Wyniki 11-18 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Juszczyk"

AREVA T&D Sp. z o.o. w Świebodzicach dzisiaj

Czytaj za darmo! »

Fakt, iż koncern AREVA jest firmą globalną, nikogo nie dziwi. Cieszy natomiast fakt, że owa globalizacja nie sprowadza się do globalnej sprzedaży francuskich zabezpieczeń. W dziele tym ma swój bardzo istotny udział była świebodzicka REFA: AREVA T&D Sp. z o.o. AREVA korzysta z wiedzy i zdolności inżynierów z całego świata. Jest to bardzo mocno widoczne w obszarze opracowywania nowych produkt[...]

Budowa inteligentnych sieci elektroenergetycznych sposobem na ograniczenie emisji CO2

Czytaj za darmo! »

Rok 20XX. Lutowa noc, 4 rano. Krajowa Dyspozycja Mocy dla Polski. W sieci polskiej jest 21 tys. MW, w tym prawie połowa z dużych bloków 1000 MW, z instalacjami CCS (przechwytujących dwutlenek węgla ze spalin) i prawie 25% z bloków IGCC. Import energii (obligatoryjny) z olbrzymich morskich farm wiatrowych Danii i Niemiec, trochę z platform PGE na Bałtyku. Prognoza pogody potwierdza, że silne wiatry na Morzu Północnym i Bałtyckim potrwają jeszcze kilka dni. KDM poleca odstawić ciąg technologiczny z kilkoma turbinami gazowymi w IGCC Legnica. Zgodnie z wymaganiami ustawowymi obowiązującymi w Unii, w miejsce odstawionych mocy wprowadzonych zostaje kilkaset MW "czystej" energii z dodatkowej produkcji farm wiatrowych off shore. 6 rano. Awaria bloku 1000 MW w Kozienicach. Brak mocy w s[...]

Wybrane aspekty budowy inteligentnej infrastruktury pomiarowej dla sieci elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

Maksymalizacja wykorzystania energii pierwotnej, z jednoczesnym obniżeniem jej konsumpcji na głowę mieszkańca globu, wymaga daleko idącej przebudowy systemu energetycznego ludzkości. Osiągnięcie takiego celu wymaga czasu i etapowego podejścia. W opinii autorów, w najbliższych latach podstawowym działaniem, zbliżającym nas do tego celu będzie przebudowa dzisiejszych sieci energetycznych w kierunku inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Zamierzenia takie jak rozbudowa odnawialnych źródeł energii, jak też budowa nowych siłowni jądrowych będą miały w najbliższych latach drugorzędne znaczenie, natomiast z pewnością ważną rolę może odegrać inteligentny licznik pomiarowy. W powyższym systemie do najważniejszych zmian należeć będą: - duża liczba zasilających sieć rozproszonych ge[...]

Analiza porównawcza technologii stacji cyfrowej z tradycyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w obiektach elektroenergetycznych


  W artykule przedstawiono szczegółową analizę technicznoekonomiczną nowej technologii stacji cyfrowej w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami spotykanymi na stacjach energetycznych KSE. Pokazano również główne elementy stacji cyfrowej, ich wzajemne powiązania oraz ich wpływ na niezawodność (pewność) działania, bezpieczeństwo, eksploatację oraz niezbędne koszty inwestycyjne. Artykuł zapoznaje Czytelnika ze stosowanymi w tym obszarze normami i terminologią. Technologia stacji cyfrowej jako kolejny krok w rozwoju KSE Wdrażaniu nowej technologii towarzyszy pewien bardziej lub mniej uzasadniony opór czy też obawa przed zmianami. Często wynika to z braku pełnej świadomości wszystkich konsekwencji wynikających z tych zmian. Środowisko enegetyczne ma świadomość skutków nieprawidłowego działania obwodów wtórnych, więc bardzo ostrożnie podchodzi do zmian technologii, koncepcji i filozofii działania. Szczególnie dotyczy to stacji cyfrowych, w których wymiany informacji nie można monitorować tradycyjnymi narzędziami, jakimi są: woltomierz, amperomierz lub omomierz. Z jednej strony zdobyliśmy już doświadczenia podczas eksploatacji tradycyjnych stacji energetycznych - i dzięki temu coraz mniej zdarza się pomyłek - już na etapie projektowania czy też wdrażania dotychczasowych rozwiązań, z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że aktualne rozwiązania nie dają nam gwarancji co do niezawodności i pewności działania każdego elementu tradycyjnego systemu. Ich wzajemne powiązania nie mogą być skutecznie monitorowane bez ich rozbudowywania, co grozi obniżeniem pewności i niezawodności całego układu. Dla uzyskania pełniejszego obrazu bieżących zmian, warto przyjrzeć się kolejnym etapom rozwoju energetyki zawodowej: pierwszy, tzw. analogowy, drugi cyfrowy i trzeci - stacja cyfrowa. Etap analogowy Wszystkie obwody pomiarowe, wykonawcze i sygnalizacyjne są widoczne, a pracę systemu zabezpieczeniowego można przestudiować, trzymając w dłoniach podręcz[...]

Prace badawczo-rozwojowe i doświadczenia PSE zmierzające do cyfryzacji obiektów elektroenergetycznych w sieci przesyłowej DOI:10.15199/74.2018.2.1


  Polskie Sieci Elektroenergetyczne jako operator systemu elektroenergetycznego dostrzegają duże znaczenie kwestii wdrażania rozwiązań innowacyjnych w stacjach elektroenergetycznych, których są właścicielem. Wypracowane rozwiązania powstają na bazie realizowanych prac badawczo- -rozwojowych w najważniejszych obszarach technicznych. Jednym z nich są obwody wtórne, w których na przełomie ostatnich lat w energetyce światowej zauważa się znaczący postęp techniczny i technologiczny. 4 Rok LXXXVI 2018 nr 2 Oferowana na rynku światowym technologia osiągnęła stan, w którym możliwe jest wprowadzenie rozwiązań do obiektów krajowej sieci przesyłowej opartych wyłącznie na urządzeniach cyfrowych. Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć w KSE budowane są na podstawie opracowanych w PSE standardów technicznych. Proces standaryzacji, który rozpoczął się na początku XXI w., przez długi okres nie przewidywał zastosowania komunikacji, opartej na protokole komunikacyjnym IEC 61850. Wraz z budową nowych obiektów elektroenergetycznych stosowano do komunikacji pomiędzy urządzeniami obwodów wtórnych głównie protokół komunikacyjny PN-EN 60870-5-103. Dotychczasowe medium transmisji danych w postaci połączeń drutowych zastępowane było sukcesywnie światłowodami. W obwodach wtórnych zaczęto instalować urządzenia cyfrowe, które jednak wykorzystywały i nadal wykorzystują, sygnały analogowe. Wraz z rozbudową obwodów wtórnych, a co za tym idzie, potrzebą przesyłania coraz większej ilości informacji pomiędzy urządzeniami stacyjnymi i systemami dyspozytorskimi (SSiN - systemy sterowania i nadzoru), pojawiła się potrzeba uproszczenia tych obwodów, a tym samym zapewnienia obiegu informacji w sposób płynny, pewny i dodatkowo w krótkim czasie. Nie bez znaczenia jest też szybkość i pewność reagowania urządzeń z obszaru elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) na zakłócenia powstające w KSE. Skomplikowane rozwiązania i stosowanie coraz większej [...]

Norma ESI 48-4 - wymagania dotyczące odporności na zakłócenia wejść dwustanowych zespołów zabezpieczeń i przekaźników wyzwalających w odniesieniu do spotykanych rozwiązań konstrukcyjnych DOI:10.15199/74.2015.5.5


  Artykuł naświetla problemy związane ze stosowaniem przekaźników wyłączających i pomocniczych oraz izolowanych optycznie wejść przekaźników cyfrowych. Urządzenia tego typu będą narażone na oddziaływania czynników środowiska elektrycznego, takich jak zwarcia doziemne w obwodach wtórnych, zakłócenia indukowane od prądu przepływającego w pobliskich przewodach. Pomimo, że istniejące normy poruszają zagadnienia dotyczące takich urządzeń, popełniane są błędy prowadzące do nieprzewidzianych i kosztownych nieprawidłowości w ich pracy. Obwody wtórne zabezpieczone są bezpiecznikami lub wyłącznikami nadprądowymi (MCB), jednak podczas zwarcia doziemnego może nie dojść do ich zadziałania, jeśli impedancja obwodu uziemienia będzie miała dużą wartość. Brak wyłączenia powoduje utrzymywanie się stanu zwarcia, co może prowadzić do: - wyładowania impulsowego przez cewkę przekaźnika (optoizolatora) wynikającego z pojemności przewodów, - występowania napięcia stanu ustalonego na cewce przekaźnika (optoizolatorze), - prądu utrzymującego przekaźnik (wejście optoizolowane w stanie pobudzenia). Powyższe czynniki będą zależały od: lokalizacji zwarcia, długości przewodów prądu stałego, rodzaju uziemienia oraz typu/obecności urządzeń monitorowania baterii akumulatorów. W artykule omówiono szczegółowo problemy związane z odpornością układów prądu stałego na zakłócenia występujące w wyżej wspomnianych warunkach, spotykane w przypadku przekaźników wyzwalających oraz izolowanych optycznie wejść. W dalszej części artykułu rozważono wpływ zakłóceń AC powodowanych zarówno indukcyjnym, jak i pojemnościowym sprężeniem między obwodami. Sprzężenie indukcyjne jest spowodowane przede wszystkim zwarciami występującymi na sąsiednich przewodnikach przewodzących prąd. Z kolei sprzężenie pojemnościowe może powstać w wyniku współdzielenia wielożyłowego kabla prądu stałego z obwodami przekładników prądowych lub przewodami zasilającymi np. obwody ogrzewania stacji. Współ[...]

Bezpieczeństwo sieciowe IED zainstalowanych w obwodach wtórnych stacji elektroenergetycznej DOI:10.15199/74.2016.9.1


  Safety of the network IED working in secondary circuits in electroenergetic power stations Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo, zabezpieczenia elektroenergetyczne, RBAC Przedstawiono sposób zapewnienia cyberbezpieczeństwa na poziomie przekaźników zabezpieczeniowych, sposoby ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do urządzeń lub błędami pracowników oraz przywołano użyteczne w tym zakresie normy, publikacje i grupy robocze. Key words: cybersecurity, protection relays, RBAC The article presents, how to ensure cyber-security in world of protection relays, ways of protection against unauthorized access to facilities or staff errors and useful standards, publications and working groups. Powszechnie stosowaną strategią zapewnienia cyberbezpieczeństwa stacji elektroenergetycznych jest ustanowienie jednej strefy cyberbezpieczeństwa, która obejmuje wszystkie wrażliwe urządzenia danej stacji. Sprzęt takiej strefy cyberbezpieczeństwa jest umieszczony wewnątrz obszaru fizycznego bezpieczeństwa, aby chronić go przed fizycznym atakiem z zewnątrz. Wadą takiej strategii jest jednak to, że zapewnia ona niewielkie lub żadne cyberzabezpieczenie przed osobami, które znajdują się wewnątrz obszaru fizycznego bezpieczeństwa. Kolejnym problemem cyberbezpieczeństwa, na który należy zwrócić większą uwagę jest zapewnienie ochrony przed błędami pracowników. Taka ochrona jest nieoceniona w przypadku pracowników wykonujących przydzielone im obowiązki bez żadnych złych zamiarów i którzy przez działanie na skróty lub w wyniku niezamierzonych błędów, negatywnie oddziałują na niezawodność sieci elektroenergetycznej. Wiele form cyberbezpieczeństwa opisywanych w literaturze nie sprawdza się w przypadku takich niepożądanych skutków, ponieważ pracownicy działają legalnie wewnątrz strefy cyberbezpieczeństwa. Systemy zabezpieczeń i sterowania elektroenergetyki bazujące na sieci LAN mogą pogłębić jeszcze tego rodzaju problem z uwagi na to, że łatwiej będzie można[...]

« Poprzednia strona  Strona 2