Wyniki 11-19 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Michał Moritz"

Modelowanie procesu adsorpcji kwasu rozmarynowego na krzemionce SBA-15 modyfikowanej (3-aminopropylo)trietoksysilanem DOI:10.15199/62.2017.8.35


  Materiały mezoporowate stanowią grupę substancji porowatych, których średnica porów zgodnie z podziałem ustalonym przez IUPAC1) mieści się w przedziale 2-50 nm. Mezoporowate sita molekularne mogą być reprezentowane przez różne substancje chemiczne. Znane są m.in. mezoporowate krzemionki, węgle, tlenki metali przejściowych, wodorotlenki metali i struktury typu spineli2). Jednym z dobrze poznanych i opisanych w literaturze materiałów mezoporowatych jest krzemionka SBA-15. Substancja ta została zsyntezowana w 1998 r. przez Zhao i współpr.3), jako jeden z wielu materiałów należących do "rodziny" SBA (Santa Barbara amorphous). Krzemionka SBA-15 odznacza się znaczną powierzchnią właściwą ok. 800 m2/g, objętością porów ok. 1 cm3/g oraz heksagonalnym uporządkowaniem mezoporowatych kanałów4). Nanoporowatość oraz znaczna powierzchnia właściwa tej substancji sprawiają, że znalazła ona zastosowanie w wielu dziedzinach nauki. Krzemionka SBA-15 stosowana jest m.in. w procesach katalizy heterogenicznej5), w układach dostarczania substancji leczniczych6, 7) ( drug delivery systems), jako adsorbent w procesach ekstrakcji do fazy stałej8), w procesach adsorpcji jonów metali ciężkich9) oraz środków ochrony roślin10, 11), w metodach elektroanalitycznego wykrywania zanieczyszczeń środowiska12) oraz w procesach zatężania substancji biologicznie czynnych13, 14). Celem badań była ocena właściwości adsorpcyjnych modyfikowanej grupami 3-aminopropylowymi krzemionki SBA-15 w procesie zatężania kwasu rozmarynowego [kwas (R)-O-(3,4-dihydroksycynamoilo)- 3-(3,4-dihydroksyfenylo)mlekowy]. Substancja ta jest naturalnym przeciwutleniaczem wyizolowanym w 1958 r. przez M. Scarpati i G. Oriente z rozmarynu lekarskiego15) (Rosmarinus officinalis, Lamiaceae). Kwas rozmarynowy, poza właściwościami przeciwutleniającymi, odznacza się także aktywnością przeciwnowotworową16), działaniem neuroprotekcyjnym17) oraz zmniejszającym genotoksyczne działanie alkoholu etylowego1[...]

Zastosowanie mezoporowatej krzemionki modyfikowanej pochodną kwasu sulfonowego w procesie adsorpcji boldyny DOI:10.15199/62.2017.9.41


  Materiałami mezoporowatymi, zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez IUPAC, określa się substancje, których średnica porów mieści się w przedziale 2-50 nm1). Struktury mezoporowate mogą tworzyć m.in. związki krzemu, tlenki metali przejściowych, czyste metale i węgiel2, 3). Spośród wszystkich substancji mezoporowatych najlepiej poznana i opisana jest krzemionka. Jest to niewątpliwie związane z opublikowaniem w 1992 r. przez Kresgego i współpr.4) pracy poświęconej otrzymywaniu i właściwościom krzemionki MCM-41. Praca ta zainicjowała dynamiczny rozwój chemii krzemionkowych sit molekularnych oraz innych materiałów mezoporowatych2, 3). Mezoporowate krzemionki charakteryzują się dużą powierzchnią właściwą rzędu 1000 m2/g, dużą objętością porów (nawet do 2 cm3/g) oraz możliwością syntezy struktur o różnej geometrii porów, co sprawia, że substancje te są stosowane jako nośniki katalizatorów5), adsorbenty6, 7), elementy czujników elektrochemicznych8) i nośniki w systemach dostarczania substancji leczniczych9, 10). Dzięki budowie "sitowej" tego typu krzemionki mogą stanowić również wypełnienie kolumn chromatograficznych11). Mezoporowata krzemionka PHTS została otrzymana w 2002 r. przez Van Der Voorta i współpr.12). Substancja ta wykazuje heksagonalne uporządkowanie mezoporowatych kanałów, podobnie jak krzemionka SBA-15, lecz różni się od niej obecnością w przestrzeni mezoporów nanocząstek SiO2. Obecność tych drobin powoduje częściowe blokowanie kanałów oraz przyczynia się do znacznej mikroporowatości materiału w porównaniu z krzemionkami SBA-15 lub MCF13). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że PHTS, pomimo znacznej powierzchni właściwej oraz interesujących właściwości fizykochemicznych, nie zyskała tak wielkiej "popularności" w zakresie zastosowań jak inne struktury (MCM-41, SBA-15, SBA-16, MCF). Znane jest natomiast jej zastosowanie w procesach katalizy heterogenicznej14). Boldyna jest alkaloidem aporfinowym o dużej aktywności biologicznej. [...]

