Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Zygmunt Burnus"

Chromatographic determination of hydrocarbons biocomponents in the 2nd generation gas oil made by hydroconversion of vegetable oils Chromatograficzne oznaczanie węglowodorowych biokomponentów w olejach napędowych II generacji uzyskiwanych w wyniku hydrokonwersji olejów roślinnych DOI:10.12916/przemchem.2014.1889


  Preliminarly zeoformed rapeseed oil, palm oil and a mixt. of rapeseed oil and a crude oil fraction were hydrotreated on a Ni-Mo/Al2O3 catalyst at 340°C under 4.5 MPa and analyzed for n-paraffins by gas chromatog. with use of capillary columns. The differentiation of origin of n-paraffinic hydrocarbons (biomass and petroleum) was hardly possible. Some decarboxylation and decarbonylation reactions during the hydrotreatment were evidenced. Przedstawiono podstawowe problemy wynikające ze stosowania wybranych metod chromatograficznych w odniesieniu do trzech rodzajów biokomponentów paliwowych uzyskanych z olejów rzepakowego i palmowego. Stwierdzono, że pełne oznaczenie składu węglowodorowego tych biokomponentów, uzyskiwanych w procesie hydrokonwersji olejów roślinnych świeżych, jak i wstępnie modyfikowanych (zeoforming) wymaga zastosowania kilku równoległych metod analitycznych. Jednym z podstawowych kierunków przeróbki olejów i tłuszczów naturalnych do węglowodorów są procesy hydrokonwersji. Polegają one na uwodornieniu triacylogliceroli w obecności odpowiednich katalizatorów w warunkach podwyższonego ciśnienia. W wyniku reakcji powstają n-parafiny. Z jednej cząsteczki triacyloglicerolu stearynowego powstają 4 cząsteczki n-parafinowe: jedna cząsteczka propanu oraz trzy n-heptadekanu lub n-oktadekanu (w zależności od zachodzących reakcji)1). Ścieżki przemian triacylogliceroli do n-parafin w procesie hydrokonwersji były przedmiotem wielu badań1-5). Podczas hydrokonwersji triacylogliceroli zachodzą m.in. reakcje ich hydroodtleniania, dekarboksylacji i dekarbonylacji. Dominacja poszczególnych reakcji w głównej mierze zależy od zastosowanych warunków temperatury i ciśnienia6, 7). Interesującą pozycją w języku polskim, obejmującą szeroki zakres zagadnień związanych z przeróbką olejów i tłuszczów do węglowodorów jest praca8). Warto również wymienić prace9-17). Hydrokonwersja triacylogliceroli jest procesem, który w dalszym ciągu jes[...]

Badania nad wpływem tokoferoli na stabilność oksydacyjną biopaliw do silników o zapłonie samoczynnym DOI:10.15199/62.2018.3.4


  Estry metylowe kwasów tłuszczowych FAME (fatty acid methyl esters) stanowią mieszaninę składającą się z estrów kwasów tłuszczowych o długości łańcucha węglowego 14-24 atomów. W przypadku FAME otrzymanych z oleju rzepakowego przez transestryfikację metanolem przy użyciu katalizatora alkalicznego, aż 90% tych estrów stanowią estry kwasów o 18 atomach węgla w cząsteczce. Ta cecha produktu, jakim jest FAME, sprawia, że jest on jednorodny i względnie stabilny, i może być zastosowany, po wzbogaceniu o dodatki uszlachetniające, jako paliwo do silników o zapłonie samoczynnym. W Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym w latach ubiegłych podejmowano już tematykę badania wpływu składników śladowych estrów metylowych kwasów tłuszczowych w ramach prac własnych1, 2). Powstały wówczas metodyki badania dużej grupy śladowych składników estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Są one podejrzewane o wpływ na właściwości użytkowe końcowego produktu, jakim są FAME stosowane jako samoistne paliwo (B100) lub jako dodatek do oleju napędowego. Paliwa te służą do zasilania pojazdów wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym. Do tej pory w ramach badań własnych zidentyfikowano i przebadano takie składniki śladowe FAME (B100), jak: monoacyloglicerole nasycone i nienasycone, di- i triacyloglicerole, wolne sterole oraz wolne glukozydy steroli. Spośród tych struktur szczególnego znaczenia nabrały nasycone monoacyloglicerole oraz wolne glukozydy steroli, które przebadano pod kątem kształtowania niskotemperaturowych parametrów produktu końcowego1). Uwidoczniono i opisano ich wpływ, a wyniki badań pokrywały się z wynikami uzyskiwanymi w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dla FAME uzyskanych z soi i oleju palmowego. Tematyka struktur 356 97/3(2018) śladowych wymaga dalszych badań, z uwagi na swoją złożoność. W wyniku przeglądu literatury stwierdzono, że szczególnie interesującymi strukturami pod kątem ich wpływu na parametry[...]

 Strona 1