Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Kinowski"

Bezpieczeństwo użytkowania elewacji


  Biorąc pod uwagę wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych (UC(max) ≤ 0,25 W/(m2K), a od 2021 r. nawet UC(max) ≤ 0,20W/(m2K)) [1] oraz aktualnemożliwości technologiczne można zakładać, że w przyszłości dominować będą przegrody z warstwą materiału typowo termoizolacyjnego, np. polistyren spieniony, wełna mineralna, pianki poliuretanowe itp., wbudowane w elewacje typu ETICS [2, 3, 5] lub wentylowane [6, 7]. Ponadto rozwijać się będą elewacje transparentne, bazujące głównie na szkle i aluminium, w których jest ukryty największy potencjał związany z gospodarką energetyczną przegród zewnętrznych. Wszystkie rozwiązania elewacyjne muszą spełniać wiele wymagań, przy czym niezwykle istotna jest ich trwałość i związane z tym koszty utrzymania. Najlepiej, by elewacja była bezobsługowa. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku budynków wysokich oraz położonych przy głównych ciągach komunikacyjnych, gdzie priorytetem jest wybór rozwiązań trwałych, niebrudzących się, łatwych do czyszczenia, np. z warstwą zewnętrzną z kamienia, ceramiki, specjalnych paneli itp. Podczas projektowania takich rozwiązań należy uwzględnić wiele czynników oraz oddziaływań, w tym obciążenie wiatrem. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy elementy elewacji odpadają, stwarzając zagroż[...]

Wymaganie dotyczące spełnienia kryterium nośności ogniowej przeszklonych fasad DOI:10.15199/33.2017.04.19


  W polskich przepisach budowlanych spotyka się w określonych przypadkach wymaganie spełnienia kryteriumnośności ogniowej w odniesieniu do ścian zewnętrznych budynku. W artykule omówiono problemy dotyczące tego zagadnienia na przykładzie rozwiązań przeszklonych ścian osłonowych. Słowa kluczowe: ściany osłonowe, nośność ogniowa, bezpieczeństwo pożarowe, odporność ogniowa, przepisy budowlane.Zgodnie z fundamentalnymi założeniami projektowymi zapisanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego CPR 305/2011 [8] uczestnicy procesu budowlanego zobligowani są do wybierania określonych rozwiązań oraz działań mających na celu, wprzypadku pożaru, zapewnienie nośności konstrukcji danego obiektu budowlanego przez określony czas. W tym przypadku kluczowe jest zagwarantowanie podziału obiektu na strefy pożarowe, czyli obszary, których elementy zewnętrzne powinny być tak zaprojektowane, aby przetrwać przewidywane oddziaływanie pożaru. Bez tego warunku trudno wyobrazić sobie zapewnieniemieszkańcommożliwości opuszczenia obiektu lub zapewnienia ich uratowania w "inny sposób", z uwzględnieniem bezpieczeństwa ekip ratowniczych [3]. Wymienione wymagania zostały zapisane w § 207 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [7], w których poszczególnym elementom oddzielenia przeciwpożarowego przypisano odpowiednie klasy odporności ogniowej, stos[...]

Odporność ogniowa i dymoszczelność drzwi zgodnie z PN-EN 16034 DOI:10.15199/33.2015.11.20


  Drzwi przeciwpożarowe pełnią kluczową rolęwzapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Stosowane są jako zamknięcia otworów w pionowych przegrodach przeciwpożarowychwystępujących zazwyczajwbudynkach użyteczności publicznej, takich jak szpitale, kina, szkoły czy galerie handlowe, budynkach znacznej wysokości, konstrukcjach o specjalnym przeznaczeniu. W przypadku pożaru stanowić mają barierę dla ognia i dymu oraz wysokiej temperatury, dlatego też powinny mieć odpowiednią klasę odporności ogniowej oraz dymoszczelności. W artykule omówimy podstawowe wymagania związane z badaniami odporności ogniowej i dymoszczelności zestawione w normie wyrobu PN-EN 16034 oraz przedstawimy procedury badania odporności ogniowej, dymoszczelności, samoczynnego zamykania i zdolności do zwolnienia. Słowa kluczowe: odporność ogniowa, dymoszczelność, drzwi przeciwpożarowe, bezpieczeństwo pożarowe, samoczynne zamykanie, zdolność do zwolnienia.Drzwi przeciwpożarowe stosowane jako zamknięcia otworów w pionowych przegrodach przeciwpożarowych występujących zazwyczajwbudynkach użyteczności publicznej (np. w szpitalach, kinach, szkołach, galeriach handlowych), budynkach o znacznejwysokości [1] czy też konstrukcjach o specjalnym przeznaczeniu (np. w tunelach).Wprzypadku pożaru powinny stanowić barierę dla ognia i dymu oraz wysokiej temperatury i dlatego muszą mieć odpowiednią klasę odporności ogniowej, związaną ze szczelnością i izolacyjnością ogniową oraz odpowiednią klasę dymoszczelności. PN-EN 16034:2014-11 [2] to norma wyrobu opisująca wszystkie charakterystyczne właściwości drzwi, bram i okien otwieralnych związane z odpornością ogniową i dymoszczelnością. Jednak paradoksalnie na jej podstawie nie można zdefiniować danego wyrobu wsposób kompletny. Konieczne jest zadeklarowanie (lub udowodnienie przez uzyskanie odpowiednichwynikówwprecyzyjnie zdefiniowanych badaniach) dla tegowyrobu, podstawowych charakterystyk zgodnie z normą: [...]

Izolacyjność ogniowa przeszklonych ścian bezszprosowych DOI:10.15199/33.2017.07.05


  Przeszklone ściany bezszprosowe to rodzaj wewnętrznej przegrody budynku. Nie stanowi ona części konstrukcji, a zatem jest przeznaczona wyłącznie do przenoszenia własnego ciężaru oraz obciążeń związanych z warunkami użytkowania. W związku z tym, że wydziela pomieszczenia wewnątrz budynku, powinna spełniać określone wymagania dotyczące akustyki oraz ognioodporności. Zgodnie z przepisami wielu krajów Unii Europejskiej, w przypadku budynków o szczególnym przeznaczeniu, np. szpitali, hoteli lub o znacznej wysokości [1, 18], ściany działowe, jako elementy nienośne budynku, powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku pożaru ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia i dymu oraz umożliwić ewakuację użytkowników i zapewnić bezpieczeństwo zespołu ratowniczego. Przeszklone ściany bezszprosowe występujące w budynkach tego typu powinny więc często spełniać wymagania związane z zachowaniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Rozwiązania konstrukcyjne Ściany bezszprosowewykonane sąwsposób zbliżony do słupowo-ryglowych przeszklonych ścian działowych z tą różnicą, że profile słupówzastąpione są specjalnymi połączeniami strukturalnymi, a rygle na ogół w ogóle nie występują. Obramowanie ścianywykonane jestwięc najczęściej zmetalowych [3, 4, 16, 17] lub drewnianych [11, 19] profili, chociaż zdarzają się przypadki, kiedy ściany bezszprosowemontuje się bezpośrednio do konstrukcji budynku, a ich krawędzie obudowuje specjalnymi płytami ogniochronnymi. Profile stosowanewelementach tego typu mają najczęściej symetryczny przekrój. Drewniane wykonane są z litego lub klejonego drewna, a metalowe ze stalowych lub aluminiowych kształtownikówpołączonych przy użyciu przekładek termicznych. Wprzypadkumetalowych profili istotne jest odpowiednie wypełnienie ich wewnętrznych komór, w celu zapewnienia odpowiedniej izolacyjności oraz zmniejszenia negatywnegowpływu oddziaływaniawysokiej temperatury. Wewnątrz profili umi[...]

Uszczelnienia złączy liniowych z mechanicznie wywołanym przemieszczeniem powierzchni czołowych złącza DOI:10.15199/33.2017.07.06


  Złącze liniowe to pustka, szczelina lub nieciągłość w obrębie jednego elementu konstrukcyjnego lub pomiędzy dwoma lub większą liczbą zestawionych elementów konstrukcyjnych. Powinny charakteryzować się stosunkiem długości do szerokości co najmniej 10 : 1 [13]. Złącza liniowe stosowane są z kilku powodów, m.in. konieczności wykonywania tolerancji wymiarowych między co najmniej dwoma elementami budynku (dobieranych na etapie projektowym, np. uwzględnianie ruchów sejsmicznych), nieprawidłowości projektowych; niedokładności montażu; uszkodzeń budynków. Wprzypadku pożaru źle dobrane lub wykonane złącze (dylatacja), oddzielające elementy konstrukcyjne, może być przyczyną awarii konstrukcji. Zgodnie z warunkami technicznymi [10], budynki i urządzenia z nimi związane należy m.in. projektować i wykonywać tak, aby oddziałujące obciążenia w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do zniszczenia budynku oraz przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości. Wymaganie to można spełnić przez odpowiednio dobrane uszczelnienie złącza liniowego. Kryteria odporności ogniowej takiego uszczelnienia weryfikuje się badawczo wg PN-EN 1366-4 [9]. W artykule omówiono stosowane rozwiązania uszczelnień złączy liniowych i opisano metodę badania ich odporności ogniowej, sposób klasyfikowania uszczelnień oraz wyniki badania uszczelnień trzech wariantów złączy liniowych z wełny mineralnej pokrytych farbą z mechanicznie wywołanym przemieszczeniem. Rozwiązania techniczne Wybór właściwego rozwiązania uszczelnienia liniowego zależy głównie od oczekiwanej klasy odporności ogniowej, szerokości i długości szczeliny, przemieszczeń oraz typu konstrukcji, w której stosowane są uszczelnienia. Najczęściej stosuje się pianki ogniochronne lub wełnęmineralną.Wpierwszym przypadku wykonanie uszczelnienia jest wyjątkowo proste - wystarczy wypełnić szczelinę odpowiednio dobraną pianką. Powierzchnię uszczelnienia złączy liniowych wypełniony[...]

 Strona 1