Wyniki 11-17 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN GROBELNY"

Właściwości korozyjne wybranych lutowi bezołowiowych


  Ołów ze względu na swoje toksyczne własności zaliczany jest do związków chemicznych, które stanowią największe zagrożenie dla życia ludzkiego i środowiska naturalnego. Negatywnie wpływa na pracę centralnego i ośrodkowego systemu nerwowego, układu krwiotwórczego oraz nerek i wątroby. Jest mutagenny i może powodować rozwój komórek rakowych. Jednakże ze względu na swoje właściwości wykorzystywany jest w wielu dziedzinach przemysłu. W artykule przedstawiono wyniki badań korozyjnych lutowi bezołowiowych: dwuskładnikowych SnZn9, SnZn13.5 oraz trójskładnikowych SnZn9Cu1, SnZn13.5Cu1. Właściwości korozyjne określono na podstawie analizy krzywych woltamperometrycznych zarejestrowanych w roztworze Na2SO4 o stężeniu 0,5 M i o pH = 2. Słowa kluczowe: odporność korozyjna, metody elektrochemiczne, lutowia bezołowiowe Corrosion properties of selected lead-free solders Due to health and environmental concerns induced mainly by the lead content of conventional solders. Lead (Pb) compounds have been cited by the Environmental Protection Agency (EPA) as one of the top 17 chemicals posing the greatest threat to human life and the environment [1]. When Pb accumulates in the body, it can have adverse health effects. Lead binds strongly to proteins and inhibits normal processing and functions of the human body. Nervous and reproductive system disorders, delays in neurological and physical development, cognitive and behavioral changes, reduced production of hemoglobin resulting in anemia and hypertension [2] are some of the adverse effects of lead on human health. The corrosion resistance of the next generation solders is one of the key factors responsible for reliability of solder joints. The paper focuses on the comparative studies of corrosion behaviour of Pb-free solder candidates of binary Sn-Zn and ternary Sn-Zn-Cu systems. The tests were done by means of voltametric measurements carried out in the sulfate solution (pH=2). Keywords: corrosion resi[...]

Właściwości korozyjne nanokompozytowych powłok nc-MeC/a-C (Me = Ti, W, Cr) wytwarzanych metodą osadzania magnetronowego


  Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 361 Rys. 1. Przebieg potencjału korozyjnego (1) oraz krzywe woltamperometryczne (2) zarejestrowane w 0,5 M NaCl dla stali ASP2023: a) bez powłoki, b) z powłoką nc-WC/a-C, c) z powłoką nc-CrC/a-C, d) z powłoką nc-TiC/a-C Fig. 1. Open circuit potential (1) and voltametric curves (2) in 0.5 M NaCl for ASP2023: a) asreceived, b) with nc-WC/a-C, c) with nc-CrC/a-C, d) with nc-TiC/a-C Tablica 1. Wyniki analizy krzywych woltamperometrycznych zarejestrowanych dla próbek stali ASP2023 Table 1. Electrochemical corrosion parameters of ASP2023 obtained from polarization curves Próbka 0,5M NaCl 0,5M Na2SO4 podłoże powłoka ikor [μA/cm2] E [V] ikor [μA/cm2] E [V] ASP2023 - 2,550 -0,594 1,890 -0,624 ASP2023 nc-WC/a-C 2,220 -0,447 2,520 -0,519 ASP2023 nc-CrC/a-C 0,009 0,076 0,020 0,159 ASP2023 nc-TiC/a-C 17,400 -0,518 2,240 -0,508 Tablica 2. Wyniki analizy krzywych woltamperometrycznych zarejestrowanych dl[...]

Niszczenie korozyjne elementów konstrukcyjnych układów chłodzenia silników spalinowych w środowisku płynu niskokrzepnącego


