Wyniki 11-20 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Rokicki"

Organizacja i zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwach przetwórstwa i konserwowania mięsa


  Znaczenie słowa logistyka często bywa różnie interpretowane. Powodem jest istnienie wielu definicji, w których starano się uchwycić wszystkie lub najważniejsze aspekty logistyki. J edna z definicji określa, że przedmiotem logistyki jest dostarczenie właściwego produktu, we właściwej ilości, we właściwym stanie, we właściwym miejscu, we właściwym czasie, dla właściwego użytkownika i przy właściwym koszcie. Z kolei w nauce organizacji i zarządzania termin logistyka jest używany m.in. w kontekście zarządzania zjawiskami i procesami przepływu dóbr opartymi na zintegrowanym ich ujmowaniu. Według niektórych autorów słowo logistyka pochodzi z języka francuskiego, w którym loger znaczy zakwaterować. Pojęcie to nawiązuje do działań wojennych. Po II wojnie światowej opracowane rozwiązania logistyczne zostały przeniesione do strefy cywilnej. Logistyka znalazła zastosowanie w działach produkcyjnych i usługowych. Uniwersalność i użyteczność tej nauki spowodowały wykorzystanie jej przez inne działy gospodarki. Organizacja i zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwach przetwórstwa i konserwowania mięsa1 Tomasz Rokicki Znaczenie logistyki jest coraz większe, a jej niedocenianie może prowadzić do poważnych konsekwencji dla firmy. Możliwość zarządzania przepływem ładunków "z jednej ręki" pozwala skrócić czas od wyprodukowania do dostarczenia produktu ostatecznemu odbiorcy. Logistyka umożliwia więc pokonywanie czasu i przestrzeni w realizacji przepływu dóbr. Trzeba pamiętać, że logistyka wchodzi w liczne związki z wieloma obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa, takimi jak produkcja, marketing, księgowość. Do najważniejszych działań wykonywanych w ramach logistyki można zaliczyć przemie[...]

Usługi logistyczne w Polsce oraz zakres ich stosowania w przemyśle spożywczym


  Wiele osób zajmujących się analizą gospodarki uważa, że popyt na usługi logistyczne jest barometrem dla gospodarki. Sygnalizuje on przebieg trendów gospodarczych, ich rozwój lub stagnację. Taki pogląd związany jest z cechą wyprzedzania oferowania usług logistycznych względem zapotrzebowania gospodarki kraju, regionu czy też w skali globalnej. Taka duża wrażliwość logistyki na zbliżające się trendy gospodarcze wynika z jej silnego powiązania ze sprzedażą detaliczną, wymianą handlową z zagranicą, czyli głównymi wyznacznikami kondycji gospodarki rynkowej. Zarówno sprzedaż, jak i wymiana handlowa są w dużej mierze uzależnione od przemieszczania towarów od producenta do klienta. Ważne wydają się więc znajomość i śledzenie zmian zachodzących na rynku usług logistycznych w Polsce. Usługi logistyczne w Polsce oraz zakres ich stosowania w przemyśle spożywczym1) Tomasz Rokicki Rynek usług logistycznych w Polsce Jakość i organizacja logistyki w Polsce stale wzrasta, o czym świadczy ciągły awans naszego kraju w rankingu sporządzanym przez Bank Światowy. W 2009 r. polska logistyka zajmowała 30. miejsce, co oznaczało awans o 10 miejsc w porównaniu z 2007 rokiem. Przy ustalaniu rankingu brano pod uwagę m.in. wydajność służby celnej, możliwość śledzenia trasy przewozu, koszt świadczonej usługi, punktualność i długość terminu dostawy ładunku. Wyprzedziliśmy takie kraje, jak Portugalia, Węgry, Grecja, ale np. Czechy znajdowały się wyżej w rankingu. Związek logistyki z gospodarką jest ścisły, co przejawia się szczególnie w momencie spowolnienia gospodarki. Niskie tempo wzrostu gospodarczego w 2009 roku (1,7%) miało swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu się dynamiki rozwoju rynku usług logistycznych w Polsce. Największy wzrost rynku usług logistycznych występował w latach 2006-2007, gdy zanotowano przyrost wartości sprzedaży usług odpowiednio o 22 i 18%. Podstawę gospodarki rynkowej tworzą firmy z wa[...]

Logistyka procesu produkcji w zakładach mięsnych


  Logistyka jest dosyć nową specjalnością naukową. Nie oznacza to jednak, że człowiek nie stosował założeń logistycznych w swojej działalności. Wręcz przeciwnie, stosował, stosuje i będzie stosował. W codziennych działaniach w pracy czy też w życiu prywatnym, aby być skutecznym i efektywnym trzeba świadomie lub nieświadomie stosować rozwiązania związane z logistyką. Oczywiście świadome działania są bardziej efektywne.Logistyka jako nauka bazuje na wielu dziedzinach wiedzy, stąd wynika jej szczególna użyteczność. Na świecie logistyka zaczęła rozwijać się po II wojnie światowej, a szczególnie w latach 60. i 70. W Polsce dopiero zmiana ustroju gospodarczego i wprowadzenie wolnego rynku przyczyniły się do szukania przewag konkurencyjnych właśnie w logistyce. Powstało wiele specjalistycznych firm świadczących usługi logistyczne. Chłonny rynek sprawił, że wzrost obrotów w tym sektorze był bardzo duży. Obecnie rynek już nasycił się, a przedsiębiorstwa szukają szans na rozwój oferując dedykowane usługi na potrzeby konkretnych firm. Jednym z ważnych podziałów logistyki jest wyodrębnienie logistyki zaopatrzenia, produkcji oraz zbytu. Podział ten wynikał z różnej specyfikacji obiektów podlegających działaniom logistycznym (wyroby gotowe, surowce, półfabrykaty,[...]

Papieroekologia - regulacje i standardy w ujęciu zrównoważonego zarządzania w przemyśle papierniczym i poligraficznym DOI:


  Przepisy unijne i regulacje międzynarodowe nie od dziś mają na celu ograniczanie niekorzystnego wpływu działalności przemysłowej na środowisko. Z drugiej strony, nadrzędną zasadą każdej działalności produkcyjnej realizowanej przez sektor prywatny jest generowanie zysków. Czy można pogodzić bądź co bądź kosztowne kwestie ochrony środowiska z koniecznością zabezpieczenia interesów właścicieli spółek produkcyjnych? Tak, rozwiązaniem jest zrównoważone zarządzanie.Zrównoważone zarządzanie W przemyśle papierniczym na przestrzeni lat powstał (i w dalszym ciągu powstaje) cały wachlarz narzędzi pozwalających na wdrożenie w życie zbalansowanego zarządzania (z ang. sustainable management). Możemy do nich zaliczyć zarówno inicjatywy prywatne dotyczące systemów certyfikacji lasów, jak i te o charakterze globalnym (ISO, czy ustawodawstwo unijne). Swego rodzaju sprzymierzeńcem w promowaniu przyjaznego dla środowiska przemysłu jest również moda na tzw. "ekologię". Celowo użyto tu cudzysłowu, gdyż termin ekologia (nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody oraz oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem) jest niejednokrotnie niewłaściwie rozumiany jako ogół kwestii związanych z ochroną środowiska. To ostatnie znaczenie powinniśmy raczej definiować jako sozologia (nauka o czynnej ochronie środowiska naturalnego). Jednak chwytliwy, powielany wielokrotnie w materiałach marketingowych i mediach przedrostek "eko" (być może częściowo pochodzący od terminu "ekonomiczny") stał się na tyle mocno prz[...]

Zmiany w produkcji mięsa jagnięcego w UE DOI:


  Głównym celem artykułu jest przedstawienie zmian w produkcji mięsa jagnięcego w UE, zaś celami szczegółowymi - ukazanie zmian w pogłowiu owiec oraz produkcji mięsa jagnięcego w UE i jego rozdysponowaniu, spożyciu oraz cenach tego rodzaju mięsa, jak również ukazanie występującego zróżnicowania w poszczególnych krajach. Okres badawczy dotyczył lat 2007-2016.Rynek mięsa jagnięcego był jedynym rynkiem mięsa w Unii Europejskiej, na którym występowały niedobory, mimo niskiego poziomu konsumpcji tego mięsa, wynoszącego poniżej 2 kg/osobę. Produkcja wewnątrz UE pokrywała zapotrzebowanie rynkowe poniżej 90%. Konieczny był więc import znacznych ilości jagnięciny, głównie z Nowej Zelandii, a w dalszej kolejności z krajów Ameryki Południowej. Produkcja mięsa jagnięcego w UE systematycznie spadała z poziomu 1,1 mln ton w 2007 roku do 0,9 mln ton w 2014 roku (rys. 1). Natomiast w 2015 i 2016 nastąpił wzrost jego produkcji. Jednocześnie zmniejszało się spożycie mięsa jagnięcego w UE z 1,36 mln ton w 2007 roku do 1 mln ton w 2014 roku. Podobnie, jak przy produkcji, spożycie zwiększyło się w latach 2015-16. W zakresie importu mięsa jagnięcego co roku przyznawane są dla każdego kraju kontyngenty, jednak nigdy nie następuje ich przekroczenie. Najwięcej importuje się mięsa mrożonego, gdyż taki sposób pozwala zachować właściwości surowca podczas długiej podróży. Występuje też import żywych zwierząt, jednak dotyczy on krajów sąsiadujących z UE. Wolumen importowanego mięsa zmniejszał się analogicznie, jak produkcja. Najwięcej mięsa sprowadzano z Nowej Zelandii i w pos[...]

Perspektywy organizacji rynku mięsa jagnięcego w Polsce DOI:


  W artykule przedstawione są działania w kierunku odbudowy rynku mięsa jagnięcego. Od strony podażowej i popytowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest przygotowywany "Program odbudowy i zrównoważonego rozwoju owczarstwa". Zwraca się w nim uwagę na możliwość wprowadzenia owiec na tereny objęte ASF, jak również zagospodarowania naturalnych łąk i pastwisk. Dodatkowo celem programu jest utworzenie pełnego łańcucha produkcyjnego, który został opisany w artykule, czyli od rolników, przez produkcję, ubój i przetwórstwo oraz wykorzystanie produktów dodatkowych, aż do klienta końcowego. Bez wsparcia na poziomie rządowym realizacja takiego programu wydaje się niemożliwa, szczególnie w zakresie strony popytowej rynku.Owce już od zamierzchłych czasów znalazły miejsce w otoczeniu ludzi. Człowiek pierwotny zadbał na początku o obrońcę i przyjaciela - psa, a następnie udomowił owcę, czyli najbardziej plastyczny pod względem użytkowym gatunek zwierząt gospodarskich. Bardzo duża wszechstronność użytkowości owiec umożliwia pozyskiwanie od tych zwierząt wełny, mięsa, mleka, skór i obornika. Typy użytkowe owiec związane są z kierunkiem użytkowania. W hodowli i chowie owiec można wyróżnić wiele typów: jednostronny (mięsny, wełnisty, mleczny, kożuchowy i futerkowo-smużkowy), dwustronny (mięsno-wełnisty, wełnisto- mleczny) i wielostronny. W Polsce owce są użytkowane głównie w typie mięsnym i mięsno-wełnistym, a to ze względu na największe znaczenie mięsa spośród produktów uzyskiwanych od tych zwierząt. Ogólnie jednak poziom konsumpcji jagnięciny jest niski, a wynika to przede wszystkim z niedoinformowania społeczeństwa o walorach i właściwościach prozdrowotnych tego mięsa. [...]

Organizacja logistyki w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego DOI:


  Organization of logistics in meat industry enterprises Przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego, niezależnie od skali działania, powinny w coraz większym zakresie stosować rozwiązania logistyczne w poszczególnych obszarach działalności. Świadomość w tym zakresie stale wzrasta. Logistyka ma za zadanie spełnianie funkcji służebnych dla podstawowej działalności produkcyjnej, co również sprzyja tworzeniu przewagi konkurencyjnej na rynkach zbytu. Słowa kluczowe: logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji The meat industry enterprises regardless of the scale of operations, should apply logistics solutions more and more in particular areas of activity. Awareness in this area is constantly growing. Logistics has the task of performing service functions for the basics production activity, which also aids creating a competitive advantage on the sales markets. Keywords: supply logistics, production logistics, distribution logistics.Logistyka w przedsiębiorstwie może być rozpatrywana w ujęciu fazowym lub funkcjonalnym. Podział fazowy logistyki wyróżnia podsystemy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Takie wyróżnienie jest potrzebne, gdyż w każdej z faz są inne potrzeby w zakresie logistyki oraz inna specyfika związana z przedmiotem przemieszczania i magazynowania. W przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego faza zaopatrzenia koncentruje się na dostarczeniu surowców i innych niezbędnych do produkcji materiałów. Głównym surowcem jest mięso. Przeprowadzone w ostatnich latach badania przez pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW pozwalają stwierdzić, że większość przedsiębiorstw mięsnych zaopatrywało się w żywiec lokalnie. Taka prawidłowość dotyczyła małych i średnich przedsiębiorstw. Duże firmy zaopatrywały się w surowce już w skali krajowej i międzynarodowej. Tutaj trzeba dodać, że w obszarach objętych ASF trzeba sprowadzać surowiec, bo produkcja została zredukowana. Prawidłowości zaobserwowane podczas badań dotyczyły okre[...]

Logistyka procesu produkcji w zakładach mięsnych DOI:


  Logistykę produkcji można określić jako ogniwo scalające podsystem logistyki zaopatrzenia i podsystem logistyki dystrybucji. W obszarze produkcji zadania logistyczne są związane z zaopatrzeniem w stosowne surowce, materiały, półprodukty, materiały pomocnicze i eksploatacyjne, a także z przepływem tych dóbr pomiędzy kolejnymi etapami przetwarzania, aż do przekazania wykonanych wyrobów do magazynów zbytu. W takim znaczeniu logistyka produkcji nie zajmuje się procesami technologicznymi, a jedynie organizacją sprawnego fizycznego dostarczenia, przemieszczania komponentów (także w obszarze magazynu) w systemie wytwarzania i informacjami towarzyszącymi temu zjawisku. Logistyka produkcji jest też realizowana w ramach procesów występujących w łańcuchach dostaw, z zachowaniem zasady "4W", czyli właściwa ilość, czas, miejsce i jakość.Podejście procesowe jest określane jako klasyczne w logistyce. Skupia się w nim głównie na procesach logistycznych, które są podstawą do wykonywanych działań w przedsiębiorstwie. Proces logistyczny jest definiowany najczęściej jako zbiór czynności, wzajemnie ze sobą powiązanych, których realizacja jest niezbędna dla uzyskania określonego rezultatu. Występują procesy transportowe, magazynowe, produkcyjne itp. Współcześnie, duży nacisk kładzie się na integrację procesów i spojrzenie na przedsiębiorstwo jako całość. Ważne jest wówczas podejście systemowe, które powinno pozwalać na zwiększenie wydajności i efektywności firmy. System logistyczny może być definiowany jako celowo zorganizowany i połączony zespół takich elementów (podsystemów), jak produkcja, transport, magazynowanie, odbiorcy, wraz z relacjami między nimi zachodzącymi oraz ich własnościami, warunkującymi przepływ strumieni towarów, środków finansowych i informacji. Kolejnym etapem ewolucji logistyki jest skupienie się na łańcuchach dostaw. Celem takiej orientacji jest integracja systemów logistycznych różnych przedsiębiorstw, pozwalająca na zwiększenie [...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »