Wyniki 21-25 spośród 25 dla zapytania: authorDesc:"Michał Musiał"

Badanie kompozytów PBO-FRCM z wykorzystaniem czujników światłowodowych DOI:10.15199/33.2019.03.07


  Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych z wykorzystaniem materiałów kompozytowych jest w ostatnich latach coraz częściej stosowaną alternatywą dla tradycyjnych metod wzmacniania [2]. Najczęściej wybierane są kompozyty FRP (Fibre Reinforced Polymers), które składają się z włókien o dużej wytrzymałości (najczęściej węglowych, szklanych lub syntetycznych) zanurzonych w organicznej matrycy polimerowej, zazwyczaj żywicy epoksydowej [1, 2].Wprzypadku tego typu kompozytów występują problemy dotyczące niekompatybilności ichmatrycy z podłożem betonowym oraz aplikacji na wilgotną powierzchnię [1], ale ich największą wadą jest mała odporność na podwyższoną temperaturę [1, 9]. Żywice epoksydowe tracą swoje parametry wytrzymałościowe po przekroczeniu temperatury zeszklenia (Tg), która wynosi ok. +50°C [9, 10]. Zwiększenie odporności termicznej materiału może zostać uzyskane dzięki zamianie wrażliwej matrycy organicznej, co było jedną z przyczyn powstania kompozytów FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix). W badaniach udowodniono, że kompozyty FRCM znacznie lepiej zachowują się w warunkach podwyższonej temperatury niż kompozyty FRP [10], a ich matryca mineralna wykazuje lepszą kompatybilność z podłożem i nie jest wrażliwa na wilgoć [1]. Wzwiązku z innymi właściwościami fizycznymi matrycy mineralnej konieczne było przearanżowanie włókien kompozytu, które w przypadku kompozytów FRCMnie występują w postaci mat znanych z systemu FRP, tylko w postaci luźno splecionych dwukierunkowych siatek. Spośród wielu rodzajów włókien wykorzystywanych w kompozytach FRCM szczególnej uwagi warte są włókna PBO (p-Phenylene Benzobis Oxazole), które charakteryzują się bardzo wysokimi parametrami mechanicznymi (fotografia 1). Ich wytrzymałość na rozciąganie wynosi 5800 MPa, a moduł Younga 270 GPa [12]. Tak duże naprężenia siatki wymagają odkształceń na poziomie 2,15%, co jest problematyczne ze względu na małą wytrzymałość matrycy mineraln[...]

Prefabrykowana hala przemysłowa po 40 latach eksploatacji


  W artykule opisano stan techniczny prefabrykowanej hali wielonawowej po 40 latach eksploatacji. Przeprowadzono szczegółowe oględziny, badania nieniszczące i niszczące materiałów oraz pomiary geodezyjne. Podano wnioski odnośnie do dalszej eksploatacji obiektu. Słowa kluczowe: hala przemysłowa, prefabrykacja, stan techniczny.Żelbetowa hala prefabrykowana po 40 latach eksploatacjimoże być źródłemciekawych informacji o wpływie czasu na zachowanie się konstrukcji podczas procesów technologicznych odbywających się w jej wnętrzu (flotacja i wzbogacanie rudy miedzi). Hala została wzniesiona w latach 1965 - 1970 [1] głównie z żelbetowych i sprężonych elementów prefabrykowanych z fragmentami monolitycznymi żelbetowymi oraz stalowymi. Hala w rzucie ma kształt litery L (dwa prostokąty o wymiarach 76×187 m i 55×137 m stykające się ze sobą dłuższymi bokami w osi F zaznaczonej na rysunku). Ze względu na posadowienie obiektu na terenach szkód górniczych konstrukcję hali podzielono siedmioma dylatacjami poprzecznymi (7 pól po ok. 24 m + pole skrajne 12 m) i dwoma dylatacjami podłużnymi (osie DE i GH na rysunku). Konstrukcja obiektu Przekrycie dachu hal głównych zostało wykonane z prefabrykowanych płyt żebrowych typu PŻ opierających się na dźwigarach kratowych typu KBS30 [2] w rozstawie co 6,0 m. Typ p[...]

Trwałość żelbetowych prefabrykatów peronowych


  W artykule przedstawiono przypadek uszkodzeń żelbetowych prefabrykatów peronowych. Nieodpowiednia mrozoodporność i zbyt duża nasiąkliwość przyczyniły się do obniżenia trwałości elementów. Ponadto liczne błędy wykonawcze spowodowały, że elementy nie spełniają stawianych imwymagań. Słowa kluczowe: beton, trwałość, płyta, prefabrykat.Betonowe elementy nawierzchni komunikacyjnych, jako wyroby bezpośrednio narażone na działanie środowiska atmosferycznego,muszą spełniać określone kryteria dotyczącem.in. nasiąkliwości imrozoodporności [1, 2]. W normie [4] proponuje się zabezpieczenie strukturalne betonu przed agresywnym oddziaływaniem zamrażania/rozmrażania przez odpowiedni dobór składników betonu. Aprobaty techniczne [7, 8] i norma [3] określają minimalną klasę betonu, stopień mrozoodporności i dopuszczalną nasiąkliwość elementów nawierzchniowych. Wymagania dotyczące minimalnej otuliny zbrojenia podane są w [5, 6], z których przyjęto wartości w aprobatach [7, 8]. Wymagania normowe dotyczące trwałości płyt Betonowe nawierzchnie dróg i parkingów, a więc także płyt peronowych są narażone na korozję chlorkową, odpowiadającą wg [4, 5] klasie ekspozycji XD3 (środowisko cyklicznie mokre i suche narażone na działanie cieczy zawierających chlorki - tablica 1 [4] i 4.1 [5]).Wzwiązku z tym, że zimą powierzchnie te są cyklicznie zamrażane /rozmrażane, należy beton dodatkowo kwalifikować wg [4, 3] do klasy ekspozycji XF4 (środowisko silnie nasycone wodą ze środkami odladzającymi - tablica 1 [4] i 4.1 [5]). Z klas ekspozycji XD3 i XF4 wynikają zalecane wartości graniczne dot[...]

Zakotwienie siatek kompozytowych PBO-FRCM DOI:10.15199/33.2018.05.21


  Potrzeba wzmocnienia konstrukcji żelbetowych najczęściej wiąże się z koniecznością odzyskania ich pierwotnej nośności, której spadek spowodowany może być zniszczeniami lub degradacją ustroju nośnego oraz błędami na etapie projektowania i budowy lub planowanym zwiększeniem obciążeń użytkowych, co najczęściej spowodowane jest zmianą funkcji budowli lub budynku. Przy doborze technologii wzmocnienia konstrukcji żelbetowych należy wziąć pod uwagę zarówno czynniki technologiczne, jak i ekonomiczne [5]. Poza tradycyjnymi metodami wzmacniania konstrukcji żelbetowej przez konstrukcję żelbetową, które zostały dobrze rozpoznane pod względem projektowym i wykonawczym, od lat osiemdziesiątych XX w. z powodzeniem wykorzystuje się kompozytowe wzmocnienia konstrukcji żelbetowych znane jako FRP (Fibre Reinforced Polymer). Składają się one z włókien różnego rodzaju, które otoczone sąmatrycą polimerową - najczęściej z żywicy epoksydowej. Cechują się dużą wytrzymałością, a ich główne wady, to trudność aplikacji kompozytu na mokre i nieodpowiednio przygotowane powierzchnie oraz bardzo mała odporność na podwyższoną temperaturę.[...]

Problemy wykonawcze związane z budową zapory betonowej w Niedowie DOI:10.15199/33.2015.09.25


  W artykule przedstawiono problemy wykonawcze związane z odbudową zapory na rzece Witka w Niedowie. Skoncentrowano się na opisie realizowanych badań mieszanki betonowej oraz betonu na budowie i w laboratorium. Dodatkowo zaprezentowano główne problemy dotyczące doradztwa naukowego. Słowa kluczowe: badania, beton,Witka, zapora.W2010 r. przez stopień wodny Niedów na rzece Witce, położony w gminie Zgorzelec, przeszła fala powodziowa, która doprowadziła do zniszczenia zapory ziemnej tworzącej zbiornik o maksymalnej pojemności 5,8 mln m3 [1]. Przyczyną katastrofy zbiornika była gwałtowność i wielkość fali powodziowej, której nie były w stanie sprostać urządzenia upustowe zapory. W konsekwencji doszło do wypełnienia zbiornika, a następnie przelania się wody warstwą o maksymalnej wysokości 0,65 m przez koronę zapory, powodującego jej rozmycie - całkowite po lewej stronie bloku urządzeń upustowych i w ok. 65% po stronie prawej (fotografia 1).Zbiornik Witka jest strategicznym obiektem zaopatrującym w wodę elektrownię Turów oraz miasto Bogatynia, a dodatkowo pełni funkcję energetyczną i rekreacyjną. Odbudowa tego obiektu jest więc zadaniem priorytetowym dla regionu Bogatynia - Zgorzelec. W pierwszej fazie podjęto decyzję o wybudowaniu grodzy zapewniającej potrzebny minimalny poziom piętrzenia. Faza druga, to odbudowa rozmytej zapory ziemnej jako masywnej konstrukcji betonowej. Przyjęty wariant odbudowy to zapora półciężka filarowa. Maksymalna wysokość zapory wynosić będzie 11,90 m, licząc od poziomu posadowienia płyty fundamentowej. Płyta zostanie oparta na ścianach szczelinowych sięgających stropu skały litej. Charakterystyka konstrukcji obiektu Część lewa nowej zapory długości 120 m podzielona została na 12 sekcji po 10m, wzajemnie zdylatowanych. Część prawa zapory składa się z: 3 sekcji po 10m, za którymi znajduje się przepławka dla ryb; 3 sekcji tworzących przelew labiryntowy szerokości 17,70 m każda, oraz sekcji skrajnej szerok[...]

« Poprzednia strona  Strona 3