Aktualności | 2012-05-09
Geodezja a cyfryzacja państwa

Geodezja a cyfryzacja państwa

Otwarcia Konferencji, w której uczestniczyło około 180 osób, dokonali: Grzegorz Nowaczyk – Prezydent Elbląga, który powitał zgromadzonych gości oraz Florian Romanowski – Wiceprezydent Zarządu Oddziału SGP, który przedstawił cele konferencji oraz uczcił minutą ciszy pamięć prof. Dariusza Waldzińskiego, Doradcę Zarządu „OPEGIEKA”.

Następnie występowali goście honorowi. Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski wskazał na korzyści wynikające z realizacji projektu informatyzacji PZGiK oraz opracowania systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet. Wojewódzki Inspektor Nadzoru w Olsztynie Stanisław Kowalski odczytał list od Wojewody Województwa Warmińsko – Mazurskiego, zaś Geodeta Województwa Zdzisław Gąsiorowski odczytał list od Marszałka Województwa. Prezes Polskiej Geodezji Komercyjnej Waldemar Klocek stwierdził, że „OPEGIEKA” jest pionierem w cyfryzacji i informatyzacji w geodezji. Doradca Prezydenta Miasta Krakowa Kazimierz Bujakowski przedstawił ogromną rolę geodezji w zaspokajaniu potrzeb na informację. Dyrektor w OPGK Kraków Robert Rachwał przeczytał list od Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Pełniący Obowiązki Głównego Geodety Kraju Jacek Jarząbek przedstawił aktualny stan prac Urzędu. Spośród 14 projektów, 9 rozporządzeń już obowiązuje. Rozporządzenie w sprawie ZSIN zostało przekazane do zaopiniowania przez Komisję Wspólną. Rozporządzenie dotyczące odniesień przestrzennych uzyskało pozytywną opinię Komisji Wspólnej. Rozporządzenie w sprawie GESUT wejdzie w życie w czerwcu b. r. Projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, który rozwiązuje wiele spraw dotychczas ujętych w wytycznych G-5, został przekazany do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Najwięcej emocji wzbudzi projekt rozporządzenia dotyczący PZGiK, przewidujący likwidację pewnych dotychczasowych elementów Zasobu. W dalszej części przemówienia, P. O. Prezesa GUGiK przedstawił stan rozwoju projektów realizowanych przez Urząd. Nowym projektem jest Uniwersalny Moduł Mapowy, który w ramach projektu GEOPORTAL 2, zintegruje infrastrukturę techniczną wszystkich branż. Ogromnym zainteresowaniem wśród gmin cieszy się projekt TERYT 2, związany z ewidencją miejscowości, ulic i adresów. Wszystkie projekty realizowane przez GUGiK, z pewnością wpisują się w ideę POLSKI CYFROWEJ i jak podkreślił Jacek Jarząbęk, odsunięte chwilowo na dalszy plan projekty związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, już wkrótce powrócą w nowym świetle wraz ze STRATEGIĄ SPRAWNE PAŃSTWO. Na zakończenie, Jacek Jarząbek podziękował za współpracę Jolancie Orlińskiej, która potwierdziła, że podczas 4 letniego urzędowania na stanowisku GGK, właściwie obrała kierunki rozwoju polskiej geodezji.

Kierownik projektu GEOPORTAL 2 Marek Szulc w wystąpieniu zatytułowanym „Geodezja a cyfryzacja państwa” omówił zadania cyfryzacji realizowane przez GUGiK. Naczelnik Wydziału Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Fotogrametrii GUGiK Anna Radomyska zaprezentowała referat Jerzego Zielińskiego p. t. „Kartograficzne drapacze chmur na geodezyjnych fundamentach – 10 letni efekt budowy bazy danych obiektów topograficznych w Polsce”.

Szef Zespołu Doradców GGK Witold Radzio zaprezentował referat powstały we współautorstwie z Arturem Kapuścińskim p. t. „ZSIN – Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach”. Według projektu rozporządzenia, lokalne systemy ewidencji gruntów i budynków, system NKW oraz inne zewnętrzne systemy dziedzinowe włączone do ZSIN będą wyposażone w moduły komunikacyjne, umożliwiające wymianę danych, przekazywanych w postaci plików sformatowanych zgodnie ze schematem GML. System zagwarantuje bieżącą weryfikację zgodności danych ewidencyjnych z danymi zawartymi w księgach wieczystych. Szacunkowe korzyści ekonomiczne w skali 1 roku po wdrożeniu ZSIN to 17 mln zł dla starostw powiatowych, 4 mln zł dla sądów rejonowych oraz 13 mln zł dla centralnych i wojewódzkich jednostek organizacyjnych władzy publicznej.

Kierownik projektu TERYT 2 Marcin Leończyk zaprezentował referat powstały we współautorstwie z Jarosławem Wysockim p. t. „Wdrażanie usług infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie adresów i jednostek podziałów terytorialnych w ramach projektu TERYT 2”. Agnieszka Gruchała i Eliza Asendy z GUGiK zaprezentowały Uniwersalny Moduł Mapowy – Geoportal 2. Zestaw narzędzi umożliwiający wykonywanie analiz przestrzennych w oparciu o referencyjne dane przestrzenne GUGiK, dedykowany jest w szczególności służbom ratunkowym w celu koordynacji działań i ograniczaniu rozmiaru szkód.

Wiceprezes OPEGIEKA ds. innowacji Adam Augustynowicz, Marek Szulc z GUGiK oraz Dariusz Cieśla z INTERGRAPH Polska scharakteryzowali wykorzystanie ośrodka DATA CENTER w Elblągu, jako przykładu wysoko wydajnej i nowoczesnej infrastruktury technicznej na potrzeby realizacji złożonych i skomplikowanych obliczeń inżynieryjnych. Rafał Dyl oraz Szymon Budyś z OPEGIEKA zaprezentowali „na żywo” możliwości oprogramowania V-Mapa oraz OMNIGIS. Omawiana technologia umożliwia za pośrednictwem notebooka lub tabletu - w biurze, w domu, lub w terenie - zdalny dostęp do potężnego sprzętu i oprogramowania DATA CENTER.

Pierwszy dzień obrad zamknął panel dyskusyjny moderowany przez Floriana Romanowskiego i Kazimierza Bujakowskiego. W dyskusji uczestniczyli: Jacek Uchański (wiceprezes WPG), Sławomir Skorupa (Geodeta Miejski w Elblągu), Mirosław Szelerski (WINGiK w Łodzi), Bogumił Koczot (Geodeta Miejski w Gdańsku), Jolanta Orlińska, Zdzisław Gąsiorowski, Krystian Kaczmarek (WINGiK na Pomorzu), Dariusz Pręgowski (Geodeta Powiatowy w Ożarowie), Tomasz Jewsienia (Główny Specjalista ds. geodezji w UM woj. pomorskiego), Weronika Borys (Przewodnicząca Oddziału w GISPOL), Janusz Dygaszewicz (Dyrektor Departamentu w GUS). Dominowały tematy związane z nowym prawem geodezyjnym, rozporządzeniami wykonawczymi i nową organizacją Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Dariusz Pręgowski stwierdził, że kontrola dokumentacji przyjmowanej do Zasobu powinna ograniczać się wyłącznie do elementów formalnych, zaś odpowiedzialność za jakość powinna ciążyć na wykonawcach. Jolanta Orlińska odpowiedziała na uwagi dotyczące nieścisłości przepisów rozporządzenia z 2011 r. w sprawie standardów technicznych – na stronie GUGiK powinny być publikowane pytania i odpowiedzi związane z interpretacją przepisów. Taka polemika może pomóc nowemu Głównemu Geodecie Kraju w przygotowaniu nowego rozporządzenia. Dyskusję podsumował Florian Romanowski twierdzeniem, że nie ma ucieczki od nowoczesności oraz ubolewaniem nad słabym wsparciem ze strony nauki i niską jakością absolwentów kierunków geodezyjnych.

Drugi dzień Konferencji rozpoczął Artur Szyszka z OPEGIEKA Elbląg prezentacją Platformy Fotogrametrycznej Przedsiębiorstwa, na którą składają się m. in.: samolot VulcanAir P68 TC Observer, bezzałogowy kwadrokopter MD4-1000, zestawy sensorów: Intergraph DMC II 230 oraz Riegl LMS – Q680i + IGI DigiCAM 60 + IGI DigiTHERM oraz inne kamery i układy wspomagające.

