Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Sebastian KNYCHAS"

Zastosowanie adaptacyjnego regulatora opartego na zbiorach rozmytych typu II do sterowania prędkością układu napędowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem adaptacyjnej struktury sterowania opartej na zbiorach typu drugiego do regulacji prędkości układu napędowego o zmiennym momencie bezwładności. Po krótkim wstępnie przedstawiono adaptacyjną strukturę sterowania typu MRAS z modelem odniesienia. Omówiono zbiory rozmyte typu drugiego wraz z podaniem ich cech charakterystycznych. Zawarto wybrane badania symulacyjne pokazujące odporność układu sterowania na zmianę parametrów obiektu. Rozważania teoretyczne zweryfikowano na stanowisku laboratoryjnym. Otrzymane wyniki świadczą o bardzo dobrych właściwościach dynamicznych i statycznych analizowanej struktury sterowania. Abstract.The paper explores issues related to the application of the adaptive control structure with a neuro-fuzzy controller based on the type-2 fuzzy sets to the drive system with a changeable moment of inertia. After a short introduction the adaptive control structure based on the MRAS concept is introduced; the characteristic futures of the 2-type fuzzy sets are described. A simulation study showing the properties of the drive system with changeable parameters is followed by experimental tests confirming the theoretical considerations. The obtained results testify for very good properties of the analyzed structure. (Adaptive speed control of drive system with 2-type neuro-fuzzy controller). Słowa kluczowe: zbiory rozmyte typu-2, sterowanie adaptacyjne, regulatory neuronowo-rozmyte, regulacja prędkości. Keywords: Type-2 fuzzy sets, adaptive control, neuro-fuzzy controllers, speed control. Wprowadzenie Od nowoczesnych układów napędowych wymaga się bardzo dobrych właściwości dynamicznych i statycznych zarówno w znamionowych warunkach pracy jak i w obecności zakłóceń pomiarowych i parametrycznych [1]-[4]. Ponieważ klasyczna kaskadowa struktura sterowania oparta na regulatorach liniowych tylko w ograniczonym stopniu może być uznana za układ odporny poszukuje się innych[...]

Adaptacyjny układ sterowania z rekurencyjnymi regulatorami rozmytymi dla układu napędowego o zmiennych parametrach.

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z analizą rekurencyjnych regulatorów neuronowo-rozmytych pracujących w adaptacyjnej strukturze sterowania prędkością układu napędowego o zmiennym momencie bezwładności. Po krótkim wstępnie przedstawiono układ sterowania typu MRAS. Następnie zaprezentowano klasyczną strukturę regulatorów neuronowo-rozmytych. Kolejno omówiono rozważane typy rekurencji. Krytyczną analizę porównawczą właściwości dynamicznych układu napędowego pracującego z różnymi typami regulatorów neuronoworozmytych przeprowadzono na podstawie badań symulacyjnych. Abstract. In the paper issues related to the analysis of reccurent neuro-fuzzy controllers working in the adaptive control structure for the drive system with changeable parameters are considered. After short introduction the MRAS control structure is presented. Next the structure of the classical neuro-fuzzy system is introduced. Then the considered recurrent feedbacks are described. A comparative analysis of the dynamic properties of the drive system working with different types of the neuro-fuzzy controllers is done on the basis of the simulation study. (Analysis of reccurent neuro-fuzzy controllers working in the adaptive control structure for the drive system with changeable parameters) Słowa kluczowe: regulatory neuronowo-rozmyte, sterowanie adaptacyjne, sprzężenia rekurencyjne, układ napędowy. Keywords: neuro-fuzzy-controllers, adaptive control, recurrent feedbacks, electric drives. Wprowadzenie Ciągłe zwiększenie mocy obliczeniowej układów mikroprocesorowych umożliwia wdrożenia coraz to bardziej zaawansowanych algorytmów sterowania dla różnych obiektów przemysłowych [1]-[18]. Jedną z najszybciej rozwijanych dziedzin z teorii sterowania jest logika rozmyta. W literaturze istnieje szereg prac ukazujących zastosowanie systemów rozmytych w różnych dziedzinach przemysłu w tym napędzie elektrycznym [3]-[9]. Większość prac opiera się na podstawowych strukturach reg[...]

 Strona 1