Wyniki 11-16 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ WIECZOREK"

Analiza technologii przelotowego nagrzewania walcówki do zakresu temperatur dwuetapowej obróbki cieplnej typu TRIP DOI:10.15199/24.2019.12.4


  Wprowadzenie. Wzrastające zainteresowanie zastosowaniem walcówki i drutów ze stali nisko- i średniowęglowej o strukturze TRIP do produkcji wyrobów złącznych, powoduje konieczność podjęcia badań nad efektywną technologią ich otrzymywania na skalę przemysłową [1-4]. Uzyskanie struktury TRIP w stalach węglowych wymaga przeprowadzenia dwuetapowej obróbki cieplnej wg schematu przedstawionego na rys. 1. Pierwszy etap obróbki cieplnej obejmuje szybkie nagrzewanie, materiału (v0) oraz wyżarzanie go w temperaturze T1 (AC1T2>430˚C. Tablica 1. Skład chemiczny stali zastosowanej do badań, % mas. Table 1. Chemical composition of the investigated steel, mass % C Mn Si P S Cu Cr Ni Al N Mo V Ti Sn Pb Zr 0,08 1,40 0,88 0,013 0,012 0,02 0,05 0,02 0,004 0,0022 0,[...]

Topografia powierzchni stali 316L po różnych wariantach azotowania jarzeniowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań stanu powierzchni stali austenitycznej 316L poddanej azotowaniu jarzeniowemu dla czterech wariantów umiejscowienia próbek w komorze jarzeniowej. Azotowanie prowadzono w temperaturze 460°C przez 4 godziny. Po procesie azotowania powierzchnie próbek badano za pomocą mikroskopu świetlnego oraz mikroskopu sił atomowych AFM. Przeprowadzone badania pozwoliły na oc[...]

Stan powierzchni i jakość połączenia metal-ceramika po piaskowaniu wstępnym

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań stanu powierzchni próbek ze stopu kobaltowo-chromowego po przeprowadzanej obróbce mechanicznej z zastosowaniem różnych mediów piaskujących. W celu określenia wpływu medium piaskującego na jakość połączenia metal-porcelana dentystyczna wykorzystano mieszaninę Al2O3+SiO2 oraz tradycyjnie stosowany piasek korundowy (100% Al2O3). Topografię powierzchni próbek m[...]

Wpływ szybkości chłodzenia po walcowaniu na strukturę i własności mechaniczne blach grubych ze stali niskostopowych

Czytaj za darmo! »

W prezentowanym artykule dla blach o grubości 20 mm z niskowęglowej stali z mikrododatkiem wanadu przedstawiono badania strukturalne i własności mechanicznych dla zróżnicowanych szybkości chłodzenia. Po walcowaniu stosowano chłodzenie natryskiem wodnym, zastudzanie natryskiem wodnym do temperatury 600÷650 °C i dalsze chłodzenie w powietrzu oraz chłodzenie w powietrzu. W wyniku przyspieszonego chłodzenia uzyskano znaczne rozdrobnienie składników struktury: ferrytu oraz quasi-perlitu. Po chłodzeniu natryskiem wodnym blach w strukturze występował bainit. Pozwoliło to na uzyskanie Re na poziomie 600 MPa, Rm - 724 MPa oraz KCV-60 °C ≥ 32 J/cm2 Investigations of microstructure and properties of 20 mm heavy plater made from low alloyed steel with vanadium microaddition were presented[...]

Wpływ segregacji boru na kinetykę przemian fazowych stali niskowęglowej

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono za pomocą programu komputerowego DICTRA modelowanie procesów segregacji boru dla niskowęglowej stali zawierającej 0,006 % B. Stal ta była austenityzowana w temperaturze 900-920 °C oraz chłodzona z szybkością: V = 1 °C/s i V = 50 °C/s. Określono wpływ segregacji boru na opóźnienie przemiany ferrytycznej i bainitycznej porównując kinetykę przemian stali zawierającej bor oraz stali bez boru. Process of boron segregation was studied with software DICTRA for low carbon steel having 0.006 % B. Influence of cooling rate V = 1 °C/s and V=50 °C/s after austenitizing at temperature 900÷920 °C was determined. Effect of boron segregation on retardation of ferrite transformation and bainite formation was established by comparison of kinetics of phase transformations for steel with [...]

Struktura i odporność na zużycie tribologiczne powłok z cermetalu na stali S275N

Czytaj za darmo! »

W nowoczesnym przemyśle szerokie zastosowanie ma odpowiednie kształtowanie własności powierzchniowych części maszyn, narzędzi, armatury itp. Może ono polegać na zmianie struktury i/lub składu chemicznego powłoki wierzchniej lub nanoszeniu różnych powłok. Jedną z technologii dającą szerokie możliwości nakładania powłok z metali, materiałów ceramicznych, cermetali lub tworzyw sztucznych jest natryskiwanie cieplne. Obróbka ta jest efektywną metodą nanoszenia powłok o dowolnym składzie chemicznym geometrii i strukturze ziaren na różne (metalowe i niemetalowe) podłoża. Proces ten charakteryzuje się brakiem przetopienia materiału podłoża, a natryskiwana powłoka jest połączona z podłożem adhezyjnie, mechanicznie lub w pewnych przypadkach dyfuzyjnie [1÷5]. Do podstawowych czynników, które decydują o własnościach natryskiwanej powłoki można zaliczyć: prędkość cząstki i jej temperaturę w momencie uderzenia w podłoże oraz atmosferę w jakiej ten proces przebiega [3]. MAT ERIAŁ DO BA DAŃ Przedmiotem badań były powłoki ceramiczne z MetaCeram 28020 z powłoką pośrednią, natryskiwane "na zimno" na stal S275N [4÷6]. Skład chemiczny materiałów użytych do uzyskania powłok podano w tabeli 1. Powłokę pośrednią na bazie proszku Ni-Al wykonano w celu uzyskania dobrej przyczepności do podłoża proszków ceramicznych. Po przeprowadzonym procesie natryskiwania na odpowiednio przygotowaną powierzchnię stali S275N zmierzono grubości powłoki [...]

« Poprzednia strona  Strona 2