Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adam ROSOWSKI "

Ocena wpływu pola elektromagnetycznego na organizm człowieka

Czytaj za darmo! »

Wpływ pola elektromagnetycznego (PEM) na organizm ludzki może być określany m.in. poprzez obserwacje obrazu krwinek płytkowych. Badania takie z udziałem autorów realizowane były dotąd przy zastosowaniu kosztownej aparatury stacjonarnej. W artykule zaprezentowano koncepcję mikroukładu pomiarowego, którego podzespoły elektromechaniczne z materiałów ceramicznych wytworzone będą z wykorzystaniem technologii laserowej. Przedstawiono wyniki mikroobróbki elementów z ceramiki alundowej nanosekundowymi impulsami lasera światłowodowego. Abstract. The influence of electromagnetic field on human body can be determined among other by observations of platelets picture. Investigations, also with the authors participation, were performed so far using expensive stationary equipment. New idea of measurement microsystem which electromechanical elements of ceramic will be produced using laser technology is presented in the paper. Micromachining results of alumina ceramic parts obtained by nanosecond pulses of fiber laser are shown. (The influence assessment of electromagnetic field on human body). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, wolne rodniki, chemiluminescencja, mikroobróbka laserowa, ceramika. Keywords: electromagnetic field, free radicals, chemiluminescence, laser microprocessing, ceramics Wstęp Organizm człowieka oraz organizmy zwierzęce w toku ewolucji wykształciły szereg wewnątrz ustrojowych mechanizmów adaptacyjnych pozwalających na dostosowanie się, do zmieniających się warunków otoczenia. Przekroczenie granic adaptacyjnych ustroju może powodować zakłócenie fizjologicznych mechanizmów regulacyjnych doprowadzając do poważnych schorzeń. [1, 2, 3] Jednym z czynników wpływających negatywnie na funkcjonowanie organizmów żywych, a w szczególności na organizm człowieka, jest pole elektromagnetyczne (PEM) generowane przez różnego rodzaju urządzenia wykorzystywane w warunkach przemysłowych, w medycynie oraz w życiu codziennym [1, 7, 9]. Najbar[...]

Ogniwa fotowoltaiczne o niekonwencjonalnych kształtach

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono opracowaną w Instytucie Systemów Inżynierii Elektrycznej Politechniki Łódzkiej innowacyjną metodę laserowego cięcia ogniw krzemowych według zadanej trajektorii, co umożliwia wytworzenie fotowoltaicznych elementów dekoracyjnych o dowolnych kształtach. Uzyskano zadowalającą jakość krawędzi cięcia i nieznaczny wpływ wiązki laserowej na zmiany struktury warstw aktywnych ogniwa. Badania wyciętych elementów ogniw potwierdziły nieduży wpływ procesu cięcia na wyznaczone charakterystyki i parametry prądowe. Abstract. In the paper the innovative method of laser cutting silicon photovoltaic cells by given trajectory developed in the Institute of Electrical Engineering Systems Lodz University of Technology is presented that allows production of photovoltaic decorative elements of any shape. The satisfactory quality of cutting edge and negligible impact of laser beam on the structure changes of active layers of the photovoltaic cells was obtained. The study confirmed the small impact of cutting process on the characteristics and current parameters. (Photovoltaic cells of unconventional shapes). Słowa kluczowe: ogniwa fotowoltaiczne, cięcie laserowe, niekonwencjonalne kształty. Keywords: photovoltaic cells, laser cutting, unconventional shapes.Wykorzystywane w praktyce panele fotowoltaiczne krzemowe łączone są z pojedynczych ogniw w kształcie prostokąta lub kwadratu, co wynika z technologii wytwarzania podstawowych materiałów do ich produkcji - krzemu monokrystalicznego lub polikrystalicznego. Podobne kształty mają także małe ogniwa o powierzchni kilku cm2 stosowane do zasilania kalkulatorów, zabawek, źródeł światła małej mocy. Z punktu widzenia najbardziej efektywnych zastosowań ogniw słonecznych, generujących energię na dużą skalę, a jednocześnie wykazujących walory "pozatechniczne", najwięcej realizacji praktycznych spotyka się w architekturze [1]. Przykłady takich rozwiązań pokazano na rys.1.Wyra.nie wida., .e rownie. w[...]

 Strona 1