Wyniki 11-14 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Stefan Szarlik"

Synthesis of 2,6-dimethylphenol in a catalytic fluidized bed of industrial iron-chromium catalyst. Synteza 2,6-dimetylofenolu we fluidalnym złożu przemysłowego katalizatora żelazowo-chromowego TZC-3/1


  PhOH was alkylated with MeOH to 2,6-dimethylphenol (I) on a com. Fe-Cr catalyst in fluidized bed reactor. o-MeC6H4OH by-product was recycled to the reaction to increase the I yield up to 82% and the PhOH conversion to 92%. Przedstawiono wyniki badań otrzymywania 2,6-dimetylofenolu z fenolu i alkoholu metylowego we fluidalnym złożu przemysłowego katalizatora żelazowo-chromowego TZC-3/1. Proces monitorowano on-line za pomocą spektrometru FTIR. W trakcie syntezy zaobserwowano tworzenie się znaczących ilości o-krezolu. Wykazano, że zwykłymi zabiegami wynikającymi z reguły przekory nie da się zwiększyć ilości docelowego 2,6-dimetylofenolu. W mieszaninie opuszczającej reaktor należy się spodziewać o-krezolu jako zawsze obecnego produktu, który nie jest produktem docelowym, i powinien być zawracany do reaktora. Obieg o-krezolu uwzględniono, stosując fenol:o-krezol:metanol:woda (1:0,5:8:1). Takie rozwiązanie pozwoliło na otrzymanie wydajności 2,6-dimetylofenolu 82% przy konwersji fenolu 92%.Reakcja alkilowania fenolu za pomocą alkoholu metylowego prowadzi do wielu ważnych, zarówno C- jak i O-alkilowanych półproduktów i produktów, znajdujących szerokie zastosowanie w przemyśle1-14). Mono-, di- oraz trimetylopodstawione fenole powstające w wyniku ataku alkoholu na pierścień aromatyczny są dzięki silnym właściwościom bakteriostatycznym15), bakteriobójczym16) oraz grzybobójczym17) stosowane m.in. do produkcji środków ochrony roślin18) oraz środków do odkażania i dezynfekcji (lizol, kreolina)19). Pochodne te znalazły również zastosowanie jako środki konserwujące w przemyśle spożywczym20) oraz przeciwdrobnoustrojowe w przemyśle farmaceutycznym21). Wśród metylopodstawionych fenoli na szczególną uwagę zasługuje 2,6-dimetylofenol (2,6-DMP). Jest on ważnym substratem w przemyśle tworzyw sztucznych. Zablokowanie pozycji orto w cząsteczce fenolu powoduje, że podczas utleniającej polimeryzacji kondensacja cząsteczek następuje [...]

Analysis of possibilities of 2,6-dimethylphenol synthesis with recirculation of o-cresol and management of gaseous by-products Analiza możliwości syntezy 2,6-dimetylofenolu z obiegiem o-krezolu i zagospodarowaniem gazowych produktów ubocznych DOI:10.12916/przemchem.2014.938


