RUDY I METALE NIEŻELAZNE

Miesięcznik ISSN 0035-9696, e-ISSN 2449-9978 - rok powstania: 1956
Czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych SITMN.
Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01

Tematyka:
Tematyka publikowanych artykułów obejmuje całość zagadnień i problemów związanych z metalami nieżelaznymi: geologia złóż, surowce mineralne, miernictwo, przeróbka rud, hutnictwo metali, przetwórstwo metali nieżelaznych, przetwórstwo aluminium, metalurgia proszków, metale szlachetne. W każdym numerze czasopisma publikujemy biuletyn Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach,w tym nowości technologiczne, wydarzenia gospodarcze, konferencje światowe i krajowe oraz biuletyn KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław, w tym światowy rynek metali nieżelaznych. Uwzględniając aktualne tendencje związane z restrukturyzacją i nowoczesnym zarządzaniem prezentujemy prace omawiające aktualne metody kierowania zakładami przemysłu metali nieżelaznych. W czasopiśmie publikujemy informacje Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu informacje o pracach doktorskich i habilitacyjnych, recenzje książek oraz kronikę, w której przekazujemy informacje o organizowanych konferencjach naukowych oraz kół Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne Recykling jest w systemie informacji naukowej prowadzonej przez Scientific Citation Index, Cambridge Scientific Abstracts, Information und Dokumentation GDMB oraz Referativnyj Żurnal. Poziom merytoryczny artykułów publikowanych w czasopiśmie Rudy i Metale Nieżelazne Recykling jest porównywalny z publikacjami zagranicznymi z zakresu metali nieżelaznych. Wersja papierowa jest wersją pierwotną. Wszystkie artykuły o charakterze naukowym są opiniowane. Artykuły publikowane w naszym czasopiśmie w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymują 7 pkt.

KOLEGIUM REDAKCYJNE / EDITORIAL STAFF
Redaktor Naczelny:
Prof. zw. dr hab. inż. Józef Zasadziński.
Zastępca Redaktora Naczelnego:
Doc. dr inż. Józef Czernecki, prof. IMN.
Redaktorzy Tematyczni:
Prof. dr hab. inż. Ludwik Błaż, Prof. dr hab. inż. Jan Butra, Prof. dr hab. inż. Wojciech Libura, Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Paulo, Dr Mieczysław Woch, prof. IMN.
Redaktor statystyczny:
Dr inż. Joanna Gołębiewska-Kurzawska.
Sekretarz Redakcji:
dr Sylwia Borowik
Korekta:
mgr Magdelena Białek

RADA NAUKOWA / EDITORIAL BOARD
Przewodniczący:
Prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek.
Zastępca Przewodniczącego:
Prof. dr hab. inż. Leszek Blacha.
Sekretarz:
Mgr Kazimierz Poznański.
Członkowie:
Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Korbel – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Prof. dr Wojciech Z. Misiołek, Lehigh University USA, Norbert L. Piret, Piret & Stolberg, Niemcy, Prof. Stanisław Rusz, VSB — Technical University of Ostrava, Czechy, Prof. Pekka Taskinen, Aalto University, Finlandia.

LISTA RECENZENCI / REVIEWERS LIST
Prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków,
Prof. dr hab. inż. Henryk Dyja – Politechnika Częstochowska, Częstochowa,
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków,
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski – Politechnika Wrocławska, Wrocław,
Prof. dr hab. inż. Franciszek Grosman – Politechnika Śląska, Gliwice,
Prof. dr hab. inż. Jan Kazior – Politechnika Krakowska, Kraków,
Dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. Pol. Śląskiej – Politechnika Śląska, Gliwice,
Prof. dr hab. inż. Andrzej Łuszczkiewicz – Politechnika Wrocławska, Wrocław,
Dr hab. inż. Jarosław Mizera, prof. Pol. Warszawskiej– Politechnika Warszawska, Warszawa
i inni desygnowani naukowcy.
Pobierz plik: Wskazówki dla Autorów

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.