Wyniki 11-18 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Marek Natkaniec"

ANALIZA ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ KARTY WLAN W TRYBIE ZMNIEJSZONEGO POBORU MOCY DOI:10.15199/59.2016.6.44


  ENERGY CONSUMPTION ANALYSIS OF A WLAN CARDS IN POWER SAVING MODE Streszczenie: Artykuł przedstawia analizę zużycia energii przez karty WLAN pracujące w trybie zmniejszonego poboru mocy. W pracy analizowano i porównano zachowanie dwóch różnych kart WLAN, pracujących w trzech stanach: transmisji, odbioru i bezczynności. Szczegółowym badaniom poddany został również wpływ parametrów beacon_int oraz timeout na zużycie energii oraz wydajność pracy. Abstract: The paper presents the energy consumption analysis of a WLAN cards in power saving mode. The behavior of two different WLAN cards was analyzed and compared for three states of operation: transmission, reception and idle. The influence of beacon_int and timeout parameters on power consumption and performance was also studied. Słowa kluczowe: karty WLAN, zużycie energii, tryb oszczędzania energii, optymalizacja wydajności. Keywords: WLAN cards, energy consumption, power-saving mode, performance optimization. 1. WSTĘP W poprzedniej dekadzie na rynku urządzeń telekomunikacyjnych panował trend na miniaturyzację i zwiększanie wydajności ich pracy. Intensywnie rosła efektywna szybkość transmisji, zarówno w sieciach przewodowych jak i bezprzewodowych. Ilość zużywanej energii elektrycznej przez sprzęt telekomunikacyjny nie była elementem decydującym przy projektowaniu i zakupie urządzeń sieciowych. Liczono się z faktem, że wzrost wydajności podzespołów elektronicznych wiąże się ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej. Przełomowym wydarzeniem okazał się wzrost popularności urządzeń mobilnych pracujących w oparciu o zasilanie akumulatorowe. Rozwój wydajności i szybkości transmisji przewyższał tempo rozwoju systemów zasilania akumulatorowego, a w szczególności pojemności akumulatorów. Stąd powstał problem skracającego się czasu pracy urządzeń mobilnych spowodowany większym zużyciem energii oraz ciągle zbyt małą pojemnością akumulatorów. Dotychczas opublikowano wiele ciekawych ar[...]

ANALIZA STANDARDU IEEE 802.11AA DLA SIECI GĘSTYCH DOI:10.15199/59.2019.6.62


  1. WSTĘP Wzrastająca popularność usług transmisji dźwięku oraz strumieniowania wideo powoduje konieczność poprawy jakości ich świadczenia QoS (Quality of Service) w lokalnych sieciach bezprzewodowych WLANs [1]. Jednym z najnowszych rozszerzeń poruszających problem QoS w sieciach WLAN jest standard IEEE 802.11aa, który został opublikowany w 2012 roku [2]. Głównym celem pracy było sprawdzenie, jak standard IEEE 802.11aa zachowuje się podczas pracy w specyficznym środowisku tzw. sieci gęstej. Symulacje zostały przeprowadzone dla otwartej przestrzeni oraz budynku biurowego. Zamodelowane zostały różne scenariusze, w których zmieniane było środowisko pracy stacji oraz liczba pokoi, gdzie znajdowały się nadające stacje. Dodatkowo został sprawdzony wpływ poziomu mocy nadajnika na wydajność pracy sieci bezprzewodowej. Dla każdego scenariusza zebrano ilości traconych ramek, wartości ruchu realizowanego, opóźnienia oraz jittera. Z uwagi na brak miejsca w artykule przedstawiono jedynie wyniki ruchu realizowanego, aczkolwiek wyciągnięte wnioski dotyczą wszystkich analizowanych metryk. Dzięki dokonanej analizie można stwierdzić, jakie parametry warstwy fizycznej i MAC poprawiają wydajność transmisji, a jakie ją pogarszają. Przeprowadzone badania umożliwią również poprawę jakości świadczonych usług QoS. Ponieważ przeprowadzanie analizy na rzeczywistym sprzęcie wiązałoby się z ogromnym nakładem pracy oraz bardzo dużymi kosztami, ponadto standard IEEE 802.11aa nie jest obecnie implementowany w kartach WLAN, do przeprowadzenia badań wykorzystano zmodyfikowaną wersję symulatora NS-3 [3]. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział 2 przedstawia funkcję wewnątrzklasowego różnicowania ruchu zdefiniowaną w standardzie IEEE 802.11aa. W rozdziale 3 przybliżono koncepcję pracy sieci gęstych. W rozdziale 4 zawarto wyniki badań symulacyjnych przeprowadzonych dla czterech różnych scenariuszy pracy sieci bezprzewodowej. Artykuł kończy rozdział [...]