Wykorzystanie niemetrycznych zdjęć cyfrowych wykonanych z bezzałogowego aparatu latającego do opracowań fotogrametrycznych na przykładzie progu stabilizującego na stopniu wodnym we Włocławku przedstawił dr inż. Bogdan Szczechowski z Politechniki Gdańskiej. Główna zaleta zaprezentowanego rozwiązania, którą jest dyspozycyjność wykonania rejestracji stanu dużego obiektu w krótkim czasie, potwierdza otwarcie nowych możliwości zastosowań fotogrametrii.

Ocenę możliwości zastosowania lotniczego skaningu laserowego do opracowania map kolejowych przedstawił prof. Zdzisław Kurczyński z Politechniki Warszawskiej (współautorzy referatu: Artur Adamek i Krzysztof Bratuś). Uzyskane wyniki wskazują, że połączenie dwóch technik pomiarowych (zdjęcia lotnicze oraz LIDAR) jest uzasadnione ekonomicznie z uwagi na znaczne (80%) zmniejszenie kosztownych pomiarów bezpośrednich.

Kierownik projektu POKL INSPIRE Ewa Wysocka z GUGiK zaprezentowała założenia oraz efekty szkoleń wspierających proces wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracji publicznej. W latach 2009 – 2012, za blisko 10 mln zł w ramach projektu Kapitał Ludzki, przeszkolono ponad 4000 osób w zakresie podstaw budowy IIP, w tym zasad i standardów technicznych prowadzenia i wykorzystania zbiorów referencyjnych.

Dr inż. Adam Iwaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odkrył arkana Inteligentnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej jako geodezji 3.0. W swoim wystąpieniu omówił pojęcie interoperacyjności semantycznej oraz wyraził nieuznanie (cyt. „w środowisku zabrakło zdrowego rozsądku”) dla upowszechniania standardu XML w unowocześnianiu prowadzenia Ośrodków Dokumentacji.

Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań GUS Janusz Dygaszewicz w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Spisy powszechne jako źródło danych do analiz geoprzestrzennych”, wyraził uznanie dla zinformatyzowanych geodezyjnych baz danych oraz przedstawił wyniki prac wykonanych przez GUS w latach 2010 – 2011, które odbyły się bez ani jednej kartki papieru, co pozwoliło na oszczędności rzędu 100 mln zł. Z kolei Agnieszka Nowakowska z GUS odsłoniła zaawansowaną wersję portalu geostatystycznego, który zostanie wkrótce uruchomiony w celu prezentacji zebranych przez spisy powszechne danych statystycznych w przestrzeni.

Kierownik Referatu Geodezji i Kartografii UM woj. Opolskiego Edyta Wenzel-Borkowska w wystąpieniu p. t. „Uwolnić zasób w sieci”, zaprezentowała projekt „Opolskie w Internecie”, dzięki któremu, w około 600 warstwach tematycznych, wszystkie rejestry i ewidencje udało się zcentralizować w jednej bazie w jednolitym systemie odniesienia.

Renata Piłat z ARiMR przedstawiła aktualne zadania Agencji w oparciu o zasoby geodezyjno – kartograficzne.

Łukasz Kamiński z Politechniki Gdańskiej w wystąpieniu p. t. „Mówiące mapy” zaprezentował wyniki prac prowadzonych wspólnie z Andrzejem Stepnowskim i Łukaszem Markiewiczem, zmierzających do utworzenia systemu nawigacji dla niewidomych.

Jakub Krawczyk z OPEGIEKA Elbląg zakończył obrady prezentacją zastosowań i możliwości platformy fotogrametrycznej Przedsiębiorstwa.

Po zakończeniu obrad rozstrzygnięto konkurs zorganizowany dla uczestników konferencji. W wyniku losowania, tablet marki Fujitsu Technology Solutions trafił do pani Moniki Kijanowskiej ze Starostwa Powiatowego Nowym Dworze Mazowieckim.

Zamknięcia konferencji dokonali: Florian Romanowski, Jolanta Orlińska, Kazimierz Bujakowski oraz (występujący w konkursie w roli „sierotki”) Wiceprezydent Elbląga Adam Witek.

Robert Łuczyński