Wyniki 21-27 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar Izdebski"

Geoinformatyka przyjazna geodecie DOI:


  Usługa KIUT historia i stan aktualny Koncepcja zbiorczej usługi WMS, dotyczącej danych o uzbrojeniu terenu, o nazwie Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KI UT) została opracowana w firmie Geo-System Sp. z o.o. w roku 2017 na bazie doświadczeń z wielu wdrożeń systemów informacji przestrzennej w jednostkach samorządowych. Produkcyjnie usługa została uruchomiona w lipcu 2017 r. pod adresem: http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu, integrując w sobie powiatowe usługi WMS z ok. 40 powiatów. Czasowo było to zbieżne z tworzeniem i uruchamianiem innej usługi, a dotyczącej ewidenc[...]

Geoinformatyka przyjazna geodecie Stan wykorzystania funkcjonalności ZSIN do komunikacji systemów EGiB z EKW DOI:


  W styczniowym numerze PG pisałem o inicjatywach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zmierzających do uruchomienia współdziałania (interoperacyjności) rejestrów publicznych odwołujących się w swej treści do danych związanych z ewidencją gruntów i budynków. Na początek skoncentrowano się na uruchomieniu współpracy powiatowych systemów do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z krajowym systemem Elektronicznej Księgi Wieczystej (EKW) w oparciu o interfejs udostępniony dla ZSIN przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pomysł praktycznego wykorzystania tego interfejsu pojawił się po bliższym kontakcie z systemem ZSIN i jego dokumentacją, co umożliwiła mi funkcja Głównego Geodety Kraju. Jedno z podjętych działań dotyczyło właśnie usprawnienia funkcjonowania lokalnych systemów ewide[...]

Geoinformatyka przyjazna geodecie DOI:


  Usługi GUGiK związane z numerycznym modelem terenu Numeryczny model terenu jest dyskretną (punktową) reprezentacją wysokości terenu, wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym obliczenie wysokości w dowolnym punkcie obszaru, dla którego model został zbudowany. Generalnie wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje numerycznego modelu terenu, które są oparte na różnych strukturach geometrycznych tj.: GRID - model w postaci regularnej siatki kwadratów, TIN - model w postaci nieregularnej siatki trójkątów. Rysunek 1. Ilustracja numerycznych modeli terenu GRID i TIN Każdy z wymienionych modeli posiada swoje wady i zalety, które przesądzają o ich zastosowani[...]

Rola mapy zasadniczej w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym DOI:10.15199/50.2017.11.1


  Wstęp Mapa zasadnicza od kilkudziesięciu lat jest podstawowym elementem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Do roku 2010 była wymieniana w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, wprost jako samodzielny byt, a od zmian w 2010 roku jest definiowana, jako standardowe opracowanie kartograficzne powstające z elementów pochodzących z sześciu baz danych prowadzonych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016 poz. 1629) i powiązanej z nią ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz. U. 2017 poz. 1382). Niestety nowe zdefiniowanie nie przekłada się na postęp w funkcjonowaniu mapy zasadniczej, a wręcz przeciwnie, powoduje liczne problemy i nieporozumienia, a nawet dyskusję nad sensem dalszego prowadzenia mapy zasadniczej. Wiele nieporozumień wokół mapy zasadniczej wynika jednak z niezrozumienia istoty jej prowadzenia w obliczu zmieniających się uwarunkowań technologicznych i jak się je wyjaśni, to mapa zasadnicza jest widziana w zupełnie innym świetle. Z tego też względu autorzy postanowili wyjaśnić istotę funkcjonowania mapy zasadniczej i przedstawić istotne korzyści dla społeczeństwa wynikające z jej prowadzenia. 1. Początki mapy zasadniczej Początkiem prowadzenia mapy zasadniczej był rok 1979, czyli jeszcze 10 lat przed uchwaleniem ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a wszelkie szczegóły związane z jej prowadzeniem regulowała instrukcja techniczna K-11. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wprowadzenie pojęcia mapy zasadniczej i związanej z nią instrukcji technicznej było efektem wielu 1 Pierwsze wydanie Instrukcja K1 ma datę grudzień 1978, ale została wprowadzona do stosowania Zarządzeniem Nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 9 lutego 1979 r. prac badawczo-rozwojowych, związanych z opracowaniem koncepcji mapy uwzględniającej jak najwięcej potrzeb gospodarki narodowej [4]. Do czasu opracowania przepisów związanych z mapą zasadniczą prowadzone były w Polsce tzw[...]

Usługa udostępniania mapy zasadniczej z wykorzystaniem płatności elektronicznych DOI:


  Wyniki ankiety przeprowadzonej przy okazji artykułu z poprzedniego numeru Przeglądu Geodezyjnego pt. "Rola mapy zasadniczej w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym", poza jednoznaczną oceną dużej przydatności mapy zasadniczej na wielu etapach procesu inwestycyjnego, pokazały również jak przydatną funkcjonalnością jest możliwość zakupu mapy zasadniczej z wykorzystaniem Internetu. Jednocześnie respondenci z żalem wskazywali, że w wielu powiatach urzędnicy nawet nie wiedzą o istnieniu takich możliwości. Jest więc dobry powód, aby przybliżyć Czytelnikom usługę USMZ (Usługa Sprzedaży Mapy Zasadniczej), opracowaną przez firmę Geo-System Sp. z o.o., która od wielu lat jest dostępna w kilku powiatowych portalach mapowych. Historycznie, pierwsze uruchomienie usługi USMZ miało miejsce w powiatach mińskim i poznańskim w dniu 14 stycznia 2010 roku, a pierwotnie funkcjonalność przeznaczona była tylko dla użytkowników systemu ePODGiK, czyli wykonawców geodezyjnych, bo ze względów rozliczeniowych wymogiem dostępu było podpisanie z powiatem stosownej umowy na korzystanie z tego rodzaju usług. Szybko jednak pojawiły się nowe możliwości rozszerzenia dostępności usługi na wszystkich obywateli, dzięki zaimplementowaniu płatności elektronicznych. Od 28 czerwca 2010 r. zaczęto wykorzystywać płatności elektroniczne i od tego momentu każdy obywatel z dostępem do Internetu mógł zamówić kopię mapy według stanu archiwalnego, od razu dokonać opłaty i otrzymać w przeciągu kilku minut wydruk mapy w postaci elektronicznej (plik PDF) na swój[...]

