Wyniki 11-14 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Ksit"

Wpływ pianki poliuretanowej na efektywność kondensacyjnej metody osuszania muru DOI:10.15199/33.2019.02.11


  Zawilgocenie budynku zagraża jego trwałości oraz niekorzystnie wpływa na użytkowników. Obecnie coraz częściej klasyczne rozwiązanie ceglanego muru jednorodnego zastępowane jest układem wielowarstwowym. W takich przegrodach nieprawidłowo zaprojektowanych i wykonanych powstają obszary, gdzie wykrapla się para wodna. Ściana, wskutek transportu poprzecznego ciepła, jest również obszarem intensywnej migracji wilgoci oraz roztworów łatwo rozpuszczalnych soli (fotografia). Opis metod osuszania Stan równowagi wilgotnościowej w murze jest dynamiczny, a więc cały czas mogą zachodzić zmiany w strukturze materiału, dlatego tak ważne dla diagnostyki obiektu zawilgoconego jest określenie zjawisk transportu wody w przegrodzie. Celem tej diagnostyki jest zbadanie oraz odpowiednia ocena istniejącego stanu elementu budowlanego, a także prawidłowe określenie rzeczywistych parametrów materiałów budowlanych [4]. Analiza przyczyn zawilgocenia oraz diagnostyka budynku pozwala na wybór optymalnej metody osuszania lub renowacji murów. Metody osuszania dzieli się na [2, 3]: ● naturalne (bez zastosowania specjalistycznego sprzętu); ● sztuczne (z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu); ● inwazyjne (ingerują w konstrukcję przegrody); ● bezinwazyjne (nieingerujące w konstrukcję przegrody). Osuszanie naturalne to technika wykorzystująca naturalny, niewymuszony ruch powietrza, który p[...]

Zasady działania wybranych metod usuwania nadmiaru wilgoci z przegród budowlanych DOI:


  Przez pojęcie osuszanie budynków należy rozumieć zespół czynności technicznych oraz technologicznych mających na celu doprowadzenie do trwałego zmniejszenia zawilgocenia, najczęściej do 3 - 6% wilgotności masowej [3]. Pierwszym etapem tego procesu jest prawidłowa diagnostyka budynku oraz wykonanie wtórnych hydroizolacji, które "odetną" zdiagnozowane źródła zawilgocenia. Kolejnym krokiem jest usunięcie nadmiaru wilgoci z przegród budowlanych, czyli coś, co można by nazwać osuszaniem właściwym. W przypadku, gdy do zawilgocenia doszło na skutek zalania obiektu, to najpierw należy usunąć wodę zalegającą w szczelinach, kanałach stropowych lub nawet w całych pomieszczeniach przez wykonanie odwiertów umożliwiających jej grawitacyjny wypływ albo przez odpompowanie. Do usuwania wody zalegającej na posadzkach w takiej ilości, że uruchomienie pomp jest niemożliwe, bardzo przydatne są odkurzacze przemysłowe zbierające wodę wraz z zanieczyszczeniami. Po usunięciu zalegającej wody następuje usuwanie wilgoci z powierzchni i wnętrza materiałów budowlanych. Zwilżająca powierzchnię materiału woda zaczyna parować i na skutek dyfuzji może przechodzić do otaczającego powietrza. Ilość wilgoci odparowanej w określonej temperaturze zależy przede wszystkim od różnicy ciśnienia pary wodnej na powierzchni materiału i w otaczającym powietrzu, a także od kształtu tej powierzchni i prędkości opływającego powietrza. Osuszanie naturalne Czas wysychania naturalnego po powodzi, elementów budynku, umiejscowionych w piwnicach, można określić wg wzoru [2]: t = (1,1/η) - d2 gdzie: d - odległość przemieszczania się wilgoci w kierunku powierzchni przegrody, z której może odparować [cm]; η - prędkość wysychania przegrody [cm²/dobę], zawierająca się w granicach od 0,25 do 2,5 i uzależniona jest od rodzaju przegrody oraz warunków wysychania. [...]

Projekt modernizacji i rozbudowy budynku mieszkalnego do standardu NF40 DOI:10.15199/33.2018.01.09


  Wlatach 80. ubiegłego wieku inwestorzy i wykonawcy zmagali się z wieloma problemami, m.in. braku materiałów budowlanych oraz nowoczesnych energooszczędnych rozwiązań technicznych. Ponadto obowiązywały wtedy mało restrykcyjne przepisy dotyczące izolacyjności cieplnej przegród, a także zakładano, że grunt nie zamarza i nie wykonywano ocieplenia podłogi. Głównymcelempracymagisterskiej [2] biorącej udział w konkursie "Na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów", zorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników BudowlanychKoło nr 4 przy Politechnice Poznańskiej oraz Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR "SIPUR", było opracowanie modernizacji budynku mieszkalnego do standardu NF40. ObiektwDopiewie (województwowielkopolskie) wybudowany zostałwtechnologii tradycyjnej murowanej na początku lat osiemdziesiątych XX wieku zgodnie z ówczesnymiwymaganiami (norma cieplna [3]). Jest częściowo podpiwniczony orazma trzy kondygnacje nadziemne - parter, półpiętro i piętro (fotografia). Piętro stanowi część mieszkalną, natomiast niższe kondygnacje wykorzystano na cele usługowe.Nie zachowała się żadna dokumentacja projektowa obiektu. Podstawowa charakterystyk[...]

Modernizacja obiektu zabytkowego z przekształceniem funkcji użytkowej DOI:10.15199/33.2014.12.17


  Zgodnie z ustawą "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" budynek zabytkowy to nieruchomość będąca dziełem człowieka, stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, którego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową ([5] Art. 3). Budynki wpisane do rejestru zabytków zasługują na szczególną uwagę podczas prac remontowych i modernizacyjnych. Wszelkiego rodzaju prace wymagają zgody konserwatora zabytków oraz użycia odpowiednich materiałów (np. stosowanych w technologii wznoszenia danego obiektu). Głównymcelempracy inżynierskiej [1], nagrodzonej w konkursie "Na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniempoliuretanów", zorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Koło nr 4 przy Politechnice Poznańskiej oraz Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR "SIPUR", było wykonanie opracowania modernizacji wraz ze zmianą funkcji użytkowej jednego z obiektów dawnego Szpitala Psychiatrycznego znajdującego się w Owińskach (województwo wielkopolskie). Kompleks budynków szpitalnych wybudowany został w latach 70. XIX wieku przez Prusaków i jak na ówczesne standardy był bardzo nowocześnie wyp[...]

« Poprzednia strona  Strona 2