Wyniki 11-11 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Sosiński"

Zaliczanie gruntów do odpowiednich użytków gruntowych - czyli problemy z gruntami rolnymi zabudowanymi DOI:


  Tematyka zaliczania gruntów do odpowiednich grup użytków gruntowych jest znana każdemu geodecie. Jednak pomimo wielu lat styczności z tym zagadnieniem, nadal powstają wątpliwości interpretacyjne, dotyczące właściwego oznaczenia użytku gruntowego dla danego obszaru terenu. Niebagatelne znaczenie mają zmiany przepisów prawa - rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1034 ze zm.) oraz jego związek z innymi przepisami prawa, dotyczącymi nie tylko geodezji i kartografii. Najczęstszym źródłem problemów związanych z zaliczeniem gruntów do odpowiednich grup użytków gruntowych pozostaje kwestia ich późniejszego opodatkowania. Zgodnie z regulacjami art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2101 ze zm.) dane ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę dla wymiaru podatków i świadczeń. Dlatego też, zmiany dokonane w ewidencji gruntów i budynków z zakresu zaliczenia gruntów do odpowiednich kategorii użytków gruntowych, wprowadzane przy modernizacji ewidencji czy też w ramach bieżącej aktualizacji danych ewidencyjnych budynków wielokrotnie powodują, że u starostów, w wydziałach związanych z geodezją, interweniują płatnicy podatku od nieruchomości. Sprawy, które w tym zakresie są prowadzone, skutkują rozmaitymi orzeczeniami sądowymi, których rozstrzygnięcia wielokrotnie można uznać za oczywiste, ale niekiedy za zaskakujące. Z uwagi na rozległość problemu, w dalszych rozważaniach główna uwaga zostanie poświęcona problemom związanym z wprowadzaniem danych o użytkach gruntowych dotyczących gruntów zainwestowanych - w zakresie gruntów rolnych zabudowanych oraz terenów mieszkaniowych. Niewłaściwe rozróżnienie tych rodzajów użytków powoduje powstawanie problematycznych sytuacji dla starostów, a co jest tego następstwem, także dla wykonawców prac geodezyjnych. Przybliżając problematykę zagadn[...]

« Poprzednia strona  Strona 2