ANALIZA SYMULACYJNA SIECI STANDARDU IEEE 802.11ax DOI:10.15199/59.2019.6.63


  1. WSTĘP IEEE 802.11ax [1] to kolejne rozszerzenie standardu IEEE 802.11 mające na celu znaczne podniesienie szybkości transmisji osiąganej w lokalnych bezprzewodowych sieciach komputerowych, szczególnie w środowisku tzw. sieci gęstych. Istotność wprowadzanych zmian podkreśla oznaczenie sieci IEEE 802.11ax według nowej nomenklatury jako Wi-Fi generacji 6 (gdzie sieć IEEE 802.11ac to generacja 5, IEEE 802.11n - generacja 4 itd.). Większa wydajność ma zostać osiągnięta dzięki wprowadzeniu nowych modulacji i technik kodowania oraz zastosowaniu wielodostępu OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), pozwalającego na jednoczesne transmisje wielu stacji do jednego punktu dostępowego (AP - Access Point), tzw. Uplink Multi User (UL-MU). Ponadto wprowadzenie mechanizmów kontroli poziomu mocy transmisji i czułości detekcji stanu wolnego kanału, jak również tzw. kolorowania sieci ma pozwolić na większe przestrzenne zagęszczenie jednoczesnych transmisji przebiegających na tych samych kanałach częstotliwościowych. Należy przy tym zaznaczyć, że proces standaryzacji nie został jeszcze zakończony i ostateczny kształt części postulowanych zmian nie jest jeszcze znany. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki symulacji, w których zbadano wydajność nowo wprowadzonych modulacji względem tych znanych z sieci IEEE 802.11n/ac. Podobne badania zostały podjęte w publikacji [2] innego autora, w niniejszym artykule zaś koncentrowano się na odrębnych scenariuszach. Ponadto prezentowane badania opierają się na nowszej wersji draftu IEEE 802.11ax, jak również nowszej wersji symulatora ns-3. W publikacji [3] autorzy skoncentrowali się na zysku wynikającym z zastosowania transmisji typu multiuser. Ponadto w artykule [4] oprócz dokładnego omówienia nowego standardu znalazły się analizy wpływu podziału pasma w trybie multiuser na ogólną przepustowość oraz potencjalnych zysków płynących z mechanizmu dynamicznej kontroli czułości odbiornika DSC[...]

Integracja aplikacji e-zdrowie w sieciach z gwarancją jakości usług


  Nowoczesne techniki wymiany informacji umożliwiają wykorzystanie niedostępnych do tej pory sposobów tej wymiany, poprawę jakości przekazu danych, a zatem zwiększenie zastosowania nowych aplikacji, które nie działałyby właściwie przy obecnych metodach komunikacji. W niniejszym artykule są omawiane metody integracji aplikacji e-zdrowie w sieci z gwarancją jakości usług, na przykład w równoległym Internecie RI IPv6 QoS, który jest przykładem zastosowania nowoczesnych metod wymiany danych w Internecie przyszłości [9]. Rozpatruje się przykładowe aplikacje e-zdrowie jako ilustrację użycia mechanizmów gwarantowania jakości usług w sieciach opartych na architekturze NGN (Next Generation Network) i DiffServ (Differentiated Services). Mechanizmy zastosowane w RI IPv6 QoS umożliwiają aplikacji działanie zgodnie z założeniami, tj. dostarczanie usług o wymaganej jakości w dowolnym momencie. Integracja komponentów aplikacji e-zdrowie zakłada negocjację parametrów wymiany danych w momencie inicjowania użycia tej aplikacji na żądanie użytkownika. Ponadto ustala się usługi, biorące udział w przetwarzaniu, ustala kolejność ich wywołania oraz konfiguruje ich parametry. Tak dostrojone komponenty aplikacji są gotowe do przetworzenia danych pomiarowych z czujników użytkownika. Kolejno przedstawiono architekturę uniwersalnej platformy komunikacyjnej (UPK) odpowiedzialnej za integrację aplikacji w warstwie usługowej, przykładowe scenariusze użycia aplikacji e-zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem przepływu komunikatów zapewniających pełne wykorzystanie możliwości oferowanych przez sieci z gwarancją jakości usług. W końcowej części podsumowano dotychczasowe prace nad integracją aplikacji i wskazano kierunki dalszych badań. Uniwer salna platforma komunikacyjna Warstwa usługowa (service stratum) jest elementem architektury równoległego Internetu IPv6 QoS. Są w niej realizowane funkcje związane ze sterowaniem przepływem komunikatów sygnalizacyjnych apli[...]

System zdalnego nadzoru chorych na astmę


  Systemy zdalnego nadzoru chorych na choroby przewlekłe zaczynają odgrywać istotną rolę w procesach leczenia pacjentów. Głównym zadaniem takich systemów jest zebranie jak największej liczby informacji o stanie zdrowia chorych i przesłanie ich do zewnętrznych serwerów, które przetwarzają i przechowują potrzebne dane. Lekarz specjalista może zdalnie przeprowadzić diagnozę, analizując aktualne dane lub historię choroby zapisaną na serwerze. W szczególnych przypadkach zalecenia mogą być wystawiane automatycznie, bez udziału lekarza. Współczesne systemy e-zdrowie potrafią kontrolować choroby serca [1], cukrzycę [2] oraz schorzenia płuc. Niestety, systemy dotyczące chorób płuc są znacznie mniej popularne niż pozostałe. Astma jest specyficzną chorobą, bardzo trudną lub wręcz niemożliwą do wyleczenia. Terapia jest powiązana z monitoringiem, informowaniem pacjenta o zagrożeniach oraz stosownym zażywaniu leków. Właściwy monitoring powoduje praktycznie całkowity zanik choroby, a więc znacznie poprawia komfort życia pacjenta. W artykule został przedstawiony system zdalnego monitoringu chorych na astmę. Opisano metodykę pozyskania sygnałów potrzebnych do zdalnej diagnozy, serwer e-zdrowie oraz sposób przyłączenia systemu do sieci Internetu przyszłości. Została również przedstawiona przykładowa sekwencja przepływu danych dla IPv6_QoS podczas testu pacjenta. Architektura systemu Sercem systemu jest smartfon HTC HD2 mini. Zapewnia on komunikację na trzech różnych płaszczyznach, tworząc terminal mobilny pacjenta (PMT - Patient Mobile Terminal). Pierwsza z tych płaszczyzn to komunikacja pomiędzy pacjentem a lekarzem. Urządzenie umożliwia przeprowadzenie konsultacji, wideokonsultacji lub wywiadu lekarskiego. Kolejna warstwa to zbieranie i wstępne przetwarzanie informacji o pacjencie z urządzeń zewnętrznych (np. spirometru, pulsometru). Telefon tworzy z tymi urządzeniami sieć WPAN (Wireless Personal Area ??Rys.1. Schemat systemu do monitoring[...]

Zaawansowany system wykrywania niepoprawnie zachowujących się użytkowników realizowany w projekcie FLAVIA


  Sieci bezprzewodowe odgrywają ogromną rolę w Internecie przyszłości. Niestety, nowoczesne sieci bezprzewodowe, których architektura jest budowana w sposób bardzo konserwatywny i sztywny, nie są w stanie nadążyć za wymaganiami obecnych usług oraz aplikacji. Międzynarodowy projekt FP-7 FLAVIA (FLexible Architecture for Virtualizable wireless future Internet Access), w którym aktywnie uczestniczy Katedra Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej, wprowadza koncepcję programowalnych interfejsów. Umożliwiają one dostosowanie usług do możliwości sprzętowych sieci bezprzewodowych oraz optymalizację ich pracy. W projekcie tym założono możliwość przebudowy istniejących interfejsów sieci bezprzewodowych przez: powiększenie zasięgu działania interfejsów - umiejscowionych pomiędzy warstwami zależnymi od sprzętu oraz warstwami wyższymi, - zastosowanie dekompozycji funkcjonalności warstw fizycznej (PHY) oraz warstwy kontroli dostępu do medium (MAC), - umożliwienie programowania interfejsów na różnych poziomach abstrakcji, Niestety, wraz z wprowadzeniem nowej architektury oraz wszystkich wymienionych udoskonaleń pojawia się problem występowania w sieci bezprzewodowej nowych zagrożeń. W standardzie IEEE 802.11 przyjęto, że wszystkie stacje zachowują się prawidłowo. Tak być nie musi. Stacje (a dokładniej użytkownicy je kontrolujący) mogą wykazywać samolubne zachowanie w celu zwiększenia własnych korzyści (takich jak szybszy transfer danych). Wiele z mechanizmów sieciowych zaproponowanych w standardzie jest podatnych na samolubne zachowania stacji. W ramach projektu FLAVIA są rozważane takie niewłaściwe zachowania, jak: - niepoprawna konfiguracja parametrów EDCA (Enhanced Distributed Channel Access) stacji standardu IEEE 802.11, - niepoprawna konfiguracja wartości poziomu mocy nadawczej stacji, - niepoprawne wysyłanie przez stację ramek zarządzających. W artykule przedstawiono koncepcję budowy zaawansowanego systemu wykrywania użytkowni[...]

ROZPROSZONY SYSTEM MONITOROWANIA I ANALIZY STRUKTURY KADŁUBA W STATKACH POWIETRZNYCH DOI:10.15199/59.2016.6.58


  ARCHITECTURE OF SAFE SHM DISTRIBUTED MAINTENANCE SYSTEM FOR AIRCRAFTS Streszczenie: W artykule przedstawiono architekturę systemu obsługi statków powietrznych, mającego za zadanie gromadzenie i analizę danych na temat stanu struktury kadłuba oraz wspierającego odpowiednie działania w przypadku wykrytych uszkodzeń. Opisano komponenty systemu i przedstawiono jego funkcjonalność w kontekście wymagań bezpieczeństwa. Praca została wykonana w ramach międzynarodowego projektu ASTYANAX zrealizowanego pod egidą Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency). Abstract: This paper addresses a framework for the Structural Health Monitoring (SHM) system on an aerodyne (rotorcraft and airplane platforms) structure. Authors describe the architecture of SHM Distributed Maintenance System (SHMDMS), including the general idea, functionality of its components and safety analysis. The work has been done for the ASTYANAX project supported by European Defence Agency. Słowa kluczowe: SHM, sieć sensorowa, system rozproszony, bezpieczeństwo. Keywords: SHM, sensor network, distributed system, security. 1. WPROWADZENIE Celem projektu ASTYANAX (Aircraft fuSelage crack moniToring sYstem And progNosis through onboArd eXpert sensor network) [1] było opracowanie pokładowego systemu monitoringu uszkodzeń strukturalnych SHM (Structural Health Monitoring) konstrukcji kadłuba helikoptera. Zastosowano złożony system kontrolno-pomiarowy w celu detekcji, lokalizacji i oceny powstających uszkodzeń [2]. Opracowaną metodologię zweryfikowano podczas testów na rzeczywistym, wycofanym z użytku i pozyskanym do badań śmigłowcu Mi-8/17. Przeprowadzono szereg testów zmęczeniowych na kadłubie, obserwując propagację uszkodzeń oraz weryfikując opracowane modele numeryczne i skuteczność zastosowanych metod detekcji. Wykonano również testy twardego lądowania, dokonując zrzutów całego helikoptera z różnych wysokości [3]. Zadania AGH związane były głównie z projekt[...]

STRATEGIA PRZEKAZYWANIA STRATNYCH PAKIETÓW W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH W PROJEKCIE RESCUE DOI:10.15199/59.2016.6.102


  THE LOSSY FORWARDING STRATEGY IN WIRELESS NETWORKS IN THE RESCUE PROJECT Streszczenie: Dzisiejsze systemy i standardy bezprzewodowe przewidują użycie łączy radiowych o odpowiednim budżecie tak, aby bitowa stopa błędów dla danego łącza bezprzewodowego była na niskim poziomie. Wszystkie algorytmy, protokoły i mechanizmy komunikacyjne są projektowane dla zapewnienia tego właśnie kryterium. Dlatego też w projekcie RESCUE proponujemy użycie nowej technologii nazywanej "links on the fly" opartej na zdecentralizowanym wspólnym kodowaniu źródłowo/ kanałowym, która pozwala na efektywną wymianę danych w sieciach z transmisją wieloetapową, w których występują stratne łącza radiowe. Artykuł przedstawia wstępne wyniki badań, które potwierdzają zasadność stosowania strategii przekazywania stratnych pakietów w sieciach bezprzewodowych. Abstract: Today’s wireless systems and standards are planned using adequate link budget in order to keep the BER (Bit Error Rate) on the wireless links at a low level. Unfortunately, such systems perform poorly or fail in unpredictable radio environments. Therefore, in the RESCUE project we propose a new wireless technology called linkson- the-fly based on distributed joint source/channel coding, which allows for efficient data transfer through multi-path networks with lossy point-to-point links. The article presents the initial results that confirm the legitimacy of the strategy of lossy packets forwarding in wireless networks. Słowa kluczowe: stratne łącza radiowe, technologia linkson- the-fly, zdecentralizowane wspólne kodowanie źródłowe/ kanałowe, zdecentralizowany MAC. Keywords: lossy links, links-on-the-fly technology, distributed joint source/channel coding, distributed MAC. 1. WSTĘP Istniejące systemy komunikacyjne oraz opracowywane standardy dla sieci bezprzewodowych nie są odpowiednio przygotowane do ich zastosowania w wysoce nieprzewidywalnych środowiskach transmisyjnych, charakteryzują[...]

« Poprzednia strona  Strona 2