  2,6-Dimethylphenol was synthesized in a fluidized bed of Fe-Cr catalyst with o-cresol recirculation. Thermodynamics and equil. of the reaction were considered. Thermal effects on the catalyst (including evapn. of the liq. reactants and heating) were detd. Incineration of gaseous products was recommended to recovery energy. Przedstawiono analizę możliwości syntezy 2,6-dimetylofenolu z obiegiem o-krezolu we fluidalnym złożu katalizatora TZC-3/1. Rozważono zagadnienia równowagowe i termodynamiczne procesu syntezy. Określono efekt cieplny procesów zachodzących na katalizatorze z uwzględnieniem odparowania ciekłych reagentów oraz ich ogrzania do temperatury określonej na wlocie do reaktora. Zaproponowano również sposób zagospodarowania gazowych produktów poprzez ich utlenienie w celu uzyskania recyklingu energetycznego podczas syntezy 2,6-DMP. 2,6-Dimetylofenol (2,6-DMP) jest ważnym materiałem wyjściowym do syntezy polimeru znajdującego szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle samochodowym i elektronicznym1-5). W skali małotonażowej 2,6-DMP jest wykorzystywany do produkcji barwników, leków i przeciwutleniaczy6-9). Alkilowanie fenolu do 2,6-DMP można efektywnie prowadzić na komercyjnym katalizatorze żelazowo-chromowym TZC-3/110, 11), stosowanym głównie do wysokotemperaturowej konwersji tlenku węgla(II) z parą wodną12). Wysoki stopień przereagowania fenolu oraz brak produktów O-alkilowania fenolu stanowią dużą zaletę tak prowadzonego procesu. Ze względu na wysoką egzotermiczność metylowania fenolu proces korzystnie jest prowadzić w złożu fluidalnym, pozwalającym na dobre wyrównanie temperatury układu reakcyjnego. Ze względu na następczy charakter reakcji alkilowania fenolu w produktach procesu obserwuje się znaczną ilość o-metylofenolu (o-krezolu), a ponadto zachodzi częściowy rozkład alkoholu metylowego na składniki gazowe. W toku wcześniejszych badań znaleziono optymalne warunki (temperatura, ciśnienie, skład mieszaniny surowcó[...]

Technologia wytwarzania cykloheksanonu i jej doskonalenie DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rozwój technologii otrzymywania cykloheksanonu . Podano ważniejsze cechy charakteryzujące polską metodę wytwarzania cykloheksanonu z benzenu poprzez cykloheksan. Omówiono wybrane zagadnienia badawcze wiążące się z jej doskonaleniem, stan ich zaawansowania oraz wykorzystanie w przemyśle. Cykloheksanon i siarczan hydroksyloaminy są podstawowymi półproduktami w procesie wytwarzania kaprolaktamu, z którego przez polimeryzację otrzymuje się polikaprolaktam, służący do produkcji włókien i tworzyw poliamidowych. Pierwotnie cykloheksanon wytwarzano z fenolu poprzez katalityczne uwodornienie do cykloheksanolu i odwodornianie cykloheksanolu do cykloheksanonu. Mimo znacznego uproszczenia technologii otrzymywania cykloheksanonu z fenolu - w wyniku wynalezienia i zastosowania katalizatora pozwalającego na bezpośrednie uwodornienie fenolu do cykloheksanonu oraz wprowadzenie kumenowej metody wytwarzania fenolu (umożliwiającej produkcję setek tysięcy ton tego związku), znacznie tańszej od metody sulfonacyjnej - produkcja cykloheksanonu z fenolu od wielu lat nie jest powiększana. Przyczyną jest między innymi to, że koszt wytwarzania fenolu jest wciąż duży i koszty produkcji cykloheksanonu z fenolu są większe od kosztów otrzymywania w procesie utleniania cykloheksanu. Światowa produkcja cykloheksanonu przekracza obecnie 2,5 min t rocznie. Ponad połowa tej ilości jest wytwarzana przez utlenianie cykloheksanu, otrzymywanego głównie w procesie katalitycznego uwodorniania benzenu. Utlenianie cykloheksanu oraz rozdzielanie i oczyszczanie produktów tej reakcji należą do najważniejszych procesów przemysłowych. W wielu ośrodkach na świecie wciąż prowadzi się prace badawcze dotyczące tej technologii. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych badania nad opracowaniem przemysłowej metody wytwarzania cykloheksanonu z benzenu podjęto również w Polsce, w Instytucie Chemii Ogólnej w Warszawie (obecnie Instytut Chemii Przemysłowej). Na podstawie wyn[...]

Kataliza przemysłowa w procesach syntezy organicznej

Czytaj za darmo! »

Podano informacje o pracach w dziedzinie katalizy prowadzonych w ostatnim piętnastoleciu w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Szczególną uwagę zwrócono na badania, których wyniki zostały wprowadzone do przemysłu. Prace te dotyczyły: procesów uwodornienia benzenu do cykloheksanu, otrzymywania poliacetali oraz utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego. Przedstawiono również nowe ki[...]

« Poprzednia strona  Strona 2