Wyniki 11-12 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Marcin SŁOMA"

Wpływ dodatku nanorurek węglowych na właściwości bezołowiowych past lutowniczych typu SAC

Czytaj za darmo! »

Wraz z rozwojem montażu powierzchniowego postępuje miniaturyzacją sprzętu elektronicznego. Na rynku pojawiły się nowe obudowy o wielu wyprowadzeniach w bardzo małym rastrze, wprowadzono wymagania dotyczące płaskości pól lutowniczych, upowszechniły się nowoczesne, automatyczne linie do SMT. Wdrożenie w 2006 r. dyrektywy europejskiej RoHS (On restriction of the use certain hazardous substances in elctrical and electronic equipment) spowodowało wdrożenie do montażu powierzchniowego materiałów bezołowiowych, w tym bezołowiowych past lutowniczych zawierających stop SnAgCu (SAC). Pasty te charakteryzują się wyższymi temperaturami topnienia oraz gorszą zwilżalnością pól lutowniczych na płytkach drukowanych, w porównaniu z tradycyjnymi pastami zawierającymi stop SnPb. Dlatego nie ustają poszukiwania nowych rozwiązań idących w kierunku dodatków stopowych (Bi, Sb, Zn, In) do stopów lutowniczych, aby poprawić właściwości zwilżające [1-3], jak również w kierunku dodatku nanometali, czy nanorurek węglowych do stopów lub past lutowniczych, aby spowodować nie tylko polepszenie zwilżania podłoży przez pasty [4, 5], ale również poprawę właściwości mechanicznych połączeń lutowanych [6, 7]. Zastosowanie nanomateriałów napotyka jednak na pewne trudności związane z ich aktywnością, ponieważ cząstek lub atomów na powierzchni jest więcej niż w objętości materiału. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu dodatku nanorurek węglowych do pasty lutowniczej typu SAC, przeznaczonej do procesów lutowania układów wielowyprowadzeniowych na polach lutowniczych o małym rastrze, poniżej 0,5 mm, na jej właściwości technologiczne, w tym na zwilżanie podłoży miedzianych oraz na mechaniczne właściwości połączeń lutowanych. Wprowadzenie nanorurek węglowych do pasty lutowniczej wymagało w pierwszym rzędzie opracowania metodyki ich dyspergowania w odpowiednich żywicach, a następnie opracowania technologii ich wprowadzania do pasty lutowniczej. Metodyka badań Ba[...]

Właściwości elektryczne grubowarstwowych rezystorów na bazie kompozycji polimerowych z nanorurkami węglowymi

Czytaj za darmo! »

ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania nanorurkami węglowymi CNT (ang. Carbon Nanotubes) do sporządzania tanich nanokompozytów o niespotykanych dotąd właściwościach [1]. Jednym z możliwych zastosowań CNT są polimerowe kompozycje dla technologii grubowarstwowej cechujące się m.in. dużą odpornością mechaniczną i łatwością uzyskiwania szerokiego zakresu rezystancji powierzchniowej. W pracy przedstawiono omówienie wstępnych wyników badań dotyczących temperaturowych charakterystyk rezystancji i szumu grubowarstwowych rezystorów wykonanych z polimerowych kompozycji zawierających nanorurki węglowe, przygotowanych w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych. Przygotowanie próbek Zastosowany materiał nanorurek węglowych został otrzymany w procesie syntezy w plazmie gazowej. Na podstawie obserwacji za pomocą TEM określone zostały rozmiary charakterystyczne cząsteczek: średnica 20…40 nm i długość 0,5…5 μm [1]. Osnową polimerową kompozytu był roztwór kopolimery poli(metakrylan metylu) z poli(metakrylanem butylu) (PMMA-PBMA), w organicznym rozpuszczalniku-octanie karbitolu butylowego w stężeniu 34%. Próbki zostały wymieszane w procesach ucierania w moździerzu, płukania ultradźwiękowego oraz ostatecznie ujednorodnione na trójwalcarce. Wytworzono dwa rodzaje próbek zawierających nanorurki węglowe o zawartości 0,25% CNT i 1% CNT. Uzyskane kompozycje zostały naniesione metodą sitodruku na podłoże alundowe (z uprzednio wytworzonymi kontaktami z past srebrowych) i utwardzone w temperaturze 130oC przez 1 godzinę. Otrzymano warstwy o grubości 2,5 μm. Do dalszych badań wybrano próbki o zawartości 1% CNT charakteryzujące się rezystancją powierzchniową R □ = 10 kΩ. W celu zbadania temperaturowej zależności rezystancji i właściwości szumowych przygotowano próbki z warstwą o rozmiarach 15 mm (długość) i 1 mm (szerokość) rozciągniętą pomiędzy przeciwległymi kontaktami prądowymi. Ponadto wzdłuż [...]

« Poprzednia strona  Strona 2