Wyniki 11-20 spośród 43 dla zapytania: authorDesc:"marCin KnaPiŃsKi"

Analysis of variations of the mechanical properties of aluminium during the accumulative roll-bonding (Arb) process

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of experimental tests of the accumulative roll-bonding (ARB) process, carried out on a laboratory rolling mill at the Czestochowa University of Technology. Material taken after successive passes of the ARB process, for different heating temperatures, was subjected to mechanical testing. From the tests carried out, the effectiveness of the accumulative roll-bonding process, as a method enabling material of considerably higher mechanical properties to be obtained, was ascertained - the yield strength increased by approx. 350 %, and the ultimate tensile strength by approx. 120 % compared to the initial material. A considerable refining of microstructure in the material was also achieved. The obtained results for the yield strength and the ultimate tensile [...]

Wpływ warunków chłodzenia po walcowaniu na własności blach grubych ze stali S460NL1

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne technologie walcowania blach grubych powinny zapewnić uzyskiwanie wysokich własności wytrzymałościowych i plastycznych wyrobów bezpośrednio w linii walcowniczej. Technologie te wymagają zastosowania urządzeń do przyspieszonego chłodzenia pasma po ostatnim odkształceniu. W pracy przedstawiono wyniki fizycznych symulacji procesu walcowania blach grubych z przyspieszonym chłodzeniem po ostatnim przepuście. Badania przeprowadzono dla stali gatunku S460NL1 za pomocą fizycznego symulatora procesów metalurgicznych Gleeble 3800. Analizie poddano wpływ warunków chłodzenia na uzyskiwaną mikrostrukturę stali i jej własności. Wartości granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie stali oszacowano na podstawie badań twardości i znanych zależności empirycznych. A modern technolo[...]

Analiza przemian fazowych zachodzących podczas ciągłego chłodzenia wysokowęglowej stali stopowej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawione zostały wyniki fizycznych symulacji przemian fazowych, zachodzących w materiale podczas chłodzenia z różnymi prędkościami, oraz badań dylatometrycznych prowadzonych dla supertwardej stali bainitycznej. Opierając się na symulacjach komputerowych wygenerowano wstępny wykres CTPC dla stali o analizowanym składzie chemicznym. Wykorzystując dylatometr DIL 805 przeprowadzono obróbkę cieplną, polegająca na chłodzeniu próbek nagrzanych do temperatury austenityzacji z różnymi prędkościami. Badania uzupełniono analizą mikrostruktury próbek po fizycznych symulacjach chłodzenia oraz pomiarem twardości. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano rzeczywisty wykres CTPC dla wysokowęglowej stali bainitycznej. S. 566 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 The article present the re[...]

ANALIZA MOŻLIWOŚCI AKUMULACJI ODKSZTAŁCENIA W PROCESIE NAPRZEMIENNEGO WYCISKANIA I WIELOOSIOWEGO ŚCISKANIA

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono założenia techniczne procesu naprzemiennego wyciskania przeciwbieżnego i ściskania wieloosiowego, którego celem jest akumulacja odkształcenia. Zaprezentowano również wyniki symulacji numerycznych uzyskane za pomocą komercyjnego oprogramowania do termomechanicznej analizy procesów przeróbki plastycznej Forge 2008. Z wykonanych badań wstępnych można wnioskować, że w wyniku połączenia i powtarzania dwóch naprzemiennych operacji: wyciskania i ściskania wieloosiowego następuje akumulacja odkształcenia i wytworzenie stanu odkształcenia szczególnie sprzyjającego rozdrobnieniu ziarna. Słowa kluczowe: procesy z dużymi odkształceniami, struktura ultradrobnoziarniste, naprzemienne wyciskanie, kucie wieloosiowe THE ANALYSIS OF POSSIBILITY OF ACCUMULATION DEFORMATION I[...]

Phase changes in super fine-grained steel during continuous cooling process

Czytaj za darmo! »

In this work the investigations of the steel with 0,1 %C, 0,8 %Mn and Al addition which favor the fine structure of steel obtaining were presented. During investigations the specimens were heated to temperature: 910 °C and 1100°C and austenitized in these temperatures by 300 s, and then cooled with cooling rate: 0.1÷150 °C/s. The specimens after the cooling process were investigated in metallographic way to reveal details of formed structure and the Vickers’ hardness were measured. As a result of complex investigation two CTPc diagrams were elaborated. W pracy przedstawiono badania stali o zawartości około 0,1 %C, 0,8 %Mn z dodatkiem Al, który sprzyja powstawaniu w stali drobnoziarnistej struktury. Podczas badań próbki nagrzewano do temperatur: 910 i 1100 °C, austenityzowano w tych temperaturach przez 300s, a następnie chłodzono z szybkościami z zakresu: 0,1÷150 °C/s. Próbki po chłodzeniu poddano badaniom metalograficznym w celu ujawnienia powstałej struktury oraz określono twardość metodą Vickers’a. W wyniku przeprowadzonych kompleksowych badań opracowano dwa wykresy CTPc dla badanej stali. Key words: regulated rolling, phase changes, super fine-grained steel Słowa kluczowe: walcowanie regulowane, przemiany fazowe, stale superdrobnoziarniste 2010 r. Hutnik - Wiadomo ści hutnicze S. 231 3. Result. As a result of investi[...]

