Wyniki 11-20 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"Miklós KUCZMANN"

Examination and Development of a Radio Frequency Inductor

Czytaj za darmo! »

Nowadays, inductors can be found in almost every electrical and electronic product. These key components are needed to store electrical energy, select frequencies, and protect againist overvoltage and overcurrent. In the case of the inductors, which usually work in the range of radio frequency, the one of the most important attributes is the quality factor. The aim of the project is to increase [...]

Analysis and Design of Electrical Circuits by ANA method

Czytaj za darmo! »

The paper presents a software, which includes the functions available in the other networks and systems, but it gives a user friendly interface. The program, called ANA (Advanced Network Analysis) is to give an easy use for students, engineers and researchers as well. Streszczenie. W artykule przedstawiono oprogramowanie, zawierające funkcje i moduły dostępne w innych aplikacjach, wprowadzając “user friendly" interfejsy. Oprogramowanie nazwane ANA (Advanced Network Analysis) może być użyteczne dla studentów, inżynierów i badaczy. (Analiza i projektowanie obwodów elektrycznych metodą ANA) Keywords: electrical circuits, analysis, networks and systems design Słowa kluczowe: obwody elektryczne, projektowanie sieci i systemów Introduction Nowadays there is a lot of circuit editor [...]

Simulation and Measurement of Magnetic Based Nondestructive Tester

Czytaj za darmo! »

The paper presents the analysis of a nondestructive testing equipment under investigation. There are three main parts of the research as well as this paper. The first part shows the present state of the developed nondestructive tester based on the Magnetic Flux Leakage (MFL) method, the second part reviews the simulation and the results, which have been made with the principle of the Finite Element method (FEM). The last part presents the measurement results, which have been performed with the nondestructive tester. In this paper the simulation results with the measurement results have been compared. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę wyposażenia do badań nieniszczących wykonaną w trakcie tych badań. Badania skoncentrowano na trzech kierunkach: pierwszy to opisanie obecne[...]

Direct Preisach Hysteresis Model for Finite Element Analysis of Magnetic Fields

Czytaj za darmo! »

This paper deals with the numerical analysis of the Problem No. 32 of the TEAM Workshops. This is a three-limbed ferromagnetic core with pick up coils, which is a test bench for validation of numerical analysis with hysteresis. The numerical procedure is based on the magnetic field computation taking the hysteresis into account. The scalar Preisach model is integrated into a finite element analysis. The hysteretic nonlinearity is handled by the fixed point iterative technique. The results are validated by comparison with the experiments. Streszczenie. Artykuł przedstawia rozwiązanie TEAM problem No.32: trójkolumnowy rdzeń ferromagnetyczny jako obiekt testowy dla numerycznej analizy z uwzględnieniem pętli histerezy. Skalarny model Preisacha został użyty do uwzględnienia histerezy w obl[...]

Potential formulations for solving TEAM problem 27

Czytaj za darmo! »

This paper presents a study of using two potential formulations -the A* - A formulation, and the T, Φ - Φ formulation- to solve the TEAM problem No. 27 (Eddy Current NDT and Deep Flaws). A procedure to determine arbitrary periodic excitation signal by using Fourier series will also be shown. The numerical results are compared with the experimental waveforms. The goal of this work is to find the more precise and the faster formulation and to approximate the response of a linear electromagnetic system, when the excitation is a periodic signal. Streszczenie. Artykuł przedstawia badania dwóch sformułowań: A* - A oraz T, Φ - Φ w rozwiązywaniu TEAM problemu No. 2. Omówiono też procedurę określania dowolnie periodycznego sygnału wzbudzenia przez użycie szeregu Fouriera. W[...]

Nonlinear two-dimensional motional finite element modeling of a rotational eddy current field problem

Czytaj za darmo! »

Rotational eddy current field problems with nonlinear effect can be solved by different potential formulations combining motion voltage term. The potential formulations are the motional A* - A - potential formulation and the motional T,Φ - Φ - potential formulation taking the nonlinearity of the material into account. The nonlinearity has been handled by the fixed point iteration technique (FPT). The paper presents and compares these formulations through the modified version of TEAM Problem No. 30a, which contains two induction motors. Streszczenie Problemy wiroprądowe z efektem nieliniowości mogą być rozwiązane poprzez użycie różnych potencjałów włączając czynnik ruch obiektu. Użyte potencjały w zagadnieniach ruchu są następujące: A* - A - magnetyczny potencjał wektorowy or[...]

Optimization and finite element analysis of 3-pole magnetic bearing with nonlinear material

Czytaj za darmo! »

This paper deals with the design and numerical simulation of a radial active magnetic bearing. This bearing is a Y-shaped three-pole magnetic bearing fed by two amplifiers. The geometry design is based on the analytical computation and numerical optimization based on nonlinear finite element analysis. The nonlinearity has been handled by the Newton-Raphson method. Streszczenie. Artyku. przedstawia projekt I numeryczn. symulacj. promieniowego aktywnego magnetycznego .o.yska. .o.ysko jestt trojbiegunowym o kszta.cie Y urz.dzeniem zasilanym przez dwa wzmacniacze. Projekt geometryczny oparty jest na obliczeniach analitycznych i numerycznej optymalizacji, wykorzystuj.cej nieliniow. metod. elementow sko.czonych. Nieliniowo.. rozwi.zywana jest metod. Newtona- Raphsona. (Optymalizacja i analiza elementami sko.czonymi trobiegunowego .o.yska magnetycznego z materia.ami nieliniowymi) Keywords: active magnetic bearing (AMB), nonlinear finite element method, optimization methods. S.owa kluczowe: aktywnie magnetyczne .o.ysko, nieliniowa metoda elementow sko.czonych, metody optymalizacji Introduction High speed and high accuracy are the main orientation for rotating machines in our days. In this regard, active magnetic bearing (AMB) is an important element since it can provide noncontact suspension. However, the opportunity of its industrial application has not been completely explored yet. One of the main reasons is its high cost. The sensors and power amplifiers account for a major portion of the cost. The number of required power amplifier is closely related to the number of magnetic poles in the AMB. A more feasible way to lower cost is to reduce the number of magnetic poles. The minimum pole number for an AMB is three. The three-pole AMB has several advantages, like use of only two amplifiers is possible and reducing the pole number can leave more space for heat dissipation, coil winding and sensor installation [1]. The major disadvantage o[...]