Zastosowanie mezoporowatych krzemionek modyfikowanych trialkoksysilanami w procesie adsorpcji kwasu synapinowego DOI:10.15199/62.2018.11.26


  Materiały mezoporowate to grupa substancji porowatych, których rozmiar porów mieści się w przedziale 2-50 nm zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez IUPAC1). Substancje mezoporowate, ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne2, 3), takie jak dobrze rozwinięta powierzchnia, obecność przestrzeni mezo - i mikroporowatych, możliwość modyfikacji powierzchni, a także możliwość syntezy struktur o pożądanych właściwościach powierzchniowych, znajdują wszechstronne zastosowanie jako adsorbenty. Substancje te wykorzystywane były m.in. do adsorbowania jonów metali ciężkich4), organicznych zanieczyszczeń środowiska5, 6), hormonów wzrostu roślin7), substancji leczniczych8), alkaloidów9) oraz substancji o właściwościach przeciwutleniających10). Zastosowanie mezoporowatych krzemionek w procesie adsorbowania przeciwutleniaczy zdaje się być szczególnie interesujące. Wykazano użyteczność takich adsorbentów w przypadku adsorpcji flawonoidów11), zatężania związków polifenolowych występujących w czerwonym winie12) lub odzyskiwania hydroksytyrozolu ze ścieku pochodzącego z przetwórstwa oliwek13). Przedmiotem badań była ocena użyteczności mezoporowatej krzemionki SBA-15 modyfikowanej (3-aminopropylo)trimetoksysilanem (APTMS) oraz (N,N-dimetyloaminopropylo)trimetoksysilanem (DMAPTMS) w procesie zatężania kwasu synapinowego. Kwas synapinowy (kwas 3,5-dimetoksy-4-hydroksycynamonowy) jest naturalnym przeciwutleniaczem wykazującym właściwości nefroprotekcyjne14), neuroprotekcyjne15) (w obszarze hipokampa), anksjolityczne16), zmniejsza skutki toksycznego wpływu arsenianów(III) na tkankę wątroby17), przeciwdziała także niedokrwiennemu uszkodzeniu mięśnia sercowego18), tak więc celowe wydaje się opracowanie adsorbentów służących zatężaniu tej substancji. Adsorpcję przeciwutleniacza prowadzono w środowisku 2-propanolu. Zastosowanie tego rozpuszczalnika pozwoli na wykazanie użyteczności modyfikowanych krzemionek w procesie zatężania kwasu synapinowego, np. [...]

Modelowanie procesu adsorpcji kwasu synapinowego na mezoporowatej krzemionce SBA-15 modyfikowanej [3-(metyloamino)propylo]trimetoksysilanem DOI:10.15199/62.2019.1.12


  Materiały mezoporowate zdefiniowane są przez IUPAC, jako substancje porowate, których wielkość porów mieści się w przedziale1) 2-50 nm. Mezoporowata krzemionka SBA-15 opisana została po raz pierwszy w 1998 r. przez Zhao i współpr.2). Substancja ta odznacza się3) heksagonalnym uporządkowaniem cylindrycznych porów o średnicy 4-14 nm, powierzchnią właściwą rzędu 1000 m2/g oraz objętością porów ok. 1 cm3/g. Te cechy fizykochemiczne oraz możliwość modyfikacji powierzchni poprzez wolne grupy silanolowe4) sprawiają, że krzemionka SBA-15 wykazuje doskonałe właściwości adsorpcyjne. Stosowana była ona m.in. jako adsorbent zanieczyszczeń środowiska5, 6), substancji leczniczych7), enzymów8), hormonów wzrostu roślin9), alkaloidów10), a także kwasów fenolowych11). Użycie mezoporowatych krzemionek w procesie adsorpcji (zatężania) substancji biologicznie czynnych jest żywo rozwijającą się dziedziną zastosowania tego rodzaju materiałów12). Przedmiotem badań była ocena przydatności mezoporowatej krzemionki SBA-15 modyfikowanej [3-(metyloamino)propylo]trimetoksysilanem (MAPTMS) w procesie zatężania kwasu synapinowego. Ta ostatnia substancja będąca naturalnym kwasem fenolowym (kwas 3,5-dimetoksy-4-hydroksycynamonowy) jest szeroko rozpowszechniona w świecie roślin i wykazuje korzystne właściwości farmakologiczne, m.in. właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne, neuroprotekcyjne i przeciwbakteryjne13). Adsorpcję kwasu synapinowego prowadzono w środowisku 2-propanolu. Użycie tego rozpuszczalnika było celowe ze względu na pozyskiwanie z jego udziałem wielu substancji biologicznie czynnych, np. z ekstraktów alkoholowych surowców roślinnych. W celu zbadania natury oddziaływań cząsteczek kwasu synapinowgo z powierzchnią modyfikowanej krzemionki dokonano matematyc[...]

Zastosowanie modyfikowanej krzemionki w procesie adsorpcji kwasu syryngowego DOI:10.15199/62.2019.4.27


  Mezoporowata krzemionka MCM-41 otrzymana została w 1992 r. przez zespół Kresgego i współpr.1). Materiał ten odznacza się2) heksagonalnym uporządkowaniem o nanometrycznej średnicy porów (2-4 nm), powierzchnią właściwą rzędu 1000 m2/g oraz objętością porów ok. 1,0 cm3/g. Wskazane właściwości fizykochemiczne krzemionki MCM-41 oraz jej dobrze poznane właściwości adsorpcyjne3, 4) sprawiły, że modyfikowaną postać tej nanoporowatej struktury zastosowano w procesie adsorpcji kwasu syryngowego (kwas 3,5-dimetoksy- 4-hydroksybenzoesowy), który jest naturalnym kwasem fenolowym rozpowszechnionym w świecie roślin. Substancja ta wykazuje przeciwutleniające, przeciwzapalne, neuroprotekcyjne oraz hepatoprotek cyjne właściwości farmakologiczne5). Przedmiotem przeprowadzonych badań była ocena właściwości adsorpcyjnych krzemionki MCM-41 modyfikowanej (3-aminopropylo)trietoksysilanem stosowanej jako sorbent przeznaczony do zatężania kwasu syryngowego. Część doświadczalna Materiały Stosowano kwas syryngowy (≥95%), (3-aminopropylo)trietoksysilan 99% (APTES) oraz mezoporowatą krzemionkę MCM-41 zakupione w firmie Sigma-Aldrich. Wykorzystano także bezwodny toluen 99,8%, 2-propanol (99,7%, cz.d.a.) oraz chloroform (>98,5%, cz.d.a.) zakupione w firmie Avantor Performance Materials Poland. Metodyka badań Krzemionkę MCM-41 modyfi[...]

Zastosowanie mezoporowatej krzemionki SBA-15 w procesach adsorpcji i desorpcji cynaryzyny DOI:10.15199/62.2019.12.11


  Materiały mezoporowate1) są substancjami porowatymi, których średnica porów mieści się w przedziale 2-50 nm. Reprezentantem tej klasy związków jest krzemionka SBA-15. Materiał ten został otrzymany w 1998 r. przez Zhao i współpr.2). Charakteryzuje się on3) heksagonalnym uporządkowaniem porów o średnicy 4-14 nm, powierzchnią właściwą rzędu 1000 m2/g oraz objętością porów ok. 1 cm3/g. Dzięki tym właściwościom krzemionka SBA-15 posiada doskonałe właściwości adsorpcyjne. Początkowo była ona stosowana głównie w procesach katalizy heterogenicznej4). Wraz z upływam czasu, ze względu na właściwości powierzchniowe, zaczęto jej używać także w chemii analitycznej, inżynierii tkankowej, biotechnologii, biologii molekularnej oraz farmacji5). Spośród wielu biomedycznych zastosowań na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie krzemionki SBA-15 jako nośnika substancji leczniczych w systemach dostarczania leków (drug delivery systems). Adsorbent ten był testowany zarówno w procesach opóźniania uwalniania substancji czynnych, jak i przyspieszania ich rozpuszczania5). Ten ostatni przypadek dotyczy trudno rozpuszczalnych substancji czynnych. Krzemionka SBA-15 była stosowana także jako nośnik substancji terapeutycznych5), m.in. leków przeciwzapalnych6), antybiotyków7), leków przeciwnowotworowych8) i przeciwastmatycznych9), a także środków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego10). Przedmiotem badań była ocena użyteczności niemodyfikowanej, mezoporowatej krzemionki SBA-15, zarówno w procesie adsorpcji, jak i uwalniania cynaryzyny (1-trans-cynamylo-4-difenylometylopiperazyna). Cynaryzyna jest trudno rozpuszczalną substancją leczniczą, zaliczaną do II klasy BCS11) ( biopharmaceutics classification system). Substancja ta jest blokerem kanałów wapniowych oraz wykazuje aktywność przeciwhistaminową12). Stosowana jest w leczeniu migreny13), udaru mózgu11) oraz choroby lokomocyjnej12). Adsorpcję cynaryzyny prowadzono w acetonitrylu jako modelowym r[...]

Modelowanie procesu adsorpcji kwasu syryngowego na mezoporowatej krzemionce modyfikowanej (3-aminopropylo)trietoksysilanem DOI:10.15199/62.2019.7.22


  Mezoporowata krzemionka MCF (mesocellular foam) została po raz pierwszy otrzymana w 1999 r. przez Schmidt-Winkela i współpr.1). MCF odznacza się strukturą typu gąbki, jest zbudowana ze sferycznych komórek o średnicy 15-50 nm połączonych "okienkami" o średnicy2) 5-20 nm. Krzemionka ta charakteryzuje się powierzchnią właściwą rzędu 600 m2/g oraz znaczną w porównaniu z innymi mezoporowatymi strukturami objętością porów2) (powyżej 2 cm3/g). Unikatowe właściwości powierzchniowe sprawiły, że krzemionka MCF znalazła zastosowanie m.in. jako nośnik substancji leczniczych3), w procesie immobilizacji enzymów4), adsorpcji i oczyszczania białek5) oraz adsorpcji alkaloidów6). Szczególnie istotnym zastosowaniem mezoporowatych sit molekularnych jest ich użycie jako sorbentów substancji wykazujących aktywność biologiczną, zwłaszcza pochodzenia naturalnego7). Przedmiotem badań była ocena właściwości adsorpcyjnych wobec kwasu syryngowego krzemionki MCF modyfikowanej (3-aminopropylo) trietoksysilanem (APTES). Modyfikowany sorbent służyć ma zatężaniu tej substancji. Kwas syryngowy jest naturalnym kwasem fenolowym (kwas 3,5-dimetoksy-4-hydroksybenzoesowy) wykazującym interesujące właściwości biologiczne, m.in. przeciwbakteryjne8), stabilizujące poziom glukozy we krwi9) i hepatoprotekcyjne10). Adsorpcję kwasu syryngowego prowadzono w środowisku 2-propanolu jako modelowym rozpuszczalniku. Użycie tej substancji było uzasadnione, ze względu na pozyskiwanie wielu substancji biologicznie czynnych z surowców farmakognostycznych metodą ekstrakcji za pomocą alkoholi oraz roztworów wodno-alkoholowych. Część doświadczalna Materiały Do badań wykorzystano kwas syryngowy ≥95%, (3-am[...]

Wpływ stopnia modyfikacji mezoporowatej krzemionki SBA-15 na proces adsorpcji sulindaku DOI:10.15199/62.2019.7.13