Isothermal phase transformation occuring in the experimental designed superfine-grained constructional steel

Czytaj za darmo! »

Increasing the mechanical properties of constructional steel by applicable thermoplastic treatment advisable due to the relatively low price. In this work the investigations of steel with 0.1 %C, 0.8 %Mn and Al addition which favour the fine-grained structure of steel arising were done. As a result of complex investigations the TTT diagram was elaborated. The dilatometer tests were done. Test results allow to construct true diagrams of phase transformation occuring during isothermal heating process. The specimens were heated to austenitizing temperature, austenitized and then cooled with cooling rate 150 °C/s up to the isothermal heating temperature. After that the specimens were investigated in metallographic way to reveal detalis of formed structure and the Vickers’ hardness were measured. Podniesienie właściwości wytrzymałościowych stali konstrukcyjnych poprzez odpowiedni rodzaj obróbki cieplnoplastycznej jest bardzo pożądane ze względu na relatywnie niską cenę. W pracy przedstawiono badania stali o zawartości około 0,1 %C i 0,8 %Mn z dodatkiem Al, dzięki któremu powstaje w stali drobnoziarnista struktura. W wyniku przeprowadzonych badań opracowano wykres CTPi. Zakres eksperymentu obejmował przeprowadzenie badań dylatometrycznych, których wyniki umożliwiły budowę rzeczywistych wykresów przemian fazowych zachodzących podczas wygrzewania[...]

Analiza rozkładu naprężeń w procesie naprzemiennego wyciskania i wieloosiowego ściskania


  W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych uzyskane za pomocą komercyjnego oprogramowania do termomechanicznej analizy procesów przeróbki plastycznej Forge 2009 procesu naprzemiennego wyciskania przeciwbieżnego i ściskania wieloosiowego. Zaproponowana przez autorów nowa metoda charakteryzuje się występowaniem w przerabianym plastycznie materiale stanów odkształcenia podobnych do występujących w procesach przepychania przez kanał kątowy i cyklicznego wyciskania ściskającego. Z wykonanych badań wstępnych można wnioskować, że w wyniku połączenia i powtarzania dwóch naprzemiennych operacji: wyciskania i ściskania wieloosiowego następuje akumulacja odkształcenia i wytworzenie stanu odkształcenia szczególnie sprzyjającego rozdrobnieniu ziarna. W pracy analizowano rozkład naprężeń występujących podczas procesu naprzemiennego wyciskania i ponownego ściskania w celu uzyskania materiału o wymiarach początkowych. The results of numeric simulation of the process of alternate backward extrusion and compression are presented in the paper. Thermomechanical code Forge 2009 is used. The new method of alternate backward extrusion and compression was developed by the Authors. This process is characterized by the state of stress, which is similar to that occurring in the equal channel angular pressing and cyclic extrusion compression. Preliminary t[...]

Analiza parametrów energetyczno-siłowych i wyginania się pasma w procesie asymetrycznego walcowania blach


  W pracy przeprowadzono analizę wpływu współczynnika kształtu pasma, na zmianę parametrów energetyczno-siłowych i wyginanie się pasma po wyjściu z asymetrycznej kotliny odkształcenia. Badania przeprowadzono dla dwóch różnych współczynników kształ- tu pasma: h0/D = 0,04 i 0,007. Analizę przeprowadzono dla blach ze stali S355J2G3 z zastosowaniem programu komputerowego FORGE2008®, opartego na metodzie elementów skończonych. An analysis of the effect of the strip shape factor on the variation of energy and force parameters and bending of strip upon exist from the asymmetric deformation zone has been carried out in the study. Investigations were performed for two different strip shape factors, h0/D = 0.04 and 0.007. The analysis was carried out for plates of steel S355J2G3 using finite element method-based software, FORGE2008®. 􀀶łowa kluczowe: walcowanie asymetryczne, modelowanie procesu walcowania, krzywizna pasma, parametry siłowe Key words: asymmetric rolling, modelling of rolling process, band curvature, force parameters 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 389 Aby uniknąć kosztownych badań przemysło- wych stosuje się modelowanie numeryczne procesu walcowania w celu ustalenia dopuszczalnych war- tości współczynników asymetrii dla określonych współczynników kształtu pasma i pozostałych pa- rametrów procesu, zapewniających uzyskanie pła- skiego pasma z jednoczesnym spadkiem siły nacisku metalu na walce [4]. Badania własne. W pracy przeprowadzono analizę wpływu współczynnika kształtu pasma, na zmianę parametrów energetyczno-siłowych i wygi- nanie się pasma po wyjściu z asymetrycznej kotliny odkształcenia. Badania przeprowadzono dla dwóch różnych współczynników kształtu pasma: h0/D = 0,04 i 0,007. Temperaturę walcowanego pasma przy- jęto w zależności od jego wysokości początkowej: dla h0 = 40 mm - 1050 °C, a dla h0 = 7 mm - 920 °C. Przyjęto walce robocze o średnicy D = 1000 mm i stałą prędkość obrotową dolnego wal[...]

Modelowanie i obliczanie parametrów procesu walcowania z wykorzystaniem sieci 􀀬nternet


  W pracy przedstawiono założenia i budowę komputerowego systemu ekspertowego, służącego do projektowania procesów walco- wania. System opracowano w technologii Web i udostępniono do użytkowania w sieci Internet. Przyjęte przy projektowaniu systemu założenia dotyczące sposobu pozyskiwania i gromadzenia wiedzy ekspertów oraz zaimplementowane procedury obliczeniowe czynią system bardzo funkcjonalnym i uniwersalnym. Natomiast opracowanie interfejsu użytkownika w technologii Web pozwala na bardzo wygodne wykorzystywanie jego zasobów wiedzy i możliwości obliczeniowych. In the work the conception and construction of expert computer system for rolling processes designing was presented. The system was elaborated using Web-programming technology and it was shared in Internet. The assumptions taking into account during system designing concerning a methods of collecting and storing of the experts knowledge and implemented calculating procedures make the system very flexible and functional. Whereas a user interface elaborated in Web-programming technology allows very comfortable use the knowledge resources and numerical functions of the system. 􀀶łowa kluczowe: technologia Web, system ekspertowy, projektowanie procesu walcowania Key words: Web technology, expert system, rolling process designing 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 405 - bazę danych na temat materiałów metalo- wych oraz ich własności; - system informacyjno-obliczeniowy dla pro- cesów walcowania; - programy do konstruowania agregatów i na- rzędzi technologicznych. 􀀶ystem informacyjno-szkoleniowy dotyczący przemysłu metalurgicznego. Do niedawna techni- ka obliczeniowa była przedstawiana w naszej świa- domości głównie jako środek do rozwiązania zadań obliczeniowych. Teraz komputer przestał być tylko dużym kalkulatorem, zamienił się on w źródło infor- macji i jest zdolny nie tylko wykonywać obliczenia według zadanego, nawet skomplikowanego algoryt- mu, ale i prz[...]

Analiza rekrystalizacji statycznej austenitu stopowego w wysokowę- glowej stali konstrukcyjnej


  W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań kinetyki rekrystalizacji statycznej austenitu zachodzącej w czasie przerwy mię- dzy odkształceniami przy temperaturach 900÷1000 °C. Badania przeprowadzono w testach dwukrotnego ściskania płaskich próbek, przyjmując różne czasy przerwy pomiędzy kolejnymi odkształceniami. Analizując uzyskane krzywe płynięcia wyznaczono równania opisujące kinetykę rekrystalizacji austenitu stopowego. Results of preliminary studies of the static recrystallization kinetics of austenite occurring in holding time between deformations at temperature range of 900÷1000 °C were presented in the paper. Double compression of flat samples with holding time between successive strains were carried out. On the basis of flow curves equations describing the recrystallization kinetics of alloyed austenite were determined. Słowa kluczowe: wysokowęglowa stal stopowa, rekrystalizacja statyczna, symulacje fizyczne Key words: high carbon alloy steel, static recrystallization, physical simulations S. 832 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 9 Wstęp. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii przeróbki plastycznej metali ma na celu oprócz nadania wymaganego kształtu wyrobom, uzyskanie jak najkorzystniejszej struktury materiału mającej zasadniczy wpływ na właściwości mecha- niczne produktu. Znajomość zjawisk zachodzących podczas plastycznego odkształcania metalu w wy- sokiej temperaturze, zarówno w samej kotlinie od- kształcenia, jak i poza nią, pozwala na ste[...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »