Wyniki 11-20 spośród 45 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Jasiński"

Badania wpływu kształtu murowych ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego poddanych ścinaniu DOI:10.15199/33.2017.05.46


  Artykuł stanowi kontynuację cyklu publikacji dotyczących zagadnień badawczych związanych ze ścinaniem. Po publikacji dotyczącej ścian z silikatowych elementów murowych, obecnie przedstawięwyniki badań niezbrojonych ścian bez otworów,wykonanych z elementówmurowych z autoklawizowanego betonu komórkowego. Prezentując wyniki badań, skoncentrowano się na wpływie kształtu na wartość naprężeń rysujących i niszczących, kątach odkształcenia i deformacji postaciowej oraz sztywności początkowej i sztywności w chwili zarysowania. Słowa kluczowe: elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego, ściany poddane ścinaniu.Wpoprzedniej publikacji [5] przedstawiono wyniki badań ścian wykonanych z silikatowych elementów murowych. Wykonano i zbadano dwa rodzaje ścian różniących się proporcjami wysokości do długości (h/l).Wzwiązku z tym, że wykazano wpływproporcjiwymiarówna podstawowe parametry mechaniczne ścian poddanych ścinaniu, zdecydowano się wykonać badania o podobnym charakterze, zmieniając materiał z silikatowych elementów murowych na elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.Modele badawczemiały niemal identycznąwysokość, ale różną długość w porównaniu ze ścianami opisanymiw[5]. Celembadań była ocenawpływu kształtu ścian nawartości naprężeń rysujących, niszczących oraz odkształcalność postaciową i sztywność. Modele badawcze i technika badań Zbadano 13 ścianwykonanych z elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) na zaprawie systemowej do spoin cienkowarstwowych. Wytrzymałość na ściskanie muru wyznaczona zgodnie zwymaganiamiPN-EN1052-1:2000 [6]wynosiła fcm = 2,97N/mm2, amoduł sprężystości Ecm = 2041 N/mm2. Natomiast wytrzymałość na ścinanie,wyznaczona zgodnie z PN-EN 1052-3:2004 [7], była równa fvo = 0,306N/mm2, amoduł ścinania uzyskany w badaniach ścian ukośnie ściskanych zgodnie z normąASTME519-81 [1] wynosił G = 475 N/mm2. Szczegóły badań materiałowych ABK i ścian zawarto w publikac[...]

Badania wpływu kształtu ścian murowanych z elementów silikatowych poddanych ścinaniu DOI:10.15199/33.2017.04.05


  Artykuł ten rozpoczyna cykl publikacji dotyczących zagadnień badawczych związanych ze ścinaniem. Omówione zostaną w nim wyniki badań niezbrojonych ścian bez otworów różnych kształtów, wykonanych z silikatowych elementów murowych, a w kolejnej publikacji - z autoklawizowanego betonu komórkowego. Prezentując wyniki badań, skoncentrowano się na wpływie kształtu na wartości naprężeń rysujących i niszczących, kącie odkształcenia i deformacji postaciowej oraz początkowej sztywności oraz sztywności w chwili zarysowania. Słowa kluczowe: silikatowe elementy murowe, ściany poddane ścinaniu.Ścinanie w odniesieniu do konstrukcji murowych ściśle związane jest ze ścianami usztywniającymi. W ujęciu projektowym, problematykę tego typu konstrukcji traktuje się podobnie jak w obiektach z przegrodami żelbetowymi [2], ale uwzględnia się specyfikę konstrukcji murowych wynikającą m.in. z niejednorodności strukturymuru oraz niewielkiej jegowytrzymałości na rozciąganie. Złożoność ścinania konstrukcji murowych powoduje, że prostemodele teoretyczne czy analityczne bez weryfikacji badawczej są mało przydatne. Omówione w artykule badania dotyczące przegród pionowych z silikatowych elementów murowych, przedstawionych częściowo w pracy [6], stanowią kontynuację własnych prac obejmujących we wcześniejszych etapach [1, 3 ÷ 5] ściany z cegły pełnej i mogą być pomocne przy ocenie zachowania się ścianmurowych różnych kształtów poddanych poziomemu ścinaniu i jednoczesnemu ściskaniu. Modele badawcze i technika badań Przedmiotem badań było 6 ścian wykonanych z elementówsilikatowych na zaprawie systemowej do spoin cienkowarstwowych z niewypełnionymi spoinami czołowymi. Wytrzymałość na ściskanie muru (wg PN-EN 1052-1:2000 [8]) wynosiła fc, mv = 11,3 N/mm2, a moduł sprężystości Ecm = 7833 N/mm2, wytrzymałość na ścinanie wyznaczona zgodnie z normą PN-EN1052-3:2004 [9] - fvo = 0,70N/mm2, a moduł ścinania uzyskany w badaniach ścian ukośnie (wgASTME519-81 [...]