  Mezoporowata krzemionka SBA-15 została otrzymana i scharakteryzowana w 1998 r. przez Zhao i współpr.1). Struktura ta odznacza się heksagonalnym uporządkowaniem mezoporowatych kanałów, których średnica mieści się w granicach 4-14 nm. Powierzchnia właściwa SBA-15 jest rzędu 800 m2/g, a objętość porów sięga 1 cm3/g. Krzemionka ta charakteryzuje się także obecnością mikroporów zlokalizowanych wewnątrz mezoporowatych kanałów2). Właściwości adsorpcyjne krzemionki SBA-15, związane przede wszystkim z jej rozwiniętą porowatością sprawiły, że była ona stosowana jako adsorbent (nośnik) wielu substancji leczniczych. Stosowano ją m.in. jako nośnik niesteroidowych leków przeciwzapalnych3), leków przeciwnowotworowych4), antybiotyków5), substancji stosowanych w leczeniu choroby wrzodowej żołądka6), obniżających stężenie cholesterolu7), a także witamin8), przeciwutleniaczy9) i alkaloidów10). Przedmiotem pracy było zbadanie wpływu stopnia modyfikacji mezoporowatego adsorbentu SBA-15 funkcjonalizowanego (3-aminopropylo)trietoksysilanem na jego właściwości adsorpcyjne wobec sulindaku. Sulindak (kwas (Z)-5-fluoro-2-metylo-1-[p- (metylosulfinylo)benzylideno]indeno-3-octowy) jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym wykazującym aktywność przeciwnowotworową m.in. poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy-211), tłumienie szlaku transkrypcji mikroRNA z udziałem czynnika NF-κB12) czy też przyspieszanie apoptozy komórek nowotworowych w warunkach stresu oksydacyjnego13). Wykazano także skuteczność sulindaku jako inhibitora reduktazy aldozowej, której aktywność przyczynia się do powstawania powikłań cukrzycowych14). Otrzymany modyfikowany sorbent mógłby posłużyć jako nośnik sulindaku w systemach dostarczania substancji leczniczych, zatem istotne było zbadanie jego pojemności adsorpcyjnej oraz charakteru oddziaływań powierzchni sorbentu z adsorbowaną substancją leczniczą. Naturę oddziaływań sulindaku z powierzchnią krzemion98/ 7(2019) 1101 aa *[...]

Zastosowanie mezoporowatych krzemionek MCF oraz SBA-16 w procesie adsorpcji nikotynamidu DOI:10.15199/62.2018.8.30


  Materiały mezoporowate definiuje się, jako struktury porowate, których wielkość porów mieści się w przedziale1) 2-50 nm. Struktury te mogą być reprezentowane przez różne substancje chemiczne, spośród których szczególne miejsce, nie tylko ze względów historycznych, ale przede wszystkim zakresu zastosowań zajmuje krzemionka2). Krzemionkowe materiały mezoporowate za sprawą swoich właściwości fizykochemicznych, takich jak znaczna powierzchnia właściwa, możliwość modyfikacji powierzchni i możliwość otrzymania struktur o zamierzonej geometrii porów3), np. poprzez właściwy dobór parametrów syntezy, stosowane są m.in. w katalizie heterogenicznej4), jako nośniki substancji leczniczych5, 6), w procesach immobilizacji enzymów7), w chemii analitycznej8, 9), jako elementy czujników biologicznych10) oraz w szeroko pojętych procesach adsorpcji11-13). Przedmiotem badań było określenie właściwości adsorpcyjnych mezoporowatych krzemionek MCF oraz SBA-16 wobec nikotynamidu. Mezoporowate krzemionki MCF oraz SBA-16, pomimo zbliżonej powierzchni właściwej, rzędu kilkuset m2/g, wykazują odmienną strukturę oraz właściwości powierzchniowe3), co może mieć istotne znaczenie w procesie adsorpcji nikotynamidu. Amid kwasu nikotynowego jest witaminą rozpuszczalną w wodzie. Odznacza się on aktywnością przeciwpelagryczną14), spowalnia proces melanogenezy15), zmniejsza hiperpigmentację skóry16), zapobiega stłuszczaniu wątroby17), stosowany jest także jako składnik kosmetyków przeciwzmarszczkowych18). Interesujące właściwości biologiczne tej substancji sprawiają, że celowe wydaje się poszukiwanie sorbentów służących jej zatężaniu19) (np. w celu ilościowego oznaczania w płynach ustrojowych i produktach spożywczych). W pracach poświęconych adsorpcji nikotynamidu na krzemionce20) SBA-15, a także adsorpcji boldyny21) i chlorheksydyny5) na powierzchni różnych mezoporowatych krzemionek wykazano, że aprotyczność środowiska sprzyja adsorpcji substancji o charakterze zas[...]

« Poprzednia strona  Strona 2