Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Smoliński"

Dopłaty do eksportu cukru

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano dopłaty do eksportu cukru realizowane przez Agencję Rynku Rolnego. Głównym celem dopłat jest pokrycie różnic między cenami cukru na rynku europejskim i światowym. Opisano również różne typy płatności oraz procedury wnioskowania o dopłaty. The article describes payments under sugar export paid by the Agricultural Market Agency. The main objective of payments is to cover the d[...]

Import do Unii Europejskiej produktów objętych wspólną organizacją rynku cukru

Czytaj za darmo! »

Artykuł jest kontynuacją publikacji dotyczącej dopłat do eksportu cukru w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, która ukazała się w numerze 5/2007 "Gazety Cukrowniczej". Niniejszy artykuł stanowi kompendium wiedzy o warunkach i rodzajach importu produktów objętych wspólną organizacją rynku cukru do Unii Europejskiej.W ramach wspólnej organizacji rynku cukru wymiana handlowa następującymi produktami [...]

Dopłaty do eksportu cukru białego

Czytaj za darmo! »

Ze względu na fakt, że ceny wielu produktów rolnych i spożywczych na rynku wspólnotowym kształtują się na poziomie znacznie wyższym niż ceny światowe, w celu zwiększenia konkurencyjności cenowej tych produktów Unia Europejska stosuje dopłaty do ich eksportu (tzw. refundacje eksportowe). Wypłatą refundacji eksportowych zajmują się agencje płatnicze. W Polsce taką funkcję pełni Agencja Rynku Ro[...]

Dokumentowanie eksportu z dopłatami produktów rolno-spożywczych

Czytaj za darmo! »

Artykuł jest kontynuacją publikacji dotyczącej dopłat do eksportu cukru w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, która ukazała się w numerze 5/2007 "Gazety Cukrowniczej". Niniejszy artykuł opisuje ogólne zasady dokumentowania eksportu z dopłatami towarów rolno-spożywczych, w tym również produktów objętych wspólną organizacją rynku cukru. Ponadto zostały opisane odstępstwa od zasad ogólnych, które maj[...]

Uszlachetnianie czynne towarów rolno-spożywczych

Czytaj za darmo! »

Artykuł jest kontynuacją publikacji dotyczących eksportu i importu cukru w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), które ukazały się w numerach 5/2007 i 6/2007 "Gazety Cukrowniczej". Niniejszy artykuł opisuje procedurę celną uszlachetniania czynnego towarów rolno-spożywczych oraz jej wzajemne relacje z mechanizmami handlu zagranicznego w ramach WPR, ze szczególnym uwzględnieniem towarów objętych[...]

Handel zagraniczny produktami sektora cukru po reformie w 2008 roku

Czytaj za darmo! »

Artykuł stanowi kompendium wiedzy o mechanizmach administrowania handlem zagranicznym produktami objętymi regulacjami rynku cukru w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po reformie tych mechanizmów, która w przeważającej części weszła w życie 1 października 2008 roku. The article constitutes a compendium of knowledge about mechanisms of administration the foreign trade in products covered by regula[...]

Nowe zasady handlu zagranicznego produktami sektora cukru

Czytaj za darmo! »

Artykuł stanowi kompendium wiedzy o mechanizmach administrowania handlem zagranicznym produktami objętymi regulacjami rynku cukru w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Mechanizmy te zostały gruntownie zmienione w 2009 roku. Artykuł wyjaśnia aktualne zasady handlu zagranicznego, które w ogromnej części obowiązują od 1 października 2009 roku1), określa zakres zmian mechanizmów handlu zagranicznego w sektorze cukru oraz wyjaśnia zasady ogólne handlu zagranicznego i zasady wywozu (eksportu) w tym sektorze, jak również wyjaśnia zasady przywozu (importu) w sektorze cukru. The article constitutes a compendium of knowledge about mechanisms of administration the foreign trade of products covered by regulations of sugar market under the Common Agricultural Policy. These mechanisms have been chang[...]

Zasady handlu zagranicznego cukrem po zmianach w 2010 roku

Czytaj za darmo! »

Artykuł jest kontynuacją publikacji dotyczących zasad handlu cukrem w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, które ukazały się w "Gazecie Cukrowniczej" w latach 2007-2009. Mechanizmy administrowania handlem zagranicznym produktami objętymi regulacjami rynku cukru były gruntownie zmieniane w latach 2006-2010 w związku z reformą tego rynku w UE. Wydaje się, że zasady handlu zagranicznego na rynku cukru były w tym okresie najintensywniej zmieniane spośród wszystkich rynków. Niniejszy artykuł określa zakres zmian, które nastąpiły w 2010 roku, a także wyjaśnia reguły handlu zagranicznego obowiązujące po tych zmianach, w tym zasady ogólne oraz zasady przywozu (importu) i wywozu (eksportu) w sektorze cukru1. The article is a continuation of the publications concerning rules of trade in sugar under the Common Agricultural Policy which run in the issues of "Gazeta Cukrownicza" in years 2007-2009. Administration mechanisms of foreign trade in products covered by regulations of sugar market have been changed in years 2006-2010 completely in connection with this market reform in the EU. It seems that rules of external trade on sugar market have been amended the most intensively in this period from among all markets. The present article describes the scope of the changes which took place in 2010 as well as it explains rules of foreign trade after these changes, including general rules and import and export rules in sugar sector.Zakres zmian regulacji handlu zagranicznego produktami sektora cukru I. Changes scope of foreign trade regulations in sugar sector products W 2010 r. kończy się trwająca od 1 lipca 2006 r. reforma unijnego systemu regulacji rynku cukru, obejmująca również zasady handlu zagranicznego na tym rynku. Trzecim etapem reformy wspólnotowych regulacji handlu zagranicznego - po zmianach, które nastąpiły 1 lipca 2006 r. oraz zmianach na przełomie września i października 2008 r. - były zmiany, które miały miejsce w roku gospodarczym 2009/201[...]

Zasady handlu zagranicznego cukrem w roku gospodarczym 2012/2013


  Artykuł jest kontynuacją publikacji dotyczących zasad handlu cukrem w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, które w latach 2007-2010 ukazały się w "Gazecie Cukrowniczej". W latach 2011-2012 nastąpiły zmiany wielu przepisów Unii Europejskiej regulujących handel zagraniczny w sektorze cukru. W opracowaniu określono zakres tych zmian oraz wyjaśniono zasady wywozu i przywozu produktów sektora cukru, które obowiązują w roku gospodarczym 2012/20131. Słowa kluczowe: wywóz (eksport) cukru, przywóz (import) cukru, zasady handlu zagranicznego cukrem, Agencja Rynku Rolnego (ARR), Unia Europejska (UE) The article is a continuation of the publications on rules of trade in sugar under the Common Agricultural Policy which run in the issues of "Gazeta Cukrownicza" in years 2007-2010. Many regulations of the European Union concerning foreign trade in the sugar sector were amended in years 2011-2012. In the study is described the scope of those changes as well as are explained rules of export and import in sugar sector products which have been applied in the marketing year 2012/2013. Key words: export of sugar, import of sugar, rules of external trade in sugar, Agricultural Market Agency (AMA), European Union (EU).I. Zakres zmian regulacji handlu zagranicznego w sektorze cukru I. Changes scope of foreign trade regulations in the sugar sector Po zakończeniu w 2010 r. reformy unijnego sektora cukru przepisy regulujące handel zagraniczny produktami tego sektora podlegały dalszym istotnym zmianom. Zostały zmienione unijne rozporządzenia: 2658/1987, 951/2006, 55/2008, 828/2009 i 891/2009. Znaczna część nowych przepisów obowiązuje od roku gospodarczego 2012/2013 . Do najważniejszych zmian regulacji, które nastąpiły w latach 2011-2012 należy zaliczyć: - modyfikację klasyfikacji taryfowej (kodów CN) cukru surowego trzcinowego, - skrócenie okresu, w którym można wycofać wniosek o pozwolenie na wywóz, - usunięcie ograniczeń w zakresie wykorzystywania pozwoleń na[...]

Zasady handlu zagranicznego produktami sektora zbóż DOI:


  W artykule przedstawiono zasady handlu zagranicznego produktami sektora zbóż obowiązujące w Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono na eksport i import wymagające pozwoleń oraz na warunki, jakie muszą być spełnione w przypadku pozwoleń wydawanych w Polsce1/. 1. Zasady ogólne handlu zagranicznego produktami sektora zbóż Wspólnotowa organizacja rynków rolnych w sektorze zbóż obejmuje zboża (poza ryżem) i ich przetwory oraz inne produkty, m.in. maniok i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi2/. Obrót produktami sektora zbóż na rynku unijnym, tak jak pozostałymi towarami, odbywa się bez pozwoleń na wywóz (eksport) i przywóz (import). W wielu przypadkach wymiana produktami tego sektora między UE a państwami do niej nie należącymi (krajami trzecimi) wymaga uzyskania pozwolenia. Wnioski o pozwolenia na eksport lub import można składać w upoważnionych agencjach krajów członkowskich UE. W Polsce takie wnioski należy dostarczyć do Centrali Agencji Rynku Rolnego (ARR) w W arszawie - bezpośrednio, pocztą lub faksem. Wnioski dostarczone do agencji w dzień roboczy po godz. 13:00 czasu obowiązującego w Brukseli (a więc i w Polsce), w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy są uznawane za złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym faktycznie wpłynęły. W Polsce wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia, w wysokości 82 zł. Wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć zabezpieczenie, które stanowi gwarancję wypełnienia zobowiązań wynikających z pozwolenia. Odpowiednie zabezpieczenie musi być dostępne dla agencji w dniu złożenia wniosku do godz. 13:00. Zabezpieczenie nie jest jednak wymagane przez ARR, jeśli jego wysokość nie przekracza 100 euro. Do przeliczenia zabezpieczenia z euro na walutę krajową jest stosowany kurs publikowany przez Europejski Bank Centralny ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesi[...]

 Strona 1  Następna strona »