Badania ścian usztywniających z otworami, wykonanych z ABK DOI:10.15199/33.2018.06.10


  Dzięki zapewnieniu geometrycznej niezmienności i ograniczeniu przemieszczeń [1], ściany usztywniające decydują o bezpieczeństwie podobnie jak ściany obciążone głównie pionowo. W artykule przedstawiono wybrane badania ścian usztywniających z ABK, które osłabiono pojedynczym otworem okiennym o różnej szerokości lub pojedynczym otworem okiennym i drzwiowym. Celem badań była analiza morfologii zarysowań imechanizmu zniszczenia ścian z otworami. Badania Modelebadawczewykonanozbloczków z betonu komórkowego (fb = 4,0 N/mm2) owymiarach 600×240×180mm, na systemowejzaprawieklasyM5( fm=6,1N/mm2). Wytrzymałość na ściskanie muru wg normy PN-EN 1052-1:2000 wynosiła fc,mv = 2,97 N/mm2 (fk = 2,48 N/mm2), amoduł sprężystości Ecm = 2040 N/mm2. Z kolei wytrzymałość na ścinanie, wyznaczona zgodnie z PN-EN 1052-3:2004, była równa fvo = 0,306 N/mm2, a mo[...]

Naprężenia rysujące i niszczące ścian usztywniających z otworami, wykonanych z elementów murowych z ABK DOI:10.15199/33.2018.07.21


  otworem 1) Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa; Radoslaw.Jasinski@polsl.pl Streszczenie. Oprócz mechanizmu zarysowania i zniszczenia ścian usztywniających z otworami praktyczne znaczenie mają także wartości naprężeń rysujących i niszczących. Przeanalizowano wyniki badań własnych dziesięciu ścian o długości l = 4,43 m, wysokości h = 2,43moraz grubości t = 180mm. Ściany z trzema typami otworów (A, B i C) badano przy zróżnicowanych wstępnych naprężeniach ściskających. Otrzymane wyniki badań ścian analizowano pod względem zależności naprężenie - odkształcenie oraz wpływu wstępnych naprężeń ściskających. Słowa kluczowe: ABK; ściany usztywniające; ściany z otworami; naprężenia rysujące, naprężenia niszczące. Abstract. Apart fromthemechanismof[...]

Odkształcalność postaciowa i sztywność ścian usztywniających z otworami, wykonanych z elementów murowych z ABK DOI:10.15199/33.2018.11.09