Analiza efektywności procesów logistycznych naturalnego 2-fenyloetanolu DOI:10.15199/62.2018.1.8


  Procesy logistyczne dla związku chemicznego są bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na jego cenę i dostępność w sieciach sprzedaży. Dlatego też analiza efektywności procesów logistycznych oparta na wybranych kryteriach jest bardzo istotnym elementem poprawy efektywności jego produkcji i sprzedaży. Dokonano analizy efektywności procesów logistycznych związanych z dystrybucją wybranego produktu chemicznego, jakim jest naturalny 2-fenyloetanol. Przeprowadzono analizę efektywności dystrybucji 2-fenyloetanolu z oszacowaniem kosztów potrzebnych do realizacji określonych działań składających się na wszystkie procesy logistyczne. Opracowana logistyka 2-fenyloetanolu obejmuje ciąg działań mających na celu jego efektywną dystrybucję od momentu wyprodukowania aż do momentu przekazania odbiorcy. Aby system logistyczny był efektywny, muszą być efektywne jego poszczególne elementy. Sposób dystrybucji produktu może być prosty, ale także może być złożony. Zależy to od wielu czynników. Przy efektywnym sposobie dystrybucji produkt chemiczny może dotrzeć do większej liczby klientów. Dzięki sprawnej logistyce możliwe jest efektywne nawiązanie relacji producenta z nabywcami zarówno pośrednimi, jak i bezpośrednimiw zależności od rodzaju występujących w niej kanałów dystrybucji. Nawiązanie takiej relacji możliwe jest dzięki udostępnieniu, w określonych warunkach, nowo wytworzonego produktu, spełniając określone i założone wcześniej kryteria. Najważniejsze jest, aby wytworzony produkt dystrybuować w precyzyjnie określonym i wybranym miejscu w takim czasie, w którym istnieje na niego zapotrzebowanie oraz w takiej ilości, aby móc w stanie spełnić wymagania, a także oczekiwania potencjalnych nabywców1). W całym systemie logistycznym danego przedsiębiorstwa produkcyjnego, dystrybucja powiązana jest ze sprzedażą oraz dostarczeniem danych produktów do nabywców końcowych2). Dawniej efektywność logistycznych procesów dystrybucji odnosiła się do badań związa[...]

Stan i perspektywy rozwoju rynku aptecznego w Polsce DOI:10.15199/62.2018.7.28


  Wartość sprzedaży polskiego rynku aptecznego od kilku lat ciągle wzrasta, w maju 2017 r. wyniosła prawie 2,7 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 10% w stosunku do maja roku poprzedniego. Od początku 2017 r. liczba aptek z ważnym zezwoleniem wzrosła o 250 przedsiębiorstw, tendencję wzrostową przedstawiono na rys. 1. Dynamika zmian na rynku aptecznym w ostatnich latach wykazuje stabilny wzrost. Jest to skutek m.in. starzenia się społeczeństwa. Według prognozy GUS, w 2035 r. co czwarty mieszkaniec Polski będzie miał 60 lat lub więcej2). Oznacza to, że w najbliższych latach systematycznie będzie wzrastać zapotrzebowanie na leki i produkty farmaceutyczne. Analizując wartość sprzedaży (rys. 2) na rynku aptecznym, widać sezonowe wahania w okresie jesienno-zimowym, tzn. największego zapotrzebowania na farmaceutyki. Prowadzenie apteki wiąże się z wieloma ograniczeniami natury prawnej. Pomimo to, przedsiębiorca prowadzący działalność apteczną staje się bardzo niezależny. Produkty sprzedawane w aptece w dużej mierze nie mogą być sprzedawane np. w sklepie spożywczym, klient musi w wielu przypadkach posiadać receptę. Miejsce sprzedaży i preskrypcja produktu sprawiają, że apteka może być przedsiębiorstwem monopolowym na swoim obszarze działania3).W czerwcu 2017 r. Prezydent podpisał nowelizację Prawa farmaceutycznego. Dla aptek oznacza to bardzo wiele zmian, które mogą mieć wpływ na przyszły rynek branży aptecznej. Celem tej regulacji było ustanowienie zasad dotyczących równomiernego rozmieszczenia aptek i zagwarantowanie równego dostępu do usług farmaceutycznych. Najważniejsza regulacja, jaka wynika z nowelizacji ustawy to zmiana sposobu rozmieszczenia aptek. Liczba osób przypadających na jedną aptekę to 3 tys., dodatkowo odległość jednej apteki od drugiej to min. 0,5 km4). Biorąc pod uwagę skupienie wielu aptek w małych miejscowościach szczególnie w centrum, wydaje się, że rozwiązanie to powinno stymulować otwieranie aptek na obrzeżach miast,[...]

« Poprzednia strona  Strona 3