Regulamin Usług

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA TREŚCI CZASOPISM ELEKTRONICZNYCH

Obowiązujący od 1 maja 2020 r.

 

ROZDZIAŁ I. DEFINICJE

 

Administrator.  Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT SP. Z O.O. ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, www.sigma-not.pl KRS XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Nr 0000069968, wysokość kapitału zakładowego 752 361,80 zł

 

Użytkownik. Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Portal Informacji Technicznej sigma-not.pl

 

Konsument. Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Portalu zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

Portal. Portal Informacji Technicznej prowadzony przez Administratora pod adresem sigma-not.pl, za pośrednictwem, którego Administrator udostępnia na rzecz Użytkowników odpłatnie i nieodpłatnie Produkty Cyfrowe..

 

Plik. Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent (plik pdf, formaty grafiki cyfrowej) przeznaczony do odczytania, za pomocą Urządzenia Elektronicznego.

Strona WWW Portalu– indywidualny adres URL Portalu, na którym umieszczona jest treść tożsama z treścią Pliku – dostępna do odczytania online.

 

Produkty – oferta produktowa Portalu obejmująca Produkty fizyczne i cyfrowe

Produkt fizyczny – treści czasopism w formie papierowych zeszytów czasopism (w szczególności w trybie prenumeraty) lub inne fizyczne przedmioty (np. książki).

Produkt Cyfrowy. Treści czasopism o zakresie:

a)    e-publikacji

b)    e-zeszytu

c)    e-prenumeraty

d)    lub dowolnej kombinacji powyższych (pakiety)

Product Cyfrowy jest dostępny w postaci:

a) Pliku Cyfrowego

b) Strony WWW Portalu- www.sigma-not.pl

 

 

 

Urządzenie Elektroniczne. Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, tablet, czytnik książek elektronicznych).

 

Konto. Indywidualna witryna Użytkownika zarejestrowanego w Portalu, za pośrednictwem, którego zarejestrowany Użytkownik może korzystać z zamówionych, opłaconych lub/ udostępnionych bezpłatnie treści

 

Operator płatności - instytucje płatnicze w rozumieniu art. 2 pkt. 10A) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2003), z którą współpracuje Portal (ING Bank Śląski S.A.,)

 

Opłacenie Zamówienia - potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Użytkownika, kwotą określoną w zamówieniu.

 

ROZDZIAŁ II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM

 

1. Sprzedaż Pliku może zostać skutecznie zrealizowane wyłącznie przy wykorzystaniu Urządzeń Elektronicznych spełniających wyszczególnione poniżej wymagania techniczne.

 

1.1. Dla produktów zapisanych w formatach PDF I innych odtwarzanych przez przeglądarki internetowe:

 

1.1.1. komputer klasy PC:

 

minimalne wymagania - zainstalowany system operacyjny Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3, z procesorem Intel® Pentium® 500 MHz, 128 MB pamięci RAM i monitorem o minimalnej rozdzielczości 800 x 600 pikseli.

 

Na komputerze musi być dodatkowo zainstalowane oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu Adobe Reader;

 

1.1.2. komputer klasy MAC

 

procesor Po®: zainstalowany system operacyjny Mac OS X v 10.4.10 lub wyższy z procesorem PowerPC® G4 lub G5 500 MHz, 128 MB pamięci operacyjnej RAM lub procesor Intel®;

 

ROZDZIAŁ III. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE

 

1. Portal oferuje Sprzedaż Produktów oraz Produktów Cyfrowych na zamówienie Użytkownika. Oferta dotyczy wyłącznie -Produktów, dla których podana jest w Portalu informacja o dostępności oraz cena.

 

2. W celu nabywania Produktów Użytkownik zakłada Konto w Portalu (rejestracja). Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie w formularzu rejestracyjnym adresu poczty elektronicznej oraz imienia i nazwiska Użytkownika. Po wypełnieniu danych do rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail kierowaną pod wskazany adres poczty elektronicznej z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu linka aktywacyjnego Użytkownik zostaje poproszony o wybór hasła. Z tą chwilą rejestracja jest dokonana i konto staje się aktywne. Rejestracja i utrzymanie Konta, jak tez jego likwidacja są nieodpłatne. Dostęp do Konta następuje do uzupełnieniu loginu (adresu e-mail Użytkownika) oraz hasła. Hasło jest znane wyłącznie Użytkownikowi, który powinien chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

 

3. Sprzedaż Produktów następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony o nazwie KUPUJĘ I PŁACĘ oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, dane te są wymagane przez operatora płatności.

 

4. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktów Cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy, a także informację o prawach przysługujących Konsumentowi w związku z zawarciem umowy o dostarczenie Produktów Cyfrowych za pośrednictwem sieci Internet. Zarejestrowany Użytkownik może zapoznać się z historią zakupów dokonywanych w Sklepie za pośrednictwem swojego Konta w Serwisie.