Parallel computation of arbitrary shaped thin wire antennas

Czytaj za darmo! »

An important group of antennas is that one, which antennas have been settled from thin wires. We can build complicated shaped antennas, and complex antenna-systems with these elements. In general case demand of counting of the 3-dimensioned model is too large. Mostly it is true in that case, if we use this one applying fine discretization. For this reason it is important to work out the parallel algorithm, where it is possible. At this work the method of moments has been used for discretization of the equations. Streszczenie. Ważną grupą anten są anteny wykonane z cienkich przewodów. W takim przypadku anteny mogą posiadać skomplikowane kształty i pracować w złożonych systemach. W przypadku ogólnym obliczanie modeli 3-D może być trudne. Istotnym jest w takim przypadku opracowanie algorytmu równoległego pozwalającego na obliczenia tego typu problemów. W artykule wykorzystano metodę momentów do dyskretyzacji równań. (Obliczenia równoległe anten o dowolnym kształcie) Keywords: thin wire, arbitrary shape wires, method of moments, parallel computation. Słowa kluczowe: cienkie obwody, obwody o dowolnym kształcie, metoda momentów, obliczenia równoległe. Introduction The thin conducting wire elements are important parts of the antenna theory, because in the practise the antenna consists of completely or partially such elements. In this case the thin wire elements are such conductor elements which have much smaller diameter than the used wavelength. In the efficient antenna design an appropriate computational model is elementary. This model must be easy to use, modularly easily connectable, acceptably accurate, and give the result within an acceptable time. The aim is to develop such a program for[...]

Transient analysis module from an object oriented electrical circuit designer application

Czytaj za darmo! »

The paper deals with a software module, developed by the first Author, from a complex electrical circuit designer application. This analysis module presents the transient response of the designed network to the excitation applied to it. The results can be calculated by some different type ordinary differential equation solvers. The most important aim of this part of the research is creating a new algorithm, which the all different type ordinary differential equation solvers can be used with one algorithm. Streszczenie. Artykuł dotyczy modułu oprogramowania umieszczonego w kompleksowym systemie projektującym obwody elektryczne. Analiza modulu przedstawia odpowiedz stanu przejściowego (transient) zaprojektowanego pbwodu na zaplikowane wzbudzenia. Wyniki mogą być uzyskiwane przez solvery różnego rodzaju równań różniczkowych. Najważniejszym celem tej części badań jest stworzenie nowego algorytmu, łączącego różnego rodzaju solvery w jeden algorytm. (Moduł do analizy stanu przejściowego umieszczony w systemie projektującym obwody elektryczne) Keywords: , circuit analyzer, transient analysis, differential equation solver. Słowa kluczowe: analizator obwodów, analiza stanu przejściowego, solver równań różniczkowych. Introduction This paper deals with a new software module from a complex electrical circuit designer application [1,2] (Fig. 1), developed by the first Author, what have been improved for two and a half years. Fig. 1. The graphical interface of the software, developed by the first Author This analysis module presents the transient response of the designed network to the excitation applied to it. The result can be voltage, current or power function of the time [3]. The excitations can be different type of time functions, due to all, unit step, Dirac impulse, square, triangle, sine and cosine wave functions. The results can be calculated by some different type ordinary [...]

Solution of the TEAM workshop problem No. 7 by the Finite Element Method

Czytaj za darmo! »

This paper presents some potential formulations which can be derived from the "quasi-static" Maxwell’s equations. The simulation results of the potential formulations are compared with each others focusing their CPU times and their accuracy - and with the measurement results, as well. The model -which was simulated - the TEAM workshop problem No. 7. The magnetic flux density and the eddy current were shown by the results of the simulation. Streszczenie. W artykule przedstawiono sformułowania potencjałowe wyprowadzone z quasi-statycznych równań Maxwella. Wyniki symulacji sformułowań potencjałowych są porównywane między sobą w aspekcie czasu CPU i dokładności oraz z wynikami pomiarów. Model symulowany w tej pracy pochodzi z katalogu problemów sformułowanych przez TEAM Workshop i ma numer 7. Pokazano strumień magnetyczny oraz prądy wirowe.(Rozwiązanie problem Nr 7 TEAM Workshop metodą elementów skończonych) Keywords: TEAM workshop problem 7, eddy current field, potential formulations, finite element method. Słowa kluczowe: problem 7 TEAM, pole prądów wirowych, sformułowania potencjałowe, metoda elementów skończonych Introduction The idea of the TEAM (testing electromagnetic analysis methods) exercises is issues to the Argonne National Laboratory. The aim of these initiations was to disperse and to propagate the usage of the numerical techniques. By resolving more types exercises the accuracy of the results can be confirmed. The benchmark problem No. 7 of the TEAM workshop consists of an aluminium plate with a hole and a coil [1-5]. The sketched model can be seen in Fig. 2. Fig.1. The drawn model The coil is excited by a sinusoidal current which generates a time varying magnetic field in the vicinity of the coil. This field induces eddy currents inside a conducting material, which currents generate a magnetic field, and this field modifies the magnetic field supplied by the sources. The conductivity of the plate is 3,526x107 S/M.[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »