Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Kaczorek-Chrobak"

Reakcja na ogień kabli elektroenergetycznych DOI:10.15199/33.2015.07.09


  Wślad zamandatemM/443 na kable zasilające, sterowania i komunikacyjne została opracowana norma wyrobu PN-EN 50575, dotycząca kabli elektrycznych służących do przesyłu elektryczności i komunikacji, instalowanych w budowlach i stosowanych podczas robót budowlanych, którymstawia sięwymagania związane z bezpieczeństwem pożarowym, a konkretnie z ich właściwościami w zakresie reakcji na ogień, ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia i dymu oraz wydzielania substancji niebezpiecznych. W artykule opisano metody badań kabli elektroenergetycznych dotyczące reakcji na ogień, dymotwórczości oraz kwasowości gazów powstałych podczas spalania powłok i izolacji kabli, a także przedstawiono kryteria, jakie muszą spełniać kable elektroenergetyczne w celu osiągnięcia odpowiedniej klasy reakcji na ogień zgodnie z normą PN-EN 13501-6. Słowa kluczowe: kable elektryczne, bezpieczeństwo pożarowe.Reakcja na ogień każdego wyrobu budowlanego zdefiniowana jest jako udział wyrobu, przez własny rozkład, w oddziaływaniu ogniowym, któremu jest poddany w określonych warunkach (definicja zaczerpnięta z normy PN-EN ISO 13943 Bezpieczeństwo pożarowe - Terminologia). Norma PN-EN 50575 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne - Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej [4] została opracowana wspólnie przez Komitety Techniczne CLC/TC 20, CLC/TC 46X oraz CLC/TC 86A w odniesieniu do mandatu M/443 dotyczącego Kabli zasilających, sterowniczych i komunikacyjnych. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych kabli i przewodów elektroenergetycznych podano w tabeli 1. Zgodnie z ustalonymi zasadami wyroby klasyfikuje się w zależności od osiągniętej wartości parametrów klasyfikacyjnych. Klasy reakcji na ogień kabli (tabela 2) oraz zakres zastosowania klasyfikacji podane są w normie klasyfikacyjnej PN-EN 13501-6 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów b[...]

Możliwości stosowania palnych świetlików dachowych DOI:10.15199/33.2015.07.13


  Ze względu na aspekty związane z bezpieczeństwem pożarowym w budynkach niezbędne staje się postawienie odpowiednich wymagań przepisów techniczno-budowlanych dotyczących świetlików dachowych i pasm świetlnych.W artykule przedstawiono propozycję nowelizacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki: na podstawie scenariuszy oddziaływania ognia na dachy, zagrożeń pożarowych wynikających ze stosowania doświetleń, przepisów techniczno-budowlanych dotyczących stosowania świetlików dachowych w Polsce, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim analizy wyników badań własnych, pozwalających na ocenę i możliwość przewidywania zachowania się tego typu wyrobów pod wpływem ognia. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe, świetliki dachowe, palność. Abstract. The fire safety in buildings issues force appropriate changes in the technical and constructional regulations related to rooflights. In this article proposals of the novelisation of the technical building and constructional regulations are presented. They are based on the fire exposure to roofs scenarios, fire hazard resulting from the use of rooflights, the technical and constructional regulations in Poland, France, Germany and United Kingdom, and mostly on the analysis of results of fire tests performed in the laboratory which allow to assess the fire behaviour of this type of products. Keywords: fire safety, rooflight, combustibility.[...]

Badania oraz ocena przechodzenia w proces ciągłego tlenia izolacji celulozowych i drewnopochodnych DOI:10.15199/33.2018.07.04


  Dotychczas nie ma opracowań naukowych, które kompleksowo opisywałyby mechanizm tlenia [7], tj. czynniki warunkujące występowanie tego zjawiska, szybkość jego rozprzestrzeniania i rodzaj tworzących się produktów. Zaobserwowano, że w procesie tlenia tworzą się przeważnie związki niecałkowitego utleniania węgla. Powstający tlenek węgla i inne gazy powiększają obszar reakcji spalania bezpłomieniowego przez samozapłon. Obecnie w literaturze istnieją dwa modele opisujące proces tlenia [1 - 5]. Pierwszy to model stworzony przezA.Moussa, który wraz ze swoim zespołem badał proces tlenia materiałów celulozowych. Badacze doszli do wniosków, że rozchodzącą się w materiale falę tlącą można podzielić na trzy strefy: I - strefa pirolizy, w której obserwuje się szybki wzrost temperatury i wydzielenie lotnych produktów spalania w powietrzu z macierzystego materiału. Ciepło wytwarzane w procesie utleniania jest transportowane do sąsiednich elementów w materiale. W przypadku tlenia tworzy się front tlenia lub fala tląca rozchodząca się w materiale; II - strefa powstawania zwęgliny, w której temperatura osiągamaksimum, zahamowany jest proces wydzielania widzialnych produktów spalania, rozpoczyna się żarzenie materiału; III - strefa powstawania porowatej zwęgliny i/lub popiołu, charakteryzująca się zanikiem żarzenia i spadkiem temperatury. Drugim znanym modelem opisującym propagację fali tlącej jest model F.Wiliamsa (jest on uogólniony w przeciwieństwie do modelu Moussa, który dotyczył materiałów celulozowych). Model Wiliamsa opisuje równanie rozprzestrzeniania spalania: V = q"/dΔH (1[...]

 Strona 1