Regulamin Usług

REGULAMIN SPRZEDAŻY ORAZ NIEODPŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA PRODUKTÓW

Obowiązujący od 1 maja 2020 r.

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin.

Administrator - Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT SP. Z O.O. ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa KRS XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Nr 0000069968, www.sigma-not.pl.

Użytkownik - Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu Informacji Technicznej sigma-not.pl, w tym zawierająca z Administratorem za pośrednictwem Portalu Umowy Sprzedaży Produktów.

Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną, zawierający z Administratorem za pośrednictwem Portalu Umowę Sprzedaży Produktów niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.

Portal - Portal Informacji Technicznej prowadzony przez Administratora pod adresem sigma-not.pl, za pośrednictwem, którego Administrator zawiera z Użytkownikami Umowy Sprzedaży Produktów oraz udostępnia na ich rzecz nieodpłatnie Produkty Cyfrowe.

Plik - Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent (plik pdf, formaty grafiki cyfrowej) przeznaczony do odczytania, za pomocą Urządzenia Elektronicznego.

Strona WWW Portalu – indywidualny adres URL Portalu, na którym umieszczona jest treść tożsama z treścią Pliku – dostępna do odczytania online.

Produkty – oferta produktowa Portalu obejmująca Produkty fizyczne i Produkty Cyfrowe, stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży, bądź nieodpłatnego udostępnienia,

Produkt fizyczny – treści czasopism w formie papierowych zeszytów czasopism (w szczególności w trybie prenumeraty) lub inne fizyczne przedmioty (np. książki).

Produkt Cyfrowy - treści czasopism o zakresie:

a) e-publikacji

b) e-zeszytu

c) e-prenumeraty

d) lub dowolnej kombinacji powyższych (pakiety)

Produkt Cyfrowy jest dostępny w postaci:

a) Pliku Cyfrowego

b) Strony WWW Portalu.

Urządzenie Elektroniczne - Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, tablet, czytnik książek elektronicznych).

Konto - Indywidualna witryna Użytkownika zarejestrowanego w Portalu, za pośrednictwem, którego zarejestrowany Użytkownik może korzystać z zamówionych, opłaconych lub/ udostępnionych bezpłatnie Produktów.

Operator płatności - instytucje płatnicze w rozumieniu art. 2 pkt. 10A) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011 Nr 199 poz. 1175 ze zm.), z którą współpracuje Administrator (ING Bank Śląski S.A.,)

Opłacenie Zamówienia - potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w zamówieniu.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Administratorem za pośrednictwem Portalu.

ROZDZIAŁ II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z ADMINISTRATOREM ZA POŚREDNICTWEM PORTALU

1. Sprzedaż Produktu Cyfrowego może zostać skutecznie zrealizowane wyłącznie przy wykorzystaniu Urządzeń Elektronicznych spełniających wyszczególnione poniżej wymagania techniczne.

1.1. Dla Produktów zapisanych w formatach PDF I innych odtwarzanych przez przeglądarki internetowe:

1.1.1. komputer klasy PC:

minimalne wymagania - zainstalowany system operacyjny Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3, z procesorem Intel® Pentium® 500 MHz, 128 MB pamięci RAM i monitorem o minimalnej rozdzielczości 800 x 600 pikseli.

Na komputerze musi być dodatkowo zainstalowane oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu Adobe Reader;

1.1.2. komputer klasy MAC

procesor Po®: zainstalowany system operacyjny Mac OS X v 10.4.10 lub wyższy z procesorem PowerPC® G4 lub G5 500 MHz, 128 MB pamięci operacyjnej RAM lub procesor Intel®;

2. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

ROZDZIAŁ III. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE

1. Administrator oferuje za pośrednictwem Portalu sprzedaż Produktów na zamówienie Użytkownika. Oferta dotyczy wyłącznie Produktów, dla których podana jest w Portalu informacja o dostępności oraz cena.

2. W celu zawarcia z Administratorem Umowy Sprzedaży Produktów, Użytkownik zakłada Konto w Portalu (rejestracja). Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie w formularzu rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej oraz imienia i nazwiska Użytkownika. Po wypełnieniu danych do rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail kierowaną pod wskazany adres poczty elektronicznej z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu linka aktywacyjnego Użytkownik zostaje poproszony o wybór hasła. Z tą chwilą rejestracja jest dokonana i konto staje się aktywne. Rejestracja i utrzymanie Konta, jak tez jego likwidacja są nieodpłatne. Dostęp do Konta następuje po uzupełnieniu loginu (adresu e-mail Użytkownika) oraz hasła. Hasło jest znane wyłącznie Użytkownikowi, który powinien chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

3. Zamówienie składane jest poprzez kliknięcie ikony o nazwie KUPUJĘ I PŁACĘ oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w Regulaminie. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, które to dane są wymagane przez operatora płatności.

4. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów oraz utracie prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów Cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a także informację o prawach przysługujących Konsumentowi w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży Produktów Cyfrowych za pośrednictwem sieci Internet.

Zarejestrowany Użytkownik może zapoznać się z historią zakupów dokonywanych w Portalu za pośrednictwem swojego Konta w Portalu.

5. Cena określona przy danym Produkcie w chwili złożenia zamówienia zawiera podatek od towarów i usług wg. stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Użytkownik ponosi na rzecz Administratora, w związku ze sprzedażą mu tego Produktu, z wyłączeniem kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Portalem oraz na rzecz Operatorów Płatności lub instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi u tych podmiotów. W przypadku zamówienia Produktu Fizycznego, Użytkownik ponosił będzie dodatkowo koszt jego dostawy zależny od rodzaju tego Produktu Fizycznego, który wynosił będzie od 10 PLN do 32 PLN. W przypadku zamówienia Produktu Fizycznego w postaci archiwalnych numerów czasopism, cena zakupu takiego Produktu odpowiadać będzie cenie katalogowej czasopisma obowiązującej w roku bieżącym.

6. Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem usługi świadczonej przez Operatora Płatności poprzez:

6.1. przelew elektroniczny;

6.2. obciążenie karty płatniczej Użytkownika z listy akceptowanych przez Operatora Płatności;

6.3 funkcjonalność „BLIK”.

7. W momencie Opłacenia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży między Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Sprzedaż Produktu.

8. Na żądanie Użytkownika wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia sprzedaż Produktu jest dokumentowana fakturą VAT. Administrator przesyła do Użytkownika fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.) na adres poczty elektronicznej albo Użytkownik pobiera ją sam z Konta Klienta. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie mu faktury elektronicznej i przesłanie/ udostępnienie mu jej w sposób opisany w Regulaminie.

9. Z zastrzeżeniem pkt. 9 poniżej, Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika powoduje automatyczne (nie później niż 15 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Operatora Płatności) udostępnienie zamówionego Produktu Cyfrowego, poprzez link utworzony w sekcji „Moje e-dostępy” na Koncie Użytkownika.

Od chwili udostępnienia Produkt Cyfrowy może zostać (w zależności od wybranej opcji zakupu) pobrany lub przeczytany na Stronie WWW Portalu przez Użytkownika.

10. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera), względnie w sytuacjach, o których mowa w Rozdziale 2 pkt. 2, Produkt Cyfrowy może zostać udostępniony później niż 15 minut od chwili Opłacenia Zamówienia.

11. Sprzedaż Produktu Cyfrowego umożliwia korzystanie z niego wyłącznie na własny użytek osobisty Użytkownika. Sprzedaż Produktu Cyfrowego nie oznacza przeniesienia praw, ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym Produkcie Cyfrowym. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Produktu Cyfrowego wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.

12. Użytkownik ma obowiązek Opłacenia Zamówienia w terminie 48 godzin od zakończenia zakupów. Po upływie tego czasu poczytuje się zamówienie na Produkt za niezłożone.

ROZDZIAŁ IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY DOKONANEJ ZA POŚREDNICTWEM PORTALU I ZWROT DOKONANEJ PŁATNOŚCI

1. Konsumentowi przysługuje w terminie 14 dni prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Bieg terminu określonego w pkt. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik – w przypadku Produktu fizycznego, od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku Produktu Cyfrowego.

3. Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:

3.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres: bok_kol@sigma-not.pl;

3.2.na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Administratora (o zachowaniu 14 dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego);

4. Administrator ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.

5. Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Konsument składając zamówienie na Produkt Cyfrowy niezapisany na nośniku materialnym wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.

7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (dalej jako „Ustawa”), a w szczególności do Umów Sprzedaży Produktu Cyfrowego niezapisanego na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

8. Konsument zachowuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży prenumeraty Produktów Cyfrowych (e-zeszyty czasopism) także po rozpoczęciu świadczenia usługi, przy czym w takim przypadku Administrator zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności pomniejszone o równowartość numerów postawionych do dyspozycji Konsumenta w okresie od zawarcia Umowy Sprzedaży Prenumeraty do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wg. cen stosowanych w sprzedaży pojedynczych numerów.

9. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

10. Postanowienia Regulaminu, które ograniczałyby prawa Konsumenta, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania.

11. Zastrzega się, że nie wiążą Konsumenta, te postanowienia Regulaminu:

a) które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 3851 - art. 3853 k.c.) czy naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów,

b) które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

ROZDZIAŁ V. WARUNKI DODATKOWE

1. Administrator może usunąć/dezaktywować Konto Użytkownika, jeżeli:

1.1. istnieje uzasadnione podejrzenie, że Konto wykorzystywane jest w celach niezgodnych z prawem;

1.2. Użytkownik dopuszcza się – z użyciem Konta działań, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub naruszające prawa bądź prawnie chronione dobra osób/podmiotów trzecich.

1.3. Użytkownik rozpowszechnia Pliki uzyskane od Administratora za pośrednictwem Portalu w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego użytku osobistego.

2. W każdym z powyższych przypadków przed usunięciem/dezaktywacją Konta Administrator prześle na podany przez Użytkownika adres e-mail informację o planowanym usunięciu/dezaktywacji Konta. Użytkownik może sprzeciwić się usunięciu/dezaktywacji Konta, podając jednocześnie uzasadnienie, że nie zachodzą przesłanki do usunięcia/dezaktywacji Konta określone powyżej. Konto zostanie usunięte/dezaktywowane najwcześniej w terminie 30 dni od chwili przesłania Użytkownikowi informacji o powyższej treści, z tym jednak zastrzeżeniem, że Konto zostanie usunięte/dezaktywowane lub zablokowane w każdym czasie, jeżeli na Administratora zostanie nałożony taki obowiązek na podstawie prawomocnych lub natychmiast wykonalnych rozstrzygnięć uprawnionych organów, wydanych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

ROZDZIAŁ VI. RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o. – 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@sigma-not.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przesyłania ofert handlowych na podstawie art. 10.ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,

5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne.

ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Administratora przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży na osobę trzecią.

2. Umowa Sprzedaży podlega prawu polskiemu.

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Administratora. Zmiana właściwości miejscowej sądu nie odnosi się do Umów Sprzedaży zawartych z Konsumentami.

4. Wyłącza się odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi za wady Produktów. Postanowienie to nie odnosi się do Produktów nabytych przez Konsumentów.

5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność prawną za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z Produktów stanowiących przedmiot Umowy Sprzedaży, w tym z tytułu ich wad. Powyższe postanowienie nie odnosi się do odpowiedzialności wobec Konsumentów.

Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

................................................ ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

..............................

podpis konsumenta