  W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań niszczenia korozyjnego elementów konstrukcyjnych układu chłodzenia silnika spalinowego pod wpływem działania płynu chłodzącego. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu płynów niskokrzepnących dostępnych na polskim rynku. Charakterystykę produktów korozji przeprowadzona na podstawie badań makroskopowych elementów stanowiska badawczego symulującego pracę układu chłodzenia. Symulację pacy układu chłodzenia wykonano zgodnie z wymaganiami normy PN-92/C-40008/09 ze zmianą Az1:2000. Praca badawcza jest fragmentem projektu N R10 0017 06, którego celem jest opracowanie systemu badań i oceny części, podzespołów i płynów eksploatacyjnych stosowanych w pojazdach samochodowych dla zachowania bezpieczeństwa ich użytkowania. Słowa kluczowe: płyn niskokrzepnący do układu chłodzenia, układ chłodzenia silników spalinowych, inhibitory korozji, kawitacja Corrosion degradation of structural components of cooling systems for internal combustion engines in an environment of coolant The preliminary results of corrosion degradation of structural elements of the internal combustion engine cooling under the infl uence of the coolant was compared in this article. The tests were carry out using the coolants available for purchase on the Polish market. The corrosion products were characterized by macroscopic elements of simulation station of the cooling system. Simulation of the cooling system was carry out in accordance with the requirements of PN-92/C-40008/09 with alteration Az1: 2000. The research work is a part of the project N R10 0017 06, witch aims to developing a system of testing and evaluation of components, subassemblies and fl uids used in vehicles for safety of their use. Keywords: liquid coolant to the engine cooling system, cooling system for internal combustion engines, corrosion inhibitors, cavitation ochrona przed korozja 7/2011 1. Wstęp Płyny niskokrzepnące do układów chłodzenia silników s[...]

Wpływ dodatku gliceryny do płynu niskokrzepnącego na odporność korozyjną stopu AK-64 stosowanego do konstrukcji elementów układów chłodzenia silników spalinowych


  W artykule przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stopu aluminium AK64 w warunkach przenikania ciepła. W celu określenia wpływu dodatku gliceryny do płynu niskokrzepnącego na odporność korozyjną badanego stopu, badania przeprowadzono w dwóch wariantach. W pierwszym, wykorzystano roztwór glikolu monoetylenowego z wodą destylowaną w stosunku 1:1. Natomiast w drugim wariancie, badania przeprowadzono w roztworze glikolu monoetylenowego, gliceryny i wody destylowanej w stosunku 1:1:2. Badania przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy ASTM D4340. Metodami mikroskopii skaningowej określono strukturę produktów korozji oraz ich skład chemiczny. Określono również zmianę masy badanego stopu podczas badań korozyjnych. Wykazano najlepszą odporność korozyjną stopu AK64 w roztworze glikolu monoetylenowego, gliceryny i wody destylowanej. Słowa kluczowe: gliceryna, stop aluminium AK 64, korozja w warunkach przenikania ciepła, płyn niskokrzepnący, SEM The impact of glycerol addition to the coolant on the corrosion behaviour of alloy AK-64 used for the construction of the cooling system of internal combustion engines The results of corrosion tests of AK64 aluminum alloy under heat-rejecting condition was compared in this article. In order to determine the effect of addition of glycerol to the coolant, on the corrosion resistance of alloy, tests were carried out in two variants. In the fi rst, the corrosion solution was glycol - distilled water. In the second variant, the tests were carried out in a solution of glycol, glycerol and distilled water in a 1:1:2 ratio. Tests was carried out in accordance with the requirements of ASTM D4340 standard. The corrosion products were characterized by scanning electron microscopy and energy-dispersive x-ray spectroscopy. The impact of glycerol addition was studied also by the investigation of mass changes upon the corrosion test. Authors proved the best corrosion resistance of AK64 alloy in the glycol-[...]

Actual examples and perspectives of corrosion protection of magnesium alloys


  A growing number of new and innovative applications of Mg alloys is observed recently due to unique weightstrength ratio. Unfortunately, magnesium has also a number of undesirable properties including poor corrosion resistance. Therefore a development of more durable protective systems is concerned as the challenge. The main problem results from the fact that mechanism of corrosion of Mg alloys varies with a kind of alloy, impurities from mechanical processing, environment and from potential applications. Frequently, corrosion process contains complex steps of phenomena that overlap each other (general, pitting, bimetallic, fi liform types of corrosion). There are two main kinds of surface engineering techniques that modify surface properties: physical or chemical treatment. Based on the own results a review of selected technologies was made taking into consideration improvement of corrosion resistance as the priority. The example of the fi rst group of methods, high-energy beam surface melting of magnesium alloys, produces surface layers with a fi ne microstructure of signifi cantly reduced dimensions of intermetallic precipitates. A resistance to general corrosion was improved as a result of this surface treatment for AZ91, AZ31 tested alloys. The susceptibility to pitting corrosion in terms of Epit value was not improved. Indications to improve pitting resistance are discussed. Better results in terms of resistance to local corrosion were obtained after chemical surface treatment based on phosphate/permanganate process. Taking into account conversion coatings as a sub-layer for an organic coating, some examples of the phosphating process in comparison with sol-gel applied coating are shown. In both cases an optimization of technological parameters is required, however, even for the time being corrosion resistance obtained is satisfactory. Since Mg alloys are considering as a material of increasing use in automotive industry, electroplat[...]

