Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Nitychoruk"

Kompozyty na bazie nienasyconej o-ftalowej żywicy poliestrowej napełnione kruszywem szklanym z wyeksploatowanych bocznych szyb samochodowych DOI:10.15199/62.2018.4.17


  Jednym z priorytetów obecnej gospodarki jest dbałość o tzw. bezpieczeństwo ekologiczne. Za terminem tym kryje się wiele działań, których celem jest zminimalizowanie występowania zagrożeń powodujących pogorszenie się stanu środowiska naturalnego. W tym aspekcie, coraz częściej pojawia się konieczność zagospodarowywania zużytych wyrobów. Ze względu na fakt podniesienia się komfortu życia oraz łatwą dostępność dóbr, wiele nowych wyrobów staje się odpadem jeszcze przed ich technicznym wyeksploatowaniem. Przyczynami są tu np. względy estetyczne. Przykładem tego rodzaju wyrobów są pojazdy samochodowe. Odzysk surowców wtórnych z pojazdów i zagospodarowanie ich jako surowców do produkcji nowych wyrobów koncentruje się głównie na materiałach metalowych. Stal i inne metale odzyskane w procesie demontażu pojazdów są ekonomicznie konkurencyjne wobec tych, wydobywanych ze złóż rud metali. Z tego powodu huty chętnie korzystają z materiałów odpadowych. Nie wszystkie jednak materiały używane w produkcji aut poddawane są wtórnemu wykorzystaniu. Na przykład recykling elementów ze szkła napotyka na pewne ograniczenia. Wyroby szklane są materiałem, który technologicznie dzięki swojej specyficznej budowie podlegać może wielokrotnemu wtórnemu wykorzystaniu. Proces przetapiania szkła prowadzony w odpowiednich warunkach nie prowadzi do pogorszenia właściwości materiału. Problem zagadnienia pojawia się jednak wówczas, gdy produkty szklane różnią się składem chemicznym i właściwościami. Procesy przetopu szkła z luster różnią się od tych, jakie prowadzi się dla szyb lub lamp, co wymaga prowadzenia przed przetapianiem bardzo szczegółowej segregacji. Technologia przygotowania szkła do recyklingu jest skomplikowana i obwarowana wieloma obostrzeniami. Wyróżnia się tu etapy czyszczenia wstępnego, segregacji ze względu na barwę, usuwania nadruków, rozdrobnienia oraz ponownego oczyszczenia. Dla uzyskania pełnej wartości produktu finalnego wymaga się, aby ilość[...]

Możliwości wykorzystania odpadów z ceramiki sanitarnej w mieszankach mineralno-asfaltowych DOI:10.15199/33.2017.12.08


  Coraz częściej podejmowane są próby odnalezienia efektywnych sposobów recyklingu materiałów, które mogą częściowo zastąpić kruszywo w zaprawach oraz betonach [4, 10, 12]. Ceramika i jej odpady nie są dla środowiska niebezpieczne. Szacuje się, że rozkład naturalny materiałów ceramicznych wynosi ok. 4 tys. lat. Głównym proponowanym rozwiązaniem jest zastosowanie ceramiki szlachetnej - białej [1, 2, 5 ÷ 7, 11, 15] jako kruszywa do kompozytów cementowych. Szczególną uwagę zwracają kruszywa ceramiczne pochodzące z odpadów ceramiki sanitarnej [2, 7, 15]. Prace [2, 15] dowodzą, że uwzględnienie specyficznych cech tych kruszyw pozwala otrzymywać betony odporne na wysoką temperaturę [2] i ścieranie [15] oraz o dużej wytrzymałości [15]. Wyniki badań przedstawione w literaturze skłoniły autorów artykułu do wykonania próbnej mieszanki mineralno- -asfaltowej zawierającej 20% kruszywa recyklingowego w objętości.Wykonano próbki kompozytu w celu przeprowadzenia podstawowych badań, jakie wykonuje się w przypadku mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do nawierzchni drogowych. Wartości otrzymanych wyników porównano z wymaganiami normowymi. Surowce i skład mieszanki Uszkodzone wyroby ceramiki sanitarnej odebrano z przyzakładowej hałdy odpadów i poddano dwuetapowemu procesowi kruszenia w laboratorium. Finalnie otrzymano kruszywo o wymiarach: 0 - 4 oraz 4 - 8 mm. Kruszywo ceramiczne stanowiło ok. 20% wypełniacza wmieszance, a pozostałą część popularne w drogownictwie kruszywa dolomitowe. Wyniki badań podstawowych parametrów technicznych kruszyw zaprezentowane w pracy [7] podano w tabeli 1. Lepiszczemwmieszancemineralno- -asfaltowej był asfalt drogowy 50/70, którego podstawowe parametry techniczne przedstawiono w tabeli 2.Mączka wapienna stanowiła kruszywo wypełniające mieszankę. Stosowana jest ona popularnie w mieszankach bitumicznych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Przyjęto[...]

 Strona 1