  Przedstawione w publikacjach [1, 2] informacje dotyczące morfologii zarysowań oraz wartości naprężeń ścinających odpowiadających chwili zarysowania czy zniszczenia mogą w pewien sposób charakteryzować zachowanie się ścian usztywniających. Stan wytężenia ściany usztywniającej można określić, obserwując chwilę powstania i rozwój zarysowań. Wpraktyce bezpieczniejsze wydaje się podejście, w którym stan wytężenia określa się na podstawie stanu odkształcenia - zmiany globalnego kąta odkształcenia postaciowego [3, 5, 6, 7]. W artykule przedstawiono wyniki badań odkształcalności postaciowej ścian usztywniających wykonanych z elementów murowych zABK. Podano wartości odkształceń i sztywności uzyskane w chwili zarysowania oraz deformacje postaciowe odpowiadające osiągnięciu największych naprężeń ścinających. Wyniki badań ścian z otworami odniesiono do wyników ścian bez otworów badanych w identycznych warunkach początkowych. Konstrukcjęmodeli, właściwości materiałów oraz technikę badań przedstawiono w [1], a wyniki naprężeń otrzymanych w chwili zarysowania i zniszczenia w [2]. Pomiar odkształceń Wcelu rejestracji zmiany odkształceń i deformacji postaciowych zastosowano ramkowy układ pomiarowy, dobrany pod względem wymiarów w taki sposób,[...]

Wyznaczanie charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie muru z ABK metodą MDT DOI:10.15199/33.2019.06.04


  Charakterystyczną wytrzymałość muru na ściskanie fk można wyznaczyć metodą bezpośrednią na podstawie badań niewielkich modeli muru zgodnych z PN-EN 772-1 [7] lub metodą pośrednią na podstawie wzoru potęgowego wg PN-EN 1996-1-1:2013 [8], w przypadku którego konieczna jest znajomość znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie elementu murowego fb oraz wytrzymałości na ściskanie zaprawy fm. W istniejących obiektach metoda bezpośrednia ma ograniczone zastosowanie, dlatego optymalna wydaje się metoda pośrednia pozwalająca na ocenę charakterystycznej wytrzymałości muru na ściskanie na podstawie niszczących badań próbek nazywana też metodą małoniszczącą (MDT). Dzięki temu, korzystając z zależności Eurokodu 6 [1, 8], można obliczyć charakterystyczną wytrzymałość muru na ściskanie z wzoru: fk =Kfb 0,85 =K(ηwδfB)0,85→fk,is =K(fBw)0,85 (1) gdzie: fk - charakterystyczna wytrzymałość muru na ściskanie (wyznaczana na podstawie parametrów komponentów składowych); K = 0,75 lub 0,8; fb - znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie; fB - wytrzymałość na ściskanie próbek elementów murowych w stanie powietrzno-suchym; ηw - współczynnik uwzględniający wilgotność materiału; δ -współczynnik uwzględniający wpływ kształtu (w próbkach innych niż sześciany 100 x 100 x 100 mm); fk, is - charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie in sit[...]

Problemy obliczania nośności filarków międzyokiennych podstawową metodą uproszczoną wg EC-6


  Sprawdzając nośność fragmentu muru filarka wydzielonego otworami drzwiowymi lub okiennymi modelem ramowym zgodnie z załącznikiem C do normy PN-EN 1996-1-1:2010 w toku obliczeń napotyka się wiele wątpliwości. Do najważniejszych z nich niewątpliwie należą: sposób zbierania obciążeń na mur filarka, ustalenie szerokości obliczeniowej filarka w analizowanych przekrojach, a także przyjęcie szerokości stropów współpracujących z filarkiem, a co za tym idzie wielkości momentu przekazywanego ze stropu na filarek. Sposób zbierania obciążeń na filarek międzyokienny W odróżnieniu od myślowo wydzielonego ze ściany obliczeniowego pasma muru, filarki przejmują obciążenia z większych powierzchni niż własna szerokość przekroju. Obciążenie ze stropów i ścian oraz innych elementów na filarek zbiera się z szerokości równej odległości między osiami okien.Wzasadzie jest to już pierwsze inżynierskie przybliżenie, ponieważ belka nadprożowa okna, na której wykonano ścianę, nie przejmuje obciążeń od ciężaru muru z pasa równego szerokości okna. W murze zachodzi efekt tzw. przesklepienia łukowego - w ścianie powyżej otworu wykształca się ściskany łuk, a nadproże okienne jest rozciągane. Mur znajdujący się pod łukiem obciąża bezpośrednio nadproże, a siły z łuku przekazywane są na ściany znajdujące się wokół otworu, w tym na filarek międzyokienny (rysunek 1). Eurokod 6 nie zajmuje się sposobem przekazywania obciążenia na nadproże. Efekt przesklepienia łukowego uwzględniono natomiast w niemieckiej normie DIN 1053-1, gdzie do zestawienia obciążeń na belkę nadprożową zaleca się przyjmować wszystkie siły zlokalizowane w obrębie trójkąta równobocznego o długości boku określonej efektywną długością nadproża (rysunek 2). Przyjmując, zgodnie z niemiecką normą, że obciążenie na nadproże od ścian i stropów zabudowanych powyżej niego zestawia się z trójkąta równobocznego, należy konsekwentnie założyć, że obciążenie z tego obszaru dociąża ana[...]

Sposoby łączenia ścian wypełniających z konstrukcją


  WPN-EN 1996-1-1 [1] nie podano "jawnej" definicji ściany wypełniającej, dokonując jedynie podziału na ściany konstrukcyjne i ściany niekonstrukcyjne. Zgodnie z eurokodem za ściany konstrukcyjne uważa się przegrody pionowe przejmujące poza ciężarem własnym dodatkowe obciążenia. Natomiast ścianami niekonstrukcyjnymi są przegrody pionowe, których podstawowym obciążeniem jest ciężar własny, a ich usunięcie lub przesunięcie nie powoduje żadnych konsekwencji w konstrukcji. Ściany wypełniające mogą być zatem ścianami konstrukcyjnymi, jeżeli przejmują dodatkowe obciążenia ze szkieletu, który wypełniają lub są indywidualnie obciążone poziomo albo pionowo. Zazwyczaj dąży się do takiego połączenia, żeby występowało wyłącznie przekazanie obciążeń ze ściany wypełniającej na konstrukcję wypełnianą, a nie odwrotnie. Podparcie ściany wypełniającej lub osłonowej zaprojektować można wzdłuż dwóch, trzech lub czterech krawędzi [2, 3]. Najczęściej kształtuje się podparcie przegubowe, choć możliwe jest również zapewnienie utwierdzenia krawędzi ściany. Wybór sposobu podparcia wpływa w istotny sposób na wartości momentów zginających w ścianie, jak i na wielkość obciążeń przekazywanych na konstrukcję budynku [4]. W artykule omówimy zasady prawidłowego łączeniamurowanych ścian wypełniających z elementami konstrukcji budynków. Podparcie dolnej krawędzi ścian Dolna pozioma krawędź ściany opiera się na stropie żelbetowym lub konstrukcji ramy, na której została wymurowana. Ścianę wypełniającą najczęściej wznosi się na warstwie poślizgowej wykonanej z dwóch warstw folii PVC lub papy. Taka przekładka oddziela konstrukcję wypełnianą od ściany i pozwala na zmniejszenie naprężeń stycznych przekazywanych na ścianę wypełniającą wynikających z odkształceń stropów (ugięcia konstrukcji, wpływy reologiczne i termiczne). Pierwszą warstwę ściany wypełniającej muruje się na zaprawie grubości 10 mm, pozwalającej na zniwelowanie nierówności powi[...]

Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z ABK poddanych ściskaniu DOI:10.15199/33.2015.04.02


  W artykule opisano wyniki badań wpływu zaprawy na wytrzymałość na ściskanie oraz moduł sprężystości muru z bloczków z betonu komórkowego (ABK). Badaniu poddano mury z 4 typami zapraw oraz bez zaprawy. Łącznie przebadano 26 modeli zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1052-1.Wykazano, że zmiana zaprawy wpływa istotnie na wytrzymałość i odkształcalność muru. Słowa kluczowe: wpływ rodzaju zaprawy, wytrzymałość muru, odkształcalność muru.kN Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971 4 ’2015 (nr 512) 1) Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa *) Autor do korespondencji, e-mail: lukasz.drobiec@polsl.pl Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z ABK poddanych ściskaniu Influence of the kind of mortar on mechanical parameters of AAC masonry subjected to compression dr hab. inż. Łukasz Drobiec1)*) dr inż. Radosław Jasiński1) Streszczenie. W artykule opisano wyniki badań wpływu zaprawy na wytrzymałość na ściskanie oraz moduł sprężystości muru z bloczków z betonu komórkowego (ABK). Badaniu poddano mury z 4 typami zapraw oraz bez zaprawy. Łącznie przebadano 26 modeli zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 1052-1.Wykazano, że zmiana zaprawy wpływa istotnie na wytrzymałość i odkształcalność muru. Słowa kluczowe: wpływ rodzaju zaprawy, wytrzymałość muru, odkształcalność muru. Abstract. In the article research of the influence of mortar on the AAC masonry compressive strength and a modulus of elasticity of were described. The tests of masonry samples with 4 types of mortars and without mortar were made. Including 26 models were tested according to guidelines of the standard PN-EN 1052-1. The investigations showed that the change of mortar influenced on the compressive strength and deformability of wall. Keywords: influence of the kind of mortar, masonry strength, deformability of wall. DOI: 10.15199/33.2015.04.02 Oryginalny artykuł naukowy 4 oraz przemieszczeń pionowych [...]

Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z betonu komórkowego poddanych ścinaniu DOI:10.15199/33.2015.05.44


  Artykuł jest kontynuacją cyklu publikacji dotyczących badań właściwości murów z betonu komórkowego. Przedstawiono wyniki badań różnych typów zapraw na początkową i charakterystyczną wytrzymałość na ścinanie oraz kąt tarcia wewnętrznego. Zbadano próbki muru z dwoma typami zapraw i trzema typami spoin oraz mury suche. Łącznie przebadano 36 elementów zgodnie zwytycznymi normy PN-EN1052-3:2004.Wykazano istotnywpływ nie tylko rodzaju zaprawy, ale także konstrukcji spoin wspornych. Słowa kluczowe: konstrukcje murowe, projektowanie konstrukcjimurowych, wpływ rodzaju zaprawy, wytrzymałośćmuru na ścinanie, Eurokod 6.Ścinanie w konstrukcjachmurowych jest równie powszechne jak ściskanie i zginanie.Wpraktyce występują bowiem ściany wypełniające konstrukcję szkieletową, które nie są nadmiernie obciążone pionowo i prostopadle do płaszczyzny, ale przejmują w płaszczyźnie obciążenia poziome od wiatru, wpływy geologiczne czy też różnego rodzajuwstrząsy. Z całą pewnością rolę ścian usztywniających pełnią wszystkie ściany nośne (obciążone głównie pionowo), natomiast pozostałe ściany mogą być ścianami usztywniającymi pod warunkiem, że konstrukcja budynku umożliwia przekazanie zewnętrznych obciążeń poziomych. Optymalnie dobrany układ ścian usztywniających powinien wyeliminować poziome przemieszczenia, dzięki czemu wymiarowanie ścian nośnych, filarów międzyotworowych lub słupów ustrojów szkieletowych może odbywać się z pominięciemwpływówmimośrodów wywołanych obciążeniami poziomymi. Co więcej, niewielka wytrzymałośćmuru na ścinanie powoduje, że uszkodzenia tych konstrukcji należą do najczęstszych, natomiast naprawy zdecydowanie do najtrudniejszych przedsięwzięć inżynierskich. Podstawowymi wymaganiami stawianymi ścianom ścinanym są więc sztywność definiowana przez moduł odkształcenia postaciowego (moduł Kirchoffa,moduł ścinania) G, rysoodporność i wytrzymałość na ścinanie fvk. Wartykule opublikowanym w "Materiałach Budowlanych" nr 4/20[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »