Wyniki 11-20 spośród 30 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Zieliński"

Media elektroniczne po cyfrowym przełączeniu telewizji naziemnej w Polsce


  Usługi telewizyjne, obok radiofonicznych, należą do najważniejszych i jednocześnie najstarszych usług mediów elektronicznych. Przeszły one długą drogę rozwojową, począwszy od stosunkowo prymitywnej telewizji czarno-białej, nadawanej w pierwszej połowie XX wieku, do współczesnej cyfrowej telewizji kolorowej i przestrzennej (3D) wysokiej rozdzielczości. Niewątpliwie głównym czynnikiem rozwoju telewizji był postęp naukowo-techniczny, jaki dokonał się w ciągu ostatnich około 100 lat zarówno w technologii elektronowej, jak też w dziedzinie teorii i obróbki sygnału, zwłaszcza cyfryzacji sygnałów i zastosowań technik komputerowych do obróbki obrazu. O niektórych współczesnych problemach postępu naukowo-technicznego w dziedzinie telewizji będzie mowa w dalszej części artykułu. Wraz z globalnym upowszechnieniem telewizji (usług telewizyjnych) o kształcie rynku usług telewizyjnych zaczęły współdecydować - oprócz postępu naukowo-technicznego - także zjawiska typowo rynkowe i polityczne. Rynek tych usług osiągnął bowiem wielki wpływ na zjawiska ekonomicznego rozwoju gospodarek państw o rozwiniętej telewizji. Wpłynął także na zjawiska rozwoju społecznego i politycznego tych państw wobec wielkiego oddziaływania telewizji na opinię publiczną. W związku z tym powszechnie w świecie rynek usług telewizyjnych, a także radiofonicznych (mający podobne znaczenie jak rynek telewizyjny) objęty został regulacją państwową. Jej formy, w zależności od ustroju państw, różnią się znacznie: od bezpośredniej własności i kontroli państwowej po całkowicie liberalne nadawanie treści, z zachowaniem jedynie niezbędnej kontroli technicznej, głównie wyrażającej się w polityce wykorzystania widma elekromagnetycznego. W artykule niniejszym wskazano główne cechy charakterystyczne rynku telewizyjnego w świecie, jako odniesienie do oceny tego rynku w Polsce. Jeśli chodzi o rynek krajowy, to należy podkreślić, że obecnie głównym czynnikiem wpływającym na stan i zmiany[...]

O kierunkach rozwoju rynku usług telewizyjnych w polsce DOI:10.15199/59.2015.5.2


  Głównym kierunkiem rozwoju telewizji w Polsce jest wzrost potencjału technicznego i programowego telewizji naziemnej TVT (Tv Terrestial). Wiąże się to z niedawno przeprowadzonym przełączeniem cyfrowym tego segmentu tv oraz z planami dalszego jej rozwoju. Podstawową jednak techniką odbioru telewizyjnego pozostaje telewizja satelitarna TVS (Tv Satellite) i w drugiej kolejności - kablowa TVC (Tv Cable). Poza tymi trzema podstawowymi technikami systematycznie, choć w stopniu jeszcze niewpływającym na zasadniczy kształt rynku usług telewizyjnych, rozwijają się usługi wideo wykorzystujące odbiornik tv połączony z siecią Internetu. Ten rodzaj usług ma kilka odmian, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu. Szeroko traktowana telewizja IPTV (wraz z odmianami dostępu do sieci) jest silnie wspomagana szybkim postępem w technice odbioru telewizyjnego, wyrażającym się w dążeniu do coraz większych wskaźników wysokiej rozdzielczości uzyskiwanego obrazu (standard HD i UItra HD - UHD lub inaczej 4KTV) oraz do coraz silniejszego sprzężenia odbiornika z siecią Internetu. O aktualnej strukturze rynku telewizyjnego w Polsce i na świecie była mowa w [1], a o możliwych scenariuszach zmian i jego rozwoju w [2]. Krótko będą tu przedstawione warianty tego scenariusza. Ogólna charakterystyka rynku telewizyjnego Usługi telewizyjne, dzięki swojej atrakcyjności, znaczeniu społeczno-politycznemu i gospodarczemu, są dziś niewątpliwie najbardziej popularnymi w świecie usługami elektronicznymi. Według danych firmy badawczo-konsultingowej IDATE [1] w 2013 roku telewizję oglądało około 80% populacji świata, a w 2016 roku z usług telewizyjnych będzie korzystać około 90% populacji. Oznacza to, że telewizja staje się dostępna prawie dla każdego obywatela Ziemi. W Polsce praktycznie każdy obywatel ma dostęp do usług telewizyjnych, a istniejąca grupa wykluczonych pod tym względem z przyczyn ekonomicznych lub innych (np. zasadnicze negowanie wartości tych usł[...]

Problemy konwergencji mediów elektronicznych i telekomunikacji w polsce DOI:10.15199/59.2016.5.2


  Przedstawiono główne kierunki systemowe rozwoju telewizji sieciowej (internetowej): IPTV, telewizję hybrydową HbbTV i telewizję mobilną jako wyraz postępującego procesu konwergencji telewizji i Internetu. Dokonano przeglądu rozwijanych współcześnie usług telewizji sieciowej. Wskazano główne uwarunkowania rozwoju procesu konwergencji, w tym przede wszystkim rozwój infrastruktury technicznej telekomunikacji (Internetu), stacjonarnej i mobilnej oraz systemów telewizyjnych ultra i super wysokiej rozdzielczości 4K i 8K. Efektem konwergencji będzie w perspektywie zmiana struktury rynku telewizyjnego i jego zawartości programowej. Słowa kluczowe: konwergencja, media elektroniczne, telekomunikacja, telewizja, Internet, telewizja sieciowa, telewizja internetowa (IPTV), telewizja mobilna, telewizja hybrydowa (HbbTV), usługi wideo, wideo na żądanie (VOD), telewizja OTT.Przez dziesiątki lat rynki usług medialnych (radia i telewizji) i telekomunikacyjnych (telefonii i teleinformatyki) rozwijały się niezależnie, choć ze wspólną bazą naukową i technologiczną. W ostatnich dwóch dekadach rozwoju obu dziedzin wystąpiły jednak znamienne procesy rozwojowe, uwarunkowane głównie rozwojem informatyki (co wyraża się cyfryzacją systemów elektronicznych i rozwojem Internetu) oraz postępem techniki elektronowej. Zapoczątkowało to trwający i nasilający się nieprzerwanie proces konwergencji obu omawianych tu dziedzin. Przy tym pod pojęciem konwergencji rozumie się wzajemne przenikanie się tradycyjnych usług audiowizualnych (głównie telewizji) i Internetu. W związku z tym czynnikiem decydującym dla procesów konwergencji telekomunikacji i mediów było pojawienie się Internetu (zwłaszcza w wersji szybkiej) i jego światowa kariera. Konwergencja systemów mediów elektronicznych i telekomunikacyjnych jest silnie wspomagana rozwojem telekomunikacyjnych systemów mobilnych, zwłaszcza w obecnej dekadzie, w postaci rozwoju systemów czwartej 4G i piątej 5G generacji (LTE[...]

Dwadzieścia lat konkursu Modernizacja Roku DOI:


  modernizacyjnych. Dwadzieścia lat konkursu Modernizacja Roku Zespół obiektówgimnazjumgminnegowraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Żeromskiego 11 w Kosakowie [Fot. archiwum Urzędu Gminy w Kosakowie] KONFERENCJE Władze samorządowe dostrzegły w takich działaniach znakomity instrument nie tylko do rewitalizacji krajobrazu swoich małych ojczyzn, ale także do aktywizacji lokalnych społeczności. Coraz skuteczniej do inwestorów docierała również świadomość, iż modernizacja to nie tylko o[...]

Aktualne kierunki rozwoju rynku usług telewizyjnych w Polsce DOI:10.15199/59.2017.5.3


  Przedstawiono aktualny stan rynku telekomunikacyjnego i telewizyjnego w Polsce, jako podstawy dalszego rozwoju sektora komunikacji elektronicznej (telekomunikacji i mediów). Przedstawiono ocenę wzrostu telewizji sieciowej w świetle postępującego rozwoju infrastruktury szybkiego mobilnego Internetu (LTE) oraz przyspieszenia budowy światłowodowych sieci dostępowych, z uwzględnieniem wyników WRC-15. W konkluzji stwierdzono, że osiągnięcie celów EAC w Polsce w terminie do 2020 roku w dużym stopniu jest możliwe. Słowa kluczowe: telewizja sieciowa (internetowa, IPTV), telewizja naziemna, telewizja satelitarna, telewizja kablowa, telekomunikacja stacjonarna, telekomunikacja mobilna, telefonia komórkowa, Internet stacjonarny, Internet mobilny, infrastruktura telekomunikacyjna, sieć internetowa, telewizja HD, telewizja UHD- 4K , telewizja SHD-8K, Europejska Agenda Cyfrowa (EAC), Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna WRC-15.We współczesnej dobie dominacji systemów cyfrowych w komunikacji elektronicznej i szybkiego rozwoju mobilnej (komórkowej) radiokomunikacji coraz większego znaczenia nabiera proces przenikania się tradycyjnej telewizji (dziś dominującej w świecie) i Internetu, nazywany konwergencją mediów elektronicznych i telekomunikacji [1]. Proces konwergencji, który wyraża się przyspieszonym rozwojem telewizji internetowej (IPTV), zwanej też sieciową, jest głównie uwarunkowany stanem i rozwojem infrastruktury telekomunikacji stacjonarnej i mobilnej. Umożliwia ona osiąganie coraz większych szybkości transmisji potoków cyfrowych, co oznacza zdolność przekazu obrazów nie tylko HD, ale również Ultra HD (UHD - 4K) TV i w przyszłości Super HD (SHD - 8K) TV. W Japonii, gdzie rozwój badań nad standardem 8K prawdopodobnie osiągnął stopień nawyższego zaawansowania, jest on znany pod nazwą Super Hi-Vision TV. Rozwój coraz doskonalszej technicznie infrastruktury mobilnej i stacjonarnej telekomunikacji jest natomiast uwarunkowany osiągnięci[...]

Uwarunkowania procesu rozwoju i konwergencji rynku telekomunikacji i mediów w Polsce DOI:10.15199/59.2017.10.5


  Mariaż informatyki i telekomunikacji, którego wynikiem jest Internet, a następnie cyfryzacja przekazu telewizyjnego, zaowocował narastającym procesem konwergencji, czyli wzajemnym przenikaniem się tradycyjnych usług audiowizualnych (głównie telewizji) i Internetu. Wyrazem procesu konwergencji jest pojawienie się w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku telewizji internetowej (sieciowej, IPTV). Na procesy konwergencji telekomunikacji i mediów mają wpływ różnorodne czynniki. Wśród nich niewątpliwie najważniejszym jest postęp w dziedzinie rozwoju sieci Internetu uwarunkowany głównie działaniami inwestycyjnymi operatorów telekomunikacyjnych i postępem naukowo-technicznym w obszarze współczesnych systemów telekomunikacyjnych i mikroelektroniki. Proces konwergencji nasila się i jest nieunikniony. Przy tym, oprócz nadawców telewizji programowej, oferowanej w transmisjach tradycyjnych (telewizja naziemna, kablowa, satelitarna), pojawiło się wielu nowych nadawców internetowych. Stanowią oni niezależną od głównych nadawców tradycyjnych grupę operatorów telewizyjnych, świadczących usługi wideo własnej lub zapożyczonej produkcji programowej. W świecie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych AP, powstały silne przedsiębiorstwa, takie jak - dziś już światowa - firma Netflix (działająca także w Polsce), oferujące usługi typu VOD, klasyfikowane jako OTT TV [1], [2]. Przebieg procesu konwergencji w Polsce został przedstawiony w [1] oraz w [3]. Uwzględniono tam głównie stan i perspektywy rozwojowe sieci Internetu, plany rozwoju infrastruktury szybkiego i bardzo szybkiego Internetu, a także rozwój techniki telewizyjnej w odniesieniu do perspektyw zastosowań telewizji 4K i w pewnej perspektywie 8K. Niniejszy artykuł stanowi w pewnym sensie kontynuację i uzupełnienie opisu problemów przedstawionych w [3]. Przegląd stanu rynku telekomunikacyjnego i telewizyjnego w Polsce, zawarty w [3], jest w ogólnych zarysach aktualny. Natomiast nowe, szczegółowe dane [...]

Cyberbezpieczeństwo - problem globalny DOI:10.15199/59.2018.10.3


  Pojęcie i obszar cyberbezpieczeństwa najogólniej zdefiniowano w Wikipedii [1]: Cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo komputerowe lub bezpieczeństwo IT to ochrona systemów komputerowych przed kradzieżą i uszkodzeniem ich sprzętu, oprogramowania lub informacji, a także przed zakłóceniem lub błędnym kierowaniem świadczonych przez nie usług. Cyberbezpieczeństwo obejmuje kontrolowanie fizycznego dostępu do sprzętu, a także ochronę przed szkodami, które mogą pochodzić z dostępu do sieci, wprowadzania danych i kodu. Ze względu na globalny charakter Internetu oraz coraz większe jego znaczenie gospodarcze, społeczne i polityczne, zapewnienie bezpiecznego użytkowania sieci internetu stało się strategicznym problemem dla wszystkich współczesnych społeczeństw i jest centralnym problemem szeroko określonego, jak podano, cyberbezpieczeństwa. Niestety, zachowanie należytego bezpieczeństwa w Internecie wiąże się z koniecznością walki z nasilającą się przestępczością, która polega zasadniczo na rozpowszechnianiu się złośliwego, szkodliwego oprogramowania, tzw. malware (określenie zbudowane z połączenia słów malicious software). Przeciwdziałanie malware ma rozmaite oblicza, począwszy od walki z wieloma wirusami komputerowymi, które były pierwszym objawem naruszania bezpieczeństwa w sieci, aż po realizację współczesnych wyzwań związanych z poważnymi zagrożeniami ekonomicznymi i przestępstwami gospodarczymi. Do takich należą włamania bankowe i/lub wręcz rujnowanie gospodarek firm, a także naruszanie tajemnic państwowych (włącznie ze szpiegostwem), a ostatnio - jak się okazało - wpływanie na procesy polityczne (wybory i inne ważne decyzje) o wielkim znaczeniu państwowym, a jedną z metod w tym względzie stało się szerokie produkowanie i rozpowszechnianie tzw. fake newsów. Zjawisko fake newsów, polegające na produkowaniu i rozpowszechnianiu w Internecie nieprawdziwych lub wręcz kłamliwych i szkalujących informacji, wykracza poza ramy definicji cybe[...]

Sztuczna inteligencja - szanse rozwojowe i zagrożenia DOI:10.15199/59.2019.8.3


  Terminem sztuczna inteligencja w języku angielskim Artifitial Inteligence (AI) określany jest kierunek badań, który - zwłaszcza w bieżącej dekadzie - uznano za wiodący w dziedzinie ICT (Information and Communication Technologies) oraz szeroko rozumianej automatyzacji procesów wytwarzania, sterowania oraz w wielu innych obszarach działalności ludzkiej. Jak wynika z opisu hasła sztuczna inteligencja w Wikipedii [1], termin ten ma wiele znaczeń. W niniejszym artykule będziemy się posługiwać określeniem, że jest to dziedzina techniki i badań naukowych w obszarze ICT na styku z neurologią, psychologią, a ostatnio kogniwistyką, a także ze współczesną filozofią. Tak więc sztuczna inteligencja jest interdyscyplinarną dziedziną badań i technologii, mającą najściślejsze powiązanie z informatyką i współczesną telekomunikacją (teleinformatyką), skąd w istocie się wywodzi. Bez osiągnięć teleinformatyki, zwłaszcza w obszarze nowoczesnych systemów radiokomunikacyjnych, trudno jest wyobrazić sobie przyszły rozwój tej dziedziny, prawdopodobnie o zasadniczych spodziewanych skutkach dla rozwoju cywilizacji. Dobitnym wyrazem znaczenia techniki AI we współczesnym społeczeństwie jest orędzie Sekretarza Generalnego ITU [3], wydane w 2018 roku z okazji dorocznego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (DSI). Podkreślmy raz jeszcze, że niezbywalną częścią składową badań i rozwoju dziedziny AI jest problematyka rozwoju i zastosowań systemu 5G w kierunku telekomunikacyjnego systemu nowej generacji, znanego pod skróconą nazwą systemu 6G. Ma on umożliwiać osiąganie szybkości transmisji rzędu Tbit/s i zapewniać dalszy rozwój oraz implementację AI. Systemy sztucznej inteligencji AI, zastępującej w wielu dziedzinach pracę umysłową człowieka, były od dawna przedmiotem licznych rozważań typu science fiction, zwłaszcza w XX wieku, jak choćby w twórczości literackiej Stanisława Lema. Jednak w badaniach naukowych nabrały praktycznego znaczenia wraz z rozwojem kompu[...]

Modyfikacja struktury i właściwości warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V otrzymywanej techniką nadtapiania laserowego w warunkach ultraszybkiej krystalizacji

Czytaj za darmo! »

Obecnie w inżynierii biomateriałów szeroko stosowane są stopy tytanu, uważane za biomateriały charakteryzujące się wysoką biozgodnością, dobrymi właściwościami mechanicznymi oraz odpornością na korozję dzięki wytwarzaniu szczelnej warstewki pasywnej. Jednak w trakcie użytkowania implantów ze stopów tytanu następuje ścierne niszczenie warstewki tlenkowej, co w środowisku płynów ustrojowych powoduje szybszą tribokorozję [1, 2]. Niewiele prac poświęcono nadtapianiu laserowemu stopów Ti, chociaż tę obróbkę powierzchniową wykorzystywano dla tytanu. Początkowo stosowano lasery dużych mocy CO2 lub YAG, pozwalające na otrzymanie grubych, twardych i odpornych na korozję warstw powierzchniowych. W nowszych pracach do nadtapiania stopów Ti-6Al-4V i Ti-6,8Mo-4,5Fe-1,5Al stosowano laser UV [...]

« Poprzednia strona  Strona 2  Następna strona »