Wyniki 11-15 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Roman Gajownik"

Polskie normy dotyczące autoklawizowanego betonu komórkowego oraz wyrobów z betonu komórkowego DOI:10.15199/33.2015.03.10


  W artykule przedstawiono aktualne normy dotyczące podstawowych surowców stosowanych przy wytwarzaniu autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) oraz zharmonizowane normy na wyroby (elementymurowe i prefabrykowane elementy zbrojone). Beton komórkowy jest produkowany z zastosowaniem spoiw hydraulicznych i powietrznych, takich jak cement i/lub wapno, w połączeniu z drobnoziarnistym materiałem na bazie krzemionki (głównie piasków i popiołów lotnych), środkiem porotwórczym, wodą i ewentualnie dodatkami. Jest on poddawany obróbce hydrotermalnej w wysokociśnieniowych autoklawach. Najczęściej stosowany jest podział betonu komórkowego w zależności od rodzaju stosowanego kruszywa (technologie piaskowe i technologie popiołowe). Technologie wytwarzaniaABK opisano w [1]. Normy na surowce do produkcji ABK Cement - PN-EN 197-1:2012 Cement. Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. Zwykle stosowane są cementy portlandzkie CEM I oraz cementy portlandzkie z wybranymi dodatkami mineralnymi, ściślej cement CEM II/A-V (z dodatkiem mineralnym w postaci popiołu krzemionkowego w ilości do 20%). Zastosowanie doABK cementów z większą ilością popiołów, z innymi dodatkami mineralnymi, wymaga przeprowadzenia badań wdrożeniowych i wyboru cementu o optymalnym składzie. Wapno palone - PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane. Część I: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. Najkorzystniejsze jest stosowanie wapna wapniowego 90 (symbol CL90), ewentualnie wapna wapniowego 80 (symbol CL80). Można wykorzystywać również suche wapno pokarbidowe - produkt odpadowy powstający przy produkcji acetylenu. Jego właściwości[...]

Trudności doboru zapraw do konstrukcji murowych

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej Eurokody (normy europejskie) określające zasady projektowania obiektów budowlanych powinny być wprowadzone do normalizacji krajowej do marca 2010 r. Wersje krajowe Eurokodów powinny zawierać Załącznik z wartościami parametrów przewidywanych w EN do ustalenia przezwładze krajowe, do stosowania na terenie danego kraju. Do chwili obecnej zostały zakończone prace nad tłumaczeniemwszystkich części Eurokodu 6 i przystąpiono do opracowania Załączników krajowych, bez których normy EN nie mogą być wprowadzone jako PN-EN. W Załącznikach krajowych do poszczególnych części PN-EN 1996 powinny być podane wartości parametrów wskazanych w Eurokodzie do ustalenia przez władze krajowe, których wartości w treści podstawowego EC 6 są zazwyczaj [...]

Przepisy techniczno-budowlane, Polskie Normy, Eurokody

Czytaj za darmo! »

31marca 2010 r. Polski Komitet Normalizacyjny wycofał z aktualnego zbioru Polskich Norm wszystkie normy PN-B (tzw. własne), dotyczące projektowania konstrukcji budowlanych, "sprzeczne" z wcześniej opublikowanymi polskimi wersjami norm europejskich serii Eurokody konstrukcyjne (PN-EN/EC). Konieczność wycofania tych norm była sygnalizowana, począwszy od 2004 r., stosownym zapisem publikowanym w informacjach wstępnych we wszystkich częściach Eurokodów, jak również wynika ona z przepisów wewnętrznych Europejskich Organizacji Normalizacyjnych (CEN i CENELEC), których PKN jest członkiem. Ta nowa sytuacja budzi wątpliwości, szczególnie w środowisku projektantów stosujących normy projektowania konstrukcji w codziennej praktyce zawodowej. Wątpliwości te dotyczą przede wszystkim formalnych relacji między wprowadzonymi do krajowej normalizacji PN-EN/ECi odpowiadającymi im tematycznie "wycofanymi" PN-B, a przepisami techniczno-budowlanymi nadającymi Polskim Normom określony status prawny, wynikający z formy ich powołania w przepisach. Już na wstępie celowe jest doprecyzowanie dwóch pojęć, tj. normy sprzecznej oraz normy wycofanej. Definicja normy sprzecznej została określona przez Komisję Europejską w Dokumencie Informacyjnym"L" Stosowanie i sposób wykorzystania Eurokodów (Seria Dokumenty Unii Europejskiej dotyczące budownictwa. ITB, Warszawa 2004) i zapisana w sposób następujący: jest to norma (krajowa) dotycząca tej samej tematyki co dana część Eurokodu. Definicja ta została przyjęta w celu uniknięcia trudnych i niejednoznacznych ocen zgodności poszczególnych norm krajowych z odpowiednimi normami EN/EC. Tego rodzaju oceny byłyby zawsze obarczone arbitralnością sądów i jako takie nieprzydatne do celu, jakiemumiałyby służyć. Definicja Komisji Europejskiej pozwala uniknąć wszelkich wątpliwości i osiągnąć niezbędną "czystość" oraz identyczność zbiorów norm konstrukcyjnych w każdym państwie członkowskim UE. Pojęcie [...]

Rodzaje nadproży w konstrukcjach murowych i ich właściwości


  Nadproża w konstrukcjach murowych stanowią integralną część muru i są projektowane wg zasad określonych w Eurokodzie (EC) 6 oraz w normach z nim związanych. Zasady projektowania nadproży były w sposób bardzo ogólny podane w pierwszej polskiej wersji EC-6 z 2010 r., a następnie uszczegółowione w kolejnym wydaniu z 2013 r. [1]. Normą związaną w tym przypadku jest PN-EN 845-2 [2], udostępniona w oryginalnej wersji językowej (po angielsku). Zgodnie z podanym w normie [2] zakresem jej stosowania, nie dotyczy ona prefabrykatów nadprożowych pełniących samodzielną rolę w konstrukcji obiektu, np. belki, oraz nadproży, których rozpiętości w świetle otworów w ścianach murowanych przekraczają 4,5 m. Właściwości użytkowe nadproży zawarte w deklaracjach producentów stanowią podstawowe dane dla projektanta konstrukcji do przeprowadzenia wymaganych obliczeń, weryfikujących przydatność nadproży wmiejscu ich zastosowania. Projektowanie nadproży będzie przedmiotem kolejnego artykułu, który zostanie opublikowany w miesięczniku "Materiały Budowlane". Rodzaje nadproży Ze względu na budowę i sposób wykonywania, wyróżnia się nadproża: - murowane; - monolityczne, wykonywane bezpośrednio w miejscu wbudowania, z zastosowaniem prefabrykowanych kształtek murowych bądź bez ich użycia; - stalowe; - prefabrykowane betonowe, produkowane jako żelbetowe lub sprężone: - nadproża pojedyncze, pracujące samodzielnie jako belki nadprożowe; - nadproża złożone, składające się z dwu lub więcej prefabrykatów, z których każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą; - nadproża zespolone, składające się z części prefabrykowanej i uzupełniającej części wykonywanej na budowie, murowanej lub betonowej, wspólnie współpracujących, - specjalne, spełniające dodatkowe funkcje użytkowe. Nadprożamurowane są projektowane i obliczane jak zbrojone konstrukcjemurowe (rysunek 1). Zbrojenie konst[...]

Projektowanie nadproży w konstrukcjach murowych DOI:10.15199/33.2015.04.06


  Wartykule omówiono zasady obliczania nośności na zginanie i ścinanie nadproży murowych oraz zespolonych. Ponadto zaprezentowano zasadnicze charakterystyki nadproży, jakie powinny być podane w deklaracji właściwości użytkowych, dla deklarowanego zastosowania wyrobu.natomiast 1) Instytut Techniki Budowlanej *) Autor do korespondencji: e-mail: r.gajownik@itb.pl Projektowanie nadproży w konstrukcjach murowych Design of lintels in masonry structures dr inż. Roman Gajownik1)*) dr inż. Roman Jarmontowicz mgr inż. Jan Sieczkowski1) Streszczenie.Wartykule omówiono zasady obliczania nośności na zginanie i ścinanie nadproży murowych oraz zespolonych. Ponadto zaprezentowano zasadnicze charakterystyki nadproży, jakie powinny być podane w deklaracji właściwości użytkowych, dla deklarowanego zastosowania wyrobu. Słowa kluczowe: nadproża: murowe, monolityczne, stalowe, prefabrykowane, zespolone, nośność na zginanie, ścinanie. Abstract. The article discusses the rules for calculating the load bearing capacity and shear resistance of themasonry and composite lintels. Article also discusses which information concerning essential characteristics of lintels should be given in the declaration of performance, for the declared intended use. Keywords: lintels: masonry, concrete, steel, prefabricated, combined and composite, load bearing capacity, shear resistance. DOI: 10.15199/33.2015.04.06 Artykuł przeglądowy 21 Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971 4 ’2015 (nr 512) w kierunku prostopadłym do osi otworów i prostopadłym do rzędów szczelin wynosi zaledwie 25%. Ta zróżnicowana wytrzymałość elementów murowych powinna być uwzględniona przy ocenie wytrzymałości muru na ściskanie, a więc i przy wyznaczaniu nośności nadproża. Producent drążonych elementów murowych przewidzianych do stosowania w nadprożach powinien podawać wielkość wytrzymałości na ściskanie muru w odpowiednim kie[...]

« Poprzednia strona  Strona 2