa - ESS LM Key words: bimetallic ribbed round bars, steel resistant to corrosion, explosive cladding ESS LM S. 426 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 wybuchowego prętów przygotowano zestawy składa- jące się z rur ze stali odpornej na korozję 00H18N10 oraz prętów ze stali C45. Po zgrzewaniu wybucho- wym otrzymano pręty bimetalowe z trwałym połą[...]

Wpływ zastosowania wykrojów modyfikowanych na parametry siłowe występujące podczas walcowania prętów okrągłych


  Celem pracy było opracowanie konstrukcji wykrojów do procesu walcowania prętów okrągłych oraz określenie wpływu kształtu geome- trycznego modyfikowanych wykrojów wydłużających na zmianę parametrów siłowych podczas procesu walcowania prętów okrągłych. W pracy przeprowadzono badania teoretyczne oraz doświadczalne procesu walcowania prętów okrągłych o średnicy 14 mm z wsadu o średnicy 22 mm w klasycznych i modyfikowanych wykrojach wydłużających. Badania teoretyczne wykonano przy użyciu programu Forge 2008® opartego na MES, natomiast badania doświadczalne przeprowadzono na walcarce laboratoryjnej D150. The aim of this study was to elaborate a grooves construction for the round bars rolling process and the effect of the geometrical shape of elongation modified grooves to the force parameters change during the round bars rolling process. The theoretical and experimental study of the round bars 14 mm in diameter rolling process were performed from charge 22 mm in diameter in classical and modified elongation grooves. Theoretical studies were performed using the Forge 2008 ® based on the FEM, and experimental studies were conducted on laboratory mill D150. Słowa kluczowe: walcowanie na gorąco w wykrojach modyfikowanych, modelowanie numeryczne, parametry siłowe Key word: hot rolling in modified grooves, numerical modelling, force parameters.1. Wprowadzenie. Podstawowym celem opra- cowywania kalibrowania walców jest otrzymanie w linii walcowniczej wyrobu gotowego o wymiarach zgodnych z odpowiednimi normami odbiorczymi. Jednocześnie racjonalne kalibrowanie powinno za- pewniać m.in. uzyskanie zadanej lub maksymal- nej wydajności walcarki, minimalne zużycie energii i walców, niezawodny chwyt metalu przez walce oraz inne warunki ograniczające stateczność pasma w wy- krojach, a także możliwość walcowania szerokiego asortymentu wyrobów z jednakowego wsadu. Pro- jektując prawidłowy i bezpieczny proces walcowania należy brać pod uwagę równie[...]

Udoskonalenie konstrukcji rolek do walcowania gwintów rurowych


  W pracy zawarto analizę rozkładu naddatku przy walcowaniu gwintów rurowych rolkami ze zmiennym promieniem zaokrąglenia wierzchoł- ków zwojów. Przedstawiono zależności teoretyczne i metodykę obliczania wymiarów zwojów wygniatających przy założonym rozkładzie naddatku na wygniatanie mierzonego objętością przemieszczanego materiału. Podano przykłady obliczeń. The paper contains the analysis of an allowance distribution during pipe threat rolling process with use of rollers with various fillet radius of thread crest. Theoretical dependencies and methodology of calculations of embossing threads dimensions with predefined distribution of the embossing allowance measured by the volume of displaced material. The examples of calculations were presented. Słowa kluczowe: walcowanie gwintów, konstrukcja rolek do walcowania gwintów, optymalizacja kształtu rolek Key words: thread rolling, construction of rollers for thread rolling, optimization of roller shape.1. Konstrukcja części wygniatającej. Kształt i wymiary części roboczej narzędzi do walcowania gwintów mają istotny wpływ na sposób przemiesz- czania określonej części materiału co związane jest z wielkością naddatku na wygniatanie [1÷3]. Od wiel- kości tego naddatku, w kolejnych fazach kształtowania gwintu, zależy zużycie zwojów wygniatających oraz dokładność gwintu. Z tego powodu przeprowadzono badania nad procesem kształtowania gwintu pod kątem udoskonalenia konstrukcji narzędzi. W rolkach walcu- jących, mających zarys w postaci pierścieni, zasadniczą pracę kształtowania gwintu wykonuje część wygniata- jąca. Część kalibrująca nadaje ostateczny kształt i wy- miar gwintu. Ze względów technologicznych narzędzia te mają stożkową część wygniatającą, a jedno ze stoso- wanych rozwiązań przedstawiono na rys. 1. Zarys osiowy części wygniatającej tej konstrukcji charakteryzuje się zmiennym promieniem rw a materiał jest przemieszczany w wyniku oddziaływania wierz- chołka i bocznych powierzchni kol[...]

Opracowanie wysokotemperaturowych charakterystyk plastyczności stali S355J2G3 w odniesieniu do technologii walcowania w grupie wstępnej walcowni ciągłej prętów


  W pracy przedstawiono wyniki badań, których celem było opracowanie wysokotemperaturowych charakterystyk plastyczności stali S355J2G3 w odniesieniu do technologii walcowania w grupie wstępnej przykładowej walcowni ciągłej prętów. Ocenę plastyczności stali określono na podstawie dwóch metod badawczych, a mianowicie testu SICO oraz próby rozciągania do zerwania próbki. Otrzymane wyniki umożliwiły ocenę plastyczności badanego gatunku stali dla potrzeb walcowania w grupie wstępnej walcowni ciągłej prętów. The paper presents research results aimed at determining the high-temperature plasticity characteristics of S355J2G3 steel grade for the rolling technology in the initial group of the exemplary continuous bar rolling mill. For the plasticity evaluation of the steel, two research method were used: SICO test and tensile test up with breaking the sample. The obtained results allowed the determination of plasticity of the investigated steel grade for the rolling process in the initial group of the continuous bar rolling mill. Słowa kluczowe: wysokotemperaturowe charakterystyki plastyczności, stal S355J2G3, próba rozciągania, test SICO Key words: high-temperature plasticity characteristics, S355J2G3 steel grade, tensile test, SICO test.1. Wprowadzenie. W pracy do oceny plastycz- ności badanego materiału zastosowano dwie metody badawcze, a mianowicie test SICO oraz próbę rozcią- gania do zerwania próbki. Zasady obu metod oceny plastyczności są podobne. Obszar środkowy próbki o średnicy 10 mm stosowanej w próbie rozciągania (rys. 1a) nagrzewany jest do temperatury wygrzewania z zastosowaniem tzw. "zimnych uchwytów" wykona- nych z miedzi. W wyniku tego długość obszaru "gorą- cego" próbki, który podlega odkształceniu plastyczne- mu wynosi około 10÷15 mm. Maksymalną temperaturę podczas nagrzewania uzyskuje się w płaszczyźnie pro- stopadłej do osi próbki, na obwodzie której znajduje się termopara, do pomiaru temperatury odkształcanego metalu w trak[...]

An attempt of characterization of stress state in high carbon C68D steel wire rod by Barkhausen noise method DOI:10.15199/48.2015.04.05

Czytaj za darmo! »

The paper presents preliminary tests of high carbon steel wire rods by the non-destructive Barkhausen method. Correlation between applied external stress to the wire rod and current sweep characteristics were observed. Some geometrical parameters of the shape of these characteristics corresponded to mechanical stress state were assigned. Obtained result can be used for more reliable estimation of residual stress state and quick comparison of residual stress level in wire rod after different production variants. Streszczenie. W artykule zaprezentowano wstępne badania walcówki ze stali wysokowęglowej za pomocą nieniszczącej metody Barkhausena. Zaobserwowano korelację pomiędzy zadawanymi w walcówce naprężeniami a charakterystykami typu sweep. Pewne parametry geometryczne kształtu tych charakterystyk, korespondujące ze stanem naprężeń mechanicznych, zostały wyznaczone . Uzyskane rezultaty mogą być pomocne dla bardziej wiarygodnej oceny stanu naprężeń własnych i szybkiego porównywania ich poziomów w walcówce po różnych wariantach produkcji (Próba oceny stanu naprężeń w walcówce zestali wysokowęglowej C68D za pomocą metody Barkhausena). Keywords: wire rod, non-destructive testing, Barkhausen noise. Słowa kluczowe: walcówka, badania nieniszczące, szum Barkhausena Introduction The high carbon steel wire rods are used in areas when high strength and wear resistance are required, for example, in machine building, or automotive or wiredrawing industries. The increase of quality requirements and the optimization of production and further processing of wire rod imply research in this area [1, 2]. Obligatory tests of functional properties of wire rods, according to the standards, cover microstructure investigations and mechanical tests Complement and enrich these studies can provide various non-destructive (NDT) testing which let to examine wide part of material without time-consuming samples preparation. From a point of view of material strength[...]

Analiza efektywności wdrożenia technologii walcowania normalizującego w przedsiębiorstwie hutniczym

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę efektywności wdrożenia nowej technologii, procesu walcowania normalizującego w przedsiębiorstwie hutniczym. Analiza została przeprowadzona przy użyciu archiwalnych danych finansowych z przedsiębiorstwa z lat 2000÷2004. Ponadto autorzy opisali podstawy procesu walcowania regulowanego oraz prace badawczo rozwojowe niezbędne do wdrożenia nowej innowacyjnej technologii[...]

Wpływ asymetrycznego walcowania na poprawę wskaźników techniczno-ekonomicznych procesu walcowania blach na gorąco

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono efekty ekonomiczne uzyskane w wyniku opracowania i wdrożenia komputerowego systemu kształtowania szczeliny walcowniczej z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej oraz asymetrycznego walcowania w dwóch ostatnich klatkach układu ciągłego walcowni gorącej blach. Zastosowanie i wdrożenie nowej technologii wpłynęło na zmniejszenie falistości produkcji towarowej w wybraku użyt[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »