Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF GERMAN"

Zgazowanie jako technologia utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

Recykling energetyczny umożliwia proekologiczne wykorzystanie odpadów oraz zużytych wyrobów z tworzyw sztucznych. W proponowanej metodzie zgazowanie jest poprzedzone wstępną pirolizą odpadów zawierających PCW; ułatwia to wykorzystanie odpadowego chlorowodoru, a jednocześnie powoduje podwyższenie wartości opałowej zgazowywanych pirolizatów. Stwierdzono, że proces pirolizy prowadzony w temp. o[...]

Analiza wybranych zagadnień związanych z procesem zgazowania węgla

Czytaj za darmo! »

Zanalizowano przydatność złoża fluidalnego do prowadzenia procesu zgazowania węgla z uwzględnieniem zarówno aspektów technologicznych, jak i ekonomicznych. Omówiono przy tym takie zagadnienia, jak: zużycie energii w procesie, wartość opałową otrzymanego gazu oraz zagrożenia ekologiczne związane z jego spalaniem. Zgazowanie węgla jest jednym z ważniejszych procesów technologicznych, zwłaszcz[...]

Usuwanie palnych zanieczyszczeń powietrza w aparacie z regeneratorem ciepła

Czytaj za darmo! »

Omówiono metodę obliczania współczynnika sprawności regeneratora rewersyjnego oraz wpływ podstawowych parametrów tego regeneratora na efektywność akumulacji ciepła (temperaturę osiąganą w strefie katalizatora) w procesie spalania zanieczyszczeń powietrza o różnej wartości opałowej. użą grupę zanieczyszczeń powietrza stanowią substancje palne, takie jak: tlenek węgla, tlenki azotu, rozpuszcz[...]

Wybrane aspekty zastosowania reakcji izomeryzacji w technologii bisfenolu A

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zależności stałej równowagi oraz ciepła reakcji izomeryzacji 2-(2-hydroksyfenylo)- 2-(4-hydroksyfenylo)propanu do 2,2-bis- (4-hydroksyfenylo)propanu od temperatury. Oceniono, że zarówno udział izomerów w stanie równowagi, ciepło reakcji, jak i jej szybkość nie stanowią przeszkody w zastosowaniu reakcji w procesie przemysłowym. W trakcie badań produktów ubocznych powstających podczas prowadzenia izomeryzacji zwrócono uwagę na powstawanie 1,1-spiro-bis-(3,3-dimethyl-6-indanolu) oraz zwiększenie zawartości dimerów cyklicznych izopropenylofenoli. The p-HOC6H4(o-HOC6H4)CMe2 (I) component of the mother liq. from ion exchange resin-catalyzed synthesis of (p- HOC6H4)2CMe2 (II) made of PhOH and Me2CO was isomerized to II in presence a com. macroporous cation exchange [...]

 Strona 1