WPŁYW STRUKTURY NA WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE ORAZ OPTYCZNE CIENKICH WARSTW NA BAZIE TLENKÓW TYTANU I MIEDZI DOI:10.15199/13.2019.7.2


  Tlenki miedzi należą do półprzewodników, które są atrakcyjne do zastosowania w elektronice ze względu na doskonałe właściwości optyczne i elektryczne, nietoksyczny charakter, a także duże zasoby oraz łatwość produkcji przez utlenianie Cu [1, 2]. Miedź tworzy dwa dobrze znane tlenki: tlenek miedzi (II) CuO - tenoryt oraz tlenek miedzi (I) Cu2O - kupryt. Obydwa tlenki miedzi są półprzewodnikami typu p o przerwie energetycznej w zakresie 1,21 ÷ 1,51 eV oraz 2,10 ÷ 2,60 eV odpowiednio dla CuO oraz Cu2O. Tlenek miedzi (II) występuje w strukturze jednoskośnej, z kolei Cu2O występuje w fazie kubicznej [3, 4]. Ponadto CuO jest termicznie bardziej stabilny w porównaniu z Cu2O [3]. Tlenek miedzi (I) pod wpływem wygrzewania przechodzi w CuO, a konsekwencją tego procesu jest wzrost rezystywności związku. CuO jest stosowany przede wszystkim jako materiał w czujnikach gazów oraz na ogniwa fotowoltaiczne [5-7]. Z kolei Cu2O jest bardzo obiecującym materiałem do zastosowań w ogniwach słonecznych jako materiał do konwersji energii fotowoltaicznej, jako przezroczysty tlenek przewodzący TCO (ang. Transparent Conductive Oxides), a także jako materiał w pamięciach z efektem przełączania rezystancyjnego [8,9]. Wiele rodzajów materiałów o różnych właściwościach zostało opracowanych, do zastosowania w czujnikach bezpieczeństwa. Poziom zanieczyszczenia powietrza substancjami niebezpiecznymi można określić, stosując między innymi heterostruktury typu p-n. Działanie heterozłącza typu p-n opiera się na rekombinacji dziura-elektron, wskutek czego tworzy się warstwa zub[...]

Odporność korozyjna niskotarciowych, nanokompozytowych powłok typu MoS2Ti, MoS2(Ti,W) wytworzonych na stopie tytanu Ti6Al4V metodą rozpylania magnetronowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań korozyjnych nanokompozytowych powłok typu MoS2Ti oraz MoS2(Ti, W) otrzymywanych metodą rozpylania magnetronowego. Powłoki zostały wytworzone na stopie tytanu Ti-6Al-4V, utwardzonym dyfuzyjnie międzywęzłowymi atomami tlenu do twardości powierzchniowej ok. 33 HRC. Właściwości korozyjne badanych materiałów oszacowano na podstawie analizy krzywych woltamperometrycznych, które zarejestrowano w środowisku 0,5 M NaCl oraz w 0,5 M Na2SO4. W pracy również przedstawiono wyniki badań wykonanych techniką elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Określono średni współczynnik tarcia oraz współczynnik odporności na zużycie oraz klasę adhezji metodą Daimler- Benz. Słowa kluczowe: odporność korozyjna, nanokompozyty, metody elektrochemiczne, właściwości tribologiczne, rozpylanie magnetronowe Corrosion resistance of low friction, nanocomposite Mos2Ti and MoS2(Ti, W) coatings deposited by magnetron sputtering method on Ti6Al4V alloy The paper presents the study of corrosion properties of nanocomposite coatings MoS2Ti and MoS2(Ti, W) produced by magnetron sputtering method on titanium alloy Ti6Al4V. Corrosion resistances of the coatings were performed by means of voltametric measurements (polarization curves) carried out in the sodium sulfate and sodium chlorate solutions. Surfaces of the coatings were characterized using scanning electron microscopy (SEM). The paper presents the results of tribological tests. Average coeffi cient of friction and wear resistance were determined. Class of adhesion by Daimler-Benz method were identifi ed. Keywords: corrosion resistance, nanocomposite, electrochemical methods, tribological tests, magnetron sputtering XX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERIAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wstęp Metody osadzania magnetronowego umożliwiają wytwarzanie kompozytowych nanopowłok na różnorodnych materiach takich jak stale oraz stopy metali lekkich [1, [...]

« Poprzednia strona  Strona 2