 

5. W momencie kliknięcia ikony KUPUJĘ I PŁACĘ dochodzi do zawarcia umowy między Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Sprzedaż Produktu Cena określona przy danym Produkcie w chwili złożenia zamówienia zawiera podatek od towarów i usług wg. stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Użytkownik ponosi na rzecz Administratora, w związku ze sprzedażą mu tego Produktu, z wyłączeniem kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem oraz na rzecz Operatorów Płatności lub instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach. Koszt dostawy w prenumeracie jest zależny od czasopisma i może wynosić od 10 PLN do 32 PLN za dostarczenie numerów ukazujących się w ciągu roku.

 

6. Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem usługi świadczonej przez Operatora Płatności poprzez:

 

6.1. przelew elektroniczny;

 

6.2. obciążenie karty płatniczej Użytkownika z listy akceptowanych przez Operatora Płatności

6.3 funkcjonalność „BLIK”

 

7. Na żądanie Użytkownika wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia sprzedaż jest dokumentowana fakturą VAT. Administrator przesyła do Użytkownika fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej albo użytkownik pobiera ją sam z Konta Klienta.

 

8. Z zastrzeżeniem pkt. 9 Opłacenie Zamówienia przez Użytkownika powoduje automatyczne (nie później niż 15 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Operatora Płatności) udostępnienie zamówionego Produktu Cyfrowego, poprzez link utworzony w sekcji „Moje e-dostępy” na Koncie Użytkownika.

Od chwili udostępnienia Produkt Cyfrowy może zostać (w zależności od wybranej opcji zakupu) pobrany lub przeczytany na Stronie WWW Portalu przez Użytkownika.

 

9. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Produkt Cyfrowy  może zostać udostępniony później niż 15 minut od chwili Opłacenia Zamówienia.

 

10. Sprzedaż Produktu Cyfrowego umożliwia korzystanie z niego wyłącznie na własny użytek osobisty Użytkownika. Sprzedaż Produktu Cyfrowego nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym Pliku. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Produktu Cyfrowego wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.

 

12. Użytkownik ma obowiązek Opłacenia Zamówienia w terminie 48 godzin od zakończenia zakupów. Po upływie tego czasu poczytuje się zamówienie za niezłożone.

 

ROZDZIAŁ IV. ODSTĄPIENIE OD ZAKUPÓW DOKONANYCH W SKLEPIE I ZWROT PŁATNOŚCI

 

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o Produkt. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (patrz. Rozdział III pkt. 3).

 

3. Konsument zachowuje prawo do odstąpienia od umowy o prenumeratę Produktów cyfrowych (e-zeszyty czasopism) także po rozpoczęciu świadczenia usługi, z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej.

 

 

5. Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

5.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres: bok_kol@sigma-not.pl;

5.2. na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Administratora (o zachowaniu 14 dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego);

 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Administrator w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Administrator zwraca całą kwotę na kartę lub numer rachunku bankowego Konsumenta.

 

7. W przypadku odstąpienia od umowy o prenumeratę e-wydań czasopism Administrator zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności pomniejszone o równowartość numerów postawionych do dyspozycji Konsumenta w okresie od zawarcia umowy o prenumeratę do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wg. cen stosowanych w sprzedaży pojedynczych numerów.

 

ROZDZIAŁ V. WARUNKI DODATKOWE

 

 

1.4. Administrator może usunąć/dezaktywować Konto Użytkownika, jeżeli:

 

1.4.1. istnieje uzasadnione podejrzenie, że Konto wykorzystywane jest w celach niezgodnych z prawem;

 

1.4.2. Użytkownik dopuszcza się – z użyciem Konta działań, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub naruszające prawa bądź prawnie chronione dobra osób/podmiotów trzecich.

 

1.4.3. Użytkownik rozpowszechnia Pliki nabyte w Portalu w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego użytku osobistego.

 

W każdym z powyższych przypadków przed usunięciem/dezaktywacją Konta Administrator prześle na podany przez Użytkownika adres e-mail informację o planowanym usunięciu/dezaktywacji Konta. Użytkownik może sprzeciwić się usunięciu/dezaktywacji Konta, podając jednocześnie uzasadnienie, że nie zachodzą przesłanki do usunięcia/dezaktywacji Konta określone powyżej. Konto zostanie usunięte/dezaktywowane najwcześniej w terminie 30 dni od chwili przesłania Użytkownikowi informacji o powyższej treści, z tym jednak zastrzeżeniem, że Konto zostanie usunięte/dezaktywowane lub zablokowane w każdym czasie, jeżeli na Administratora zostanie nałożony taki obowiązek na podstawie prawomocnych lub natychmiast wykonalnych rozstrzygnięć uprawnionych organów, wydanych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

ROZDZIAŁ VI. RODO

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO, informuję, że:

1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o. – 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11,

2.    Administrator przetwarza Pani/Pana następujące dane osobowe :  imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. w celach:

a) sprzedaży treści czasopism w formie papierowych zeszytów czasopism (w szczególności w trybie prenumeraty) lub inne fizyczne przedmioty (np. książki).

oraz treści cyfrowych czasopism o zakresie:

1)    e-publikacji

2)    e-zeszytu

3)    e-prenumeraty

4)    lub dowolnej kombinacji powyższych (pakiety)

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@sigma-not.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przesyłania ofert handlowych na podstawie art. 10.ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne.

8. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.